Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

206/2006 Sb. znění účinné od 1. 7. 2006 do 31. 8. 2012

206

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. dubna 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity

a další podmínky pro spalování odpadu

 

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

2.

V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b zní:

(3) Požadavky stanovené v tomto nařízení pro nebezpečné odpady se nevztahují na tyto nebezpečné odpady

a)

spalitelné kapalné odpady, včetně odpadních olejů3a), pokud splňují tyto podmínky:

1.

celkový obsah polychlorovaných aromatických uhlovodíků nebo jejich derivátů, zejména polychlorovaných bifenylů (PCB), nebo pentachlorfenolu (PCP), není vyšší než 50 mg/kg,

2․

neobsahují jiné složky, které činí odpad nebezpečným podle zvláštního právního předpisu3b), a které by bránily využití odpadu způsobem obdobným jako paliva, a

3.

jejich výhřevnost je nejméně 30 MJ/kg,

b)

spalitelné kapalné odpady, jejichž spálením nemohou vzniknout jiné nebo větší emise, než jaké vznikají ze spalování plynového oleje4).

__________

3a)

§ 28 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

3b)

Příloha č. 5 zákona č. 185/2001 Sb.“.

 

3.

V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

4.

V § 9 odstavec 2 zní:

(2) Autorizovaná osoba podle § 5 odst. 10 dohlíží na správnou funkci zařízení emisních měřicích systémů pro emise do ovzduší a do vod a zajišťuje postupem podle zvláštního právního předpisu10) nejméně jednou za rok ověření správnosti jejich měření a nejméně jednou za tři roky jejich kalibraci.“.

 

5.

V § 10 odst. 2 se na konci písmena d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

 

6.

V § 10 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „nebo č. 6“ zrušují.

 

7.

V § 10 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „ , č. 5, č. 6, č. 8 a č. 9“ nahrazují slovy „a č. 5“.

 

8.

V § 10 odst. 10 písm. a) se za slova „přílohy č. 2 k tomuto nařízení“ doplňuje čárka a zbývající část textu se zrušuje.

 

9.

V § 10 odst. 10 písm. c) se slova „příloh č. 2, č. 6, č. 8 a č. 9“ nahrazují slovy „přílohy č. 2“ a slovo „a“ se nahrazuje čárkou.

 

10.

V § 10 odst. 10 písm. d) se slova „v přílohách č. 6, č. 8 a č. 9 k tomuto nařízení nebo“ zrušují.

 

11.

V § 10 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

97 % všech denních průměrných hodnot koncentrací oxidu uhelnatého v kalendářním roce nepřekročí hodnotu emisního limitu stanoveného podle písmene e) bodu 1 přílohy č. 5 k tomuto nařízení.“.

 

12.

V § 10 odst. 11 větě druhé se slovo „hodnot“ nahrazuje slovem „výsledků,“ slovo „uvedené“ se nahrazuje slovem „vymezené“ a ve větě poslední se slovo „rok“ nahrazuje slovy „kalendářní rok“ a text „%“ se zrušuje.

 

13.

V § 10 se odstavec 13 zrušuje.

 

14.

V § 11 odst. 4 větě první se za slova „přílohy č. 5 k tomuto nařízení“ vkládá tečka a zbývající část věty se zrušuje.

 

15.

§ 12 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

 

16.

V příloze č. 2 bodu 2.1 odstavci druhém ve větě třetí a v desátém řádku tabulky se text „ng/m3“ nahrazuje textem „ng TE/m3“.

 

17.

V příloze č. 3 úvodní část textu ustanovení bodu 3 zní: „Hodnota 95% intervalu spolehlivosti jednotlivého změřeného výsledku na úrovni denní hodnoty emisního limitu nesmí překročit následující procentní podíly hodnot emisních limitů.“.

 

18.

V příloze č. 4 v jedenáctém řádku tabulky se text „ng/l“ nahrazuje textem „ng TE/l“.

 

19.

V příloze č. 5 se slova „Plynné sloučeniny“ nahrazují slovy „Plynné anorganické sloučeniny“.

 

20.

Přílohy č. 6 a 8 až 11 se zrušují.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

 

Ministr životního prostředí:

RNDr. Ambrozek v. r.