Čekejte, prosím...
A A A
43/2005 Sb. znění účinné od 1. 2. 2005

43

 

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med,

cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a) a i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon“) a v souladu s právem Evropských společenství1) pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony:

Čl. I

Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, se mění takto:

 

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o určitých druzích cukru určených k lidské spotřebě.

Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě.

Směrnice Komise 98/28/ES ze dne 29. dubna 1998, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o přepravu volně loženého surového cukru po moři.“.

 

2.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a zní:

§ 6a

Velkoobjemová přeprava surového cukru po moři

 

(1) Velkoobjemová přeprava surového cukru po moři je povolena v nádobách, kontejnerech nebo cisternách, které nejsou používány výhradně k přepravě potravin, jestliže

a)

nádoby, kontejnery nebo cisterny byly před naložením surového cukru vyčištěny tak, aby byly odstraněny zbytky předchozího nákladu a zbytky jiných nečistot, a

b)

nákladu surového cukru nepředcházela velkoobjemová přeprava tekutin․

(2) O velkoobjemové přepravě surového cukru po moři musí být vedena podrobná dokumentace. Tato dokumentace musí obsahovat přesný a podrobný popis nákladu, který byl bezprostředně předtím přepravován v nádobě, kontejneru nebo cisterně, a způsobu a účinnosti procesu čištění použitého před přepravou surového cukru, v této dokumentaci musí být také zřetelně a nesmazatelně uvedeno v jednom nebo více jazycích Evropských společenství: „Tento výrobek musí být před použitím k lidské spotřebě rafinován.“.

(3) Dokumentace uvedená v odstavci 2 musí doprovázet zásilku během celé přepravy do podniku provádějícího rafinaci cukru a její kopie musí být v tomto podniku ponechána.

(4) Dokumentace uvedená v odstavci 3 i její kopie musí být na požádání orgánu dozoru (§ 14 zákona) předložena ke kontrole.

(5) Surový cukr přepravovaný po moři v nádobách, kontejnerech nebo cisternách, které nejsou určeny výhradně k přepravě potravin, lze považovat za vhodný k použití jako potravinu nebo jako složku potraviny pouze tehdy, byl-li podroben úplné a účinné rafinaci.

(6) Postup čištění nádob, kontejnerů nebo cisteren před naložením surového cukru podle odstavce 1 písm. a) musí být proveden tak, aby vzhledem k povaze přepravovaného nákladu nevzniklo riziko porušení zdravotní nezávadnosti2a) pro rafinovaný cukr.

__________

2a)

§ 3 odst. 1 písm. j) zákona.

Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb. a vyhlášky č. 161/2004 Sb.“.

 

3.

V § 11 písm. a) se slova „přírodní nebo náhradní sladidla3)“ nahrazují slovy „přírodní sladidla nebo sladidla3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

__________

3)

Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.“.

 

4.

V § 19 písm. a) se slova „náhradních sladidel2)“ nahrazují slovy „sladidel3)“.

 

5.

V příloze č. 7 v tabulce 2 v prvním řádku druhém sloupci se slova „v sušině“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.

Ministr:

Ing. Palas v. r.