Čekejte, prosím...
A A A
242/2004 Sb. znění účinné od 31. 3. 2008
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 99/2008 Sb.

31.3.2008

 

nařízením č. 81/2007 Sb.

20.4.2007

 

nařízením č. 351/2006 Sb.

1.9.2006

 

Více...

242

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství

spočívajících v ochraně složek životního prostředí

(o provádění agroenvironmentálních opatření)

 

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ (§ 1-5a)

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1 upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2 (dále jen „předpisy Evropských společenství“) opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (dále jen „agroenvironmentální opatření“), včetně poskytování dotací2a při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření.

§ 2

Agroenvironmentální opatření

(1)

Agroenvironmentální opatření zahrnují tato podopatření:

a)

podopatření ekologické zemědělství,

b)

podopatření ošetřování travních porostů,

c)

podopatření péče o krajinu, které se člení na tituly

1.

zatravňování orné půdy,

2.

tvorba travnatých pásů na svažitých půdách,

3.

pěstování meziplodin,

4.

trvale podmáčené louky a rašelinné louky,

5.

ptačí lokality na travních porostech,

6.

pásy orné půdy oseté vybranými plodinami za účelem zvýšení potravní nabídky ptačích společenstev a živočišných druhů vázaných na polní stanoviště (dále jen „biopásy“),

d)

podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní,

e)

podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné.

(2)

Podopatření uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) a e) lze uplatnit na celém území České republiky, s výjimkou podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy, jde-li o ornou půdu podle § 8 odst. 1 písm. a).

(3)

Podopatření uvedené v odstavci 1 písm. d) lze uplatnit pouze na půdních blocích, popřípadě jejich dílech,3 jestliže se alespoň 10 % celkové výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě jeho dílu nachází na území chráněné krajinné oblasti Moravský kras.4

§ 3

Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření

(1)

Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže

a)

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělsky obhospodařuje alespoň

1.

5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5 nejde-li o hospodaření podle bodů 2 až 7,

2.

2 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5 jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo chráněných krajinných oblastí,6

3.

1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5 jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,7

4.

0,5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5 jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále jen „zelenina nebo speciální byliny“) v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,7

5.

0,25 ha vinic, ovocných sadů nebo chmelnic vedených v evidenci půdy,5 jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,7

6.

1 ha ovocných sadů vedených v evidenci půdy5, jde-li o hospodaření v integrovaném systému pěstování ovoce, nebo

7.

0,5 ha vinic vedených v evidenci půdy5, jde-li o hospodaření v integrovaném systému pěstování révy vinné,

b)

na její majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo vyrovnávací řízení anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,

c)

splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření stanovené tímto nařízením.

(2)

Žádost o zařazení se podává na období 5 kalendářních let, které začíná

a)

dnem 1. ledna prvního kalendářního roku pětiletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2, s výjimkou agroenvironmentálních opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6,

b)

dnem 1. dubna prvního kalendářního roku pětiletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6.

(3)

Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři, a to ve lhůtě od 1. října do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího prvnímu kalendářnímu roku pětiletého období, na které se žádost o zařazení podává.

(4)

V žádosti o zařazení žadatel uvede agroenvironmentální opatření, do něhož žádá o zařazení. Součástí žádosti o zařazení musí být doklady stanovené pro příslušné agroenvironmentální opatření v § 6 až 14a.

(5)

Fond žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření zařadí, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem a tímto nařízením.

(6)

V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 5 nelze

a)

do žádosti o zařazení doplnit další půdní blok, případně jeho díl,

b)

v žádosti o zařazení zvýšit výměru půdního bloku, případně jeho dílu,

c)

změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky vztahující se k jednotlivých půdním blokům, případně jejich dílům v rámci agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b),

d)

v žádosti o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), snížit výměru půdního bloku, popřípadě jeho dílu nebo vyřadit půdní blok, popřípadě jeho díl, jestliže taková změna nevyplývá ze změn provedených v evidenci půdy5.

(7)

Žádost o zařazení podle odstavce 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2007.

§ 4

Poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálního opatření

(1)

Žádost o poskytnutí dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“) doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři každoročně, a to do 15. května kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2)

Dotace se poskytne v plné výši (§ 15), jestliže

a)

žadatel je zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření,

b)

žádost o poskytnutí dotace byla podána včas, bezvadně a obsahuje náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona,

c)

žadatel se zaváže plnit a plní zásady správné zemědělské praxe uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „zásady“) v budovách a zařízeních sloužících k zemědělské výrobě8 a na celé výměře jím užívané zemědělské půdy vedené v evidenci půdy5 a další podmínky stanovené tímto nařízením,

d)

Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace v příslušném kalendářním roce; při posuzování plnění podmínek vztahujících se k užívané výměře zemědělské půdy podle evidence půdy5 je rozhodné období ode dne podání žádosti do 31. prosince roku, v němž byla žádost podána, jde-li o opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodů 3 a 6 období ode dne podání žádosti do 31. března následujícího kalendářního roku.

(3)

Jestliže žadatel doručí Fondu žádost o poskytnutí dotace po lhůtě podle odstavce 1, avšak do 25 kalendářních dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 1, dotace se poskytne, jsou-li splněny ostatní podmínky uvedené v odstavci 2. V tomto případě se na příslušný kalendářní rok poskytne dotace snížená o 1 % z celkového nároku na dotaci za každý pracovní den8a, o který byla žádost o poskytnutí dotace doručena Fondu po lhůtě uvedené v odstavci 1; snížení dotace se však neprovede, prokáže-li žadatel Fondu, že k pozdnímu doručení žádosti o poskytnutí dotace došlo v důsledku zásahu vyšší moci.9

(4)

Rozhodnul-li Fond o neposkytnutí dotace nebo o jejím snížení na základě zjištění porušení podmínek uvedených v předpisech Evropských společenství10 nebo v § 16 až 20 poté, co byla žadateli v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření již dotace poskytnuta, žadatel vrátí dotaci, popřípadě její poměrnou část odpovídající jejímu snížení na příslušný bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla poskytnuta.

(5)

Prokáže-li žadatel, že podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření nebyly splněny z důvodu zásahu vyšší moci,9 snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede.

(6)

Požádá-li žadatel o vyřazení z příslušného agroenvironmentálního opatření, Fond žadatele vyřadí; případná povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

§ 5

Změna výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci agroenvironmentálního opatření

(1)

Nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 5a odst. 5), žadatel může v průběhu příslušného pětiletého období na základě žádosti podané Fondu požádat o zvýšení výměry zemědělské půdy zařazené do agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodů 4 až 6, nejvýše však o 25 % celkové výměry u každého agroenvironmentálního opatření, která byla zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření rozhodnutím podle § 3 odst. 5. Žádost o změnu zařazení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři společně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května příslušného kalendářního roku.

(2)

Zvýšit výměru již zařazenou do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 1 nelze v pátém roce příslušného pětiletého období.

(3)

Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období zájem o zařazení dodatečné výměry do příslušného agroenvironmentálního opatření uvedeného v odstavci 1, a to v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1, nebo má-li zájem o zvýšení výměry již zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v pátém kalendářním roce příslušného pětiletého období, podá novou žádost o zařazení (§ 3). V nové žádosti o zařazení podané podle tohoto odstavce uvede žadatel výměru původně zařazenou do příslušného agroenvironmentálního opatření a dodatečnou výměru, kterou požaduje společně s původně zařazenou výměrou zařadit do tohoto agroenvironmentálního opatření na nové pětileté období. Jestliže žadatel podá žádost o zařazení podle tohoto odstavce do podopatření podle § 2 odst. 1 písm. b), trvá nadále ohledně jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů závazek plnit podmínky, za kterých byl do tohoto opatření zařazen rozhodnutím podle § 3 odst. 5. Při rozhodování o nové žádosti o zařazení se postupuje podle § 3 obdobně; splní-li žadatel podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření, nedokončení původního pětiletého období se v tomto případě za porušení podmínek tohoto nařízení nepovažuje.

(4)

Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období zájem o zařazení dodatečné výměry k výměře, na kterou je již poskytována dotace na agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1 nebo 2, podá na tuto výměru novou žádost o zařazení pro nové pětileté období. Plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření se posuzuje u dodatečné výměry zařazené do nového pětiletého období samostatně.

(5)

Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného pětiletého období došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření na základě

a)

restituce,11

b)

provedení pozemkové úpravy v souladu se zvláštním právním předpisem,12

c)

zásahu vyšší moci,9

d)

provedení změny v evidenci půdy5 podle § 3h zákona, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého půdního bloku, případně jeho dílu o více než 5 % původní výměry tohoto bloku, případně jeho dílu,

e)

zařazení půdního bloku, případně jeho dílu do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy12a nejpozději do 9 měsíců ode dne, kdy ke snížení výměry došlo, popřípadě zalesnění zemědělské půdy na půdním bloku, popřípadě jeho dílu12b

f)

zřízení stavby ve veřejném zájmu12c, nebo

g)

pozbytí právního důvodu užívání pozemku, nejvýše však do 5 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 5; ke snížení výměry podle písmen a) až f) se nepřihlíží,

bude výše dotace upravena podle odstavce 6 a tato skutečnost nebude důvodem pro snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle odstavce 7.

(6)

Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy podle odstavce 5, dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji měl evidovanou v evidenci půdy5, nebo k datu, kdy nastala skutečnost podle odstavce 5 písm. c); poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže žadatel tuto výměru neměl evidovanou ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci půdy5.

(7)

Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, nejde-li o snížení podle odstavce 5, dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace která byla poskytnuta od počátku příslušného pětiletého období na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z příslušného agroenvironmentálního opatření od počátku příslušného pětiletého období.

(8)

Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy, jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7

a)

v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku u opatření

1.

podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo

2.

podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, nebo

b)

v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku, nejpozději do 30. dubna tohoto následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6;

žádost podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle odstavce 9, Fond zamítne. Jestliže žadatel podá žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, s touto žádostí již nepodává žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci9.

(9)

Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadované zvýšení zařazené výměry zemědělské půdy podle odstavce 1 a snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 8.

(10)

Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 1, 8 nebo 9 rozhodne o zařazení do agroenvironmentálního opatření s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy. Podá-li žadatel žádost o změnu výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavců 5, 6 nebo 7 o veškerou zařazenou výměru, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného agroenvironmentálního opatření; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 5a

Přechod a převod zařazení do

agroenvironmentálního opatření

(1)

Jestliže u žadatele dojde k nesplnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace13, která je žadatelem, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této osoby nebo nový uživatel zemědělské půdy dříve obhospodařované žadatelem (dále jen „nabyvatel“) písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření.

(2)

Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření poskytována dotace, v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části anebo celého podniku14, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, zaváže-li se písemně nabyvatel nebo nájemce části anebo celého podniku žadatele pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté části tohoto podniku ve stejném rozsahu a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto podniku bude pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nepřeváděné části podniku.

(3)

Jestliže se nabyvatel nebo nájemce, který je již zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž

a)

na výměru nabytou podle odstavce 1 nebo 2 se ustanovení § 5 odst. 1 až 4 nevztahují;

b)

je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodů 3 až 6 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 25 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření;

c)

v ostatních případech uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel nebo nájemce zařazen do tohoto opatření.

(4)

Jestliže se nabyvatel nebo nájemce, který není zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale oznámí Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném formuláři, v němž bude uvedena výměra zařazená do tohoto agroenvironmentálního opatření, a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel nebo nájemce zařazen do tohoto opatření.

(5)

Jestliže dojde k převodu závazků vyplývajících z podmínek zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanovuje se

a)

výměra zemědělské půdy, která může být předmětem zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 5 odst. 1 odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje,

b)

výměra zemědělské půdy, která může být předmětem snížení zařazené výměry podle § 5 odst․ 5 písm. g) v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. g) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 5 písm. g) odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.

(6)

Jestliže se nabyvatel nebo nájemce písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen do tohoto agroenvironmentálního opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 5 odst. 7 nebo k porušení jiných podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem, za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen.

(7)

Dojde-li v průběhu příslušného období, kdy je zjištěno jakékoli porušení podmínky žadatelem vedoucí k uplatnění postupu podle § 16 až 20, k převodu zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle § 16 až 20 se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli nebo nájemci jen na část podniku (výměry) získanou od původního žadatele.

(8)

Jestliže Fond zjistí porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření, která má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu čtyř kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření po uplynutí příslušného pětiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za pět kalendářních let.

ČÁST DRUHÁ

BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ (§ 6-20)

§ 6

Podopatření ekologické zemědělství

(1)

Žádost o zařazení do podopatření ekologické zemědělství může podat žadatel, který je ke dni podání žádosti o zařazení uveden na seznamu ekologických podnikatelů a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství vedeném Ministerstvem zemědělství.15

(2)

Žadatel v žádosti podle odstavce 1 uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s výměrou a kulturou obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství a vedených v evidenci půdy5, které požaduje zařadit do podopatření podle odstavce 1.

(3)

Součástí žádosti o zařazení do podopatření ekologické zemědělství musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které žadatel požaduje zařadit do tohoto podopatření, v mapě půdních bloků, a to v rozlišení na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou

a)

travní porost,

b)

orná půda,

c)

vinice, ovocný sad nebo chmelnice..

(4)

Zařadit do podopatření ekologické zemědělství lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není

a)

toto podopatření uplatňováno,

b)

uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. e), ani jej žadatel nepožaduje do tohoto opatření zařadit.

(5)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ekologické zemědělství,

a)

plní na celé výměře zemědělské půdy obhospodařované v rámci ekologického zemědělství podmínky vyplývající ze zvláštního právního předpisu,7

b)

musí být uveden na seznamu ekologických podnikatelů a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství.15

(6)

Žádá-li žadatel o dotaci na travní porosty v rámci podopatření ekologické zemědělství, dodržuje v průběhu příslušného pětiletého období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen „vyjmenovaná hospodářská zvířata“) ke dni 31. července příslušného kalendářního roku ve výši nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na každý ha travního porostu obhospodařovaný žadatelem a evidovaný v evidenci půdy5, nejvýše však 1,5 velké dobytčí jednotky na každý ha zemědělské půdy obhospodařovaný žadatelem a evidovaný v evidenci půdy5.

(7)

Chová-li žadatel ke dni 31. července příslušného kalendářního roku koně, doručí Fondu do 15. září tohoto kalendářního roku kopii registru15b společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k tomuto dni.

(8)

Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je mapa půdních bloků se zákresy jednotlivých kultur, popřípadě plodin podle odstavce 9.

(9)

Žadatel, který má do podopatření ekologické zemědělství zařazené půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou orná půda, uvede v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda, zda na tomto půdním bloku, popřípadě jeho dílu bude pěstovat

a)

speciální byliny,

b)

zeleninu,

c)

ostatní plodiny na orné půdě.

§ 7

Podopatření ošetřování travních porostů

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů uvede

a)

celkovou výměru travních porostů jím obhospodařovanou, vedenou v evidenci půdy5 ke dni podání žádosti o zařazení, s výjimkou

1.

výměry travních porostů, kterou žadatel požaduje zařadit, popřípadě mu již byla zařazena do agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, nebo

2.

výměry, na níž je uplatňována některá dohoda v rámci programu SAPARD16 č. 2.3 – „Metody zemědělské produkce určené k ochraně složek životního prostředí a k uchování krajiny“ (dále jen „opatření programu SAPARD“), nejde-li o dohodu Bílé Karpaty č. 4, nebo

3.

výměry travních porostů uvedených v písmenu c),

4.

výměry travních porostů zařazených v programu Péče o krajinu, uplatňovaném Ministerstvem životního prostředí; žadatel doloží tuto skutečnost potvrzením příslušného orgánu ochrany přírody,

b)

seznam jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou travní porost tvořících celkovou výměru podle písmene a) a rozlišení jejich využití jako pastviny nebo louky,

c)

celkovou výměru travních porostů jím obhospodařovanou, nacházejících se ve zvláště chráněných územích,6 na které žadatel bude plnit jím zvolené podmínky ošetřování travních porostů podle odstavce 8, s výjimkou

1.

výměry travních porostů, kterou žadatel požaduje zařadit, popřípadě mu již byla zařazena do agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, nebo

2.

výměry, na níž je uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16 nejde-li o dohodu Bílé Karpaty č. 4,

d)

seznam jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou travní porost tvořících celkovou výměru podle písmene c) a rozlišení jejich využití jako pastviny nebo louky,

e)

celkový počet velkých dobytčích jednotek vyjmenovaných hospodářských zvířat chovaných žadatelem k datu podání žádosti o zařazení.

(2)

Součástí žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů uvedených na seznamu podle odstavce 1 písm. b) nebo d) v mapě půdních bloků s rozlišením na louky a pastviny. Půdní bloky, popřípadě jejich díly, na kterých bude žadatel plnit podmínky ošetřování travních porostů podle odstavce 8, označí odlišně a u každého takto označeného půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku uvede, zda bude uplatňovat podmínky podle odstavce 8 písm. a) nebo c) nebo podle odstavce 8 písm. b) bodu 1 nebo 2.

(3)

U žadatele, u něhož intenzita chovu vyjmenovaných hospodářských zvířat ke dni podání žádosti o zařazení bude činit nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na ha každého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, který požaduje zařadit do tohoto podopatření, Fond rozhodne o zařazení celkové výměry travních porostů uvedených v žádosti o zařazení podle odstavce 1 písm. a) a c) do tohoto agroenvironmentálního opatření; v případě nesplnění podmínky dodržení intenzity chovu hospodářských zvířat ke dni podání žádosti se žádost o zařazení do tohoto agroenvironmentálního opatření zamítne.

(4)

Zařadit do podopatření ošetřování travních porostů lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není

a)

toto podopatření uplatňováno,

b)

uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3, 5 nebo 6 nebo podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e), ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,

c)

uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16 s výjimkou dohody Bílé Karpaty č. 4.

(5)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ošetřování travních porostů,

a)

dodržuje intenzitu chovu vyjmenovaných hospodářských zvířat ke dni 31. července příslušného kalendářního roku ve výši nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na každý 1 ha jím obhospodařovaného travního porostu evidovaného v evidenci půdy5,,

b)

neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru jím užívané orné půdy evidované v evidenci půdy5 k 31. prosinci příslušného kalendářního roku více než 170 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení statkových hnojiv,17 hnojiv18 a upravených kalů19 uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení,

c)

v případě obnovy travního porostu za účelem jeho zúrodnění zajistí, aby nejpozději do 15. července kalendářního roku

1.

se na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu nacházel souvislý travní porost,

2.

byla sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vysazena.

Provádění obnovy travního porostu žadatel písemně oznámí Fondu do 20 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení.

(6)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ošetřování travních porostů, na travních porostech zařazených do tohoto podopatření a označených v žádosti o zařazení jako louka

a)

nepoužívá mulčování, s výjimkou poslední seče za podmínky, že výška souvislého travního porostu nepřesahuje 15 cm,

b)

neprovádí obnovu travních porostů nacházejících se ve zvláště chráněných územích6 bez písemného povolení příslušného orgánu ochrany přírody,20

c)

neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto luk evidovanou v evidenci půdy5 k 31. prosinci příslušného kalendářního roku více než 40 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace statkových hnojiv17 a hnojiv18 podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

d)

provádí sekání porostů v souladu s bodem 2 zásad,

e)

neprovádí pastvu hospodářských zvířat.

(7)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ošetřování travních porostů, na travních porostech zařazených do tohoto podopatření a označených v žádosti o zařazení jako pastvina

a)

dodržuje v průběhu alespoň stodvacetidenního pastevního období aktuální denní intenzitu chovu pasených vyjmenovaných hospodářských zvířat v rozsahu 0,5 až 1,25 velké dobytčí jednotky na 1 ha pastvin, s výjimkou pastvin, na nichž žadatel plní podmínky podle odstavce 8 písm. c) bodu 1; sledované pastevní období lze zahájit nejpozději 15. června kalendářního roku a skončit nejpozději 31. října kalendářního roku

b)

používá herbicidy pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu7 neaplikuje herbicidy ani bodově,

c)

provádí sekání nedopasků do 30 dnů po skončení každého cyklu pastvy hospodářských zvířat, nejpozději však do 30 dnů po skončení sledovaného pastevního období, s výjimkou kdy

1.

příslušný orgán ochrany přírody na příslušném půdním bloku, případně jeho dílu stanoví jinak a žadatel doručí Fondu do 30 dnů po zahájení sledovaného pastevního období písemné stanovisko tohoto orgánu, nebo

2.

pastva je prováděna na půdním bloku, případně jeho dílu, jehož střední svažitost je vyšší než 12 stupňů,

d)

zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, popřípadě organizačně zajistí pastvinu proti únikům hospodářských zvířat,

e)

každodenně vede pastevní deník podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení ; jestliže žadatel uplatňuje na pastvinách podmínky dodržování intenzity chovu pasených vyjmenovaných hospodářských zvířat podle písmene a) a současně podle odstavce 8 písm. c) bodu 1, vede pro sledování příslušných intervalů intenzit samostatné pastevní deníky, přičemž pastevní deník je žadatel, pokud jej do 20 kalendářních dnů po skončení pastevního období podle písmene a) nedoručil Fondu, povinen předložit Fondu při kontrole na místě20a v následujících 5 letech po roce, ve kterém byl veden,

f)

neprovádí obnovu travních porostů nacházejících se ve zvláště chráněných územích6 bez písemného povolení příslušného orgánu ochrany přírody,20

g)

neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy5 k 31. prosinci příslušného kalendářního roku více než 40 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace statkových hnojiv17 a hnojiv18 podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

h)

neaplikuje kejdu, s výjimkou kejdy skotu,

i)

oznamuje zahájení sledovaného pastevního období písemně Fondu nejpozději do 8. června kalendářního roku; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny přede dnem zahájení přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci9.

(8)

Žadatel se za podmínky souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody20 může rozhodnout, že v průběhu trvání celého příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s kulturou travní porost

a)

označených v žádosti o zařazení jako louka a jejichž výměra se alespoň z 50 % nachází na zvláště chráněném území,6 bude plnit podmínky podle odstavce 6, s výjimkou podmínky podle odstavce 6 písm. c), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz aplikace hnojiv,18 statkových hnojiv17 a upravených kalů,19

b)

označených v žádosti o zařazení jako louka a jejichž výměra se alespoň z 50 % nachází na zvláště chráněném území,6 bude vedle podmínky uvedené v písmenu a)

1.

provádět sekání porostů minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech sekat jedenkrát ročně). Posečenou hmotu žadatel odklidí z pozemku a využije ji v rámci jeho podniku, poskytne ji jiné osobě, popřípadě s ní naloží v souladu se zvláštním právním předpisem.21 První seč bude provedena nejdříve po 15. červenci, nejpozději však do 31. srpna kalendářního roku; v takovém případě se neuplatní podmínka uvedená v odstavci 6 písm. d) a bodu 2 zásad, nebo

2.

vynechávat při první seči, provedené nejpozději do 31. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), na travních porostech označených v žádosti o zařazení jako louka neposečené pásy o šířce 6 až 12 m, které budou zaujímat 5 až 10 % rozlohy příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu a budou posečeny v druhé seči. Posečenou hmotu žadatel odklidí z pozemku a využije ji v rámci jeho podniku, poskytne ji jiné osobě, popřípadě s ní naloží v souladu se zvláštním právním předpisem;21 v takovém případě se neuplatní podmínka uvedená v odstavci 6 písm. d) a bodu 2 zásad,

c)

označených v žádosti o zařazení jako pastvina a jejichž výměra se alespoň z 50 % nachází na zvláště chráněném území,6 bude plnit podmínky podle odstavce 7, s výjimkou

1.

podmínky podle odstavce 7 písm. a), namísto níž bude dodržovat v průběhu alespoň stodvacetidenního pastevního období aktuální denní intenzitu chovu pasených vyjmenovaných hospodářských zvířat v rozsahu 0,4 až 1,05 velké dobytčí jednotky na ha těchto pastvin; sledované pastevní období lze zahájit nejpozději 15. června kalendářního roku a skončit 31. října kalendářního roku a zároveň

2.

podmínky podle odstavce 7 písm. g), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz aplikace hnojiv,18 statkových hnojiv17 a upravených kalů.19

(9)

Žadatel na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do tohoto agroenvironmentálního opatření, jehož výměra nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území6 činí nejméně 0, 25 ha, popřípadě podíl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území6 činí nejméně 50 % výměry tohoto půdního bloku, popřípadě jeho dílu, plní v průběhu trvání celého příslušného pětiletého období podmínky podle odstavce 8, a to v závislosti na jejich zařazení v žádosti.

(10)

Chová-li žadatel ke dni 31. července příslušného kalendářního roku koně, doručí Fondu do 15. září tohoto kalendářního roku kopii registru15b společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k tomuto dni.

(11)

zrušen

§ 8

Titul zatravňování orné půdy

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy uvede seznam a výměru půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda vedenou v evidenci půdy,5 které požaduje zařadit do tohoto titulu, v rozlišení na

a)

půdní bloky, popřípadě jejich díly nacházející se z alespoň 50 % na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty22 a na nichž bude vyseta směs osiv podle odstavce 4 písm. a) bodu 1,

b)

ostatní půdní bloky, popřípadě jejich díly nesplňující podmínku podle písmene a).

(2)

Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků.

(3)

Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy lze půdní blok, popřípadě jeho díl s kulturou orná půda,

a)

který neměl v evidenci půdy5 evidovanou kulturu travní porost v průběhu části, nebo celého období trvajícího od 20. dubna 2004 do dne podání žádosti o zařazení,

b)

který měl v evidenci půdy5 evidovanou kulturu orná půda ke dni podání žádosti o zařazení,

c)

na kterém není uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16

d)

který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií

1.

střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je vyšší než 12 stupňů,

2.

orná půda na alespoň 50 % plochy bloku, popřípadě jeho dílu je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo extrémně těžká,

3.

celá plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází v méně příznivé oblasti nebo v oblasti s ekologickými omezeními podle zvláštního právního předpisu,23

e)

na kterém toto podopatření není uplatňováno,

f)

na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 2, 3, 4, 5 nebo 6, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit.

(4)

Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého období

a)

založí nejpozději do 31. května travní porost pomocí samostatného výsevu

1.

Správou Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty schválené regionální travní směsi osiv, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. a), nebo

2.

travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách23a, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b),

b)

oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu z kultury orná půda na kulturu travní porost.

(5)

Žadatel ošetřuje travní porost založený podle tohoto titulu tak, aby

a)

v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období nebyl spásán hospodářskými zvířaty a byl nejméně dvakrát ročně sečen (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně), přičemž posečenou hmotu žadatel z pozemku odklidí a využije ji v rámci jeho podniku, popřípadě poskytne jiné osobě nebo s ní naloží v souladu se zvláštním právním předpisem;21 první seč bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později); bod 2 zásad se v tomto případě uplatní, s výjimkou prvního roku příslušného pětiletého období,

b)

aplikace herbicidů byla využívána pouze v prvních 2 letech příslušného pětiletého období, a to pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu7 nesmí aplikovat herbicidy ani bodově,

c)

nebyla aplikována žádná hnojiva18 obsahující dusík, statková hnojiva17 ani upravené kaly.19

§ 9

Titul tvorba travnatých pásů na svažitých půdách

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách uvede

a)

seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda vedenou v evidenci půdy,5 na nichž předpokládá vytvoření travnatých pásů v rámci tohoto titulu,

b)

délku, šířku a výměru jednotlivých travnatých pásů, které žadatel založí v rámci tohoto titulu, s přiřazením k jednotlivým půdním blokům, popřípadě jejich dílům podle písmene a).

(2)

Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, včetně navrženého umístění travnatých pásů v mapě půdních bloků.

(3)

Vytvořit travnaté pásy podle tohoto titulu lze na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda vedenou v evidenci půdy,5

a)

jehož střední svažitost činí 3 až 12 stupňů,

b)

na kterém toto podopatření není uplatňováno,

c)

na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo e), nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 3, 4 nebo 5, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,

d)

který se nenachází na území 1. zóny zvláště chráněného území,6

e)

na němž není uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16 s výjimkou dohody Blaník č. 4 a Moravský kras č. 2 a č. 3.

(4)

Žadatel umístí travnaté pásy o šíři 45 až 55 metrů po vrstevnicích tak, aby vzdálenost mezi jednotlivými pásy činila 50 až 200 metrů a délka pásu odpovídala délce vrstevnice příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu, pokud nedojde k přerušení pásu krajinným prvkem plnícím půdoochrannou, vodoochrannou nebo krajinotvornou funkci.

(5)

Žadatel nejpozději do 31. května prvního kalendářního roku příslušného pětiletého období

a)

založí travnaté pásy pomocí samostatného výsevu travní směsi, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách23a,

b)

oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu kultury u příslušného dílu půdního bloku, na kterém byl vytvořen travnatý pás.

(6)

Žadatel ošetřuje travnaté pásy založené podle tohoto titulu tak, aby

a)

nebyly spásány hospodářskými zvířaty a byly nejméně dvakrát ročně sekány (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně), přičemž posečenou hmotu žadatel z pozemku odklidí a využije ji v rámci jeho podniku, popřípadě poskytne jiné osobě nebo s ní naloží v souladu se zvláštním právním předpisem;21 první seč bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později); bod 2 zásad se neuplatní,

b)

aplikace herbicidů byla využívána pouze v prvních 2 letech příslušného pětiletého období, a to bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu7 nesmí aplikovat herbicidy ani bodově,

c)

nebylo aplikováno v průměru na celkovou plochu zatravněných pásů zařazených do tohoto titulu více než 40 kg dusíku na hektar zatravněného pásu, a to včetně statkových hnojiv17 a hnojiv18 podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(7)

Žadatel na půdních blocích, popřípadě dílech půdního bloku s kulturou orná půda, které se nacházejí mezi travnatými pásy vytvořenými podle tohoto titulu, pěstuje v průběhu příslušného pětiletého období v každém kalendářním roce alespoň 2 různé plodiny, nikoliv však širokořádkové plodiny (kukuřice, řepa, brambory, bob setý, sója, slunečnice).

§ 10

Titul pěstování meziplodin

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin uvede

a)

celkovou výměru orné půdy jím obhospodařovanou vedenou v evidenci půdy,5

b)

výměru orné půdy, kterou požaduje zařadit do tohoto titulu a na níž hodlá pěstovat meziplodiny v průběhu příslušného pětiletého období.

(2)

Žadateli, u něhož podíl výměry orné půdy, na níž hodlá pěstovat meziplodiny podle odstavce 1 písm. b), nebude k datu podání žádosti o zařazení činit alespoň 3 %, nejvýše však 10 % z celkové výměry orné půdy obhospodařované žadatelem vedené v evidenci půdy,5 se žádost o zařazení do tohoto titulu zamítne.

(3)

Žadatel v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin

a)

vyseje

1.

v období od 20. června do 10. října příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 8 až 17 na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v minimálním objemu výsevu na 1 ha, uvedeném v této příloze, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva24,

2.

současně s osevem plodiny na ochranu vzcházejícího porostu v období do 31. května příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 1 až 7 na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v minimálním objemu výsevu na 1 ha, uvedeném v této příloze, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva24,

b)

provede nejdříve 16. února a nejpozději 31. května kalendářního roku zapravení porostu meziplodiny do půdy a následný vysev hlavní plodiny, nepoužije-li žadatel bezorebnou technologii pro výsev hlavní plodiny,

c)

předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května kalendářního roku,

1.

na Fondem vydaném formuláři seznam půdních bloků, případně jejich dílů a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů, na níž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v příslušném kalendářním roce pětiletého období, přičemž souhrnná výměra plochy oseté meziplodinami, na niž žadatel požaduje pro příslušný kalendářní rok dotaci podle tohoto nařízení, nesmí být nižší o více než 25 % oproti výměře zařazené do tohoto opatření ; meziplodiny nelze pěstovat na půdním bloku, případně jeho dílu, na kterém je uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5 anebo je na něm uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD16, s výjimkou dohody Blaník č. 3 a č. 4 a Moravský kras č. 2 a č. 3,

2.

specifikaci příslušné meziplodiny podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení pěstované na jednotlivých půdních blocích, popřípadě jejich dílech podle bodu 1,

3.

zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na kterých bude v příslušném kalendářním roce vyseta meziplodina podle bodu 1.

(4)

Fond poskytne v příslušném kalendářním roce dotaci v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin na výměru, na níž byly skutečně pěstovány meziplodiny v souladu s podmínkami podle odstavce 3, nejvýše však na výměru zařazenou do tohoto opatření podle odstavce 1 písm. b).

§ 11

Titul trvale podmáčené louky a rašelinné louky

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů vedených v evidenci půdy5 s vymezenými plochami identifikovanými Ministerstvem zemědělství jako podmáčené nebo rašelinné louky, které požaduje zařadit do tohoto titulu, včetně celkové výměry těchto identifikovaných ploch na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu.

(2)

Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, v mapě půdních bloků s vyznačením ploch identifikovaných jako podmáčené nebo rašelinné louky, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu.

(3)

Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky lze pouze vymezené plochy identifikované jako podmáčené nebo rašelinné louky,

a)

na kterých není toto podopatření uplatňováno,

b)

na kterých není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3, 5 nebo 6, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,

c)

na kterých není uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16

d)

které byly jako podmáčená nebo rašelinná louka vymezeny Ministerstvem zemědělství.

(4)

Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období ošetřuje podmáčené a rašelinné louky zařazené do tohoto titulu tak, aby

a)

nebyla prováděna aplikace hnojiv,18 statkových hnojiv17 nebo upravených kalů,19

b)

kosení bylo prováděno pomocí lehké mechanizace nejméně jednou ročně, a to v jednom z následujících termínů

1.

15. května až 15. června,

2.

15. června až 25. července,

3.

26. července až 31. srpna,

přičemž příslušný termín kosení určí podle místních podmínek pro příslušnou podmáčenou nebo rašelinnou louku Ministerstvo zemědělství; bod 2 zásad se neuplatní,

c)

posekaná travní hmota podle písmene b) byla z pozemku odklizena a využita v rámci podniku žadatele, popřípadě poskytnuta jiné osobě nebo s ní bylo naloženo v souladu se zvláštním právním předpisem,21

d)

válení, popřípadě smykování bylo prováděno jen na základě souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody,20

e)

nebyla prováděna jejich obnova nebo odvodnění,

f)

byla udržována jejich zřetelná hranice v terénu.

§ 12

Titul ptačí lokality na travních porostech

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech uvede seznam a výměru půdních bloků, popřípadě jejich dílů vedených v evidenci půdy,5 které požaduje zařadit do tohoto titulu, v rozlišení na hnízdní lokality

a)

chřástala polního,

b)

bahňáků.

(2)

Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu ptačí lokality na travních porostech musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků v rozlišení podle odstavce 1.

(3)

Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech lze pouze půdní blok, popřípadě jeho díl,

a)

jestliže na tomto bloku není toto podopatření uplatňováno,

b)

jestliže na tomto bloku není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3 nebo 6, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit; je-li na tomto bloku uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 4, nelze do požadovaného podopatření zahrnout jeho výměru,

c)

na kterém není uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16

d)

který byl jako hnízdní lokalita chřástala polního, popřípadě bahňáků vymezen Ministerstvem zemědělství.

(4)

Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období ošetřuje travní porosty zařazené do tohoto titulu tak, aby

a)

nebyla aplikována žádná hnojiva,18 statková hnojiva17 ani upravené kaly,19

b)

nebylo prováděno válení, popřípadě smykování v období od 15. března do 30. června kalendářního roku,

c)

jde-li o hnízdní lokalitu chřástala polního, seč travního porostu byla prováděna od středu půdního bloku, popřípadě jeho dílu ke kraji,

d)

posekaná travní hmota byla z pozemku odklizena a využita v rámci podniku žadatele, popřípadě poskytnuta jiné osobě nebo s ní bylo naloženo v souladu se zvláštním právním předpisem,21

e)

seč porostu nebyla prováděna nasazením více než 2 žacích strojů najednou,

f)

seč porostu byla prováděna minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně); první seč nebo pastva porostu byla prováděna nejdříve 15. srpna kalendářního roku; bod 2 zásad se v tomto případě neuplatní,

g)

poslední seč porostu v případě hnízdních lokalit bahňáků byla provedena v termínu od 30. září do 15. listopadu kalendářního roku.

§ 13

Titul biopásy

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu biopásy uvede

a)

seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda vedených v evidenci půdy,5 na nichž předpokládá založení biopásů v rámci tohoto titulu,

b)

délku, šířku a výměru biopásů, které požaduje zařadit do tohoto titulu.

(2)

Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu biopásy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, včetně zákresu navržených biopásů v mapě půdních bloků.

(3)

Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu biopásy lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není,

a)

toto podopatření uplatňováno,

b)

uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo e), nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 4 nebo 5, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,

c)

uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16 s výjimkou dohody Moravský kras č. 2, dohody Litovelské Pomoraví č. 7 a dohod Blaník č. 3 a č. 4.

(4)

Biopásy o šíři 6 až 12 metrů lze umístit pouze při okrajích půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda5 nebo uvnitř půdních bloků ve směru orby, u žadatelů zařazených do podopatření péče o krajinu titulu biopásy v kalendářním roce 2005 a v letech následujících musí vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř půdních bloků, popřípadě jejich dílů, činit nejméně 50 metrů.

(5)

Žadatel každoročně v průběhu příslušného pětiletého období v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy

a)

oseje nejpozději do 31. května kalendářního roku příslušné biopásy podle odstavce 1 směsí osiva splňujícího podmínku podle odstavce 6, přičemž výsev provede nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24,

b)

ponechá vytvořené biopásy podle písmene a) bez zásahu zemědělskou mechanizací a bez ošetření chemickými přípravky na ochranu rostlin do 31. března následujícího kalendářního roku a poté porost biopásů zapraví do půdy, nejpozději však do 31. května kalendářního roku,

c)

v případě změny polohy biopásu na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, předloží Fondu společně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května příslušného kalendářního roku, nový zákres biopásů pro příslušný kalendářní rok,

d)

zajistí, aby vytvořené biopásy nebyly využívány k přejezdům zemědělské techniky, ani jako souvratě,

e)

v případě osetí plochy širší než 12 metrů zajistí označení skutečné hranice biopásu viditelně v terénu.

(6)

Směs osiv podle odstavce 5 určená pro výsev 1 ha biopásu se skládá z nejméně 24 kg pohanky, nejméně 6 kg prosa, nejméně 0,4 kg kapusty a nejméně 30 kg jiné plodiny, jako je například obilnina nebo lupina bílá.

§ 14

Podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní uvede

a)

seznam a výměru půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje zařadit do tohoto podopatření,

b)

strukturu plodin na těchto blocích v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období.

(2)

Součástí žádosti o zařazení do podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní musí být zákres struktury plodin na jednotlivých půdních blocích, popřípadě jejich dílech, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků.

(3)

Zařadit do podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní lze pouze půdní blok, popřípadě jeho díl, s evidovanou kulturou orná půda,5

a)

který se alespoň z 10 % celkové výměry nachází na území chráněné krajinné oblasti Moravský kras a Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras schválila písemně jeho zařazení do tohoto titulu,

b)

jestliže na tomto bloku není toto podopatření uplatňováno,

c)

jestliže na tomto bloku není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 4 nebo 5, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,

d)

jestliže na tomto bloku není uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16 s výjimkou dohody Moravský kras č. 3.

(4)

Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období ošetřuje půdní bloky, popřípadě jejich díly zařazené do tohoto titulu tak, aby

a)

na těchto blocích, popřípadě jejich dílech nebyla pěstována kukuřice,

b)

obiloviny byly pěstovány na nejvýše 50 % celkové plochy těchto půdních bloků, popřípadě jejich dílů.

(5)

Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období každoročně současně se žádostí o poskytnutí dotace předloží Fondu strukturu plodin na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do tohoto podopatření, včetně zákresu v mapě půdních bloků podle odstavce 2. Žadatel nemusí v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období předkládat strukturu plodin a zákres v mapě půdních bloků, jestliže se tyto shodují s navrženou strukturou plodin a navrženým zákresem v mapě půdních bloků obsažených v žádosti o zařazení do tohoto podopatření.

§ 14a

Podopatření integrované systémy pěstování ovoce

nebo révy vinné

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné uvede

a)

seznam všech jím obhospodařovaných půdních bloků, případně jejich dílů vedených v evidenci půdy5 s kulturou

1.

vinice,

2.

ovocný sad, na kterém pěstuje některý z druhů ovocných stromů, případně ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení,

b)

výměru jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů podle evidence půdy5 v případě písmene a) bodu 1,

c)

druh ovocných stromů, případně ovocných keřů a výměru, na které jsou pěstovány jednotlivé druhy v rámci půdních bloků, případně jejich dílů podle písmene a) bodu 2.

(2)

Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné je zákres příslušných půdních bloků, případně jejich dílů, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě půdních bloků. U půdních bloků, případně jejich dílů s kulturou ovocný sad žadatel v mapě označí druh ovocných stromů, případně ovocných keřů podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(3)

Zařadit do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné lze půdní blok, případně jeho díl, na kterém

a)

není toto podopatření uplatňováno,

b)

není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až d), ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,

c)

je pěstován některý z druhů ovocných stromů, případně ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení, jde-li o půdní blok s kulturou ovocný sad.

(4)

Žadatel, který má do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné zařazené půdní bloky, případně jejich díly s kulturou ovocný sad, po celou dobu příslušného pětiletého období

a)

na celé výměře ovocných sadů zařazené do tohoto podopatření neaplikuje přípravky na ochranu rostlin24a obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

b)

v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii provádí pravidelný řez k prosvětlení

1.

korun ovocných stromů v období od 1. června do 15. srpna kalendářního roku,

2.

ovocných keřů v období od 1. května do 30. června kalendářního roku,

c)

vede každodenně v průběhu období od 1. března do 30. září kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 8 k tomuto nařízení, zjištěné pomocí alespoň jednoho technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení; umístění technického zařízení žadatel zajistí na jím užívaných půdních blocích, případně jejich dílech nebo na jiném pozemku, který užívá na základě platného právního důvodu, přičemž umístění zařízení žadatel vyznačí v mapě půdních bloků podle odstavce 2,

d)

používá každoročně ke sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu nejméně jeden prostředek uvedený v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení, přičemž o jeho použití a umístění vede záznamy podle vzoru uvedeného v části B přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

e)

zajistí nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy z půdních bloků, případně jejich dílů zařazených do tohoto podopatření a následný rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu24b za účelem stanovení obsahu chemických látek uvedených v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek půdy o minimální hmotnosti 3 kilogramy na každých 20 ha ovocného sadu,

f)

zajistí každoročně odběr vzorků ovoce, rozbor těchto vzorků provede osoba odborně způsobilá s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu24c za účelem stanovení obsahu látek uvedených v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek ovoce o minimální hmotnosti 1 kilogram na každých 20 ha ovocného sadu,

g)

uchovává záznamy o výsledcích sledování, případně rozborů podle písmen c) až f) nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování, případně rozbor proveden,

h)

zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců ovocných stromů, případně ovocných keřů (příloha č. 7 k tomuto nařízení) na 1 ha osázené plochy daným druhem dřeviny na půdním bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření neklesl u

1.

jádrovin pod 600 kusů,

2.

peckovin pod 300 kusů,

3.

bobulovin pod 2000 kusů.

(5)

Žadatel, který má do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné zařazené půdní bloky, případně jejich díly s kulturou vinice, po celou dobu příslušného pětiletého období

a)

na celé výměře vinic zařazené do tohoto podopatření neaplikuje přípravky na ochranu rostlin24a obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

b)

aplikuje chemické a biologické prostředky na ochranu rostlin, případně statková hnojiva17, hnojiva18 a upravené kaly19 obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 2 kg mědi/ha vinic zařazených do tohoto podopatření,

c)

neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto vinic více než 50 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace statkových hnojiv17, hnojiv18 a upravených kalů19 podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

d)

každoročně provádí prosvětlení keřů odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů v období od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

e)

každoročně provádí nejvýše

1.

6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, přičemž nepoužívá přípravky obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

2.

6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, přičemž nepoužívá přípravky obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

f)

zajistí, aby nejméně v každém druhém meziřadí se nacházel nejpozději do 36 měsíců po ukončení výsadby vinice souvislý bylinný porost,

g)

zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců keřů révy vinné na 1 ha každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření neklesl pod 2000 kusů.

(6)

Jestliže u žadatele v průběhu příslušného pětiletého období dojde k dočasnému vyklučení ovocného sadu nebo vinice, žadatel tuto skutečnost písemně oznámí Fondu do 20 dnů ode dne provedení vyklučení ovocného sadu nebo vinice s uvedením kalendářního roku, ve kterém provede opětovnou výsadbu ovocného sadu nebo vinice, přičemž opětovná výsadba ovocného sadu nebo vinice musí být provedena nejpozději v posledním kalendářním roce příslušného pětiletého období. Fond dotaci na půdní blok, případně jeho díl, na kterém bylo provedeno vyklučení ovocného sadu nebo vinice, neposkytne v kalendářním roce, v němž žadatel v důsledku vyklučení porostu nesplnil podmínky uvedené v odstavcích 4 a 5; snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 5 odst. 7, § 16, 18 a 20 se v takovém případě neuplatní. Žadatel do 20 dnů ode dne provedení výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí tuto skutečnost Fondu na jím vydaném formuláři. Žadatel může provést výsadbu ovocného sadu nebo vinice i na jiném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, přičemž současně s oznámením výsadby ovocného sadu nebo vinice požádá o vydání nového rozhodnutí o zařazení. Je-li výměra půdního bloku, popřípadě jeho dílu rozdílná, použije se ustanovení § 5 obdobně.

§ 15

Sazby dotace v rámci agroenvironmentálního opatření

(1)

Sazba dotace v rámci podopatření ekologické zemědělství činí

a)

3 520 Kč/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství7 na orné půdě, s výjimkou pěstování zeleniny nebo speciálních bylin,

b)

1 100 Kč/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství7 na travních porostech,

c)

24 470 Kč/ha, jde-li o pěstování vinic, ovocných sadů nebo chmelnic v systému ekologického zemědělství,7

d)

11 050 Kč/ha, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin na orné půdě v systému ekologického zemědělství.7

(2)

Dotace v rámci podopatření ekologické zemědělství se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy.

(3)

Sazba dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů činí

a)

1 920 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako louka, na kterém bude žadatel plnit podmínky uvedené v § 7 odst. 6,

b)

2 800 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako louka, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 odst. 8 písm. a),

c)

5 130 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako louka, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 odst. 8 písm. b) bodu 1,

d)

3 130 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako louka, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 odst. 8 písm. b) bodu 2,

e)

2 890 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako pastvina, na kterém bude žadatel plnit podmínky uvedené v § 7 odst. 7,

f)

4 330 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako pastvina, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 odst. 8 písm. c).

(4)

Sazba dotace podle odstavce 3 písm. c) až e) nebo f) se sníží o 2 800 Kč/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území;6 v případě odstavce 3 písm. a) nebo b) se dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů na půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území6 neposkytne; nachází-li se půdní blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště chráněného území6 jen zčásti, dotace se sníží nebo neposkytne jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.

(5)

Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy činí

a)

9 210 Kč/ha travního porostu založeného v souladu s podmínkami uvedenými v § 8 odst. 4 písm. a) bodu 1,

b)

7 265 Kč/ha travního porostu založeného v souladu s podmínkami uvedenými v § 8 odst. 4 písm. a) bodu 2.

(6)

Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách činí 9 440 Kč/ha travnatého pásu vytvořeného v souladu s podmínkami uvedenými v § 9.

(7)

Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin činí 4 580 Kč/ha orné půdy oseté meziplodinou v souladu s podmínkami uvedenými v § 10.

(8)

Dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy.

(9)

Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky činí 12 100 Kč/ha travního porostu ošetřovaného v souladu s podmínkami uvedenými v § 11.

(10)

Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech činí

a)

5 180 Kč/ha travního porostu vymezeného jako hnízdní lokalita chřástala polního podle § 12 odst. 1 písm. a) a ošetřovaného v souladu s podmínkami uvedenými v § 12,

b)

5 550 Kč/ha travního porostu vymezeného jako hnízdní lokalita bahňáků podle § 12 odst. 1 písm. b) a ošetřovaného v souladu s podmínkami uvedenými v § 12.

(11)

Sazba dotace podle odstavců 5 a 10 se sníží o 2 800 Kč/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území;6 nachází-li se půdní blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště chráněného území6 jen zčásti, dotace se sníží jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.

(12)

Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy činí 10 630 Kč/ha biopásu založeného a ošetřovaného podle podmínek § 13.

(13)

Sazba dotace v rámci podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní činí 540 Kč/ha orné půdy zařazené do tohoto titulu podle § 14.

(14)

Sazba dotace v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné činí,

a)

jde-li o ovoce, 9 857 Kč na 1 ha ovocného sadu zařazeného do tohoto podopatření podle § 14a,

b)

jde-li o révu vinnou, 11 642 Kč na 1 ha vinice zařazené do tohoto podopatření podle § 14a.

(15)

Dotace v rámci podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy.

(16)

Výši dotace při uplatňování jednotlivých agroenvironmentálních opatření Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 14 pro příslušné agroenvironmentální opatření.

(17)

Jestliže žadateli má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace na jednotlivý půdní blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část v rámci agroenvironmentálních opatření podle

a)

§ 2 odst. 1 písm. a), jde-li o ornou půdu, podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3 nebo 6 nebo podle § 2 odst. 1 písm. d) v přepočtu na 1 ha vyšší než 600 EUR,

b)

§ 2 odst. 1 písm. a), jde-li o travní porosty, podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 4 nebo 5 v přepočtu na 1 ha vyšší než 450 EUR, nebo

c)

§ 2 odst. 1 písm. a) nebo e), jde-li o vinice, ovocné sady nebo chmelnice v přepočtu na 1 ha vyšší než 900 EUR,

Fond dotaci poskytnutou na tento blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část poměrně sníží u všech agroenvironmentálních opatření, v jejichž rámci má být žadateli na tento blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část dotace poskytnuta.

§ 16

Porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucích ke snížení dotace

(1)

Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 15, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)

podopatření ekologické zemědělství porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7 ve výši nad 50 000 Kč do 70 000 Kč včetně24d, nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7,

b)

podopatření ošetřování travních porostů

1.

porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. a) až c), § 7 odst. 7 písm. b), d), e) nebo i), nebo

2.

v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 6 písm. a) nebo e) nebo v § 7 odst. 7 písm. c),

c)

podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy porušení některé z podmínek uvedených v § 8 odst. 4 písm. b) nebo v § 8 odst. 5 písm. a), v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období, nebo uvedených v § 8 odst. 5 písm. b),

d)

podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách porušení některé z podmínek uvedených v § 9 odst. 4, § 9 odst. 5 písm. b) nebo v § 9 odst. 6 písm. b),

e)

podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky

1.

porušení některé z podmínek uvedených v § 11 odst. 4 písm. b) nebo d), nebo

2.

v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení podmínky uvedené v § 11 odst. 4 písm. f),

f)

podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech porušení některé z podmínek uvedených v § 12 odst. 4 písm. c), d) nebo e),

g)

podopatření péče o krajinu titulu biopásy porušení některé z podmínek uvedených v § 13 odst. 4 nebo 6 nebo v § 13 odst. 5 písm. d),

h)

podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné

1.

porušení některé z podmínek uvedených v § 14a odst. 4 písm. c), g) nebo h) anebo v § 14a odst. 5 písm. g), nebo

2.

v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení podmínky uvedené v § 14a odst. 4 písm. b) anebo v § 14a odst. 5 písm. d).

(2)

Dotace snížená o 25 % v rámci všech agroenvironmentálních opatření, ve kterých je žadatel zařazen, se poskytne, zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce u žadatele

a)

porušení některé z podmínek uvedených v bodě 1, 3, 6 nebo 7 zásad,

b)

opakované nebo další (§ 22 odst. 3 a 4) porušení podmínky uvedené v bodě 4 zásad v průběhu příslušného pětiletého období,

c)

porušení některé z podmínek uvedených v bodě 2 zásad v rozsahu 3 až 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy,5 nebo

d)

opakované nebo další porušení některé z podmínek uvedených v bodě 2 zásad v rozsahu méně než 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy5 v průběhu příslušného pětiletého období,

e)

porušení podmínky uvedené v bodě 5 zásad, pokud toto porušení neznemožňuje kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c) a v § 14a odst. 5 písm. c).

(3)

Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření, snížení podle odstavce 1 se provede samostatně za porušení každé jednotlivé podmínky tohoto agroenvironmentálního opatření. Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení podmínek uvedených ve více bodech zásad, snížení podle odstavce 2 se provede samostatně za porušení každého jednotlivého bodu zásad.

(4)

Opakované a další porušení jednotlivé podmínky zásad Fond posuzuje u žadatele samostatně pro každé pětileté období příslušného agroenvironmentálního opatření, do kterého je žadatel zařazen; ustanovení tohoto odstavce se vztahuje obdobně i na porušení jednotlivých podmínek zásad uvedených v § 18 nebo 20.

(5)

Zjistí-li Fond u žadatele při uplatňování podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné porušení podmínky uvedené v § 14a odst. 4 písm. h) anebo v § 14a odst. 5 písm. g), neposkytne dotaci na příslušný půdní blok nebo jeho díl, na kterém bylo porušení zjištěno; výměra půdního bloku nebo jeho dílu, na který Fond neposkytne dotaci podle tohoto odstavce, se do zjištěné výměry podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství24e nezahrne.

(6)

Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 15, se sníží

a)

o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7 ve výši do 20 000 Kč včetně24f, nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7,

b)

o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7 ve výši nad 20 000 Kč do 50 000 Kč včetně24g, nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7,

c)

o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření péče o krajinu titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. e).

§ 17

Porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucích k neposkytnutí dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření

(1)

Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)

podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce

1.

porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7 ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč včetně24h, nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7,

2.

porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 9,

b)

podopatření ošetřování travních porostů porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 6 písm. b) nebo c), § 7 odst. 7 písm. a), f), g) nebo h), § 7 odst. 8 písm. a), b) nebo c) nebo v § 7 odst. 9,

c)

podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy porušení některé z podmínek uvedených v § 8 odst. 5 písm. c),

d)

podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách porušení některé z podmínek uvedených v § 9 odst. 6 písm. a) nebo c) nebo v § 9 odst. 7,

e)

podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin porušení některé z podmínek uvedených v § 10 odst. 3,

f)

podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky porušení některé z podmínek uvedených v § 11 odst. 4 písm. a) nebo c),

g)

podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech porušení některé z podmínek uvedených v § 12 odst. 4 písm. a), b) nebo g),

h)

podopatření péče o krajinu titulu biopásy porušení některé z podmínek uvedených v § 13 odst. 5 písm. a), b) nebo c),

i)

podopatření titulu osevní postup v ochranných zónách jeskyní porušení některé z podmínek uvedených v § 14 odst. 4 nebo 5,

j)

podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné porušení některé z podmínek uvedených v § 14a odst. 4 písm. a) nebo d) nebo v § 14a odst. 5 písm. a), b), c), e) nebo f).

(2)

Zjistí-li Fond u žadatele při uplatňování podopatření ekologické zemědělství porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 6, dotaci na travní porosty zařazené do tohoto opatření v příslušném kalendářním roce neposkytne.

(3)

Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne, zjistí-li Fond v příslušném pětiletém období u žadatele opakované nebo další (§ 22 odst. 3 a 4) porušení některé z podmínek, která vedla v příslušném pětiletém období ke snížení dotace podle § 16 odst. 1 písm. b) bodu 1, § 16 odst. 1 písm. c), d), f) nebo g) nebo § 16 odst. 1 písm. h) bodu 1 nebo podle § 16 odst. 1 písm. e) bodu 1, anebo další porušení některé z podmínek, které vedlo v příslušném pětiletém období ke snížení dotace podle § 16 odst. 1 písm. b) bodu 2 nebo § 16 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo § 16 odst. 1 písm. h) bodu 2.

§ 18

Porušení zásad vedoucích k neposkytnutí dotace v příslušném kalendářním roce v rámci všech agroenvironmentálních opatření, do kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen

Dotace v příslušném kalendářním roce se neposkytne v rámci všech agroenvironmentálních opatření, do kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen, zjistí-li Fond u žadatele

a)

porušení některé z podmínek uvedených v bodě 5 zásad, pokud toto porušení znemožňuje kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c) a v § 14a odst. 5 písm. c),

b)

porušení podmínky uvedené v bodě 2 zásad v rozsahu větším než 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy,5

c)

opakované nebo další (§ 22 odst. 3 a 4) porušení některé z podmínek uvedených v bodě 1, 3, 6 nebo 7 zásad,

d)

opakované nebo další porušení podmínky uvedené v bodě 2 zásad v rozsahu od 3 do 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy.5

§ 19

Porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucích k vyřazení z příslušného agroenvironmentálního opatření a vrácení dotace

(1)

Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)

podopatření ekologické zemědělství, že byl v průběhu příslušného pětiletého období vyřazen ze seznamu ekologických podnikatelů a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství,15

b)

podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a),

c)

podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách porušení podmínek uvedených v § 9 odst. 5 písm. a),

d)

podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky porušení podmínek uvedených v § 11 odst. 4 písm. e),

e)

podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. f),

f)

podopatření integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné

1.

porušení podmínky uvedené v § 14a odst. 4 písm. e) nebo f),

2.

ve vzorku odebraném podle § 14a odst. 4 písm. e) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v půdě uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

3.

ve vzorku odebraném podle § 14a odst. 4 písm. f) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v ovoci uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne a Fond současně rozhodne o jeho vyřazení z příslušného agroenvironmentálního opatření pro příslušné pětileté období a vrácení25 dotace pro příslušné agroenvironmentální opatření od počátku tohoto pětiletého období.

(2)

Dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne a současně Fond rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného agroenvironmentálního opatření pro příslušné pětileté období a vrácení dotace pro příslušné agroenvironmentální opatření od počátku tohoto pětiletého období též v případě, zjistí-li v příslušném pětiletém období u žadatele opakované porušení podmínky, které vedlo v příslušném pětiletém období k neposkytnutí dotace podle § 17 odst. 1 písm. b) až j).

§ 20

Porušení zásad vedoucích k vyřazení ze všech agroenvironmentálních opatření, do kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen, a vrácení dotace

Dotace v rámci všech agroenvironmentálních opatření, ve kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen, se neposkytne a Fond současně rozhodne o jeho vyřazení z těchto agroenvironmentálních opatření pro příslušné pětileté období a vrácení dotace pro příslušné agroenvironmentální opatření od počátku tohoto pětiletého období, zjistí-li u žadatele opakované porušení některé z podmínek uvedených

a)

v bodě 5 zásad, pokud toto porušení opakovaně znemožnilo kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c) a v § 14a odst. 5 písm. c), nebo

b)

v bodě 2 zásad v rozsahu větším než 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy.5

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 21-23)

§ 21

Přechodná ustanovení

(1)

Žádost o zařazení do agroenvironmentálních opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5 pro období 2004 až 2008 a žádost o zařazení do agroenvironmentálních opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6 pro období 2004 až 2009 se podává současně se žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2004, a to nejpozději do 31. května 2004.

(2)

V kalendářním roce 2004 se stanoví intenzita chovu hospodářských zvířat žadatele podle § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 5 písm. a) a podle § 7 odst. 10 za období od 1. dubna do 31. srpna kalendářního roku.

(3)

V kalendářním roce 2004 doručí žadatel čestné prohlášení podle § 6 odst. 6 nebo § 7 odst. 10 s požadovanými údaji pouze za období od 1. dubna do 31. srpna.

(4)

Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nelze podat pro pětileté období, které započne dnem 1. dubna 2005 a skončí dnem 31. března 2010.

§ 22

Zvláštní ustanovení

(1)

Obsahem formulářů, vydaných Fondem, mohou být pouze nezbytné údaje, potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k provedení příslušného agroenvironmentálního opatření podle zákona a podle tohoto nařízení.

(2)

Pro účely tohoto nařízení se opakovaným porušením podle § 16 až 20 rozumí porušení uvedené podmínky dvakrát.

(3)

Pro účely tohoto nařízení se dalším porušením podle § 16 až 20 rozumí porušení uvedené podmínky třikrát a vícekrát.

(4)

Jestliže žadatel nemůže z důvodů hodných zvláštního zřetele splnit příslušnou podmínku agroenvironmentálního opatření, oznámí písemně Fondu důvody jejího nesplnění, a to nejpozději v poslední den lhůty, v níž měl příslušnou podmínku splnit [§ 7 odst. 8 písm. b), § 8 odst. 5 písm. a), § 9 odst. 6 písm. a), bod 2 zásad].

(5)

Fond při výpočtu číselných údajů vypočítávaných podle tohoto nařízení použije zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 23

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1

Zásady správné zemědělské praxe

1.

Na vysoce svažitých pozemcích (nad 12°) vyloučit pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice). Agrotechnické práce a pojezdy technikou provádět převážně po vrstevnicích.

2.

Kultury travních porostů spásat nebo sekat minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech sekat jedenkrát ročně nebo pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením, nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, nestanoví jinak), biomasa musí být odstraňována z pozemku. První seč bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením, nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, nestanoví jinak. Druhá seč bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením, nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, nestanoví jinak.

Za odůvodnitelné případy se považuje zejména

a) souhlas příslušného orgánu ochrany přírody s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů;

b) výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném Ministerstvem zemědělství v evidenci půdy5.

3.

Dodržovat pravidla skladování a manipulace s chemickými látkami v souladu s příslušnými právními předpisy27 tak, aby nedocházelo ke kontaminaci složek životního prostředí.

4.

Na svažitých orných půdách bez porostu (sklonitost nad 3°) neprodleně (do 24 hodin) zapravovat statková hnojiva, organická a organominerální hnojiva a minerální dusíkatá hnojiva do půdy.

5.

Vést a nejméně 7 let uchovávat evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, kultur a let v souladu se zvláštním právním předpisem28.

6.

Ze stájí, skladišť hnojiv a statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv ani z ostatních faremních prostor nesmí unikat žádné závadné látky (močůvka, hnojůvka, silážní šťávy, apod.).

7.

Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný přístup ke kvalitnímu, zdravotně nezávadnému krmivu a nezávadné vodě29.

8.

Žadatel nesmí v průběhu trvání příslušného pětiletého období změnit na jím obhospodařovaných půdních blocích, popřípadě dílech kulturu travní porost na kulturu orná půda30.

Příloha č. 2

Druhy a kategorie hospodářských zvířat započítávaných do výpočtu intenzity chovu podle § 6 odst. 6 a 7,

§ 7 odst. 5 písm. a), § 7 písm. a), § 7 odst. 8 písm. c) bodu 1 a podle § 7 odst. 10

a koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky

Druh a kategorie hospodářských zvířat

Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky

skot ve věku nad 24 měsíců

1,0

skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců

0,6

Skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců

0,2

ovce ve věku nad 12 měsíců

0,15

kozy ve věku nadt 12 měsíců

0,15

koně ve věku nad 6 měsíců

1,0

koně ve věku do 6 měsíců

0,4

Příloha č. 4

Speciální byliny a zelenina pěstované v systému ekologického zemědělství

na orné půdě pro účely podopatření ekologické zemědělství (§ 6)

Speciální byliny

 

Andělika lékařská

Archangelica officinalis Hoffm. (syn.: Angelica archangelica L.)

 

Bazalka pravá

Ocimum basilicum L.

 

Bedrník anýz

Pimpinella anisum L.

 

Benedikt lékařský (čubet)

Cnicus benedictus L.

 

Brutnák lékařský

Borago officinalis

 

Divizna velkokvětá

Verbascum densiflorum Bertol. (syn.: Verbascum thapsiforme Schrader)

 

Dobromysl obecná

Origanum vulgare

 

Fenykl obecný

Foeniculum vulgare

 

Heřmánek pravý

Matricaria recutita L. (syn.: Chamomilla recutita (L.) Rauschert)

 

Heřmánek římský

Chamaemelum nobile (L) All.

 

Chrpa modrák

Centaurea cyanos L.

 

Jablečník obecný

Marrubium vulgare L.

 

Jehlice rolní

Ononis arvensis L.

 

Jestřabina lékařská

Galega officinalis L.

 

Jitrocel kopinatý

Plantago lanceolata L.

 

Kmín kořenný

Carum carvi L.

 

Konopice bledožlutá

Galeopsis segetum Necker

 

Kopr vonný

Anethum graveolens L.

 

Kopřiva dvoudomá

Urtica dioica L.

 

Koriandr setý

Coriandrum sativum L.

 

Kozlík lékařský

Valeriana offcinalis L.

 

Lékořice lysá

Glycyrrhiza glabra L.

 

Levandule lékařská

Lavandula angustifolia Miller

 

Libeček lékařský

Levisticum officinale Koch

 

Lopuch větší

Arctium lappa L.

 

Majoránka zahradní

Origanum majorana L. (syn.: Majorana hortensis Moench)

 

Maralí kořen (leuzea saflorová)

Leuzea carthamoides (syn. Rhapontikum carthamoides)

 

Máta okrouhlolistá

Menta rotundifolia

 

Máta peprná

Mentha x piperita L.

 

Máta kadeřavá

Mentha spicata var. crispa

 

Mateřídouška obecná

Thymus serpyllum L.

 

Meduňka lékařská

Melissa officinalis L.

 

Měsíček lékařský

Calendula offcinalis L.

 

Náprstník vlnatý

Digitalis lanata Ehrh.

 

Oman pravý

Inula helenium L.

 

Ostropestřec mariánský

Silybum marianum (L) Gaertn.

 

Pelyněk kozalec (estragon)

Artemisia dracunculus L.

 

Pískavice řecké seno

Trigonella foenum-graecum L.

 

Rozchodnice růžová

Rhodiola rosea L.

 

Rozmarýn lékařský

Rosmarinus officinalis

 

Rulík zlomocný

Atropa bella-donna L.

 

Řebříček chlumní

Achillea collina Becker ex Reichb.

 

Řepík lékařský

Agrimonia eupatoria L.

 

Řepík vonný

Agrimonia procera Wallr.

 

Saturejka vytrvalá

Satureja montana L.

 

Saturejka zahradní

Satureja hortensis L.

 

Sléz maurský

Malva mauritiana L.

 

Šalvěj lékařská

Salvia officinalis L.

 

Terčovka nachová

Echinacea purpurea L.

 

Topolovka růžová

Alcea rosea L. (syn.: Althaea rosea (L.) Cav.)

 

Třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum L.

 

Třezalka skvrnitá x třezalka tečkovaná

Hypericum maculatum Crantz x H. perforatum L.

 

Tymián obecný

Thymus vulgaris L.

 

Včelník moldavský

Dracocephalum moldavica L.

 

Yzop lékařský

Hyssopus officinalis L.

 

Zelenina

 

Brokolice

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

 

Celer bulvový

Apium graveolens L. var. rapaceum (Miller) Gaud.

 

Celer listový

Apium graveolens L. var. secalinum Alef.

 

Celer řapíkatý

Apium graveolens L. var. dulce (Miller) Pers.

 

Cibule kuchyňská

Allium cepa L.

-jarní

 

-

ozimá

 

Cibule šalotka

Allium ascalonicum Strnad. et Manet. non L.

 

Cibule zimní (sečka)

Allium fistulosum L.

 

Čekanka salátová

Cichorium intybus L. (partim)

 

Černý kořen

Scorzonera hispanica L.

 

Česnek kuchyňský

Allium sativum L.

-jarní

 

-

ozimý

 

Chřest

Asparagus officinalis

 

Fazol obecný keříčkový

Phaseolus vulgaris L. var. nanus L.

 

Fazol obecný pnoucí

Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris

 

Fenykl sladký

Foeniculum vulgare Mill. var. dulce

 

Hrách setý cukrový

Pisum sativum L. convar asiphium Alef. emend. C.O. Lehm.

 

Hrách setý dřeňový

Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend C.O. Lehm.

 

Kadeřávek (kapusta kadeřavá)

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabellica L.

 

Kapusta hlávková

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. sabauda L.

Ranost

-jarní

 

-

ozimá

 

Kapusta růžičková

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

 

Kedluben

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. gongylodes

 

Kozlíček polníček

Valerianella locusta (L) Laterr.

 

Křen selský

Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Meyer et Scherb.

 

Květák

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis L.

 

Lilek vejcoplodý (baklažán)

Solanum melongena L.

 

Mangold

Beta vulgaris L. var. vulgaris

 

Meloun cukrový

Cucumis melo L.

 

Meloun vodní

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai

 

Mrkev obecná

Daucus carota L.

 

Okurka setá

Cucumis sativus L.

a) nakládačka

b) salátová

 

Paprika roční

Capsicum annuum L.

a) kořeninová

b) zeleninová

 

Pastiňák setý

Pastinaca sativa L.

 

Pažitka pravá

Allium schoenoprasum L.

 

Petržel zahradní kořenová

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert

 

Petržel zahradní naťová

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert

 

Pór pravý

Allium porrum L.

 

Rajče

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

a) determinantní (keříčkové)

b) indeterminantní (tyčkové)

 

Reveň rebarbora

Rheum rhabarbarum L.

 

Rukola (Roketa setá)

Eruca sativa Miller (syn. Rucola coltivata)

 

Ředkvička

Raphanus sativus L. var. sativus

 

Řepa salátová

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

 

Řeřicha zahradní

Lepidium sativum L.

 

Salát hlávkový

Lactuca sativa L. var. capitata L.

 

Salát listový

Lactuca sativa L. var. crispa L.

 

Salát římský

Lactuca sativa L. var. romana L. Gars

 

Špenát setý

Spinacia oleracea L.

 

Štěrbák zahradní (endivie)

Cichorium endivia L.

 

Tuřín

Brasicca napus var. napobrassica

 

Tykev fíkolistá

Cucurbita ficifolia C. Bouché

 

Tykev obecná

Cucurbita pepo L.

 

Tykev olejná

Cucurbita pepo L. var. oleifera

 

Tykev velkoplodá

Cucurbita maxima Duchesne

 

Vodnice (Brukev řepák vodnice)

Brassica rapa L. var. Rapa

 

Zelí čínské

Brassica chinensis L.

 

Zelí hlávkové bílé

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Ranost

 

Zelí hlávkové červené

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

Ranost

 

Zelí pekingské

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Příloha č. 5

Meziplodiny pro účely podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin (§ 10)

Poř. číslo

Meziplodina

Minimální výsev

(kg/ha)

Doporučené datum výsevu

1

srha laločnatá

12

do 30. září

2

kostřava červená

12

do 30. září

3

žito trsnaté (lesní)

100

do 15. září

4

jílek mnohokvětý

40

do 15. září

5

jílek jednoletý

40

do 31. srpna

6

jílek jednoletý + jílek vytrvalý

30 + 20

do 31. srpna

7

jílek vytrvalý

20

do 15. srpna

8

hořčice bílá

20

do 31. srpna

9

svazenka vratičolistá

10

do 31. srpna

10

pohanka obecná

60

do 15. srpna

11

slunečnice roční

40

do 31. července

12

ředkev olejná

20

do 15. srpna

13

řepka jarní

10

do 15. srpna

14

světlice barvířská (saflor)

30

do 31. srpna

15

sléz krmný

15

do 31. srpna

16

lesknice kanárská

20

do 15. srpna

17

směsi výše uvedených druhů

podle poměrného zastoupení jednotlivých druhů ve směsi

-----------

Příloha č. 6

Přepočtové koeficienty obsahu dusíku ve hnojivech a statkových hnojivech

Hnojivo nebo statkové hnojivo

(průměrný obsah sušiny)

Dusík (N)*)

(kg.t-1)

hnůj skotu (23 %)

5,0

hnůj prasat (23 %)

6,2

koňský hnůj (29 %)

5,2

ovčí hnůj (28 %)

7,6

močůvka skotu a hnojůvka (2,4 %)

2,5

močůvka prasat a hnojůvka (2,0 %)

2,8

kejda skotu (7,8 %)

3,2

kejda prasat (6,8 %)

5,0

kejda drůbeže (11,8 %)

9,6

čerstvý drůbeží trus (23 %)

18

suchý drůbeží trus (73 %)

28

drůbeží podestýlka (50 %)

19,2

kompost (45 - 60 %)

5,0

 

Vysvětlivka k tabulce:

*) Hodnoty obsahu dusíku ve hnojivech a statkových hnojivech jsou uváděny po odečtu skladovacích ztrát. Pokud je k dispozicí rozbor obsahu živin v tabulce uvedených hnojiv a statkových hnojiv, případně jiných hnojiv a statkových hnojiv, hodnoty uvedené v tabulce se nepoužijí. Zapravování slámy a jiných rostlinných zbytků do půdy po sklizni hlavního produktu se pro účely tohoto nařízení nepovažuje za aplikaci statkových hnojiv.

Poznámka:

Analýzy na obsah dusíku v upravených kalech (v sušině i v původní hmotě), i v půdách pozemků určených k umístění kalů zajišťují původci kalu v souladu s vyhláškou č. 328/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.

Příloha č. 7

Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů, které lze pěstovat v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 3 písm. c)

Druh ovocného stromu

Druh ovocného keře

Broskvoň

Angrešt

Hrušeň

Maliník

Jabloň

Ostružiník

Meruňka

Rybíz

Slivoň

 

Třešeň

 

Višeň

 

Příloha č. 8

Seznam technických zařízení, které lze používat ke zjišťování teplot a vlhkosti

vzduchu v ovocném sadu v rámci podopatření integrované systémy pěstování

ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. c) a rozsah zjišťovaných údajů

A. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a vlhkosti vzduchu v ovocném sadu

1.

datum měření

2.

půdní blok, případně díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje

3.

minimální denní teplota (v °C)

4.

maximální denní teplota (v °C)

5.

průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření

 

B.

Seznam technických zařízení, které lze používat ke zjišťování teplot a vlhkosti vzduchu v ovocném sadu

1.

Vlhkoměr a maximo-minimální teploměr

2.

Měřič teploty a vzdušné vlhkosti

3.

Meteorologická stanice

Příloha č. 9

Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo

révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. d)

A.

Seznam prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů, které lze použít v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné

1. Feromonové lapače

2. Lepové desky

3. Světelné lapáky

4. Nasávací a zemní pasti

5. Zařízení ke sklepávání škodlivých činitelů

 

B. Vzor vedení záznamů o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu

 

Datum

od - do

Použitý prostředek pro sledování výskytu škodlivých organismů uvedený v části A této přílohy

Půdní blok /

díl půdního bloku

Ovocný druh /

réva vinná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Příloha č. 10

Mezní hodnoty chemických látek, jejichž obsah je zjišťován v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. e) a f)

A. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek půdy ovocného sadu

 

Chemická látka

Mezní hodnota celkového obsahu

látky v půdě (mg.kg.-1) chemické

Olovo (Pb)

100

Kadmium (Cd)

0,4

Rtuť (Hg)

0,6

Chrom (Cr)

50

Arsen (As)

30

 

B. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce

Chemická látka

Mezní hodnota celkového obsahu chemické

látky v ovoci (mg kg-1)

Olovo (Pb)

0,4

Kadmium (Cd)

0,03

Rtuť (Hg)

0,005

Chrom (Cr)

0,1

Arsen (As)

0,5

Příloha č. 11

Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin

používaných v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné

podle § 14a odst. 4 písm. a) a § 14a odst. 5 písm. a) a e)

A. Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (ovocné stromy a keře)

alpha-cypermethrin

bifenthrin

carbofuran

cypermethrin

deltamethrin

dimethoate

fenazaquin

fenpyroximate

chlorpyrifos

chlorothalonil

lambda-cyhalothrin

pirimiphos-methyl

pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)

triazamate

zeta-cypermethrin

 

B. Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (réva vinná)

alpha-cypermethrin

bifenthrin

carbofuran

cypermethrin

deltamethrin

dichlobenil

dimethoate

diquat dibromide

fenazaquin

fenithrothion

fenpyroximate

chlorpyrifos-methyl

chlorpyrifos

chlorothalonil

lambda-cyhalothrin

paraquat

pirimiphos-methyl

propyzamide

pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)

terbuthylazine

triazamate

zeta-cypermethrin.Poznámky pod čarou:

Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.

Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).

§ 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 94/2005 Sb.

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.

§ 3a zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Výnos Ministerstva kultury č. 14200/88 – SÚOP o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná, ve znění vyhlášky č. 17/1997 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2000 Sb. a nařízení vlády č. 508/2002 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (32004R0796)

Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

Čl. 55 a 57 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb.

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 38 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.

Čl. 43 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (32005R1698) ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

§ 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

§ 7 odst. 7 zákona č. 242/2000 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 7 odst. 7 zákona č. 242/2000 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 2§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.

§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 7592 zákona č. 114/1992 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004. (32004R0796)

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 7592 zákona č. 114/1992 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

§ 7592 zákona č. 114/1992 Sb.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 2§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.

§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Výnos Ministerstva kultury ČSR č.j. 17664/1980 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Bílé Karpaty“.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.

§ 1219 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

§ 1219 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 440 zákona č. 219/2003 Sb.

§ 440 zákona č. 219/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

§ 7592 zákona č. 114/1992 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 440 zákona č. 219/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 33 odst. 5 písm. d) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Čl. 30 a násl. nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (32004R0796)

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 33 odst. 5 písm. a) a b) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 33 odst. 5 písm. c) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 33 odst. 5 písm. e) a odst. 6 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 7 odst. 7 zákona č. 242/2000 Sb.

§ 11a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Zákon č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 314/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 79/2004 Sb.

Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb.

Zákon č. 156/1998 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

§ 3 odst. 5 písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

2

Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.

Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).

2a

§ 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 94/2005 Sb.

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.

3

§ 3a zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

4

Výnos Ministerstva kultury č. 14200/88 – SÚOP o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná, ve znění vyhlášky č. 17/1997 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2000 Sb. a nařízení vlády č. 508/2002 Sb.

5

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

6

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

7

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.

8

§ 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

8a

Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (32004R0796)

9

Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

10

Čl. 55 a 57 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

11

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb.

12

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

12a

§ 38 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.

12b

Čl. 43 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (32005R1698) ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

12c

§ 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

13
14
15

§ 7 odst. 7 zákona č. 242/2000 Sb.

15b

§ 2§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.

§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

16

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

17

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

18

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.

19

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

20

§ 7592 zákona č. 114/1992 Sb.

20a

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004. (32004R0796)

21

Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

22

Výnos Ministerstva kultury ČSR č.j. 17664/1980 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Bílé Karpaty“.

23

Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.

23a

§ 1219 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

24

§ 440 zákona č. 219/2003 Sb.

24a

§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

24b

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb.

24c

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

24d

§ 33 odst. 5 písm. d) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

24e

Čl. 30 a násl. nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (32004R0796)

24f

§ 33 odst. 5 písm. a) a b) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

24g

§ 33 odst. 5 písm. c) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

24h

§ 33 odst. 5 písm. e) a odst. 6 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

25

§ 11a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.

27

Zákon č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 314/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 79/2004 Sb.

Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb.

28

Zákon č. 156/1998 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

29

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

30

§ 3 odst. 5 písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb.