Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

224/2007 Sb. znění účinné od 31. 8. 2007 do 30. 8. 2010

224

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. srpna 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,

středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slovo „příloze“ nahrazuje slovy „příloze č. 1“.

2.

Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

§ 1a

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče

ke vzdělávání

 

(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č․ 2 k tomuto nařízení.

(3) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.“.

3.

Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1.

4.

V příloze č. 1 nadpis přílohy č. 1 a oddíl A zní:

Priloha_Sb_2007_224-P1.rtf.

5.

V příloze č. 1 oddíle B oboru vzdělání 53-41-J/002 Ošetřovatelka – rodinná výchova se do sloupce 6 za číslo „5)“ doplňuje číslo „41)“.

6.

V příloze č. 1 oddíle B se na konci poznámek doplňuje poznámka č. 41, která zní:

41)

Platnost oboru vzdělání ukončena k 31. 8. 2006“.

7.

V příloze č. 1 oddíle C části C1 oboru vzdělání 53-41-H/002 Ošetřovatel se do sloupce 7 vkládá text „64-41-L/524“.

8.

V příloze č. 1 oddíle C se doplňuje část C3, která včetně nadpisu zní:

Priloha_Sb_2007_224-P2.rtf.

9.

V příloze č. 1 oddíle C se doplňuje část C4, která včetně nadpisu zní:

Priloha_Sb_2007_224-P3.rtf.

10.

V příloze č. 1 oddíle C a oddíle D se na konci poznámek doplňuje poznámka č. 47, která zní:

47)

Platnost nahrazovaných oborů vzdělání bude ukončena v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 školského zákona“.

11.

V příloze č. 1 oddíle D části D1 se slova „28-44-M/002 Aplikovaná chemie – analytická chemie 28-37-6/01, 28-44-M/003 Aplikovaná chemie – chemická technologie 28-37-6/02, 28-44-M/004 Aplikovaná chemie – farmaceutické substance 28-37-6/03, 28-44-M/005 Aplikovaná chemie – ochrana životního prostředí 28-37-6/04, 28-44-M/006 Aplikovaná chemie – výpočetní technika v chemii 28-37-6/05 a 28-44-M/007 Aplikovaná chemie – podnikový management 28-37-6/06“ včetně řádků tabulky zrušují.

12.

V příloze č. 1 oddíle D části D1 v oboru vzdělání 26-47-M/004 Správce informačních systémů se do sloupce 7 vkládá číslo „5)“.

13.

V příloze č. 1 oddíle D části D1 se slova „68-41-M/001 Personální řízení 63-66-6“ včetně řádku tabulky zrušují.

14.

V příloze č. 1 oddíle D části D1 v oboru vzdělání 78-42-M/004 Waldorfské lyceum se ve sloupci 7 číslo „38)“ zrušuje.

15.

V příloze č. 1 oddíle D se poznámka č. 38 zrušuje.

16.

V příloze č. 1 oddíle D části D1 se za slova „82-43-M/001 Foto-video reportér-producent 82-99-6/10 5)“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „82-44-M/002 Ladění klavírů 82-47-6“.

17.

V příloze č. 1 oddíle D se doplňuje část D4, která včetně nadpisu zní:

Priloha_Sb_2007_224-P4.rtf.

18.

V příloze č. 1 oddíle D se doplňuje část D5, která včetně nadpisu zní:

Priloha_Sb_2007_224-P5.rtf.

19.

V příloze č. 1 oddíle E část E1 zní:

Priloha_Sb_2007_224-P6.rtf.

20.

V příloze č. 1 oddíle E části E2 se za slova „61-41-N/007 Misijní a teologická činnost 61-99-7/03“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „61-41-N/008 Teologie a pastorace nebyl přidělen“.

21.

V příloze č. 1 oddíle E části E2 se slova „do 3 roků od nabytí účinnosti školského zákona, tj. 1. ledna 2008“ nahrazují slovy „31. srpna 2012“.

22.

V příloze č. 1 oddíle E se na konci poznámek doplňuje poznámka č. 46, která zní:

46)

Jedna, popřípadě dvě tečky za lomítkem budou při udělení akreditace vzdělávacímu programu vyššího odborného vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nahrazeny číselným kódem“.

23.

V příloze č. 1 oddíle E se na konci poznámek doplňuje poznámka č. 48, která zní:

48)

Obor nahrazuje v plném rozsahu obor vzdělání 53-44-N/003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka“.

24.

V příloze č. 1 oddíle F části F1 se slova „82-44-M/02 Ladění klavírů“ včetně řádku tabulky zrušují.

25.

V příloze č. 1 oddíle F části F2 se slova „82-44-M/002 Ladění klavírů 82-47-6 11)“ včetně řádku tabulky zrušují.

26.

V příloze č. 1 oddíle F se poznámka č. 11 zrušuje.

27.

Doplňuje se příloha č. 2, která zní:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb..

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2007.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Kuchtová v. r.