Čekejte, prosím...
A A A
319/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2005

319

 

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

základní bází geografických dat České republiky (dále jen „databáze“) databázový soubor vybraných geografických, topografických a geodetických dat z celého území České republiky (dále jen „data“).“.

2.

V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

tvorba a vedení databáze,“.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

3.

V § 4 odst. 1 písm. j) se slova „podle písmen a) až h)“ zrušují.

4.

V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova „jím zřízené“ vkládají slova „nebo založené“.

5.

V § 4 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

(3) Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, vyžadující použití měřidel, mohou být vykonávány pouze s použitím těchto měřidel splňujících požadavky zvláštního právního předpisu.4a)

__________

4a)

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.“.

6.

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b), 4c), 4d), 4e) a 4f) zní:

§ 4a

 

Obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze

 

(1) Databáze obsahuje data o objektech v kategoriích

a)

sídelní, hospodářské a kulturní objekty,

b)

komunikace,4b)

c)

rozvodné sítě a produktovody,

d)

vodstvo,

e)

územní jednotky včetně chráněných území,

f)

vegetace a povrch,

g)

terénní reliéf,

h)

geodetické body.

(2) Správce4c) vytváří a vede databázi jako součást informačního systému veřejné správy.4d) Data databáze jsou všeobecně využitelná jako data základní.

(3) Užívat a rozšiřovat data databáze lze pouze se souhlasem správce a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Data databáze jsou závazná pro tvorbu státních mapových děl v měřítku 1 : 10 000 a menším a podkladem pro tvorbu informačních systémů veřejné správy obsahujících data․ Ustanovení věty první se nevztahuje na státní mapová díla a informační systémy určené pro potřeby zajišťování obrany státu a krizového řízení.

(5) Správce databáze je oprávněn od správních úřadů za účelem vedení databáze vyžadovat data, která tyto orgány spravují, a to

a)

identifikátory vodních toků a povodí, průběh rozvodnic od Ministerstva životního prostředí,

b)

identifikátory zvláště chráněných území a dobývacích prostorů, včetně jejich vymezení, od Ministerstva životního prostředí,

c)

data o dálniční, silniční, drážní a letištní síti ve vlastnictví státu4e) od Ministerstva dopravy,

d)

kódy územních jednotek podle Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS4f) od Českého statistického úřadu.

(6) Ústřední správní úřady uvedené v odstavci 5 jsou povinny poskytnout potřebná data správci databáze bezplatně. Data z databáze jsou správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro výkon jejich působnosti poskytována bezplatně.

__________

4b)

Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 358/2003 Sb., zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

4c)

§ 3a písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 107/1994 Sb. a zákona č. 175/2003 Sb.

4d)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

4e)

Například zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb. a ve znění zákona č. 179/2003 Sb.

4f)

Opatření Českého statistického úřadu ze dne 27. dubna 1999 k zavedení Klasifikace územních statistických jednotek – CZ-NUTS (částka 33/1999 Sb.), ve znění opatření Českého statistického úřadu ze dne 15. června 2001 (částka 88/2001 Sb.).“.

7.

V § 6 odst. 2 písm. b) se slova „pro vedení základních státních mapových děl“ zrušují.

8.

V § 14a odst. 2 se za slova „§ 13 odst. 1 písm. d) jmenuje“ vkládají slova „a odvolává“.

9.

V § 17 odstavec 2 zní:

(2) Geodetické referenční systémy a státní mapová díla závazná na celém území státu, včetně zásad jejich používání, stanoví vláda nařízením.“.

10.

V § 20 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

b)

předmět a obsah správy databáze,

c)

formy poskytování a podmínky užití a rozšiřování dat databáze,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena d) až h).

11.

V § 20 odstavec 2 zní:

(2) Ministerstvo obrany vyhláškou stanoví

a)

náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu,

b)

obsah a způsob provádění zkoušky,

c)

obsah a způsob provádění srovnávací zkoušky odborné způsobilosti.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.