Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

618/2004 Sb. znění účinné od 8. 12. 2004

618

 

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů

za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb. a vyhlášky č. 68/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 odst. 1 se za slova „o přestupcích“ vkládají slova „nebo o jiných správních deliktech“.

 

2.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

§ 10a

 

Při výkonu funkce opatrovníka dítěte podle zvláštního právního předpisu upravujícího soudnictví ve věcech mládeže1a) se považují za tarifní hodnotu částky uvedené v § 10 odst. 3. Přitom se vychází z trestních sazeb, které by se na pachatele vztahovaly, pokud by byl trestně odpovědný.

__________

1a)

§ 91 odst. 2 a § 95 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).“.

 

3.

Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3, 4 a 5 zní:

ČÁST ČTVRTÁ

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI PLÁTCE DANĚ

Z PŘIDANÉ HODNOTY

 

§ 14a

 

(1) Advokát, který je plátcem daně z přidané hodnoty, předloží soudu nebo jinému orgánu, u kterého uplatňuje z tohoto důvodu zvýšení odměny a náhrad podle zvláštních právních předpisů3), osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty vydané příslušným správcem daně4)․

(2) Vykonává-li advokát advokacii ve veřejné obchodní společnosti zřízené podle zvláštního právního předpisu5), předloží za účelem uvedeným v odstavci 1 soudu nebo jinému orgánu osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty vydané příslušným správcem daně ohledně této obchodní společnosti.

__________

3)

§ 23a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb.

§ 151 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

§ 140 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

§ 35 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

4)

§ 33 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

5)

§ 15 zákona č. 85/1996 Sb.“.

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Němec v. r.