Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

484/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

484

 

ZÁKON

ze dne 5. srpna 2004,

kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně

některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona

č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 143/2001 Sb. , o ochraně

hospodářské soutěže a o změně některých zákonů

(zákon o ochraně hospodářské soutěže) (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

(8) Tento zákon se dále nevztahuje na jednání soutěžitelů v oblasti výroby zemědělských produktů a obchodu s nimi, pokud jednají v souladu s právem Evropských společenství․3a)

__________

3a)

Nařízení č. 26 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi.“.

2.

V § 6 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

dohody odbytových organizací a sdružení zemědělských výrobců o prodeji nezpracovaných zemědělských komodit.3a)“.

3.

V § 11 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

přímé nebo nepřímé požadování peněžních nebo nepeněžních plnění za vstup do evidence soutěžitele v postavení odběratele za umístění zboží v provozovně soutěžitele v postavení odběratele, nebo přímé či nepřímé požadování zvláštních slev a finančních zvýhodnění v souvislosti s otevřením provozovny nebo pořádáním různých prodejních akcí soutěžitelem v postavení odběratele.“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 526/1990 Sb. ,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů (čl. 3)

Čl. III

V § 14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Vláda předkládá každoročně do 31. ledna následujícího roku Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole podle tohoto zákona, obsahující zejména přehled opatření provedených cenovými kontrolními orgány k zamezení porušování ustanovení tohoto zákona.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.