Čekejte, prosím...
A A A
546/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2005

546

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2004,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,

ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „k činnostem, které s uvedenými činnostmi bezprostředně souvisí“ nahrazují slovy „k činnostem, které souvisejí s pojišťovací nebo zajišťovací činností“.

2.

V § 10 odst. 8 závěrečné části textu se slova „které jsou drženy za účelem obchodování nebo k prodeji“ nahrazují slovy „které jsou drženy jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo cenné papíry realizovatelné“ a slova „jen jsou-li tyto drženy za účelem obchodování nebo k prodeji“ se nahrazují slovy „jen jsou-li tyto drženy jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo cenné papíry realizovatelné“.

3.

V § 10 odst. 11 větě první se slova „depozita a depozitní certifikáty u bank“ nahrazují slovy „vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem“.

4.

V § 10 odst. 12 větě druhé se za slova „kulturní hodnoty“ vkládají slova „nebo pohledávky za zajišťovnami do výše limitu“.

5.

V § 10 se na konci odstavce 12 za slova „jinými finančními institucemi“ doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

6.

V § 10 se doplňuje odstavec 16, který zní:

(16) Informace o finančním umístění uskutečněném podle § 21 zákona č․ 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění platném před změnami provedenými zákonem č. 39/2004 Sb. nebo podle § 21 zákona č. 363/1999 Sb. ve znění zákona č. 39/2004 Sb. se uvádějí v příloze v účetní závěrce, pokud uvedená finanční umístění nebyla převedena do finančního umístění podle § 21a zákona č. 363/1999 Sb. ve znění zákona č. 39/2004 Sb.“.

7.

V § 11 odst. 2 se slova „E.I.1. pojistníci“ nahrazují slovy „E.I.1. pojistníci29a)“.

Poznámka pod čarou č. 29a zní:

__________

29a)

§ 3 písm. g) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.

8.

V § 11 odst. 2 se slova „E.I.2. makléři“ nahrazují slovy „E.I.2. pojišťovací zprostředkovatelé“.

9.

V § 11 odst. 3 se za slova „zajišťovateli“ doplňují slova „včetně zajišťovacích makléřů30a)“.

Poznámka pod čarou č. 30a zní:

__________

30a)

§ 2 odst. 1 písm. hh) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004 Sb.“.

10.

V § 16 odst. 2 se za slovo „ , C.7.a)“ vkládá slovo „ , C.8.a)“.

11.

V § 16 odst. 3 se za slovo „ , C.7.b)“ vkládá slovo „ , C.8.b)“.

12.

V § 16 odst. 3 se slova „zajistné smlouvy“ nahrazují slovy „zajišťovací smlouvy36a)“.

Poznámka pod čarou č. 36a zní:

__________

36a)

§ 2 odst. 1 písm. g) zákona o pojišťovnictví.“.

13.

V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Položka „C.6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry“ obsahuje technickou rezervu podle zvláštního právního předpisu37a).“.

Poznámka pod čarou č. 37a zní:

__________

37a)

§ 18a zákona o pojišťovnictví.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

14.

V § 16 odst. 7 se slovo „C.7.“ nahrazuje slovem „C.8.“ a za slova „C.2. Rezerva pojistného životních pojištění“ se vkládají slova „anebo C.6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry“.

15.

V § 18 odst. 2 větě druhé se slova „této položce“ nahrazují slovy „těchto položkách“ a slova „makléřům“ se nahrazují slovy „pojišťovacím zprostředkovatelům nebo zajišťovacím makléřům“.

16.

V § 19 odst. 9 se poslední věta zrušuje.

17.

V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V této položce se také uvádějí zachraňovací náklady podle zvláštního právního předpisu41a).“.

Poznámka pod čarou č. 41a zní:

__________

41a)

§ 32 zákona č. 37/2004 Sb.“.

18.

V § 22 se na konci odstavce 6 za slova „jinými finančními institucemi“ doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

19.

V § 35 odst. 1 se za písmenem b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno c), které zní:

c)

transakcí podle § 7 odst. 3.“.

20.

V § 35 odst. 3 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2“.

21.

V části páté se hlava IV zrušuje.

22.

V části páté se hlava V zrušuje.

23.

V příloze č. 1 části „Aktiva“ v položce „E.I.2.“ se slovo „makléři“ nahrazuje slovy „pojišťovací zprostředkovatelé“.

24.

V příloze č. 1 části „Pasiva“ se za položku „C.5.“ vkládá nová položka „C.6.“, která zní:

C.6.

Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry

a) hrubá výše

...........

X

b) podíl zajišťovatelů (-)

...........

..........“.

Dosavadní položky „C.6.“ a „C.7.“ se označují jako položky „C.7.“ a C.8.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.