Čekejte, prosím...
A A A
68/2007 Sb. znění účinné od 4. 4. 2007 do 30. 6. 2023

68

 

ZÁKON

ze dne 7. března 2007,

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se písmeno e) zrušuje a současně se zrušuje čárka na konci písmene d).

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.