Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

344/2007 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

344

 

ZÁKON

ze dne 5. prosince 2007,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přestupcích (čl. 3)

Čl. III

V § 24 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 62/2002 Sb., písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 4 až 6 zní:

c)

poruší povinnost

1.

uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni, popřípadě o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky4),

2․

podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit listinu do sbírky listin5),

3.

používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název6).

__________

4)

§ 13a obchodního zákoníku.

5)

§ 2738l obchodního zákoníku.

6)

§ 811 obchodního zákoníku.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 3m, 3n, 3h, 3o, 3i, 3c, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 se označují jako poznámky pod čarou č. 7 až 18, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.