Čekejte, prosím...
A A A
231/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2006

Vyhláškou č.269/2005 Sb. byl změněn § 19 a tím odložen počátek účinnosti na 1. ledna 2006.

Vyhláškou č.466/2005 Sb. byl změněn § 19 a tím odložen počátek účinnosti na 1. ledna 2007.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 560/2006 Sb.

1.1.2007

zrušeno

vyhláškou č. 466/2005 Sb.

28.11.2005

Novelu nelze provést, ke dni účinnosti byl předpis zrušen.

vyhláškou č. 269/2005 Sb.

30.6.2005

Novelu nelze provést, ke dni účinnosti byl předpis zrušen.

231

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2005

o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku

 

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení § 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení § 16 odst. 3 a podle ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) stanoví:

§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje postup Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“), správců kapitol a investorů při přípravě, schvalování, realizaci a závěrečném vyhodnocení programů a akcí a jejich evidenci v informačním systému.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

programem – soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku, jeho údržbu a opravy, případně i pro jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených cílů (§ 12 odst. 1 zákona), s výjimkou programů, jejichž financování je upraveno zvláštním právním předpisem1,

b)

správcem programu – správce rozpočtové kapitoly, ze které se výdaje státního rozpočtu na financování programu hradí,

c)

útvarem pověřeným správou programu – organizační útvar správce programu určený k zabezpečení činností, které vyhláška stanoví správci programu,

d)

podprogramem – část programu dohodnutá s ministerstvem k realizaci cílů uvedených v dokumentaci programu,

e)

útvarem pověřeným řízením přípravy a realizace podprogramu – organizační útvar správce programu nebo organizační složky státu zřízené správcem programu, který zabezpečuje činnosti určené správcem programu,

f)

akcí – ucelená část podprogramu stanovená správcem programu k realizaci cílů uvedených v dokumentaci programu,

g)

účastníkem programu – organizační útvar správce programu, organizační složka státu, právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu a úvěrů se státní zárukou,

h)

projektem – akce jmenovitě určená správcem programu, jejíž příprava a realizace se provádí podle pravidel projektového řízení,

i)

investičním záměrem – přípravná dokumentace, obsahující ekonomické a technické podklady pro rozhodování správce programu o účasti státního rozpočtu na financování přípravy a realizace akce,

j)

dokumentací projektu – ekonomické a technické podklady, dokumenty a doklady pro rozhodování správce programu o účasti státního rozpočtu na financování realizace projektu,

k)

expertizním posouzením – zpráva obsahující hodnocení úplnosti investičního záměru, zejména posouzení společenské potřeby a národohospodářského efektu, vypracovaná odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou, popř. správcem programu, pokud je vybaven odbornými pracovníky,

l)

projektovým řízením – činnosti stanovené správcem programu k zabezpečení přípravy a realizace projektu, prováděné účastníkem programu, případně kvalifikovanou právnickou anebo fyzickou osobou, která tyto činnosti pro účastníka programu zabezpečí,

m)

reprodukcí majetku – činnosti spojené s pořízením, technickým zhodnocením, opravami a udržováním hmotného a nehmotného majetku,

n)

provozováním majetku – činnosti, kterými se existující hmotný a nehmotný majetek užívá,

o)

ukazatelem – forma záznamu obsahu činností a jejich efektů, vyjádřená počtem měrných jednotek měnových, fyzikálních, technických a ekonomických,

p)

indikátorem – zvláštní kvalitativní ukazatel definovaný v dokumentaci programu, kterým se specifikuje konkrétní cíl nebo efektivnost,

q)

parametrem – zvláštní ukazatel definovaný v dokumentaci programu, v dokumentaci projektu nebo v investičním záměru, kterým se specifikuje obsah a forma konkrétního procesu reprodukce a provozování majetku,

r)

termínem ukončení akce – termín, kdy budou splněny podmínky stanovené správcem programu; u stavebních akcí je tímto termínem vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení k předčasnému užívání stavby nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu v právní moci podle zvláštního právního předpisu2, pokud správce programu nestanoví jiný dokument, jehož vydáním podmíní ukončení realizace akce.

§ 3

Dokumentace programu

(1)

Správce programu vypracuje dokumentaci programu podle přílohy č. 1 této vyhlášky. U programu, kde se navrhuje veřejná podpora (§ 11 zákona), doplní prohlášení, že dodržel pravidla pro poskytování veřejné podpory podle zvláštního právního předpisu3. Dokumentace programu se předkládá k posouzení ministerstvu

a)

ve lhůtě do 31. května běžného roku v případě, že financování má být zahájeno v následujícím roce nebo se navrhuje změna závazně stanovených ukazatelů, indikátorů a parametrů programu, nebo

b)

ve lhůtě dohodnuté s ministerstvem.

(2)

Ministerstvo dokumentaci programu posoudí z hlediska

a)

souladu s pokyny pro její vypracování uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky,

b)

možností účasti státního rozpočtu na financování programu obsažených v rozpočtovém výhledu nebo jiných dokumentech schválených vládou,

c)

možností poskytnutí státních záruk za úvěry na financování programu,

d)

vyjádření Ministerstva informatiky u programů obsahujících pořízení, obnovu a provozování informačních a komunikačních technologií.

(3)

Výsledek posouzení sdělí ministerstvo správci programu do 30 dnů od předání dokumentace programu ve stanovisku obsahujícím

a)

ukazatele, indikátory a parametry podprogramu s určením stupně jejich závaznosti, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu podle odstavce 7,

b)

pokyny k přepracování dokumentace programu v případě, že nesplňuje hlediska uvedená v odstavci 2.

(4)

Správce programu předloží dokumentaci programu s účastí státního rozpočtu na jeho financování vyšší než 5 000 000 000 Kč [§ 13 odst. 2 písm. a) zákona] k projednání ve vládě ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdrží stanovisko ministerstva podle odstavce 3 písm. a).

(5)

Pokud správce programu zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci programu v souladu se stanoviskem ministerstva uvedeným v odstavci 3 písm. a), předloží ministerstvu žádost o změnu dokumentace programu, obsahující návrh příslušných změn a jejich zdůvodnění.

(6)

Ministerstvo při posuzování žádosti o změnu dokumentace programu postupuje obdobně podle odstavců 2 a 3.

(7)

Pro závěrečné vyhodnocení programu předloží správce programu ministerstvu zprávu obsahující

a)

skutečně dosažené hodnoty ukazatelů, indikátorů a parametrů podprogramu uvedených ve stanovisku ministerstva podle odstavce 3,

b)

vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této vyhlášky.

(8)

Ministerstvo ve lhůtě 30 dnů od předložení zprávy schválí její část uvedenou v odstavci 7 písm. b) nebo uloží správci programu její přepracování.

(9)

Zpráva o závěrečném vyhodnocení programu, u kterého výši účasti státního rozpočtu na jeho financování schválila vláda, se předkládá vládě ve lhůtě 30 dnů po jejím schválení ministerstvem podle odstavce 8.

§ 4

Informační systém financování reprodukce majetku

(1)

Informační systém financování reprodukce majetku (§ 12 odst. 3 zákona), který je ucelenou částí informačního systému programového financování (dále jen „informační systém“), obsahuje vybrané údaje přípravy a realizace programů a akcí (dále jen „vstupní údaje“).

(2)

Vstupní údaje předkládá správce programu ministerstvu

a)

současně s předložením návrhu dokumentace programu v termínech uvedených v § 3 odst. 1 v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této vyhlášky,

b)

do 5 kalendářních dnů po uplynutí měsíce, ve kterém došlo ke změnám údajů obsažených v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3)

Účastník programu předkládá vstupní údaje správci programu podle jeho pokynů.

(4)

Vstupní údaje do informačního systému vkládají správci programů a ministerstvo.

(5)

Z informačního systému nelze vyřadit akci nebo měnit její evidenční číslo bez předchozího souhlasu ministerstva. Žádost o vyřazení akce (změnu evidenčního čísla) předkládá správce programu v termínu uvedeném v odstavci 2 písm. b).

(6)

V případě, že na financování akce byly čerpány prostředky státního rozpočtu, nelze ji z informačního systému vyřadit a musí být provedeno závěrečné vyhodnocení akce podle § 12.

§ 5

Investiční záměr

(1)

Investiční záměr stavební akce věcně a funkčně vymezuje stavbu a určuje časový průběh přípravy a realizace stavby a obsahuje zejména

a)

zdůvodnění nezbytnosti stavby a vyhodnocení její efektivnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu,

b)

požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory,

c)

územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,

d)

majetkoprávní vztahy doložené snímkem mapy a výpisem z katastru nemovitostí,

e)

požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

f)

zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti,

g)

vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních nebo ochrany zdraví při práci,

h)

jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků z rozpočtu Evropských společenství,

i)

u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav také dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity a způsobu jeho financování, v rozsahu a formě stanovené správcem programu,

j)

vstupní údaje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2)

Investiční záměr nestavební akce představuje pořízení, technické zhodnocení a opravy strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku, pořízení nemovitostí a dalších činností zabezpečujících schválené cíle programu, vymezuje a zdůvodňuje akci věcně a funkčně, určuje její časový průběh a obsahuje zejména

a)

zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu,

b)

stavebně technický popis pořizovaného majetku, služeb nebo nemovitosti včetně charakteristiky pozemku a předpokládaného využití,

c)

požadavky na zabezpečení podmínek pro hospodárné využívání pořízeného majetku nebo jiných výstupů realizace akce se specifikací finančních potřeb a zdrojů jejich úhrady v roce následujícím po roce, ve kterém bude akce ukončena,

d)

zhodnocení přínosu akce k řešení problému zaměstnanosti,

e)

vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních nebo ochrany zdraví při práci,

f)

specifikaci funkčních a bezpečnostních požadavků a požadavků na jakost,

g)

jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků rozpočtu Evropského společenství,

h)

vstupní údaje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3)

Investiční záměr akce výstavby, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií obsahuje nad rámec vymezený v odstavci 2

a)

datový obsah a vazby systému na ostatní informační systémy veřejné správy a veřejné informační systémy,

b)

upřesnění funkčních a bezpečnostních požadavků a požadavků na jakost,

c)

specifikaci alternativ řešení a jejich důsledků, zejména z hlediska technického, časového a technologického a z hlediska způsobu jejich zabezpečení,

d)

kritéria pro posuzování alternativ,

e)

určení okruhu uživatelů,

f)

schopnost začlenění systému do odpovídajících informačních systémů Evropských společenství.

(4)

U akcí financovaných pouze v rámci běžných výdajů státního rozpočtu a u ostatních akcí s předpokládanou účastí státního rozpočtu na jejich financování nižší než 10 000 000 Kč je správce programu oprávněn stanovit obsah investičního záměru ve zjednodušeném rozsahu, který však musí obsahovat

a)

zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti,

b)

jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků rozpočtu Evropského společenství,

c)

vstupní údaje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

(5)

Po projednání s ministerstvem je správce programu oprávněn stanovit zjednodušený investiční záměr u akcí obnovy majetku po haváriích a živelních pohromách, i když nesplňují podmínky uvedené v odstavci 4.

(6)

Investiční záměr akce vypracovaný podle odstavců 1 až 3 předkládá organizační složka státu k registraci podle § 10.

§ 6

Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné

finanční výpomoci

(1)

Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci na financování akce obsahuje

a)

investiční záměr v rozsahu uvedeném v § 5,

b)

údaje nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska plnění podmínek zařazení akce do programu, stanovených správcem programu,

c)

doklad o zajištění dalších zdrojů plánovaných na úhradu finančních potřeb akce.

(2)

Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci předkládají k registraci podle § 10 právnické nebo fyzické osoby.

§ 7

Dokumentace projektu

(1)

Povinnost vypracovat dokumentaci projektu stanoví účastníku programu správce programu v Registračním listu akce vydaném podle § 10 odst. 1.

(2)

Dokumentace projektu obsahuje:

a)

systém řízení přípravy a realizace projektu,

b)

u stavebních akcí územní rozhodnutí a stavební povolení podle zvláštního právního předpisu2,

c)

zadávací dokumentaci stanovenou zvláštním právním předpisem4,

d)

u projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropských společenství dokumentaci, jejíž obsah stanoví metodické pokyny Komise Evropských společenství,

e)

jiné doklady a dokumenty stanovené správcem programu.

§ 8

Individuálně posuzované výdaje

(1)

Formou individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu a individuálních dotací právnickým a fyzickým osobám, dále jen „individuálně posuzované výdaje“, (§ 13 odst. 3 zákona) jsou financovány rozhodující akce programů stanovené z hlediska jejich společenské důležitosti ministerstvem a dále akce, u nichž jsou kapitálové výdaje státního rozpočtu uvedené v investičním záměru vyšší než 100 000 000 Kč.

(2)

Akce financovaná formou individuálně posuzovaných výdajů je projektem ve smyslu § 2 písm. h).

(3)

U projektů financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů zabezpečí správce programu expertizní posouzení investičního záměru před vydáním Registračního listu podle § 10.

§ 9

Evidence akce

(1)

Organizační složka státu požadující úhradu nákladů na přípravu akce ze státního rozpočtu předloží správci programu žádost o vydání Evidenčního listu akce (dále jen „Evidenční list“).

(2)

Obsah žádosti stanoví správce programu.

(3)

Správce programu posoudí žádost a ve lhůtě 60 dnů od předložení

a)

vydá Evidenční list, nebo

b)

sdělí stanovisko k přepracování žádosti, anebo

c)

žádost zamítne.

(4)

Při posouzení přepracované žádosti postupuje správce programu podle odstavce 3.

(5)

Obsah Evidenčního listu je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 10

Registrace akce

(1)

Správce programu posoudí obsah investičního záměru podle § 5 a žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle § 6 a ve lhůtě 60 dnů od předložení

a)

vydá Registrační list akce (dále jen „Registrační list“), nebo

b)

sdělí stanovisko k přepracování investičního záměru a žádosti o poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci), anebo

c)

investiční záměr a žádost o poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci) zamítne.

(2)

Při posouzení přepracovaného investičního záměru nebo žádosti o poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci) postupuje správce programu podle odstavce 1.

(3)

Obsah Registračního listu je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

(4)

U akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů požádá správce programu ministerstvo o souhlas s vydáním Registračního listu a současně předloží

a)

závěry posouzení investičního záměru nebo žádosti o poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci),

b)

návrh Registračního listu.

(5)

Ministerstvo žádost podle odstavce 4 posoudí z hlediska souladu akce se schválenou dokumentací programu, hospodárnosti účasti státního rozpočtu na financování akce a ve lhůtě 30 dnů od jejího předložení potvrdí Registrační list nebo vrátí žádost k přepracování.

§ 11

Rozhodnutí o financování akce

(1)

Účastník programu předloží správci programu žádost o vydání Rozhodnutí o financování akce (dále jen „Rozhodnutí“) vypracovanou v rozsahu a formě stanovené v Registračním listu.

(2)

Pokud není stanovena povinnost registrace akce podle § 5 nebo § 6, předloží

a)

organizační složky státu a organizační útvary správce programu investiční záměr vypracovaný podle § 5 odst. 4 a návrh zadávací dokumentace4,

b)

právnické a fyzické osoby žádost o poskytnutí dotace vypracovanou v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 1.

(3)

Správce programu posoudí předloženou žádost a ve lhůtě 30 dnů od předložení

a)

vydá Rozhodnutí, nebo

b)

vydá stanovisko obsahující pokyny k přepracování, případně doplnění žádosti, anebo

c)

žádost zamítne.

(4)

Při posouzení přepracované žádosti postupuje správce programu podle odstavce 3.

(5)

Obsah Rozhodnutí je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

(6)

U akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů požádá správce programu ministerstvo o souhlas s vydáním Rozhodnutí.

(7)

Návrhy na vydání dokumentů uvedených v odstavci 6 ministerstvo odsouhlasí ve lhůtě 15 dnů od jejich předložení nebo je vrátí k přepracování s uvedením důvodů.

(8)

Rozhodnutí nelze vydat dříve, než ministerstvo vydá stanovisko k návrhu dokumentace programu podle § 3 odst. 3, ve kterém je akce registrována, s výjimkou případů dohodnutých s ministerstvem. V těchto případech postupuje správce programu a ministerstvo obdobně podle odstavců 6 a 7.

§ 12

Závěrečné vyhodnocení akce

(1)

Účastník programu předloží správci programu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí, nejdéle však ve lhůtě 12 měsíců po jejím ukončení.

(2)

Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce obsahuje

a)

zprávu o plnění ukazatelů, indikátorů, parametrů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených v Rozhodnutí,

b)

u stavebních akcí kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vydané podle zvláštního právního předpisu2,

c)

vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této vyhlášky,

d)

údaje o skutečnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této vyhlášky,

e)

jiné dokumenty a doklady stanovené správcem programu v Rozhodnutí.

(3)

Správce programu zabezpečí kontrolu údajů uvedených v dokumentaci závěrečného vyhodnocení, a

a)

zjistí-li neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu nebo porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v rozhodnutí, předá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu5,

b)

nezjistí-li neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu ani porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v Rozhodnutí, vydá protokol o závěrečném vyhodnocení akce podle přílohy č. 4 této vyhlášky a vyhodnocení ukončí.

(4)

V případě postupu podle odstavce 3 písm. a) ukončí správce programu závěrečné vyhodnocení akce podle výsledku řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně nebo podle pokynů ministerstva.

(5)

Protokol o závěrečném vyhodnocení akce financované formou individuálně posuzovaných výdajů podle § 8 vydá správce programu po předchozím souhlasu ministerstva.

§ 13

Závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu

na financování programů

(1)

Závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu na financování programů stanoví zákon o státním rozpočtu na příslušný rok.

(2)

Závazné ukazatele lze měnit pouze rozpočtovým opatřením (§ 26 zákona) na základě vyhodnocení skutečného průběhu financování programů v období, které určí správce programu. Délku období lze stanovit od jednoho do deseti kalendářních měsíců.

(3)

Žádost o rozpočtové opatření předloží správce programu ministerstvu do 30 dnů od konce období určeného podle odstavce 2. V případě změny závazných ukazatelů se žádost předloží ministerstvu nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku.

§ 14

Čerpání výdajů státního rozpočtu na financování

programů

(1)

Výdaje státního rozpočtu na financování evidovaných a registrovaných akcí čerpá účastník programu do výše limitu uvedeného v oznámení limitu výdajů vystaveného správcem programu z výdajových účtů vedených Českou národní bankou, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2.

(2)

Čerpání výdajů státního rozpočtu (§ 16 odst. 2 zákona) zabezpečují vybrané banky6 a pobočky zahraničních bank7 (dále jen „banka“) postupem uvedeným ve smlouvě uzavřené s ministerstvem do výše uvedené v oznámení limitu výdajů vystaveného správcem programu účastníku programu na konkrétní akci.

(3)

Ve smlouvě podle odstavce 2 ministerstvo dohodne

a)

způsob poskytování záloh a úhrady faktur za provedené práce a dodávky dodavatelům akcí,

b)

způsob čerpání prostředků státního rozpočtu převodem na běžný účet účastníka programu v případě, že faktury za provedené práce a dodávky již byly uhrazeny,

c)

obsah a formu dokladů, na jejichž základě budou výdaje státního rozpočtu čerpány,

d)

obsah a formu informací poskytovaných bankou ministerstvu a správci programu o výši čerpání výdajů na financování konkrétních akcí,

e)

způsob a termíny poskytování záloh z výdajových účtů státního rozpočtu vedených Českou národní bankou na příslušné účty vedené bankou,

f)

způsob vyúčtování zálohově poskytovaných prostředků státního rozpočtu z výdajových účtů vedených Českou národní bankou,

g)

předpokládaný objem výdajů a počet akcí, které bude banka financovat,

h)

výši odměny za bankou poskytované služby v běžném rozpočtovém roce a výši úročení kreditních zůstatků.

(4)

Zálohově poskytnuté prostředky státního rozpočtu nepoužité na financování akcí vrátí banka zpět na výdajový účet vedený Českou národní bankou, ze kterého byly čerpány, a to podle pokynů ministerstva k roční účetní závěrce.

(5)

Obsah oznámení limitu výdajů vystaveného správcem programu podle odstavce 2 je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 15

Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu

určených na financování programu, jejich zúčtování

a finanční vypořádání

(1)

Správce programu eviduje výši čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu za období běžného rozpočtového roku a dále výši prostředků převáděných do následujícího roku prostřednictvím rezervního fondu organizační složky státu (§ 47 zákona).

(2)

Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu se provádí

a)

při závěrečném vyhodnocení akce podle § 12,

b)

při závěrečném vyhodnocení programu podle § 3 odst. 7.

(3)

Účastník programu, správce programu a ministerstvo postupují při evidenci čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu, jejich zúčtování a finanční vypořádání podle přílohy č. 3 této vyhlášky.

§ 16

Společná ustanovení

(1)

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena ze státního rozpočtu v případě, že účastník programu může uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zvláštního právního předpisu8. V informačním systému uvádí účastník programu finanční potřebu

a)

bez daně z přidané hodnoty účastníci programu, kteří nesmí hradit daň z přidané hodnoty ze státního rozpočtu,

b)

včetně daně z přidané hodnoty ostatní účastníci programu.

(2)

Financování akce formou dodavatelského úvěru (§ 62 odst. 3 zákona) použijí příspěvkové organizace zřízené orgánem státní správy v případě, že je tato forma uvedena v dokumentaci programu a příslušná smlouva je odsouhlasena zřizovatelem.

(3)

Správce programu předkládá ministerstvu dokumentaci programu, vstupní údaje a ostatní informace o přípravě, realizaci a kontrole akcí v takové formě, která odpovídá pravidlům zabezpečení ochrany utajovaných skutečností podle zvláštních právních předpisů9.

(4)

U programů zabezpečujících reprodukci a provozování majetku v operativní správě organizační složky státu určí správce programu činnosti, které bude zabezpečovat správce programu, organizační útvar uvedený v § 2 písm. c) a g), případně organizační útvar uvedený v § 2 písm. e), a stanoví rozsah jejich zmocnění pro vydávání Evidenčního listu, Registračního listu, Rozhodnutí a Protokolu o závěrečném vyhodnocení akce.

(5)

Registrační list vydaný podle § 10 odst. 1 písm. a) a Rozhodnutí vydané podle § 11 odst. 2 písm. a) právnické nebo fyzické osobě jsou rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 14 zákona).

(6)

Pokud účastník programu zjistí, že není schopen zabezpečit přípravu a realizaci akce v souladu s obsahem Registračního listu podle § 10 odst. 3 nebo Rozhodnutí podle § 11 odst. 5, neprodleně o tomto zjištění informuje správce programu a současně předloží žádost o změnu Registračního listu nebo Rozhodnutí.

(7)

Změnu Registračního listu nebo Rozhodnutí podle odstavce 6 provede správce programu ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti nebo žádost zamítne s uvedením důvodů.

(8)

Vyhlášku včetně příloh, číselníky informačního systému, definice ukazatelů, indikátorů nebo parametrů a přehledy akcí a programů uveřejní ministerstvo také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 17

Přechodná ustanovení

(1)

Správce programu upraví dokumentaci programů uvedených v zákoně o státním rozpočtu na rok 2006 podle přílohy č. 1 této vyhlášky do 30. června 2006.

(2)

Registrační list a Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce vydané podle vyhlášky č. 40/2001 Sb․, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, u akcí, které budou financovány ze státního rozpočtu po 31. prosinci 2005, nahradí správce programu Registračním listem podle § 10 a Rozhodnutím podle § 11.

§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.Poznámky pod čarou:

Například zákon č. 130/2002 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 zákona č. 21/1992 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Například zákon č. 130/2002 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

4

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

7

§ 5 zákona č. 21/1992 Sb.

8

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

9

Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.