Čekejte, prosím...
A A A
78/2005 Sb. znění účinné od 1. 4. 2005 do 31. 12. 2016

78

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. února 2005,

kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné

výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 se číslo „43“ nahrazuje číslem „44“.

 

2.

V § 3 se doplňuje odstavec 44, který včetně poznámek pod čarou č. 8c a 8d zní:

(44) Názvem „České smetanové máslo“ se označuje pouze máslo určené pro obchodování v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky8c) a splňující požadavky stanovené předpisem Evropských společenství 8d) .

__________

8c)

Nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou, v platném znění.

Nařízení Komise (EHS) č․ 2191/81 ze dne 31. července 1981 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi, v platném znění.

8d)

Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, v platném znění.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Označení „České stolní máslo“ pro máslo určené pro obchodování v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky lze používat nejdéle po dobu 12 měsíců od počátku účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti předpis Evropských společenství, jímž bude název „České smetanové máslo“ zařazen do přímo použitelného předpisu Evropských společenství1.

Ministr:

Ing. Palas v. r.Poznámky pod čarou:

Příloha V nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou, v platném znění.

Poznámky pod čarou:
1

Příloha V nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou, v platném znění.