Čekejte, prosím...
A A A
376/2004 Sb. znění účinné od 24. 6. 2004

376

 

ZÁKON

ze dne 3. června 2004,

kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů,

ve znění zákona č. 79/2002 Sb. a zákona č. 428/2003 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. a zákona č. 428/2003 Sb., se mění takto:

1.

V čl. I bodu 5 písm. e) se za slova „nemovitost Senovážné náměstí čp. 977, Praha 1,“ vkládají slova „včetně pozemku parcelní č. 142 v k. ú. Nové město“ a za slova „nemovitost Česká ul. čp. 166, Brno,“ vkládají slova „včetně pozemku parcelní č. 609 v k. ú. Město Brno“.

 

2.

V čl. VI se datum „1. července 2004“ nahrazuje datem „1․ ledna 2005“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.