Čekejte, prosím...
A A A
437/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 186/2006 Sb.

1.1.2007

 

zákonem č. 138/2006 Sb.

1.7.2006

 

437

 

ZÁKON

ze dne 24. června 2004,

kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),

ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(čl. 1-2)

Čl. I

zrušeno

Čl. II

zrušeno

ČÁST DRUHÁ

(čl. 3)

Čl. III

Změna zákona o integrované prevenci

V zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., v příloze č․ 1 Kategorie zařízení v části „Chemický průmysl“ v úvodním odstavci se slova „fyzikálněchemických procesů a biologických procesů“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

(čl. 4)

Čl. IV

zrušena

ČÁST ČTVRTÁ

(čl. 5)

Čl. V

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.