Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

473/2004 Sb. znění účinné od 24. 8. 2004

473

 

ZÁKON

ze dne 22. července 2004,

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb․ a zákona č. 121/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 39 odst. 1 se slova „se sídlem v České republice“ nahrazují slovy „ , která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie,“.

2.

V § 39 odst. 3 větě první se za slova „(dále jen „rejstřík“)“ vkládají slova „ , jedná-li se o právnickou osobu zapisovanou do rejstříku“.

3.

V § 81 odst. 1 se slova „se sídlem v České republice“ nahrazují slovy „ , která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie,“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.