Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

558/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2010

558

 

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb.,

o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 285 /2002 Sb., a podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 160 /1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb., vyhlášky č. 225/1997 Sb., vyhlášky č. 184/1998 Sb. a vyhlášky č. 219/2006 Sb., se mění takto:

1.

V části II. – Zdravotnická zařízení lékárenské péče, oddílu 1. – Společná ustanovení, odstavci 4 se věta první nahrazuje větou „Zdravotnická zařízení lékárenské péče jsou lékárny základního typu, lékárny s odbornými pracovišti (odděleními) a výdejny prostředků zdravotnické techniky․“.

2.

V části II. – Zdravotnická zařízení lékárenské péče, oddílu 1. – Společná ustanovení se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 7a zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

3.

V části II. – Zdravotnická zařízení lékárenské péče, oddílu 2. – Požadavky na minimální plochy provozních místností lékárenských zařízení a na jejich nezbytné vybavení lékárenskou technologií a nábytkem se písmeno C zrušuje.

Dosavadní písmena D a E se označují jako písmena C a D.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Výdejny léčivých přípravků zřízené v období od 15. června 2006 do nabytí účinnosti této vyhlášky musejí být uvedeny do souladu s požadavky této vyhlášky nejpozději do 2 let ode dne účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:

MUDr. Julínek v. r.