Čekejte, prosím...
A A A
244/2007 Sb. znění účinné od 25. 9. 2007

244

 

Sdělení

Českého statistického úřadu

ze dne 18. září 2007

o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (dále jen „CZ-NACE“).

Klasifikace CZ-NACE byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech.

Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi.

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), vydanou sdělením Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 486/2003 Sb. a aktualizovanou sdělením č. 311/2005 Sb.

Systematická část klasifikace CZ-NACE je uvedena v příloze tohoto sdělení. Metodická část, systematická část, vysvětlivky ke klasifikaci i převodník stávající OKEČ na CZ-NACE bude rovněž k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předseda:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Příloha

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Oddíl

Skupina

Třída

 

01

 

 

 

 

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

01.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěstování plodin jiných než trvalých

01.11

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

01.12

Pěstování rýže

01.13

Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz

01.14

Pěstování cukrové třtiny

01.15

Pěstování tabáku

01.16

Pěstování přadných rostlin

01.19

Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých

01.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěstování trvalých plodin

01.21

Pěstování vinných hroznů

01.22

Pěstování tropického a subtropického ovoce

01.23

Pěstování citrusových plodů

01.24

Pěstování jádrového a peckového ovoce

01.25

Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů

01.26

Pěstování olejnatých plodů

01.27

Pěstování rostlin pro výrobu nápojů

01.28

Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin

01.29

Pěstování ostatních trvalých plodin

01.3

 

 

 

Množení rostlin

01.30

Množení rostlin

01.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živočišná výroba

01.41

Chov mléčného skotu

01.42

Chov jiného skotu

01.43

Chov koní a jiných koňovitých

01.44

Chov velbloudů a velbloudovitých

01.45

Chov ovcí a koz

01.46

Chov prasat

01.47

Chov drůbeže

01.49

Chov ostatních zvířat

01.49.1

Chov drobných hospodářských zvířat

01.49.2

Chov kožešinových zvířat

01.49.3

Chov zvířat pro zájmový chov

01.49.9

Chov ostatních zvířat j. n.

01.5

 

 

 

Smíšené hospodářství

01.50

Smíšené hospodářství

01.6

 

 

 

 

 

 

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti

01.61

Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu

01.62

Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu

01.63

Posklizňové činnosti

01.64

Zpracování osiva pro účely množení

01.7

 

Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

 

 

01.70

Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesnictví a těžba dřeva

02.1

 

 

 

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

02.10

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

02.2

 

 

 

Těžba dřeva

02.20

Těžba dřeva

02.3

 

 

 

Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva

02.30

Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva

02.4

 

 

 

Podpůrné činnosti pro lesnictví

02.40

Podpůrné činnosti pro lesnictví

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybolov a akvakultura

03.1

 

 

 

 

Rybolov

03.11

Mořský rybolov

03.12

Sladkovodní rybolov

03.2

 

 

 

 

Akvakultura

03.21

Mořská akvakultura

03.22

Sladkovodní akvakultura

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

05.1

 

 

 

 

 

Těžba a úprava černého uhlí

05.10

Těžba a úprava černého uhlí

05.10.1

Těžba černého uhlí

05.10.2

Úprava černého uhlí

05.2

 

 

 

 

 

 

 

Těžba a úprava hnědého uhlí

05.20

Těžba a úprava hnědého uhlí

05.20.1

Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu

05.20.2

Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu

05.20.3

Těžba lignitu

05.20.4

Úprava lignitu

06

 

 

 

 

 

 

 

Těžba ropy a zemního plynu

06.1

 

 

 

Těžba ropy

06.10

Těžba ropy

06.2

 

 

 

Těžba zemního plynu

06.20

Těžba zemního plynu

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těžba a úprava rud

07.1

 

 

 

 

 

Těžba a úprava železných rud

07.10

Těžba a úprava železných rud

07.10.1

Těžba železných rud

07.10.2

Úprava železných rud

07.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Těžba a úprava neželezných rud

07.21

Těžba a úprava uranových a thoriových rud

07.21.1

Těžba uranových a thoriových rud

07.21.2

Úprava uranových a thoriových rud

07.29

Těžba a úprava ostatních neželezných rud

07.29.1

Těžba ostatních neželezných rud

07.29.2

Úprava ostatních neželezných rud

08

 

 

Ostatní těžba a dobývání

08.1

 

 

 

 

Dobývání kamene, písků a jílů

08.11

Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce,

08.12

křídy a břidlice

Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu

08.9

 

 

 

 

 

 

Těžba a dobývání j. n.

08.91

Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

08.92

Těžba rašeliny

08.93

Těžba soli

08.99

Ostatní těžba a dobývání j. n.

09

 

 

Podpůrné činnosti při těžbě

09.1

 

 

 

Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

09.10

Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

09.9

 

 

 

Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

09.90

Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Výroba potravinářských výrobků

10.1

 

 

 

 

 

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků

10.11

Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího

10.12

Zpracování a konzervování drůbežího masa

10.13

Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

10.2

 

 

 

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

10.20

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

10.3

 

 

 

 

 

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

10.31

Zpracování a konzervování brambor

10.32

Výroba ovocných a zeleninových šťáv

10.39

Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

10.4

 

 

 

 

Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

10.41

Výroba olejů a tuků

10.42

Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

10.5

 

 

 

 

Výroba mléčných výrobků

10.51

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

10.52

Výroba zmrzliny

10.6

 

 

 

 

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

10.61

Výroba mlýnských výrobků

10.62

Výroba škrobárenských výrobků

10.7

 

 

 

 

 

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

10.71

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

10.72

Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků

10.73

Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

10.8

 

 

 

 

 

 

 

Výroba ostatních potravinářských výrobků

10.81

Výroba cukru

10.82

Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

10.83

Zpracování čaje a kávy

10.84

Výroba koření a aromatických výtažků

10.85

Výroba hotových pokrmů

10.86

Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

10.89

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

10.9

 

 

 

 

Výroba průmyslových krmiv

10.91

Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata

10.92

Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba nápojů

11.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba nápojů

11.01

Destilace, rektifikace a míchání lihovin

11.02

Výroba vína z vinných hroznů

11.03

Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

11.04

Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

11.05

Výroba piva

11.06

Výroba sladu

11.07

Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví

12

 

 

 

 

 

Výroba tabákových výrobků

12.0

 

 

 

Výroba tabákových výrobků

12.00

Výroba tabákových výrobků

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba textilií

13.1

 

 

 

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

13.10

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

13.2

 

 

 

Tkaní textilií

13.20

Tkaní textilií

13.3

 

 

 

Konečná úprava textilií

13.30

Konečná úprava textilií

13.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba ostatních textilií

13.91

Výroba pletených a háčkovaných materiálů

13.92

Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

13.93

Výroba koberců a kobercových předložek

13.94

Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

13.95

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

13.96

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

13.99

Výroba ostatních textilií j. n.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba oděvů

14.1

 

 

 

 

 

 

 

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků

14.11

Výroba kožených oděvů

14.12

Výroba pracovních oděvů

14.13

Výroba ostatních svrchních oděvů

14.14

Výroba osobního prádla

14.19

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

14.2

 

 

 

Výroba kožešinových výrobků

14.20

Výroba kožešinových výrobků

14.3

 

 

 

 

Výroba pletených a háčkovaných oděvů

14.31

Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků

14.39

Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba usni a souvisejících výrobků

15.1

 

 

 

 

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

15.11

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin

15.12

Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

15.2

 

 

 

 

 

Výroba obuvi

15.20

Výroba obuvi

15.20.1

Výroba obuvi s usňovým svrškem

15.20.9

Výroba obuvi z ostatních materiálů

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

16.1

 

 

 

Výroba pilařská a impregnace dřeva

16.10

Výroba pilařská a impregnace dřeva

16.2

 

 

 

 

 

 

 

Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

16.21

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

16.22

Výroba sestavených parketových podlah

16.23

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

16.24

Výroba dřevěných obalů

16.29

Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba papíru a výrobků z papíru

17.1

 

 

 

 

 

 

 

Výroba buničiny, papíru a lepenky

17.11

Výroba buničiny

17.11.1

Výroba chemických buničin

17.11.2

Výroba mechanických vláknin

17.11.3

Výroba ostatních papírenských vláknin

17.12

Výroba papíru a lepenky

17.2

 

 

 

 

 

 

 

Výroba výrobků z papíru a lepenky

17.21

Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů

17.22

Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru

17.23

Výroba kancelářských potřeb z papíru

17.24

Výroba tapet

17.29

Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

18.1

 

 

 

 

 

 

Tisk a činnosti související s tiskem

18.11

Tisk novin

18.12

Tisk ostatní, kromě novin

18.13

Příprava tisku a digitálních dat

18.14

Vázání a související činnosti

18.2

 

 

 

Rozmnožování nahraných nosičů

18.20

Rozmnožování nahraných nosičů

19

 

 

 

 

 

 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

19.1

 

 

 

Výroba koksárenských produktů

19.10

Výroba koksárenských produktů

19.2

 

Výroba rafinovaných ropných produktů

19.20

Výroba rafinovaných ropných produktů

20

 

 

Výroba chemických látek a chemických přípravků

20.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách

20.11

Výroba technických plynů

20.12

Výroba barviv a pigmentů

20.13

Výroba jiných základních anorganických chemických látek

20.14

Výroba jiných základních organických chemických látek

20.14.1

Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů

20.14.9

Výroba ostatních základních organických chemických látek

20.15

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

20.16

Výroba plastů v primárních formách

20.17

Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

20.2

 

 

 

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

20.20

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

20.3

 

 

 

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

20.30

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

20.4

 

 

 

 

Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků

20.41

Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků

20.42

Výroba parfémů a toaletních přípravků

20.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba ostatních chemických výrobků

20.51

Výroba výbušnin

20.52

Výroba klihů

20.53

Výroba vonných silic

20.59

Výroba ostatních chemických výrobků j. n.

20.59.1

Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

20.59.9

Výroba jiných chemických výrobků j. n.

20.6

 

 

 

Výroba chemických vláken

20.60

Výroba chemických vláken

21

 

 

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

21.1

 

 

 

Výroba základních farmaceutických výrobků

21.10

Výroba základních farmaceutických výrobků

21.2

 

 

 

Výroba farmaceutických přípravků

21.20

Výroba farmaceutických přípravků

22

 

 

Výroba pryžových a plastových výrobků

22.1

 

 

 

 

Výroba pryžových výrobků

22.11

Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik

22.19

Výroba ostatních pryžových výrobků

22.2

 

 

 

 

 

Výroba plastových výrobků

22.21

Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

22.22

Výroba plastových obalů

22.23

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

22.29

Výroba ostatních plastových výrobků

23

 

 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

23.1

 

 

 

 

 

 

 

Výroba skla a skleněných výrobků

23.11

Výroba plochého skla

23.12

Tvarování a zpracování plochého skla

23.13

Výroba dutého skla

23.14

Výroba skleněných vláken

23.19

Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického

23.2

 

 

 

Výroba žáruvzdorných výrobků

23.20

Výroba žáruvzdorných výrobků

23.3

 

 

 

 

Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů

23.31

Výroba keramických obkládaček a dlaždic

23.32

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

23.4

 

 

 

 

 

 

 

Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků

23.41

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

23.42

Výroba keramických sanitárních výrobků

23.43

Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství

23.44

Výroba ostatních technických keramických výrobků

23.49

Výroba ostatních keramických výrobků

23.5

 

 

 

 

Výroba cementu, vápna a sádry

23.51

Výroba cementu

23.52

Výroba vápna a sádry

23.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků

23.61

Výroba betonových výrobků pro stavební účely

23.62

Výroba sádrových výrobků pro stavební účely

23.63

Výroba betonu připraveného k lití

23.64

Výroba malt

23.65

Výroba vláknitých cementů

23.69

Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

23.7

 

 

 

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

23.70

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

23.9

 

 

 

 

Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

23.91

Výroba brusiv

23.99

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

24

 

 

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

24.1

 

 

 

 

 

 

Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla

24.10

Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků

24.10.1

(kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla Výroba surového železa, oceli a feroslitin

24.10.2

Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena)

24.10.3

Tváření výrobků za tepla

24.2

 

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

 

24.20

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

24.3

 

 

 

 

 

 

Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli

24.31

Tažení tyči za studena

24.32

Válcování ocelových úzkých pásů za studena

24.33

Tváření ocelových profilů za studena

24.34

Taženi ocelového drátu za studena

24.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů

24.41

Výroba a hutní zpracování drahých kovů

24.42

Výroba a hutní zpracování hliníku

24.43

Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu

24.44

Výroba a hutní zpracování mědi

24.45

Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů

24.46

Zpracování jaderného paliva

24.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slévárenství

24.51

Výroba odlitků z litiny

24.51.1

Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem

24.51.2

Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem

24.51.9

Výroba ostatních odlitků z litiny

24.52

Výroba odlitků z oceli

24.52.1

Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí

24.52.2

Výroba odlitků z legovaných ocelí

24.53

Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů

24.54

Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů

25

 

 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

25.1

 

 

 

 

Výroba konstrukčních kovových výrobků

25.11

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

25.12

Výroba kovových dveří a oken

25.2

 

 

 

 

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků

25.21

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

25.29

Výroba kovových nádrží a zásobníků

25.3

 

 

 

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

25.30

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

25.4

 

 

 

Výroba zbraní a střeliva

25.40

Výroba zbraní a střeliva

25.5

 

 

 

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

25.50

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

25.6

 

 

 

 

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

25.61

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

25.62

Obrábění

25.7

 

 

 

 

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

25.71

Výroba nožířských výrobků

25.72

Výroba zámků a kování

25.73

Výroba nástrojů a nářadí

25.9

 

 

 

 

 

 

Výroba ostatních kovodělných výrobků

25.91

Výroba ocelových sudů a podobných nádob

25.92

Výroba drobných kovových obalů

25.93

Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin

25.94

Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity

25.99

Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

26

 

 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

26.1

 

 

 

 

Výroba elektronických součástek a desek

26.11

Výroba elektronických součástek

26.12

Výroba osazených elektronických desek

26.2

 

 

 

Výroba počítačů a periferních zařízení

26.20

Výroba počítačů a periferních zařízení

26.3

 

 

 

Výroba komunikačních zařízení

26.30

Výroba komunikačních zařízení

26.4

 

 

 

Výroba spotřební elektroniky

26.40

Výroba spotřební elektroniky

26.5

 

 

 

 

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů

26.51

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů

26.52

Výroba časoměrných přístrojů

26.6

 

 

 

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

26.60

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

26.7

 

 

 

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

26.70

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

26.8

 

 

 

Výroba magnetických a optických médií

26.80

Výroba magnetických a optických médií

27

 

 

Výroba elektrických zařízení

27.1

 

 

 

 

Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

27.11

Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů

27.12

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

27.2

 

 

 

Výroba baterií a akumulátorů

27.20

Výroba baterií a akumulátorů

27.3

 

 

 

 

 

Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení

27.31

Výroba optických kabelů

27.32

Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.

27.33

Výroba elektroinstalačních zařízení

27.4

 

 

 

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

27.40

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

27.5

 

 

 

 

Výroba spotřebičů převážně pro domácnost

27.51

Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.52

Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.9

 

 

 

Výroba ostatních elektrických zařízení

27.90

Výroba ostatních elektrických zařízení

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba strojů a zařízení j. n.

28.1

 

 

 

 

 

 

 

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

28.11

Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily

28.12

a motocykly

Výroba hydraulických a pneumatických zařízení

28.13

Výroba ostatních čerpadel a kompresorů

28.14

Výroba ostatních potrubních armatur

28.15

Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

28.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely

28.21

Výroba pecí a hořáků pro topeniště

28.22

Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

28.23

Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních

28.24

zařízení

Výroba ručních mechanizovaných nástrojů

28.25

Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

28.29

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

28.3

 

 

 

Výroba zemědělských a lesnických strojů

28.30

Výroba zemědělských a lesnických strojů

28.4

 

 

 

 

Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů

28.41

Výroba kovoobráběcích strojů

28.49

Výroba ostatních obráběcích strojů

28.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba ostatních strojů pro speciální účely

28.91

Výroba strojů pro metalurgii

28.92

Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

28.93

Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

28.94

Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

28.95

Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky

28.96

Výroba strojů na výrobu plastů a pryže

28.99

Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

29.1

 

 

 

Výroba motorových vozidel a jejich motorů

29.10

Výroba motorových vozidel a jejich motorů

29.2

 

 

 

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

29.20

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

29.3

 

 

 

 

Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory

29.31

Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla

29.32

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

30.1

 

 

 

 

Stavba lodí a člunů

30.11

Stavba lodí a plavidel

30.12

Stavba rekreačních a sportovních člunů

30.2

 

 

 

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

30.20

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

30.3

 

 

 

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

30.30

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

30.4

 

 

 

Výroba vojenských bojových vozidel

30.40

Výroba vojenských bojových vozidel

30.9

 

 

 

 

 

Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.

30.91

Výroba motocyklů

30.92

Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy

30.99

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.

31

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba nábytku

31.0

 

 

 

 

 

 

Výroba nábytku

31.01

Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů

31.02

Výroba kuchyňského nábytku

31.03

Výroba matrací

31.09

Výroba ostatního nábytku

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

32.1

 

 

 

 

Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků

32.11

Ražení mincí

32.12

Výroba klenotů a příbuzných výrobků

32.13

Výroba bižuterie a příbuzných výrobků

32.2

 

 

 

Výroba hudebních nástrojů

32.20

Výroba hudebních nástrojů

32.3

 

 

 

Výroba sportovních potřeb

32.30

Výroba sportovních potřeb

32.4

 

 

 

Výroba her a hraček

32.40

Výroba her a hraček

32.5

 

 

 

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

32.50

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

32.9

 

 

 

 

Zpracovatelský průmysl j. n.

32.91

Výroba košťat a kartáčnických výrobků

32.99

Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravy a instalace strojů a zařízení

33.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení

33.11

Opravy kovodělných výrobků

33.12

Opravy strojů

33.13

Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení

33.14

Opravy elektrických zařízení

33.15

Opravy a údržba lodí a člunů

33.16

Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

33.17

Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.

33.17.1

Opravy a údržba kolejových vozidel

33.17.9

Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n., kromě kolejových vozidel

33.19

Opravy ostatních zařízení

33.2

 

 

 

Instalace průmyslových strojů a zařízení

33.20

Instalace průmyslových strojů a zařízení

 

SEKCE D - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

35.1

 

 

 

 

 

 

Výroba, přenos a rozvod elektřiny

35.11

Výroba elektřiny

35.12

Přenos elektřiny

35.13

Rozvod elektřiny

35.14

Obchod s elektřinou

35.2

 

 

 

 

 

Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

35.21

Výroba plynu

35.22

Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

35.23

Obchod s plynem prostřednictvím sítí

35.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

35.30

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

35.30.1

Výroba tepla

35.30.2

Rozvod tepla

35.30.3

Výroba klimatizovaného vzduchu

35.30.4

Rozvod klimatizovaného vzduchu

35.30.5

Výroba chladicí vody

35.30.6

Rozvod chladicí vody

35.30.7

Výroba ledu

36

 

 

 

 

 

SEKCE E - ZÁSOBOVANÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

Shromažďování, úprava a rozvod vody

36.0

 

 

 

Shromažďování, úprava a rozvod vody

36.00

Shromažďování, úprava a rozvod vody

37

 

 

 

 

 

Činnosti související s odpadními vodami

37.0

 

 

 

Činnosti související s odpadními vodami

37.00

Činnosti související s odpadními vodami

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

38.1

 

 

 

 

Shromažďování a sběr odpadů

38.11

Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných

38.12

Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

38.2

 

 

 

 

Odstraňování odpadů

38.21

Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných

38.22

Odstraňování nebezpečných odpadů

38.3

 

 

 

 

Úprava odpadů k dalšímu využití

38.31

Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace

38.32

Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení

39

 

 

 

 

 

Sanace a jiné činnosti související s odpady

39.0

 

 

 

Sanace a jiné činnosti související s odpady

39.00

Sanace a jiné činnosti související s odpady

41

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE F - STAVEBNICTVÍ Výstavba budov

41.1

 

Developerská činnost

41.10

Developerská činnost

41.2

 

 

 

 

 

Výstavba bytových a nebytových budov

41.20

Výstavba bytových a nebytových budov

41.20.1

Výstavba bytových budov

41.20.2

Výstavba nebytových budov

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inženýrské stavitelství

42.1

 

 

 

 

 

Výstavba silnic a železnic

42.11

Výstavba silnic a dálnic

42.12

Výstavba železnic a podzemních drah

42.13

Výstavba mostů a tunelů

42.2

 

 

 

 

 

 

Výstavba inženýrských sítí

42.21

Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

42.21.1

Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny

42.21.2

Výstavba inženýrských sítí pro plyny

42.22

Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

42.9

 

 

 

 

Výstavba ostatních staveb

42.91

Výstavba vodních děl

42.99

Výstavba ostatních staveb j. n.

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializované stavební činnosti

43.1

 

 

 

 

 

Demolice a příprava staveniště

43.11

Demolice

43.12

Příprava staveniště

43.13

Průzkumné vrtné práce

43.2

 

 

 

 

 

Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

43.21

Elektrické instalace

43.22

Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

43.29

Ostatní stavební instalace

43.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletační a dokončovací práce

43.31

Omítkářské práce

43.32

Truhlářské práce

43.33

Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

43.34

Sklenářské, malířské a natěračské práce

43.34.1

Sklenářské práce

43.34.2

Malířské a natěračské práce

43.39

Ostatní kompletační a dokončovací práce

43.9

 

 

 

 

 

 

Ostatní specializované stavební činnosti

43.91

Pokrývačské práce

43.99

Ostatní specializované stavební činnosti j. n.

43.99.1

Montáž a demontáž lešení a bednění

43.99.9

Jiné specializované stavební činnosti j. n.

45

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

45.1

 

 

 

 

Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

45.11

Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

45.19

Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů

45.2

 

 

 

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

45.20

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

45.3

 

 

 

 

Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

45.31

Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

45.32

Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

45.4

 

 

 

Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.40

Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

46

 

 

Velkoobchod, kromě motorových vozidel

46.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

46.11

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

46.12

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi

46.13

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály

46.14

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

46.15

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost

46.16

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky

46.17

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky

46.18

Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupeni s ostatními výrobky

46.18.1

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými výrobky

46.18.9

Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.

46.19

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

46.2

 

 

 

 

 

 

Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty

46.21

Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy

46.22

Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

46.23

Velkoobchod s živými zvířaty

46.24

Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

46.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

46.31

Velkoobchod s ovocem a zeleninou

46.32

Velkoobchod s masem a masnými výrobky

46.33

Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky

46.34

Velkoobchod s nápoji

46.35

Velkoobchod s tabákovými výrobky

46.36

Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami

46.37

Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

46.38

Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů

46.39

Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

46.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

46.41

Velkoobchod s textilem

46.42

Velkoobchod s oděvy a obuví

46.42.1

Velkoobchod s oděvy

46.42.2

Velkoobchod s obuví

46.43

Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

46.44

Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky

46.44.1

Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky

46.44.2

Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky

46.45

Velkoobchod s kosmetickými výrobky

46.46

Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

46.47

Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly

46.48

Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

46.49

Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

46.5

 

 

 

 

Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

46.51

Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

46.52

Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly

46.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

46.61

Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

46.62

Velkoobchod s obráběcími stroji

46.63

Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

46.64

Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji

46.65

Velkoobchod s kancelářským nábytkem

46.66

Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením

46.69

Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

46.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní specializovaný velkoobchod

46.71

Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky

46.71.1

Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky

46.71.2

Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky

46.71.3

Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky

46.72

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

46.73

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

46.74

Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami

46.75

Velkoobchod s chemickými výrobky

46.76

Velkoobchod s ostatními meziprodukty

46.76.1

Velkoobchod s papírenskými meziprodukty

46.76.9

Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.

46.77

Velkoobchod s odpadem a šrotem

46.9

 

 

 

Nespecializovaný velkoobchod

46.90

Nespecializovaný velkoobchod

47

 

 

Maloobchod, kromě motorových vozidel

47.1

 

 

 

 

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

47.11

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách

47.19

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

47.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

47.21

Maloobchod s ovocem a zeleninou

47.22

Maloobchod s masem a masnými výrobky

47.23

Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši

47.24

Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami

47.25

Maloobchod s nápoji

47.26

Maloobchod s tabákovými výrobky

47.29

Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách

47.3

 

 

 

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

47.30

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

47.4

 

 

 

 

 

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách

47.41

Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

47.42

Maloobchod s telekomunikačním zařízením

47.43

Maloobchod s audio- a videozařízením

47.5

 

 

 

 

 

 

 

Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

47.51

Maloobchod s textilem

47.52

Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily

47.53

Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady

47.54

Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

47.59

Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

47.6

 

 

 

 

 

 

 

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách

47.61

Maloobchod s knihami

47.62

Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím

47.63

Maloobchod s audio- a videozáznamy

47.64

Maloobchod se sportovním vybavením

47.65

Maloobchod s hrami a hračkami

47.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných

 

prodejnách

47.71

Maloobchod s oděvy

47.72

Maloobchod s obuví a koženými výrobky

47.73

Maloobchod s farmaceutickými přípravky

47.74

Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky

47.75

Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

47.76

Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně

47.77

Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

47.78

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

47.78.1

Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami

47.78.2

Maloobchod s pevnými palivy

47.78.3

Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)

47.78.4

Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)

47.78.9

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.

47.79

Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách

47.8

 

 

 

 

 

Maloobchod ve stáncích a na trzích

47.81

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích

47.82

Maloobchod s textilem, oděvy a obuvi ve stáncích a na trzích

47.89

Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích

47.9

 

 

 

 

 

 

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

47.91

Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby

47.91.1

Maloobchod prostřednictvím internetu

47.91.2

Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)

47.99

Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

49

 

 

 

 

SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVANÍ Pozemní a potrubní doprava

49.1

 

 

 

Železniční osobní doprava meziměstská

49.10

Železniční osobní doprava meziměstská

49.2

 

 

 

Železniční nákladní doprava

49.20

Železniční nákladní doprava

49.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní pozemní osobní doprava

49.31

Městská a příměstská pozemní osobní doprava

49.32

Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem

49.39

Ostatní pozemní osobní doprava j. n.

49.39.1

Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava

49.39.2

Osobní doprava lanovkou nebo vlekem

49.39.3

Nepravidelná pozemní osobní doprava

49.39.9

Jiná pozemní osobní doprava j. n.

49.4

 

 

 

 

Silniční nákladní doprava a stěhovací služby

49.41

Silniční nákladní doprava

49.42

Stěhovací služby

49.5

 

 

 

 

 

Potrubní doprava

49.50

Potrubní doprava

49.50.1

Potrubní doprava ropovodem

49.50.2

Potrubní doprava plynovodem

49.50.9

Potrubní doprava ostatní

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodní doprava

50.1

 

 

 

Námořní a pobřežní osobní doprava

50.10

Námořní a pobřežní osobní doprava

50.2

 

 

 

Námořní a pobřežní nákladní doprava

50.20

Námořní a pobřežní nákladní doprava

50.3

 

 

 

Vnitrozemská vodní osobní doprava

50.30

Vnitrozemská vodní osobní doprava

50.4

 

 

 

Vnitrozemská vodní nákladní doprava

50.40

Vnitrozemská vodní nákladní doprava

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letecká doprava

51.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Letecká osobní doprava

51.10

Letecká osobní doprava

51.10.1

Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava

51.10.2

Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava

51.10.3

Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava

51.10.4

Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava

51.10.9

Ostatní letecká osobní doprava

51.2

 

 

 

 

Letecká nákladní doprava a kosmická doprava

51.21

Letecká nákladní doprava

51.22

Kosmická doprava

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

52.1

 

 

 

Skladování

52.10

Skladování

52.2

 

 

 

 

 

 

 

Vedlejší činnosti v dopravě

52.21

Činnosti související s pozemní dopravou

52.22

Činnosti související s vodní dopravou

52.23

Činnosti související s leteckou dopravou

52.24

Manipulace s nákladem

52.29

Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

53

 

 

 

 

 

 

 

Poštovní a kurýrní činnosti

53.1

 

 

 

Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence

53.10

Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence

53.2

 

 

 

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

53.20

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

55

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE I - UBYTOVANÍ, STRAVOVANÍ A

POHOSTINSTVÍ

Ubytování

55.1

 

Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

55.10

Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

55.10.1

Hotely

55.10.2

Motely, botely

55.10.9

Ostatní podobná ubytovací zařízení

55.2

 

Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

55.20

Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

55.3

 

Kempy a tábořiště

55.30

Kempy a tábořiště

55.9

 

 

 

 

 

 

Ostatní ubytování

55.90

Ostatní ubytování

55.90.1

Ubytování v zařízených pronájmech

55.90.2

Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže

55.90.9

Ostatní ubytování j. n.

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stravování a pohostinství

56.1

 

 

 

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

56.10

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

56.2

 

 

 

 

 

 

 

Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb

56.21

Poskytování cateringových služeb

56.29

Poskytování ostatních stravovacích služeb

56.29.1

Stravování v závodních kuchyních

56.29.2

Stravování ve školních zařízeních, menzách

56.29.9

Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.

56.3

 

 

 

Pohostinství

56.30

Pohostinství

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI Vydavatelské činnosti

58.1

 

 

 

 

 

 

 

Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti

58.11

Vydávání knih

58.12

Vydávání adresářů a jiných seznamů

58.13

Vydávání novin

58.14

Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

58.19

Ostatní vydavatelské činnosti

58.2

 

 

 

 

Vydávání softwaru

58.21

Vydávání počítačových her

58.29

Ostatní vydávání softwaru

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

59.1

 

 

 

 

 

 

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů

59.11

Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů

59.12

Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů

59.13

Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů

59.14

Promítání filmů

59.2

 

 

 

Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

59.20

Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

60

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba programů a vysílání

60.1

 

 

 

Rozhlasové vysílání

60.10

Rozhlasové vysílání

60.2

 

 

 

Tvorba televizních programů a televizní vysílání

60.20

Tvorba televizních programů a televizní vysílání

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomunikační činnosti

61.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

61.10

Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

61.10.1

Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť

61.10.2

Pronájem pevné telekomunikační sítě

61.10.3

Přenos dat přes pevnou telekomunikační sít'

61.10.4

Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť

61.10.9

Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační síti

61.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

61.20

Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

61.20.1

Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť

61.20.2

Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě

61.20.3

Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační sít'

61.20.4

Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť

61.20.9

Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

61.3

 

 

 

Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí

61.30

Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí

61.9

 

 

 

Ostatní telekomunikační činnosti

61.90

Ostatní telekomunikační činnosti

62

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti v oblasti informačních technologií

62.0

 

 

 

 

 

 

Činnosti v oblasti informačních technologií

62.01

Programování

62.02

Poradenství v oblasti informačních technologií

62.03

Správa počítačového vybavení

62.09

Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační činnosti

63.1

 

 

 

 

Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály

63.11

Činnosti související se zpracováním dat a hostingem

63.12

Činnosti související s webovými portály

63.9

 

 

 

 

Ostatní informační činnosti

63.91

Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

63.99

Ostatní informační činnosti j. n.

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE K - PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

64.1

 

 

 

 

Peněžní zprostředkování

64.11

Centrální bankovnictví

64.19

Ostatní peněžní zprostředkování

64.2

 

 

 

Činnosti holdingových společností

64.20

Činnosti holdingových společností

64.3

 

 

 

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

64.30

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

64.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní finanční zprostředkování

64.91

Finanční leasing

64.92

Ostatní poskytování úvěrů

64.92.1

Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady

64.92.2

Poskytování obchodních úvěrů

64.92.3

Činnosti zastaváren

64.92.9

Ostatní poskytování úvěrů j. n.

64.99

Ostatní finanční zprostředkování j. n.

64.99.1

Faktoringové činnosti

64.99.2

Obchodování s cennými papíry na vlastní účet

64.99.9

Jiné finanční zprostředkování j. n.

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

65.1

 

 

 

 

Pojištění

65.11

Životní pojištění

65.12

Neživotní pojištění

65.2

 

 

 

Zajištění

65.20

Zajištění

65.3

 

 

 

Penzijní financování

65.30

Penzijní financování

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní finanční činnosti

66.1

 

 

 

 

 

Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

66.11

Řízení a správa finančních trhů

66.12

Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách

66.19

Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

66.2

 

 

 

 

 

Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

66.21

Vyhodnocování rizik a škod

66.22

Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů

66.29

Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

66.3

 

 

 

Správa fondů

66.30

Správa fondů

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ Činnosti v oblasti nemovitostí

68.1

 

 

 

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

68.10

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

68.2

 

 

 

 

 

 

 

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

68.20

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

68.20.1

Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory

68.20.2

Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

68.20.3

Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory

68.20.4

Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

68.3

 

 

 

 

Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

68.31

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

68.32

Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

69

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

Právní a účetnické činnosti

69.1

 

 

 

Právní činnosti

69.10

Právní činnosti

69.2

 

 

 

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

69.20

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

70

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

70.1

 

 

 

Činnosti vedení podniků

70.10

Činnosti vedení podniků

70.2

 

 

 

 

Poradenství v oblasti řízení

70.21

Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace

70.22

Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

71.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

71.11

Architektonické činnosti

71.12

Inženýrské činnosti a související technické poradenství

71.12.1

Geologický průzkum

71.12.2

Zeměměřické a kartografické činnosti

71.12.3

Hydrometeorologické a meteorologické činnosti

71.12.9

Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.

71.2

 

 

 

 

 

Technické zkoušky a analýzy

71.20

Technické zkoušky a analýzy

71.20.1

Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení

71.20.9

Ostatní technické zkoušky a analýzy

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum a vývoj

72.1

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

72.11

Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie

72.19

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

72.19.1

Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd

72.19.2

Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

72.19.9

Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd

72.2

 

 

 

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

72.20

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

73

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama a průzkum trhu

73.1

 

 

 

 

Reklamní činnosti

73.11

Činnosti reklamních agentur

73.12

Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

73.2

 

 

 

Průzkum trhu a veřejného mínění

73.20

Průzkum trhu a veřejného mínění

74

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

74.1

 

 

 

Specializované návrhářské činnosti

74.10

Specializované návrhářské činnosti

74.2

 

 

 

Fotografické činnosti

74.20

Fotografické činnosti

74.3

 

Překladatelské a tlumočnické činnosti

74.30

Překladatelské a tlumočnické činnosti

74.9

 

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

74.90

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

74.90.1

Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

74.90.2

Poradenství v oblasti požární ochrany

74.90.9

Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

75

 

 

Veterinární činnosti

75.0

 

Veterinární činnosti

75.00

Veterinární činnosti

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

77.1

 

 

 

 

Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů

77.11

Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

77.12

Pronájem a leasing nákladních automobilů

77.2

 

 

 

 

 

Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

77.21

Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb

77.22

Pronájem videokazet a disků

77.29

Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

77.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků

77.31

Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

77.32

Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení

77.33

Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů

77.34

Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků

77.35

Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků

77.39

Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

77.4

 

 

 

Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

77.40

Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti související se zaměstnáním

78.1

 

 

 

Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

78.10

Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

78.2

 

 

 

Činnosti agentur poskytujících práci na přechodnou dobu

78.20

Činnosti agentur poskytujících práci na přechodnou dobu

78.3

 

 

 

Ostatní poskytování lidských zdrojů

78.30

Ostatní poskytování lidských zdrojů

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

79.1

 

 

 

 

Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

79.11

Činnosti cestovních agentur

79.12

Činnosti cestovních kanceláří

79.9

 

 

 

 

Ostatní rezervační a související činnosti

79.90

Ostatní rezervační a související činnosti

79.90.1

Průvodcovské činnosti

79.90.9

Ostatní rezervační a související činnosti j. n.

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní a pátrací činnosti

80.1

 

 

 

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

80.10

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

80.2

 

 

 

Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

80.20

Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

80.3

 

 

 

Pátrací činnosti

80.30

Pátrací činnosti

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

81.1

 

 

 

Kombinované pomocné činnosti

81.10

Kombinované pomocné činnosti

81.2

 

 

 

 

 

Úklidové činnosti

81.21

Všeobecný úklid budov

81.22

Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení

81.29

Ostatní úklidové činnosti

81.3

 

 

 

Činnosti související s úpravou krajiny

81.30

Činnosti související s úpravou krajiny

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

82.1

 

 

 

 

Administrativní a kancelářské činnosti

82.11

Univerzální administrativní činnosti

82.19

Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti

82.2

 

 

 

Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu

82.20

Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu

82.3

 

 

 

Pořádání konferencí a hospodářských výstav

82.30

Pořádání konferencí a hospodářských výstav

82.9

 

 

 

 

 

Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

82.91

Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka

82.92

Balicí činnosti

82.99

Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

84.1

 

 

 

 

Veřejná správa a hospodářská a sociální politika

84.11

Všeobecné činnosti veřejné správy

84.12

Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení

84.13

Regulace a podpora podnikatelského prostředí

84.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti pro společnost jako celek

84.21

Činnosti v oblasti zahraničních věcí

84.21.1

Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních organizací

84.21.2

Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy

84.21.9

Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí

84.22

Činnosti v oblasti obrany

84.23

Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

84.24

Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti

84.25

Činnosti v oblasti protipožární ochrany

84.3

 

 

 

Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

84.30

Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE P - VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání

85.1

 

 

 

Předškolní vzdělávání

85.10

Předškolní vzdělávání

85.2

 

 

 

Primární vzdělávání

85.20

Primární vzdělávání

85.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundární vzdělávání

85.31

Sekundární všeobecné vzdělávání

85.31.1

Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol

85.31.2

Střední všeobecné vzdělávání

85.32

Sekundární odborné vzdělávání

85.32.1

Střední odborné vzdělávání na učilištích

85.32.2

Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách

85.4

 

 

 

 

Postsekundární vzdělávání

85.41

Postsekundární nikoli terciární vzdělávání

85.42

Terciární vzdělávání

85.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní vzdělávání

85.51

Sportovní a rekreační vzdělávání

85.52

Umělecké vzdělávání

85.53

Činnosti autoškol a jiných škol řízení

85.53.1

Činnosti autoškol

85.53.2

Činnosti leteckých škol

85.53.9

Činnosti ostatních škol řízení

85.59

Ostatní vzdělávání j. n.

85.59.1

Vzdělávání v jazykových školách

85.59.2

Environmentální vzdělávání

85.59.3

Inovační vzdělávání

85.59.9

Jiné vzdělávání j. n.

85.6

 

 

 

Podpůrné činnosti ve vzdělávání

85.60

Podpůrné činnosti ve vzdělávání

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Zdravotní péče

86.1

 

 

 

Ústavní zdravotní péče

86.10

Ústavní zdravotní péče

86.2

 

 

 

 

 

Ambulantní a zubní zdravotní péče

86.21

Všeobecná ambulantní zdravotní péče

86.22

Specializovaná ambulantní zdravotní péče

86.23

Zubní péče

86.9

 

 

 

 

 

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

86.90

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

86.90.1

Činnosti související s ochranou veřejného zdraví

86.90.9

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobytové služby sociální péče

87.1

 

 

 

Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

87.10

Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

87.2

 

 

 

Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách

87.20

Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním

87.20.1

onemocněním a osoby závislé na návykových látkách Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním

87.20.2

Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách

87.3

 

 

 

 

 

Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

87.30

Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

87.30.1

Sociální péče v domovech pro seniory

87.30.2

Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením

87.9

 

 

 

Ostatní pobytové služby sociální péče

87.90

Ostatní pobytové služby sociální péče

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulantní nebo terénní sociální služby

88.1

 

 

 

 

 

Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

88.10

Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby

88.10.1

se zdravotním postižením

Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory

88.10.2

Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

88.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby

88.91

Sociální služby poskytované dětem

88.99

Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.

88.99.1

Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof

88.99.2

Sociální prevence

88.99.3

Sociální rehabilitace

88.99.9

Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.

90

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

90.0

 

 

 

 

 

 

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

90.01

Scénická umění

90.02

Podpůrné činnosti pro scénická umění

90.03

Umělecká tvorba

90.04

Provozování kulturních zařízení

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

91.0

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

91.01

Činnosti knihoven a archivů

91.02

Činnosti muzeí

91.03

Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí

91.04

Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků

91.04.1

Činnosti botanických a zoologických zahrad

91.04.2

Činnosti přírodních rezervací a národních parků

92

 

 

 

 

 

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

92.0

 

 

 

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

92.00

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

93.1

 

 

 

 

 

 

Sportovní činnosti

93.11

Provozování sportovních zařízení

93.12

Činnosti sportovních klubů

93.13

Činnosti fitcenter

93.19

Ostatní sportovní činnosti

93.2

 

 

 

 

Ostatní zábavní a rekreační činnosti

93.21

Činnosti lunaparků a zábavních parků

93.29

Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem

prosazování

94.1

 

 

 

 

Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací

94.11

Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

94.12

Činnosti profesních organizací

94.2

 

 

 

Činnosti odborových svazů

94.20

Činnosti odborových svazů

94.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

94.91

Činnosti náboženských organizací

94.92

Činnosti politických stran a organizací

94.99

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

94.99.1

Činnosti organizací dětí a mládeže

94.99.2

Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti

94.99.3

Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti

94.99.4

Činnosti spotřebitelských organizací

94.99.5

Činnosti environmentálních a ekologických hnutí

94.99.6

Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin

94.99.7

Činnosti občanských iniciativ, protestních hnutí

94.99.9

Činnosti ostatních organizací j. n.

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

95.1

 

 

 

 

Opravy počítačů a komunikačních zařízení

95.11

Opravy počítačů a periferních zařízení

95.12

Opravy komunikačních zařízení

95.2

 

 

 

 

 

 

 

Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

95.21

Opravy spotřební elektroniky

95.22

Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

95.23

Opravy obuvi a kožených výrobků

95.24

Opravy nábytku a bytového zařízení

95.25

Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků

95.29

Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytování ostatních osobních služeb

96.0

 

 

 

 

 

 

 

Poskytování ostatních osobních služeb

96.01

Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

96.02

Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti

96.03

Pohřební a související činnosti

96.04

Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

96.09

Poskytování ostatních osobních služeb j. n.

97

 

 

 

 

 

SEKCE T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO

ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ

PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A

SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího

personálu

97.0

 

 

 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

97.00

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

98

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

98.1

 

 

 

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

98.10

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

98.2

 

 

 

Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

98.20

Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

99

 

 

SEKCE U - ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH

ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

99.0

 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

99.00

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů