Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

487/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

Účinnost byla posunuta na základě čl. I vyhlášky č. 658/2004 Sb. na 1.1.2007.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 474/2012 Sb.

1.1.2013

vyhláškou č. 335/2011 Sb.

29.11.2011

vyhláškou č. 199/2008 Sb.

27.6.2008

Více...

487

 

VYHLÁŠKA

ze dne 7. září 2004

o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru

 

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou a Úřadem pro zahraniční styky a informace stanoví podle § 15 odst. 7 a § 79 odst. 7 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

§ 1

Osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem

pro výkon služby v bezpečnostním sboru

Osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, splňuje občan nebo příslušník, pokud je

a)

intelektově v pásmu průměru nebo vyšším,

b)

emočně stabilní,

c)

psychosociálně vyzrálý,

d)

odolný vůči psychické zátěži,

e)

s žádoucí motivací, postoji a hodnotami,

f)

bez nedostačivosti v oblasti volních procesů,

g)

bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů,

h)

bez nedostačivosti v oblasti autoregulace,

i)

bez znaků nežádoucí agresivity a

j)

bez psychopatologické symptomatiky.

§ 2

Důvody zjišťování osobnostní způsobilosti

Důvodem zjišťování osobnostní způsobilosti je

a)

přijetí do služebního poměru,

b)

ustanovení příslušníka na služební místo v rámci bezpečnostního sboru, pro které je toto zjišťování stanoveno jako jiný zvláštní požadavek,

c)

jednání příslušníka, na jehož základě se lze domnívat, že příslušník je osobnostně nezpůsobilý k výkonu služby v bezpečnostním sboru,

d)

jednání příslušníka, na jehož základě se lze domnívat, že příslušník je osobnostně nezpůsobilý k výkonu služby na služebním místě v rámci bezpečnostního sboru, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek osobnostní způsobilosti, nebo

e)

ustanovení příslušníka jiného bezpečnostního sboru na volné služební místo․

Postup při zjišťování osobnostní způsobilosti

§ 3

(1)

Psycholog bezpečnostního sboru (dále jen „psycholog“) zjišťuje osobnostní způsobilost občana nebo příslušníka (dále jen „posuzovaná osoba“) na základě písemné žádosti (dále jen „žádost“).

(2)

O zjišťování osobnostní způsobilosti žádá služební funkcionář. Poskytovatel pracovnělékařských služeb může dát podnět služebnímu funkcionáři k podání žádosti z důvodu uvedeného v § 2 písm. c) nebo d). Z téhož důvodu může žádat o zjišťování své osobnostní způsobilosti příslušník.

(3)

V žádosti se uvede jméno (jména), příjmení a datum narození posuzované osoby, důvod, pro který se posouzení osobnostní způsobilosti požaduje, a údaj o tom, které psychologické pracoviště bezpečnostního sboru dříve zjišťovalo osobnostní způsobilost posuzované osoby. K žádosti podané z důvodu uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) se přiloží služební hodnocení, průběžné každoroční hodnocení, úřední záznam, nebo jiné materiály, které její podání prokazatelně odůvodňují.

§ 4

(1)

Služební funkcionář sdělí posuzované osobě termín a místo zjišťování její osobnostní způsobilosti. V případě zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) předá služební funkcionář kopii žádosti o zjištění osobnostní způsobilosti posuzované osobě spolu se sdělením termínu a místa zjišťování její osobnostní způsobilosti.

(2)

Pokud se posuzovaná osoba ze závažných důvodů nemůže zúčastnit posouzení osobnostní způsobilosti, stanoví se jí náhradní termín pro jeho absolvování.

(3)

Psychologické pracoviště bezpečnostního sboru, které dříve zjišťovalo osobnostní způsobilost posuzované osoby, poskytne s písemným souhlasem této osoby její dokumentaci jinému psychologovi bezpečnostního sboru, jestliže o ni požádá.

(4)

Psycholog používá při zjišťování osobnostní způsobilosti metodu pozorování, rozhovoru, anamnestického vyšetření, analýzy objektivních údajů a psychologické testové metody.

(5)

Pokud v rámci zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu podle § 2 písm. d) se vyskytne pochybnost, že posuzovaná osoba je nezpůsobilá k výkonu služby v bezpečnostním sboru, informuje psycholog o této skutečnosti služebního funkcionáře.

(6)

Psycholog komplexně vyhodnotí výsledky zjišťování osobnostní způsobilosti a zpracuje v listinné podobě 3 stejnopisy závěru.

(7)

Psycholog poskytne jeden stejnopis závěru posuzované osobě, jeden stejnopis závěru poskytne služebnímu funkcionáři a jeden stejnopis závěru ponechá v písemné dokumentaci psychologického pracoviště k posuzované osobě. V případě zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) má posuzovaná osoba právo seznámit se s obsahem dokumentace pořízené v souvislosti se zjišťováním její osobnostní způsobilosti a projednat s psychologem obsah této dokumentace.

§ 5

Náležitosti závěru psychologa

(1)

Závěr psychologa musí vždy obsahovat alespoň tyto náležitosti:

a)

jméno (jména), příjmení, akademický titul a datum narození posuzované osoby,

b)

sdělení, zda posuzovaná osoba je nebo není osobnostně způsobilá pro výkon služby v bezpečnostním sboru, nebo na služebním místě v rámci bezpečnostního sboru, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek osobnostní způsobilosti,

c)

název psychologického pracoviště a otisk jeho razítka,

d)

titul, jméno (jména) a příjmení psychologa, který osobnostní způsobilost zjišťoval, a jeho vlastnoruční podpis,

e)

datum vyhotovení,

f)

poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání závěru vedoucímu psychologického pracoviště bezpečnostního sboru (dále jen „vedoucí psycholog“).

(2)

Závěr psychologa v případě zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 také

a)

metody uvedené v § 4 odst. 4 použité při zjišťování osobnostní způsobilosti,

b)

osobnostní charakteristiku podle § 1, které posuzovaná osoba nevyhověla, a

c)

odůvodnění výsledku zjišťování osobnostní způsobilosti.

Postup při přezkumném řízení

§ 6

(1)

Vedoucí psycholog posoudí na návrh oprávněné osoby závěr psychologa, který osobnostní způsobilost zjišťoval, nebo určí k jeho posouzení psychologa bezpečnostního sboru, který v daném případu u posuzované osoby nezjišťoval osobnostní způsobilost. Posouzení se provede bez zbytečného odkladu a vedoucí psycholog vyrozumí posuzovanou osobu nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu.

(2)

V přezkumném řízení se posuzují metody použité při zjišťování osobnostní způsobilosti a správnost jejich vyhodnocení. K posouzení správnosti závěru psychologa může vedoucí psycholog přizvat a v případě zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) přizve další psychology bezpečnostních sborů. Alespoň jeden z psychologů přizvaných podle věty druhé nesmí být psychologem bezpečnostního sboru, jehož je posuzovaná osoba příslušníkem; to neplatí pro přezkumné řízení prováděné vedoucím psychologem zpravodajské služby. Psychologem přizvaným podle věty druhé nemůže být psycholog, který v daném případu u posuzované osoby zjišťoval osobnostní způsobilost.

(3)

Vedoucí psycholog, jím zřízená komise nebo jím určený psycholog bezpečnostního sboru provede znovu zjišťování osobnostní způsobilosti posuzované osoby, je-li to nezbytné k posouzení závěru. Služební funkcionář sdělí posuzované osobě termín a místo nového zjišťování osobnostní způsobilosti.

(4)

Vedoucí psycholog vydá o výsledku přezkoumání závěr, kterým závěr psychologa potvrdí nebo změní. Závěr vedoucího psychologa se vydává v listinné podobě ve třech stejnopisech. Pro náležitosti závěru vedoucího psychologa se přiměřeně použije ustanovení § 5.

(5)

Vedoucí psycholog poskytne jeden stejnopis závěru posuzované osobě, jeden stejnopis závěru poskytne služebnímu funkcionáři a jeden stejnopis závěru ponechá v písemné dokumentaci psychologického pracoviště k posuzované osobě. V případě zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) má posuzovaná osoba právo seznámit se s obsahem dokumentace pořízené v souvislosti s posuzováním její osobnostní způsobilosti v přezkumném řízení a projednat s vedoucím psychologem obsah této dokumentace.

§ 7

Účinnost

Ustanovení § 7 o účinnosti bylo změněno vyhláškou č. 658/2004 Sb.s účinností ode dne 23. prosince 2004. Protože však touto novelou byla účinnost posunuta z původního 1. ledna 2005 na den nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb.,nabyla tato změna reálné účinnosti až od 1. ledna 2007.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Ministr:

Mgr. Bublan v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II vyhlášky č. 474/2012 Sb.1.1.2013