Čekejte, prosím...
A A A
344/2005 Sb. znění účinné od 1. 9. 2008
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 254/2008 Sb.

1.9.2008

 

344

 

ZÁKON

ze dne 28. července 2005,

kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb.,

o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb.,

kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(čl. 1)

Čl. I

zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna notářského řádu (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 216/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 2 větě druhé se slova „Ministr spravedlnosti České republiky (dále jen „ministr“) na návrh Notářské komory (dále jen „Komora“) může do“ nahrazují slovem „Do“, slovo „započítat“ se nahrazuje slovy „se započte“ a za slova „Nejvyššího soudu a“ se vkládají slova „Nejvyššího správního soudu,“.

 

2.

V § 7 odst. 3 větě druhé se slova „Ministr může na návrh Komory uznat“ nahrazují slovy „Za osobu, která složila notářskou zkoušku, se považuje i ten, kdo složil“.

 

3.

V § 8 odst. 1 se slovo „Komory“ nahrazuje slovy „Notářské komory České republiky (dále jen „Komora“)“.

 

4.

V § 56 odst. 6 se slova „vůči příslušné organizační složce Ministerstva financí“ zrušují.

 

5.

V § 57 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 4b znějí:

(2) Notář se odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm bylo možno požadovat.

(3) Odpovědnost státu za škodu podle zvláštního právního předpisu4b) tím není dotčena․

__________

4b)

§ 4 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 284/2004 Sb. (čl. 3)

Čl. III

V části první čl. II zákona č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se bod 3 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.