Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

394/2005 Sb. znění účinné od 1. 10. 2005

394

 

ZÁKON

ze dne 15. září 2005,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 146 se doplňuje odstavec 2, který zní:

(2) Jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k rozhodnutí

a)

policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci,

b)

státní zástupce nadřízenému státnímu zástupci nebo soudu,

c)

předseda senátu okresního soudu nadřízenému krajskému soudu, předseda senátu krajského soudu nadřízenému vrchnímu soudu a předseda senátu vrchního soudu Nejvyššímu soudu; přitom doručí, je-li to potřebné, opis stížnosti státnímu zástupci a osobě, která by mohla být rozhodnutím o stížnosti přímo dotčena,

d)

státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství nejvyššímu státnímu zástupci․“.

2.

V nadpisu § 146a se za slovo „majetku“ doplňují slova „a o uložení pořádkové pokuty“.

3.

V § 146a odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

4.

V § 146a odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňuje slovo „nebo“.

5.

V § 146a odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

f)

rozhodl o uložení pořádkové pokuty (§ 66 odst. 1),“.

6.

V § 146a odst. 2 větě první se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 66 odst. 1,“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.