Čekejte, prosím...
A A A
233/2004 Sb. znění účinné od 27. 4. 2007
změněnos účinností odpoznámka

nálezem č. 94/2007 Sb.

27.4.2007

233

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora,

o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti

za škody způsobené exekutorem

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, se mění takto:

1.

V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Další činností exekutora se rozumí rovněž správa majetku na základě pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení.“.

 

2.

V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za vymožené plnění se považuje každé plnění, které bylo učiněno poté, co bylo povinnému doručeno rozhodnutí soudu o nařízení exekuce, ke splnění povinnosti uvedené v usnesení o nařízení exekuce, nejde-li o plnění ke splnění povinnosti k úhradě nákladů exekuce nebo k úhradě nákladů oprávněného.“.

 

3.

V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Pokud při exekuci prodejem movitých věcí dochází k výplatě více pohledávek z výtěžku, je základem pro určení odměny ta část vymožené částky, která byla na tyto pohledávky vyplacena.

(3) Pokud při exekuci prodejem nemovitostí nebo při exekuci prodejem podniku byly uspokojeny zcela nebo zčásti nároky oprávněného, toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný anebo věřitele povinného, který podal přihlášku, je základem pro určení odměny ta část rozdělované podstaty, kterou byly takto uspokojeny nároky těchto osob․“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

 

4.

V § 11 odstavec 1 zní:

(1) Nestanoví-li se dále jinak, náleží exekutorovi, který upustil od provedení exekuce (§ 46 odst. 3 zákona), odměna

a)

ve výši 50 % odměny podle § 6, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky,

b)

ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.“.

 

5.

V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Exekutorovi náleží odměna v plné výši, upustil-li od provedení exekuce poté, co

a)

písemně vyzval povinného k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou povinnému ukládá exekuční titul, a

b)

povinný splnil dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, a uhradil náklady exekuce až po uplynutí přiměřené lhůty stanovené exekutorem ve výzvě podle písmene a).“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

6.

V § 11 odst. 4 se slova „z důvodů podle odstavce 2“ nahrazují slovy „z důvodů podle odstavce 3“ a slova „ve výši podle odstavce 2“ slovy „ve výši podle odstavce 3“.

 

7.

V § 11 odst. 6 se slova „odstavců 1 až 4“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 5“.

 

8.

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

§ 22a

Odměna za správu zajištěné věci a majetku

 

(1) Za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, náleží exekutorovi odměna ve výši

a)

1 000 Kč, jde-li o výkon správy jednotlivé zajištěné věci nebo souboru věcí,

b)

2 000 Kč, jde-li o výkon správy alespoň dvou zajištěných věcí,

za každý započatý měsíc výkonu správy.

(2) Na návrh exekutora může soud nebo státní zástupce, který exekutora správou věci nebo majetku pověřil, přijmout opatření, aby exekutorovi byla poskytnuta ještě před pravomocným skončením trestního řízení přiměřená záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů, jestliže je to odůvodněno dobou trvání trestního stíhání nebo jinými závažnými důvody.

(3) Odměnu, zálohu na odměnu a náhrady podle odstavce 4 exekutorovi vyplácí soud nebo státní zástupce, který jej výkonem správy věci nebo majetku pověřil.

(4) Náhrada hotových výdajů v souvislosti se správou věci nebo majetku se řídí ustanovením § 13, náhrada za doručení písemností se řídí ustanovením § 15.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

zrušeno

2.

Odměna za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, náleží exekutorovi i tehdy, pokud byl touto činností pověřen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Čermák v. r.