Čekejte, prosím...
A A A
340/2005 Sb. znění účinné od 8. 9. 2005 do 23. 4. 2007

340

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 23. srpna 2005

o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva

o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor

specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

udělovaných na území členských států Evropské unie

 

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 26 odst. 2 a 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, vyhlašuje:

– v části prvé doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání lékaře nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař),

– v části druhé doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace zubního lékaře (odborný zubní lékař v ortodoncii nebo v ústní chirurgii),

– v části třetí doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání farmaceuta.

ČÁST PRVÁ

Doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti)

k výkonu povolání lékaře nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor

specializace lékaře (odborný lékař), uvedené ve směrnici 93/16/EHS

A

Nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání lékaře

A.1

Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání lékaře příslušníků členských států, které nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy v oboru lékařství1, byly vydány členskými státy a dokládají odbornou přípravu zahájenou

před 1. lednem 1986 v případě Španělska a Portugalska,

před 1. lednem 1981 v případě Řecka,

před 20. prosincem 1976 v případě ostatních členských států,

přede dnem přistoupení v případě Rakouska, Finska a Švédska, tj. 1. 1. 1995,

přede dnem přistoupení v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, tj. 1. 5. 2004,

musí být doplněny potvrzením osvědčujícím, že vykonávali povolání lékaře nejméně po dobu tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení. Na základě těchto dokumentů Česká republika uzná nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání lékaře.

A.2

Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání lékaře příslušníků členských států získané na území bývalé Německé demokratické republiky, které nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy v oboru lékařství1, uznává Česká republika, jestliže:

dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. 10. 1990,

opravňují držitele k výkonu činností lékaře na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány2) a

jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že vykonávali v Německu povolání lékaře po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

A.3

Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání lékaře příslušníků členských států, které neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát2, musí být doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty, potvrzujícím, že členský stát, který je vydal, je považuje za diplomy s odpovídajícím označením (tj. za rovnocenné)2.

B

Nabytá práva o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař)

B.1

Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař) příslušníků členských států, které nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy, byly vydány členskými státy a dokládají odbornou přípravu (specializační vzdělávání) zahájenou

před 1. lednem 1986 v případě Španělska a Portugalska,

před 1. lednem 1981 v případě Řecka,

před 20. prosincem 1976 v případě ostatních členských států,

přede dnem přistoupení v případě Rakouska, Finska a Švédska, tj. 1. 1. 1995,

přede dnem přistoupení v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, tj. 1. 5. 2004,

musí být doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty členského státu původu nebo posledního usazení, které dokládá výkon činnosti odborného lékaře po dobu odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi délkou specializované odborné přípravy v členském státě původu nebo posledního usazení a mezi minimální délkou odborné přípravy stanovenou v příloze č. 2 tohoto sdělení.

Požadovala-li však Česká republika před 1. květnem 2004 minimální délku odborné přípravy kratší, než je délka stanovená v příloze č. 2 tohoto sdělení, může být zmíněný rozdíl určen pouze na základě této kratší minimální délky odborné přípravy stanovené v České republice před 1. květnem 2004.

B.2

Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař) příslušníků členských států získané na území bývalé Německé demokratické republiky, které nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy, uznává Česká republika, jestliže:

dokládají odbornou přípravu (specializační vzdělávání) zahájenou před 3. dubnem 1992 a

opravňují držitele k výkonu činností odborného lékaře na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány3.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky může požadovat doplňující osvědčení vydané příslušným německým orgánem nebo subjektem potvrzující výkon činností odborného lékaře po dobu odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi délkou specializované odborné přípravy získané na území Německa a minimální stanovenou délkou odborné přípravy v příloze č. 2 tohoto sdělení.

B.3

Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař) příslušníků členských států, které neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát3, musí být doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty, potvrzujícím, že členský stát, který je vydal, je považuje za diplomy s odpovídajícím označením (tj. za rovnocenné)3.

B.4

Členské státy, které zrušily právní a správní předpisy týkající se vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství (specializaci) v oboru neuropsychiatrie, radiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, gastroenterologické chirurgie, biologické hematologie, rehabilitačního lékařství nebo tropické medicíny a které přijaly opatření týkající se nabytých práv ve prospěch vlastních státních příslušníků, přiznávají státním příslušníkům ostatních členských států právo využívat tato opatření, pokud jejich diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství (specializaci) v oborech neuropsychiatrie, radiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, gastroenterologické chirurgie, biologické hematologie, rehabilitačního lékařství nebo tropické medicíny splňují podmínky stanovené v odstavci B.1 nebo splňují podmínky odborné přípravy a pokud byly tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci vydány přede dnem, od kterého hostitelský členský stát přestal vydávat takové diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblastech.

Dny, od kterých dotyčné členské státy zrušily právní a správní předpisy týkající se diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oborech uvedených ve větě prvé odstavce B.4, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto sdělení.

B.5

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství vydávané ve Španělsku lékařům, kteří před 1. lednem 1995 ukončili specializovanou odbornou přípravu, která nevyhovuje základním požadavkům odborné přípravy, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud je daný doklad doprovázen osvědčením vydaným příslušnými španělskými orgány potvrzujícím skutečnost, že dotyčná osoba složila zkoušku odborné způsobilosti organizovanou v rámci zvláštních regulačních opatření obsažených v královském dekretu 1497/99, aby se ověřilo, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a odbornou způsobilost srovnatelnou s úrovní znalostí a odbornou způsobilostí lékařů, kteří jsou držiteli označení odborného lékaře uvedeného pro Španělsko ve sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb․

C

Nabytá práva, týkající se formální kvalifikace (odborné způsobilosti) k výkonu povolání lékaře a formální kvalifikace pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař)

C.1

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

C.2

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

C.3

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány, které uvádí, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

C.4

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

C.5

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

ČÁST DRUHÁ

Doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti)

k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře nebo o formální kvalifikaci

pro příslušný obor specializace zubního lékaře (odborný zubní lékař

v ortodoncii nebo v ústní chirurgii), uvedené ve směrnicích 78/686/EHS a 78/687/EHS

1.

Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání zubního lékaře příslušníků členských států, které nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy v oboru zubní lékař1, nebo jejichž diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o získání specializované způsobilosti pro výkon povolání zubního lékaře byly vydány těmito členskými státy před 28. 1. 1980 a v případě Itálie před 28. 7. 1984, musí předložit doplňující potvrzení osvědčující, že vykonávali povolání zubního lékaře nejméně po dobu tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení, na jejichž základě každý členský stát uzná nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání zubního lékaře.

2.

Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci pro příslušný obor specializace zubního lékaře (odborný zubní lékař) příslušníků členských států, které nevyhovují všem základním požadavkům specializované přípravy, nebo jejichž diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci (specializované způsobilosti) pro výkon povolání zubního lékaře byly vydány těmito členskými státy před 28. 1. 1980 a v případě Itálie před 28. 7. 1984, musí předložit doplňující osvědčení vydané příslušnými orgány nebo subjekty členského státu původu nebo posledního usazení, které dokládá výkon činnosti odborného lékaře po dobu odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi délkou specializované odborné přípravy v členském státě původu nebo posledního usazení a mezi tříletou minimální délkou odborné přípravy.

3.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů nebo odborných zubních lékařů v ortodoncii a ústní chirurgii příslušníků členských států, které neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát4, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, jestliže byly vydány členskými státy a jsou doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty. Toto doplňující osvědčení potvrzuje, že tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů nebo odborných zubních lékařů v ortodoncii a ústní chirurgii dokládají odbornou přípravu a členský stát, který je vydal, je považuje za diplomy s odpovídajícím označením (tj. za rovnocenné)4.

4.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů příslušníků členských států dokládající odbornou přípravu dosaženou na území bývalé Německé demokratické republiky, která nesplňuje všechny základní požadavky odborné přípravy, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, jestliže:

dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. 10. 1990,

opravňují držitele k výkonu činností zubního lékaře na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány5 a

jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že příslušníci členských států skutečně a v souladu se zákonem vykonávali dotyčné činnosti v Německu po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

5.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci odborných zubních lékařů příslušníků členských států dokládající odbornou přípravu dosaženou na území bývalé Německé demokratické republiky, která nesplňuje všechny základní požadavky odborné přípravy, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, jestliže:

dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. 10. 1990,

opravňují držitele k výkonu činností odborného zubního lékaře na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány6.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky může požadovat, aby tyto diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly doplněny osvědčením vydaným příslušnými německými orgány nebo subjekty, které dokládá výkon činností odborného zubního lékaře po dobu odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi délkou specializované odborné přípravy získané na území Německa a minimální délkou odborné přípravy, jestliže tato doba nedosahuje minimální délky odborné přípravy.

6.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

7.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

8.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

9.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

10.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady vydané v Itálii o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství příslušníků členských států, kteří zahájili vysokoškolská studia lékařství nejpozději 28. ledna 1980, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Itálie potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako italské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Itálie po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení. Požadavek tříleté praxe uvedený v tomto odstavci se nevztahuje na osoby, které úspěšně absolvovaly nejméně tříletou odbornou přípravu, kterou příslušné orgány Itálie uznaly za rovnocennou odborné přípravě zubního lékaře.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady vydané v Itálii o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství příslušníků členských států, kteří zahájili vysokoškolská studia lékařství mezi 28. lednem 1980 a 31. prosincem 1984, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud jsou doprovázeny osvědčením vydaným příslušnými italskými orgány uvádějícím, že

tyto osoby složily odbornou zkoušku způsobilosti u příslušného italského orgánu, aby prokázaly, že dosáhly takové úrovně znalostí a dovedností jako osoby, které jsou držiteli označení vyjmenovaných pro Itálii ve sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.,

tyto osoby v Itálii během pěti let před vydáním osvědčení skutečně v souladu se zákonem a jako hlavní činnost vykonávaly činnost zubního lékaře po dobu nejméně tří po sobě následujících let,

tyto osoby jsou oprávněny vykonávat nebo skutečně v souladu se zákonem vykonávají činnost zubního lékaře za stejných podmínek jako držitelé označení vyjmenovaných pro Itálii ve sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

Požadavek skládat odbornou zkoušku způsobilosti uvedený v prvním pododstavci předcházejícího odstavce lze prominout v případě osob, které úspěšně dokončily nejméně tři roky studia prohlášeného příslušnými orgány Itálie za rovnocenné odborné přípravě zubního lékaře.

11.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady vydané na Slovensku nebo v bývalém Československu před 1. lednem 1993 o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství příslušníků členských států, kteří zahájili vysokoškolská studia lékařství před 1. květnem 2004, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení. Od požadavku tříleté praxe uvedeného v tomto odstavci je upuštěno v případě osob, jež úspěšně dokončily nejméně tři roky studia, které příslušné orgány potvrdí jako rovnocenné odborné přípravě zubního lékaře.

12.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady vydané ve Španělsku o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství příslušníků členských států, kteří zahájili vysokoškolská studia lékařství před 1. lednem 1986, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Španělska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako španělské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Španělska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení. Požadavek tříleté praxe uvedený v tomto odstavci se nevztahuje na osoby, které úspěšně absolvovaly nejméně tříletou odbornou přípravu, kterou příslušné orgány Španělska uznaly za rovnocennou odborné přípravě zubního lékaře.

13.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady vydané v Rakousku o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství příslušníků členských států, kteří zahájili vysokoškolská studia lékařství před 1. lednem 1994, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Rakouska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako rakouské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Rakouska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení. Požadavek tříleté praxe uvedený v tomto odstavci se nevztahuje na osoby, které úspěšně absolvovaly nejméně tříletou odbornou přípravu, kterou příslušné orgány Rakouska uznaly za rovnocennou odborné přípravě zubního lékaře.

ČÁST TŘETÍ

Doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti)

k výkonu povolání farmaceuta, uvedené ve směrnicích 85/432/EHS

a 85/433/EHS

1.

Diplomy, osvědčení a jiné vysokoškolské nebo rovnocenné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států vydané členskými státy, které nesplňují veškeré základní požadavky na odbornou přípravu1, se považují za diplomy splňující tyto požadavky:

dokládají-li vzdělání dokončené před 1. 10. 1987,

nebo

dokládají-li vzdělání dokončené po 1. 10. 1987, ale zahájené před 1. 10. 1987,

a v obou případech,

jsou-li doplněny potvrzením osvědčujícím, že jejich držitelé skutečně a v souladu se zákonem vykonávali v členském státě některou z činností uvedených v zákoně7 po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení a za podmínky, že je tato činnost dotyčným státem regulována.

2.

Diplomy, osvědčení a ostatní doklady o dosažené vysokoškolské nebo obdobné kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států vydané členskými státy, které splňují všechny základní požadavky odborné přípravy1, které však nevyhovují označením uvedeným ve sdělení Ministerstva zdravotnictví8, se považují za odpovídající diplomům uvedeným ve sdělení Ministerstva zdravotnictví, pokud jsou doplněny potvrzením dokládajícím odbornou přípravu a členský stát, který je vydal, je považuje za diplomy s odpovídajícím označením9.

3.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené vysokoškolské nebo obdobné kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které dokládají odbornou přípravu dosaženou na území bývalé Německé demokratické republiky, která nesplňuje všechny základní požadavky odborné přípravy1, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, jestliže:

dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. 10. 1990,

opravňují držitele k výkonu činností farmaceuta na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány9 a

jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že příslušníci členských států skutečně a v souladu se zákonem vykonávali některou z činností uvedených v zákoně7 v Německu po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení, pokud je tato činnost v Německu regulována.

4.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7 a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7 na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Estonsku regulována.

5.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7 a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7 na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Lotyšsku regulována.

6.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7 a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7 na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Litvě regulována.

7.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7 a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7 na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost na Slovensku regulována.

8.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7 a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7 na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost ve Slovinsku regulována.

9.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny v Itálii po ukončení vzdělávání započatého před 1. listopadem 1993 a ukončeného před 1. listopadem 2003, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Itálie potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako italské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7 a o jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7 na území Itálie po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Itálii regulována.

Ministryně:

doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

Příloha č. 1

Dny, od kterých některé členské státy zrušily právní a správní předpisy týkající se vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených v části prvé, bodu B.410

BELGIE

Kardiochirurgie:

1. ledna 1983

Cévní chirurgie:

1. ledna 1983

Neuropsychiatrie:

1. srpna 1987, nevztahuje se na osoby, které zahájily odbornou přípravu před tímto dnem

Gastroenterologická chirurgie:

1. ledna 1983

 

DÁNSKO

Biologická hematologie:

1. ledna 1983, nevztahuje se na osoby, které zahájily odbornou přípravu před tímto dnem a které ho ukončily před koncem roku 1988

Rehabilitační lékařství:

1. ledna 1983, nevztahuje se na osoby, které zahájily odbornou přípravu před tímto dnem a které ho ukončily před koncem roku 1988

Tropická medicína:

1. srpna 1987, nevztahuje se na osoby, které zahájily odbornou přípravu před tímto dnem

 

FRANCIE

Radiologie:

3. prosince 1971

Neuropsychiatrie:

31. prosince 1971

 

LUCEMBURSKO

Radiologie:

diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci se již nevydávají pro odbornou přípravu zahájenou po 5. březnu 1982

Neuropsychiatrie:

diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci se již nevydávají pro odbornou přípravu zahájenou po 5. březnu 1982

 

NIZOZEMSKO

Radiologie:

8. července 1984

Neuropsychiatrie:

9. července 1984

Příloha č. 2

Názvy oborů odborné přípravy odborných lékařů (specializovaných lékařů) a minimální délka odborné přípravy (specializačního vzdělávání) uvedených v části prvé, bodu B.111

Názvy oborů odborné přípravy odborných lékařů (dle přílohy C směrnice 93/16/EHS)

Minimální délka této přípravy uvedená v letech (dle přílohy C směrnice93/16/EHS)

Alergologie a klinická imunologie

4

Anesteziologie

3

Cévní chirurgie

5

Dermatovenerologie

3

Dětská a dorostová psychiatrie

4

Dětská chirurgie

5

Dětské lékařství

4

Endokrinologie

3

Gastroenterologie

4

Geriatrie

4

Gynekologie a porodnictví

4

Všeobecná hematologie

3

Hygiena a epidemiologie

4

Chirurgie

5

Infekční lékařství

4

Kardiochirurgie

5

Kardiologie

4

Klinická biochemie

4

Klinická farmakologie

4

Lékařská mikrobiologie

4

Maxilofaciální chirurgie

5

Nefrologie

4

Neurochirurgie

5

Neurologie

4

Nukleární medicína

4

Oftalmologie

3

Otorinolaryngologie

3

Ortopedie

5

Patologická anatomie

4

Plastická chirurgie

5

Pracovní lékařství

4

Psychiatrie

4

Radiační onkologie

4

Radiologie a zobrazovací metody

4

Rehabilitační lékařství

3

Revmatologie

4

Respirační medicína

4

Traumatologie a urgentní medicína

5

Urologie

5

Vnitřní lékařství

 

Název odboru zvláštní odborné přípravy odborných lékařů ve všeobecném lékařství (dle čl. 30-41 směrnice 93/16/EHS

 

Všeobecné lékařství

3Poznámky pod čarou:

Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie.

Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie.

Příloha A směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb., o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají.

Příloha A směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb., o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají.

Přílohy B a C směrnice Rady 93/16/EHS.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

Přílohy B a C směrnice Rady 93/16/EHS.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

Přílohy B a C směrnice Rady 93/16/EHS.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie.

Přílohy A, B směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

Přílohy A, B směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

Příloha A směrnice Rady 78/686/EHS.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

Příloha B směrnice Rady 78/686/EHS.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

Příloha směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie.

Příloha směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Příloha II směrnice Rady 93/16/EHS.

Příloha C směrnice Rady 93/16/EHS.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie.

2

Příloha A směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb., o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají.

3

Přílohy B a C směrnice Rady 93/16/EHS.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

4

Přílohy A, B směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

5

Příloha A směrnice Rady 78/686/EHS.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

6

Příloha B směrnice Rady 78/686/EHS.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

7

§ 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

8

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

9

Příloha směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.

10

Příloha II směrnice Rady 93/16/EHS.

11

Příloha C směrnice Rady 93/16/EHS.