Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

41/2004 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004

N(5.2.2004, 199/1994 Sb.): Ustanovení části desáté nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

41

 

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2003,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 1)

Čl. I

V Sazebníku správních poplatků uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 276/2003 Sb., položka 62 zní:

Položka 62

a)

Návrh na povolení spojení soutěžitelů

Kč 10 000,–

b)

Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele

Kč 30 000,–

Poznámky:

1.

Návrhem zpoplatňovaným podle písmene a) této položky se rozumí návrh podle § 15 odst․ 1 zákona č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).

2.

Návrh zpoplatňovaný podle písmene b) této položky je upraven v § 97 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

3.

Poplatek podle této položky se platí při podání návrhu.“.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 93/1998 Sb.,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek,

ve znění zákona č. 148/1996 Sb.,

a doplňují některé další zákony (čl. 2)

Čl. II

V zákoně č. 93/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony, se čl. I zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 256/2000 Sb.,

o Státním zemědělském intervenčním fondu

a o změně některých dalších zákonů

(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) (čl. 3)

Čl. III

V zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 39/2001 Sb.,

kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb.,

o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,

a o změně některých dalších zákonů (čl. 4)

Čl. IV

V zákoně č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, se část pátá zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 130/2002 Sb.,

o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků

a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (čl. 5)

Čl. V

V zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), se část druhá zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 211/2002 Sb.,

kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb. , o dluhopisech,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb. , o burze cenných

papírů, ve znění pozdějších předpisů (čl. 6)

Čl. VI

V zákoně č. 211/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 320/2002 Sb.,

o změně a zrušení některých zákonů

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (čl. 7)

Čl. VII

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se část sedmdesátá druhá zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 219/2000 Sb.,

o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích (čl. 8)

Čl. VIII

V § 12 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., se věta druhá nahrazuje větou, která včetně poznámky pod čarou č. 18) zní: „Je-li úplatné nabytí majetku předmětem veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu,18) platí odstavec 4 pouze v případě, má-li být smlouva uzavřena na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění.

_________

18)

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 517/2002 Sb.,

kterým se provádějí některá opatření

v soustavě ústředních orgánů státní správy

a mění některé zákony (čl. 9)

Čl. IX

V zákoně č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek (čl. 10)

Čl. X

V § 1 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

v)

zakázky zadávané podle akreditovaných postupů jednotlivých programů pomoci Evropských společenství v České republice.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 11)

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po jeho vyhlášení, s výjimkou části desáté, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.