Čekejte, prosím...
A A A
586/2004 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 320/2015 Sb.

1.1.2016

zákonem č. 234/2014 Sb.

6.11.2014

586

 

ZÁKON

ze dne 4. listopadu 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti

a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 128/2002 Sb. , kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb. , o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. , zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (čl. 3)

Čl. III

V zákoně č. 128/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje․

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 320/2002 Sb. , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (čl. 5)

Čl. V

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se část osmdesátá osmá zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 361/2003 Sb. , o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 13 odst. 1 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 10) zrušuje.

Dosavadní písmena g), h), i) a j) se označují jako písmena f), g), h) a i).

 

2.

V § 13 odst. 3 se slova „písmeny i) a j)“ nahrazují slovy „písmeny h) a i)“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.