Čekejte, prosím...
A A A
245/2005 Sb. znění účinné od 1. 7. 2005

245

 

VYHLÁŠKA

ze dne 7. června 2005

o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2

při prodeji nových osobních vozidel

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb․, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 24 odst. 2 písm. m) zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1 a upravuje umístění

a)

štítku s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2,

b)

plakátu a obrazovky se seznamem údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2.

§ 2

Štítek

(1)

Štítek s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 se na prodejním místě umísťuje na každém nově vyrobeném osobním automobilu nebo v jeho blízkosti na zřetelně viditelném místě.

(2)

Rozměry a obsah štítku jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Plakát a obrazovka

(1)

Pro každou značku, typ, variantu a verzi osobního automobilu se na prodejním místě umísťuje na zřetelně viditelném místě plakát nebo obrazovka se seznamem údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 nových osobních automobilů zde nabízených nebo vystavených.

(2)

Rozměry a obsah plakátu nebo obrazovky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

Ministr:

Ing. Šimonovský v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropské komise 2003/73/ES ze dne 24. července 2003, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES o dostupnosti informací pro spotřebitele o ekonomii pohonných hmot a emisích CO2 u nových osobních vozidel.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropské komise 2003/73/ES ze dne 24. července 2003, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES o dostupnosti informací pro spotřebitele o ekonomii pohonných hmot a emisích CO2 u nových osobních vozidel.