Čekejte, prosím...
A A A
275/2007 Sb. znění účinné od 31. 10. 2007

275

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 15. října 2007

o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře,

farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1

a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů,

všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí

a orgánů, které je vydávají1

 

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 26 odst. 2 a 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a na základě § 78 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), vyhlašuje:

V části I

„Doklady osvědčující nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí (lékař se základní odbornou přípravou), lékaře se specializovanou způsobilostí (odborný lékař), zubního lékaře s odbornou způsobilostí (zubní lékař), zubního lékaře se specializovanou způsobilostí (odborný zubní lékař), farmaceuta, všeobecné sestry (zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči) a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie“

– v dílu prvním: nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky2 ,

– v dílu druhém: specifická nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékařů se specializovanou způsobilostí, praktických lékařů pro dospělé (všeobecných lékařů), zubních lékařů s odbornou způsobilostí, všeobecných sester a porodních asistentek,

a v části II

„Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají“.

ČÁST I

Doklady osvědčující nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře

s odbornou způsobilostí (lékař se základní odbornou přípravou), lékaře se specializovanou způsobilostí (odborný lékař), zubního lékaře s odbornou způsobilostí (zubní lékař), zubního lékaře se specializovanou způsobilostí (odborný zubní lékař), farmaceuta, všeobecné sestry (zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči) a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie 1 )

Díl první

Nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta,

všeobecné sestry a porodní asistentky 2

(1)

Státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky a nevyhovují všem požadavkům na minimální odbornou přípravu3 , uzná Česká republika jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci, které byly vydány členskými státy, dokládají-li úspěšné ukončení odborné přípravy zahájené před referenčními dny stanovenými v části II v bodech 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 a 5.1 tohoto sdělení a které doplňuje potvrzení osvědčující, že tito státní příslušníci skutečně a v souladu se zákonem vykonávali odborné činnosti lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

(2)

Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, příslušníků členských států, získané na území bývalé Německé demokratické republiky, které nesplňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu3 , uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud takovýto doklad potvrzuje úspěšné ukončení odborné přípravy zahájené před:

a)

3. říjnem 1990 pro lékaře s odbornou způsobilostí (se základní odbornou přípravou), zubní lékaře s odbornou způsobilostí, zubní lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuty, všeobecné sestry a porodní asistentky a

b)

3. dubnem 1992 pro lékaře se specializovanou způsobilostí.

Tyto doklady o dosažené kvalifikaci opravňují držitele vykonávat odborné činnosti na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady o dosažené kvalifikaci vydané příslušnými německými orgány a uvedené pro Německo v části II v bodech 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1 tohoto sdělení.

(3)

Aniž jsou dotčena specifická práva zubních lékařů uvedená v části I v dílu druhém v bodě C1 uzná Česká republika doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou státní příslušníci členských států a které byly vydány v bývalém Československu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 1993, jako dostatečný důkaz, pokud příslušné orgány Slovenska nebo České republiky potvrdí, že tyto doklady o dosažené kvalifikaci mají na jejich území stejnou platnost jako doklady o dosaženém vzdělání, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta [s ohledem na činnosti podle čl. 45 odst. 2 směrnice1 ], všeobecné sestry a porodní asistentky, jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto potvrzení musí být doplněné osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení [aniž je dotčen čl. 37 odst. 1 směrnice1 ].

(4)

Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou příslušníci členských států a které byly vydány v bývalém Sovětském svazu nebo odborná příprava těchto příslušníků byla zahájena na území bývalého Sovětského svazu

a)

pro Estonsko před 20. srpnem 1991,

b)

pro Lotyšsko před 21. srpnem 1991 a

c)

pro Litvu před 11. březnem 1990,

uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány některého z těchto tří uvedených členských států potvrdí, že tyto doklady mají na jejich území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta [s ohledem na činnosti podle článku 45 odst. 2 směrnice1 ], všeobecné sestry a porodní asistentky, jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto potvrzení musí být doplněno osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

(5)

Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou státní příslušníci členských států a které byly vydány v bývalé Jugoslávii nebo jejichž odborná příprava byla zahájena pro Slovinsko před 25. červnem 1991, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta [s ohledem na činnosti podle č. 45 odst. 2 směrnice1 ], všeobecné sestry a porodní asistentky, jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto potvrzení musí být doplněno osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

(6)

Státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát v části II tohoto sdělení, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci, které byly vydány těmito členskými státy a které jsou doplněny potvrzením (osvědčením nebo jiným dokladem), vydaným příslušnými orgány nebo subjekty členského státu, které potvrzuje, že tyto doklady o dosažené kvalifikaci dokládají úspěšné ukončení odborné přípravy v souladu se směrnicí4 a členský stát, který je vydal, je považuje za rovnocenné kvalifikacím, jejichž označení je uvedeno v části II tohoto sdělení.

(7)

Zvláštní okolnosti: Bulharsko může držitelům kvalifikace „фелдшер“ (feldsher) udělené v Bulharsku před 31. prosincem 1999, kteří tuto profesi ke dni 1. ledna 2000 vykonávali v rámci bulharského systému sociálního zabezpečení, povolit pokračovat v jejím výkonu na území Bulharska, i když část jejich činnosti spadá do oblasti působnosti směrnice 2005/36/ES, týkající se lékařů a všeobecných sester.

Držitelé bulharské kvalifikace „фелдшер“ (feldsher) uvedené v předchozí větě nejsou oprávněni k uznání odborné kvalifikace podle této směrnice v jiném členském státě jako lékaři či všeobecné sestry5 .

Díl druhý

Specifická nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí, praktického lékaře pro dospělé, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, všeobecné sestry a porodní asistentky

A.

Specifická nabytá práva lékařů se specializovanou způsobilostí6

A.1.

Česká republika může požadovat při uznávání odborné kvalifikace od lékařů se specializovanou způsobilostí, jejichž rozvolněná specializovaná odborná příprava se řídila právními a správními předpisy platnými ke dni 20. června 1975 a kteří zahájili specializovanou odbornou přípravu nejpozději 31. prosince 1983, doplnění jejich dokladů o dosažené kvalifikaci osvědčení potvrzující, že skutečně a v souladu se zákonem vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících vydání potvrzení.

A.2.

Česká republika uzná doklady o kvalifikaci lékařů se specializovanou způsobilostí, vydané ve Španělsku lékařům, kteří dokončili specializovanou odbornou přípravu před 1. lednem 1995, i když tato odborná příprava nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu v souladu s příslušným předpisem práva Evropského společenství7 , pokud je doklad o této kvalifikaci doplněn potvrzením vydaným příslušnými španělskými orgány osvědčujícím, že dotyčná osoba složila zvláštní zkoušku způsobilosti v rámci výjimečných opatření týkajících se uznávání stanovených příslušným španělským právním předpisem (královský dekret 1497/99), za účelem zjištění, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s úrovní lékařů, kteří jsou držiteli dokladu o kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí uvedeného pro Španělsko v části II bodech 1.2 a 1.3 tohoto sdělení.

A.3.

Jestliže Česká republika zruší právní a správní předpisy týkající se vydávání dokladů o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí uvedené v části II bodě 1.2 tohoto sdělení a přijme opatření týkající se nabytých práv ve prospěch vlastních státních příslušníků, přiznává státním příslušníkům ostatních členských států právo využívat tato opatření, pokud jejich doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány přede dnem, od kterého Česká republika přestala vydávat takové doklady o dosažené kvalifikaci v dotyčných oblastech. Dny, od kterých Česká republika zruší tyto předpisy, budou uvedeny v části II bodech 1.2 a 1.3 tohoto sdělení.

B.

Specifická nabytá práva praktických lékařů pro dospělé (všeobecných lékařů)8

B.1.

Česká republika uzná jako doklad o dosažené specializované způsobilosti lékaře v oboru „praktické lékařství pro dospělé“ doklad (osvědčení) vydaný příslušným orgánem jiného členského státu, potvrzující právo vykonávat na území členského státu povolání praktického lékaře pro dospělé na základě nabytých práv bez získání dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v části II v bodě 1.4 tohoto sdělení k referenčnímu dni uvedenému ve zmíněném bodě a potvrzujícího, že jsou k tomuto dni usazeni na území daného státu.

B.2.

Česká republika uzná doklady, potvrzení (osvědčení) vydávaná praktickým lékařům pro dospělé podle bodu B.1. státním příslušníkům členských států jinými členkými státy a přizná jim na svém území stejné účinky jako dokladům o dosažené kvalifikaci, které sama vydává a které umožňují výkon činností praktického lékaře pro dospělé na území České republiky.

C.

Specifická nabytá práva zubních lékařů s odbornou způsobilostí9

C.1.

Za účelem výkonu odborných činností zubních lékařů s odbornou způsobilostí pod označeními uvedenými v části II v bodě 2.1 tohoto sdělení uznává Česká republika doklady o dosažené kvalifikaci zubního lékaře s odbornou způsobilostí vydané v Itálii, Španělsku, Rakousku, na Slovensku a v Rumunsku osobám, jejichž lékařská odborná příprava byla zahájena před referenčními dny uvedenými pro dotčený členský stát v části II v bodě 2.1 tohoto sdělení, doplněné osvědčením (potvrzením) vydaným příslušnými orgány členského státu.

Toto osvědčení musí prokázat splnění dvou podmínek:

a)

dotyčné osoby skutečně, v souladu se zákonem převážně vykonávaly v tomto členském státě činnosti uvedené ve směrnici 2005/36/ES10 po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení,

b)

tyto osoby jsou oprávněny k výkonu uvedených činností za stejných podmínek jako držitelé dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených pro tento členský stát v části II bodě 2.1 tohoto sdělení.

Osoby, které úspěšně ukončily nejméně tříleté studium osvědčené příslušnými orgány dotyčného členského státu jako rovnocenné odborné přípravě podle směrnice 2005/36/ES11 , jsou osvobozeny od tříletého výkonu činností podle bodu C.1. písm. a).

V případě Slovenska uznává Česká republika doklady o dosažené kvalifikaci vydané v bývalém Československu stejně jako české doklady o dosažené kvalifikaci a za stejných podmínek uvedených výše.

C.2.

Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci lékaře vydané v Itálii osobám, které zahájily vysokoškolskou lékařskou odbornou přípravu po 28. lednu 1980 a nejpozději 31. prosince 1984, doplněné osvědčením vydaným příslušnými italskými orgány.

Toto osvědčení musí prokázat splnění tří podmínek:

a)

dotyčné osoby složily příslušnou zkoušku způsobilosti prováděnou příslušnými italskými orgány za účelem zjištění, zda tyto osoby mají úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s osobami, které jsou držiteli dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených pro Itálii v části II bodě 2.1 tohoto sdělení,

b)

dotyčné osoby skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávaly v Itálii činnosti podle článku 36 směrnice 2005/36/ES10 po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení,

c)

dotyčné osoby jsou oprávněny k výkonu činností uvedených v článku 36 směrnice 2005/36/ES za stejných podmínek jako držitelé dokladu o dosažené kvalifikaci uvedených v části II bodě 2.1 tohoto sdělení nebo je skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávají.

 

Osoby, které úspěšně ukončily nejméně tříleté studium potvrzené (osvědčené) příslušnými orgány dotyčného členského státu jako rovnocenné odborné přípravě podle směrnice11 , jsou osvobozeny od složení zkoušky způsobilosti uvedené výše v písmenu a).

Osoby, které zahájily univerzitní studium v oboru lékařství po 31. prosinci 1984, se považují za rovné výše uvedeným osobám za předpokladu, že zmíněné tříleté studium bylo zahájeno před 31. prosincem 1994.

D.

Specifická nabytá práva všeobecných sester12

D.1.

Doklady o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry udělené příslušníkům členských států nebo odbornou přípravu těchto příslušníků započatou v Polsku před 1. květnem 2004 nesplňující minimální požadavky na odbornou přípravu uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem činnost všeobecné sestry v Polsku po níže uvedenou dobu:

diplom bakaláře ošetřovatelství (dyplom licencjata piel»gniarstwa) – po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení,

diplom zdravotní sestry nebo ošetřovatele (dyplom piel»gniarki albo piel»gniarki dyplomowanej) s postsekundárním vzděláním získaným na odborné zdravotnické škole – po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

Uvedené činnosti musí zahrnovat plnou odpovědnost za plánování, organizaci a výkon ošetřovatelské péče o pacienta.

D.2.

Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci vydané v Polsku všeobecným sestrám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu, doložené diplomem „bakalář“, které byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup podle článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky ze dne 30. dubna 2004 č. 92, pol. 885) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita – matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky ze dne 13. května 2004 č. 110, pol. 1170), za účelem ověření, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou se zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v části II bodě 4.1 tohoto sdělení.

D.3.

Státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem všeobecné sestry a které byly vydány v Rumunsku a nesplňují požadavky pro odbornou přípravu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 2007, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Rumunska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou platnost jako rumunské doklady, pokud jde o přístup k odborným činnostem všeobecné sestry.

Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným stejnými orgány osvědčujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly činnosti všeobecné sestry v Rumunsku po níže uvedenou dobu:

diplom zdravotní sestry nebo ošetřovatele (Certificat de competenÖe profesionale de asistent medical generalist) s pomaturitním vzděláním získaným na ľcoala± postliceala± – po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

Uvedené činnosti musí zahrnovat plnou odpovědnost za plánování, organizaci a výkon ošetřovatelské péče o pacienta.

E.

Specifická nabytá práva porodních asistentek13

E.1.

Česká republika uzná státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci vyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy, ale které musí být uznávány pouze pokud jsou doplněny potvrzením o odborné praxi, jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci vydávané členskými státy před referenčními dny doplněné potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci vykonávali skutečně a v souladu se zákonem dotyčné činnosti po dobu nejméně dvou po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

E.2.

Česká republika uzná státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky potvrzující ukončení odborné přípravy na území bývalé Německé demokratické republiky splňující všechny základní požadavky odborné přípravy, které dokládají odbornou přípravu zahájenou před 3. říjnem 1990 a které musí být uznávány pouze pokud jsou doplněny potvrzením o odborné praxi, jako dostatečný důkaz, jestliže jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že dotyční státní příslušníci skutečně a v souladu se zákonem vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně dvou po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

E.3.

Doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky udělené státním příslušníkům členských států nebo odbornou přípravu těchto příslušníků započatou v Polsku před 1. květnem 2004 nesplňující minimální požadavky na odbornou přípravu uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud jsou doplněny potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnosti porodní asistentky po níže uvedenou dobu:

diplom bakaláře porodní asistence (dyplom licencjata poňoĐnictwa) – po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení,

diplom porodní asistentky (dyplom poňoĐnej) s postsekundárním vzděláním získaným na odborné zdravotnické škole – po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

E.4.

Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky vydané v Polsku porodním asistentkám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu podle směrnice14 , doložené diplomem „bakalář“, které byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup uvedeného v článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky ze dne 30. dubna 2004 č. 92, pol. 885) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita – matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky ze dne 13. května 2004 č. 110, pol. 1170), za účelem ověření, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s porodními asistentkami, které jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v části II v bodě 5.1 tohoto sdělení.

E.5.

Doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry v oboru gynekologie a porodnictví (asistent medical obstetrica±-ginecologie) vydané v Rumunsku nebo odbornou přípravu započatou v Rumunsku před 1. lednem 2007 nesplňující minimální požadavky na odbornou přípravu podle směrnice14 uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Rumunska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou platnost jako rumunské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání.

Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost v Rumunsku po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

ČÁST II

Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů s odbornou způsobilostí, lékařů se specializovanou způsobilostí, zubních lékařů s odbornou způsobilostí, zubních lékařů se specializovanou

způsobilostí, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek,

udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají 1

Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu 15
(Automatické uznávání odborné kvalifikace)

Seznam dokladů o dosažené kvalifikaci obsahuje název dokladu o dosažené odborné kvalifikaci vydávaný na území daného členského státu, který opravňuje k výkonu povolání v příslušné profesi, název orgánu nebo instituce členského státu, které doklad o dosažené kvalifikaci vydávají, označení odbornosti v zemi původu, datum, od kterého v daném členském státě odborná příprava vedoucí k vydání dokladu o dosažené kvalifikaci splňuje minimální požadavky v souladu s příslušnými směrnicemi Evropského společenství (dále jen „referenční den“), popřípadě další podmínky, které musí doklad o dosažené kvalifikaci splňovat, aby mohl být uznán automaticky.

Podle sdělení č. 41/2007 Sb․, č. 42/2007 Sb., č. 89/2007 Sb. a č. 90/2007 Sb. se nepostupuje od data vyhlášení tohoto sdělení.

Priloha_Sb_2007_275-P1.pdf

Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 23 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Články 24, 25, 31, 34, 35, 40 a 44 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Články 24, 25, 31, 34, 35, 40 a 44 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Články 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 23a směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 27 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 25 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 30 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 37 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 36 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 34 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 36 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 34 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 33 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 43 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 40 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Článek 40 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2006/100/ES.

2

Článek 23 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

3

Články 24, 25, 31, 34, 35, 40 a 44 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

4

Články 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

5

Článek 23a směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

6

Článek 27 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

7

Článek 25 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

8

Článek 30 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

9

Článek 37 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

10

Článek 36 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

11

Článek 34 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

12

Článek 33 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

13

Článek 43 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

14

Článek 40 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.