Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

358/2005 Sb. znění účinné od 19. 9. 2005

358

 

ZÁKON

ze dne 19. srpna 2005

o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA

za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O POSKYTNUTÍ STÁTNÍ ZÁRUKY ČESKÉ REPUBLIKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ EUROFIMA ZA ÚČELEM FINANCOVÁNÍ NÁKUPU ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL (§ 1)

§ 1

(1)

Česká republika poskytne státní záruku na zajištění úvěru, který akciové společnosti České dráhy poskytne Evropská společnost pro financování železničních vozů EUROFIMA za účelem financování nákupu osobních železničních vozů, elektrických lokomotiv řady 380 a elektrických jednotek řady 471 pro příměstskou dopravu․

(2)

Státní záruka podle odstavce 1 se poskytne na jistinu úvěru ve výši 45 000 000 EUR a úroky a poplatky spojené s poskytnutím úvěru podle příslušné smlouvy o úvěru, pokud tento úvěr bude splatný ve lhůtě do 31. prosince 2018.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona (§ 2)

§ 2

V § 31 odst. 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 215/2005 Sb., se ve větě první slovo „zákazníkovi “ nahrazuje slovy „ na žádost zákazníka“ a slova „, přesahuje-li cena částku 50 Kč “ se zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 3-4)

§ 3

Zrušovací ustanovení

Část druhá zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), se zrušuje.

§ 4

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.