Čekejte, prosím...
A A A
79/2007 Sb. znění účinné od 1. 3. 2017
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 47/2017 Sb.

1.3.2017

 

nařízením č. 49/2017 Sb.

1.3.2017

 

nařízením č. 236/2016 Sb.

1.8.2016

 

Více...

79

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. dubna 2007

o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

 

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ (§ 1-6)

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1 upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2 (dále jen „předpisy Evropských společenství“) agroenvironmentální opatření.

§ 2

Agroenvironmentální opatření

Agroenvironmentální opatření zahrnují tato podopatření:

a)

podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí, které se člení na tituly

1.

ekologické zemědělství,

2.

integrovaná produkce,

b)

podopatření ošetřování travních porostů, které se člení na tituly

1.

louky,

2.

mezofilní a vlhkomilné louky,

3.

horské a suchomilné louky,

4.

trvale podmáčené a rašelinné louky,

5.

ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků,

6.

ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního,

7.

pastviny,

8.

druhově bohaté pastviny,

9.

suché stepní trávníky a vřesoviště,

c)

podopatření péče o krajinu, které se člení na tituly

1.

zatravňování orné půdy,

2.

pěstování meziplodin,

3.

biopásy.

§ 3

Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření

(1)

Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), která

a)

zemědělsky obhospodařuje a podává žádost o zařazení alespoň na

1.

0,5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3 (dále jen „evidence půdy“) na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu ekologické zemědělství podle § 2 písm. a) bodu 1 a hospodaření podle zvláštního právního předpisu4,

2.

1 ha ovocných sadů evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování ovoce,

3.

0,5 ha vinic evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování révy vinné,

4.

0,5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování zeleniny,

5.

5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 písm. b),

6.

2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 písm. b) a zemědělská půda se nachází v území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti5,

7.

1 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1,

8.

5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu pěstování meziplodin podle § 2 písm. c) bodu 2, nebo

9.

2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu biopásy podle § 2 písm. c) bodu 3,

b)

splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření stanovené tímto nařízením.

(2)

Žádost o zařazení se podává na období 5 let, které začíná

a)

dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2, s výjimkou agroenvironmentálních opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,

b)

dnem 1. dubna prvního roku pětiletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3.

(3)

Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku příslušného pětiletého období. V kalendářním roce je možné podat pouze jednu žádost o zařazení.

(4)

Fond žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření zařadí, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem a tímto nařízením.

(5)

V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 4 nelze

a)

do žádosti o zařazení doplnit další půdní blok, popřípadě jeho díl,

b)

v žádosti o zařazení zvýšit výměru půdního bloku, popřípadě jeho dílu; v případě agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nelze zvýšit požadovanou výměru k zařazení,

c)

změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky vztahující se k jednotlivým půdním blokům, popřípadě jejich dílům,

d)

v žádosti o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. b), popřípadě § 2 písm. a) bodu 2 snížit výměru půdního bloku, popřípadě jeho dílu, nebo vyřadit půdní blok, popřípadě jeho díl, jestliže taková změna nevyplývá ze změn provedených v evidenci půdy.

(6)

Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2012 a pro období následující, s výjimkou žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1. Žádost podle odstavců 1 a 2 o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.

§ 3a

Převod zařazení z titulu integrovaná produkce

do titulu ekologické zemědělství

(1)

Hodlá-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období převést zařazení v titulu integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný sad podle § 2 písm. a) bodu 2 a § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 do zařazení v titulu ekologické zemědělství podle § 2 písm. a) bodu 1, podá novou žádost o zařazení podle odstavce 2.

(2)

Podává-li žadatel žádost o zařazení podle odstavce 1, uvede v této žádosti

a)

všechny půdní bloky, popřípadě jejich díly zařazené do titulu integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný sad, včetně zařazené výměry,

b)

všechny půdní bloky, popřípadě jejich díly zařazené do titulu ekologické zemědělství, včetně zařazené výměry,

c)

snížení zařazené výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu včetně případného důvodu snížení podle § 5 odst. 5,

d)

zvýšení zařazené výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu,

e)

půdní bloky, popřípadě jejich díly, které dosud nebyly zařazeny do titulu integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný sad a žadatel je požaduje zařadit do titulu ekologické zemědělství.

(3)

Na žádost podanou podle odstavců 1 a 2 se uplatní podmínky stanovené v § 3 a 5 obdobně. Splní-li žadatel podmínky pro zařazení do titulu ekologické zemědělství podle § 7, nedokončení původního pětiletého období v titulu integrovaná produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 se za porušení podmínek nepovažuje.

(4)

Podává-li žadatel v kalendářním roce žádost o zařazení podle odstavců 1 až 3, nelze v tomto kalendářním roce podat žádost o zařazení podle § 20 do titulu ekologické zemědělství a integrovaná produkce.

(5)

Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2012 a pro období následující.

§ 3b

Žádost o prodloužení období zařazení

do agroenvironmentálního opatření

(1)

Hodlá-li žadatel v pátém roce zařazení do agroenvironmentálního opatření prodloužit toto období

a)

do 31. prosince 2013, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) nebo b), nebo

b)

do 31. března 2014, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,

podá žádost o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o prodloužení“) podle odstavce 2. Žádost o prodloužení nelze podat pro agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1.

(2)

Žádost o prodloužení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 30. listopadu pátého roku příslušného pětiletého období. V případě, že žadatel žádost o prodloužení v uvedeném termínu Fondu nedoručí, platí pro zařazení do agroenvironmentálního opatření období v souladu s § 3 odst. 2.

(3)

Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 2 zařadí do prodlouženého období podle odstavce 1.

(4)

Žádost podle odstavce 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2013 a pro období následující.

§ 3c

Převod zařazení z titulu louky do titulu pastviny

(1)

Hodlá-li žadatel změnit zařazení v podopatření ošetřování travních porostů z titulu louky podle § 2 písm. b) bodu 1 do titulu pastviny podle § 2 písm. b) bodu 7, lze tak učinit

a)

pouze na půdním bloku, popřípadě jeho dílu, který je v pátém roce závazku zařazen do titulu louky podle § 2 písm. b) bodu 1 a zároveň se nachází více než 50 % výměry mimo zvláště chráněné území5, mimo území ochranných pásem národních parků5 nebo mimo území ptačí oblasti5,

b)

pouze žádostí o změnu zařazení podávanou v roce bezprostředně následujícím po roce, kdy žadatel podal žádost o prodloužení podle § 3b odst. 2 nebo žádost podle § 3d odst. 2.

(2)

Na žádost o změnu zařazení uvedenou v odstavci 1 písm. b) se použijí podmínky pro podání žádosti o změnu zařazení uvedené v § 5 odst. 9 obdobně.

(3)

Fond na základě žádosti o změnu zařazení uvedené v odstavci 1 písm. b) rozhodne o zařazení žadatele v prodlouženém období závazku do titulu pastviny podle § 2 písm. b) bodu 7.

§ 3d

Žádost o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření v roce 2014

(1)

Hodlá-li žadatel v posledním roce zařazení do agroenvironmentálního opatření prodloužit toto období do

a)

31. prosince 2014, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) nebo b), nebo

b)

31. března 2015, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,

podá žádost o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření pro rok 2014 (dále jen „žádost o prodloužení pro rok 2014“) podle odstavce 2. Žádost o prodloužení pro rok 2014 nelze podat pro agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1.

(2)

Žádost o prodloužení pro rok 2014 doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. listopadu 2013. V případě, že žadatel žádost o prodloužení pro rok 2014 v uvedeném termínu Fondu nedoručí, platí pro zařazení do agroenvironmentálního opatření období v souladu s § 3 odst. 2.

(3)

Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 2 zařadí do prodlouženého období podle odstavce 1.

§ 4

Poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálního opatření

(1)

Žádost o poskytnutí dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“) doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6 každoročně, a to do 15. května kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2)

Dotace se poskytne v plné výši (§ 13), jestliže

a)

žadatel je zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření,

b)

žádost o poskytnutí dotace byla podána včas, bezvadně a obsahuje náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona,

c)

žadatel se zaváže hospodařit a hospodaří v souladu s

1.

požadavky podle aktů a standardů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor,

2.

podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v agroenvironmentálních opatřeních uvedenými v části A, oddílu I. bodu 1 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení na půdních blocích, popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele, a

3.

podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin6a v agroenvironmentálních opatřeních uvedenými v části A, oddílu II. bodu 1 až 3 přílohy č. 3 k tomuto nařízení na půdních blocích, popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele,

a dále plnit další podmínky stanovené tímto nařízením.

d)

v případě použití hnojiv7 a statkových hnojiv8 žadatel vede evidenci hnojení v souladu se zvláštním právním předpisem9,

e)

v případě použití přípravků na ochranu rostlin žadatel vede záznamy (evidenci) o používání těchto přípravků v souladu s příslušným předpisem Evropské unie10,

f)

žadatel zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost byly nejméně jedenkrát ročně spaseny nebo nejméně dvakrát ročně posečeny, a to za následujících podmínek:

1.

první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, nestanoví jinak,

2.

druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nestanoví jinak,

3.

odložení nebo vynechání jedné ze sečí podle bodu 1 nebo 2 je možné z důvodu zachování přírodních stanovišť nebo s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů; souhlasné vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody5 k důvodům odložení nebo vynechání jedné ze sečí musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč podle bodu 1 nebo 2 provedena,

g)

Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace v příslušném roce; při posuzování užívané výměry a kultury zemědělské půdy podle evidence půdy je rozhodné období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, a jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3, období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku a

h)

Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky zemědělského obhospodařování travních porostů stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.

(3)

Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství11 sníží, popřípadě bude žádost o poskytnutí dotace zamítnuta.

(4)

Požádá-li žadatel o vyřazení z příslušného agroenvironmentálního opatření, Fond žadatele vyřadí, případná povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

(5)

Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3i písm. b) zákona (dále jen „obnova“) na půdním bloku, popřípadě jeho dílu, s kulturou travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna kalendářního roku byl na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, souvislý travní porost a

a)

byla provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo

b)

byla sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

(6)

Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna kalendářního roku za splnění této podmínky.

(7)

U ploch, které jsou v evidenci půdy označené jako nevhodné pro agroenvironmentální opatření, popřípadě u ploch, u kterých není vhodný žádný z titulů navrhovaných v rámci podopatření ošetřování travních porostů z hlediska ochrany krajiny a přírody a žadatel doloží tuto skutečnost v žádosti o zařazení souhlasným vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody5, se odstavec 2 písm. f) a bod 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení nepoužijí.

§ 5

Změna výměry

(1)

Nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5), žadatel může v průběhu příslušného pětiletého období v rámci žádosti o změnu zařazení podané Fondu požádat o zvýšení výměry zemědělské půdy zařazené do agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. a) bodu 1 nebo 2, písm. b) nebo c) bodu 3, nejvýše však o 25 % celkové výměry u každého agroenvironmentálního opatření, která byla zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření rozhodnutím podle § 3 odst. 4. Tento limit se v rámci § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2, popřípadě 3 posuzuje samostatně. Žádost o změnu zařazení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři společně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května příslušného kalendářního roku. Za zvýšení výměry se pro účely tohoto nařízení nepovažuje provedení změny v evidenci půdy podle § 3h nebo 3p zákona, jestliže touto změnou došlo ke zvýšení výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, který je v agroenvironmentálním opatření zařazen.

(2)

Zvýšit výměru již zařazenou do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 1 nelze v pátém roce příslušného pětiletého období.

(3)

Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období zájem o zařazení dodatečné výměry do příslušného agroenvironmentálního opatření uvedeného v odstavci 1, a to v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1, nebo má-li zájem o zvýšení výměry již zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v pátém roce příslušného pětiletého období, podá novou žádost o zařazení podle § 3, v níž uvede výměru původně zařazenou do tohoto opatření a dodatečnou výměru, kterou požaduje společně s původně zařazenou výměrou zařadit do tohoto opatření na nové pětileté období. Splní-li žadatel podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření, plnění podmínek tohoto opatření se posuzuje u výměry zařazené do nového pětiletého období i ve vztahu k nedokončenému původnímu pětiletému období, přičemž nedokončení původního pětiletého období se v tomto případě za porušení podmínek tohoto nařízení nepovažuje. Podá-li žadatel podle tohoto odstavce žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. b), trvá nadále ohledně jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů závazek plnit podmínky, za kterých byl do tohoto opatření zařazen podle § 3 odst. 4.

(4)

Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období zájem o zařazení dodatečné výměry k výměře, na kterou je již poskytována dotace na agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1, podá na tuto výměru novou žádost o zařazení pro nové pětileté období. Plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření se posuzuje u dodatečné výměry zařazené do nového pětiletého období samostatně.

(5)

Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného pětiletého období došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření na základě

a)

restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12,

b)

provedení pozemkové úpravy13,

c)

zásahu vyšší moci14,

d)

prvního zalesnění zemědělské půdy na půdním bloku, popřípadě jeho dílu15,

e)

zřízení stavby ve veřejném zájmu16,

f)

pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše však do 15 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4 v případě zařazení žadatele do roku 2011 včetně, nebo 10 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4 v případě zařazení žadatele počínaje rokem 2012 včetně, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle písmen a) až f) a h) se nepřihlíží,

g)

ukončení agroenvironmentálního opatření v prodlouženém období zařazení podle § 3b odst. 1, nejvýše však do 6 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, jedná-li se o prodloužení závazku o 2 roky, nebo nejvýše do 3 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, jedná-li se o prodloužení závazku o 1 rok, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle písmen a) až g) se nepřihlíží, nebo

h)

ukončení agroenvironmentálního opatření v prodlouženém období zařazení podle § 3d odst. 1, nejvýše však do 29 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle písmen a) až h) se nepřihlíží,

výše dotace se upraví podle odstavce 6 a tato skutečnost nebude důvodem pro snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle odstavce 7.

(6)

Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy podle odstavce 5, dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl evidovanou v evidenci půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle odstavce 5 písm. c); poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže žadatel tuto výměru neměl evidovanou ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci půdy.

(7)

Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, nejde-li o snížení podle odstavce 5, a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku příslušného pětiletého období na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z příslušného agroenvironmentálního opatření od počátku příslušného pětiletého období.

(8)

Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy, jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7

a)

v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejpozději do 10. ledna následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) bodu 1, nebo

b)

v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku, nejpozději do 30. dubna tohoto následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3.

Žádost podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle odstavce 9, Fond zamítne. Jestliže žadatel podá žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, s touto žádostí již nepodává žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci14.

(9)

Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadované zvýšení zařazené výměry zemědělské půdy podle odstavce 1 a snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 8.

(10)

Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 1, 8 nebo 9 rozhodne o zařazení do agroenvironmentálního opatření s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy. Podá-li žadatel žádost o změnu výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavců 5, 6 nebo 7 o veškerou zařazenou výměru, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného agroenvironmentálního opatření; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 6

Převod a přechod zařazení do agroenvironmentálního opatření

(1)

Jestliže dojde k nesplnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace17, která je žadatelem, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této osoby nebo nový uživatel zemědělské půdy dříve obhospodařované žadatelem (dále jen „nabyvatel“) písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření.

(2)

Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření poskytována dotace, v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části anebo celého podniku18, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, zaváže-li se písemně nabyvatel nebo nájemce části anebo celého podniku žadatele pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté části tohoto podniku ve stejném rozsahu a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto podniku bude pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nepřeváděné části podniku.

(3)

Jestliže se nabyvatel nebo nájemce, který je již zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž

a)

na výměru nabytou podle odstavce 1 nebo 2 se ustanovení § 5 odst. 1 až 4 nevztahují;

b)

je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. a) nebo b) nebo podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 25 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření;

c)

v ostatních případech uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel nebo nájemce zařazen do tohoto opatření.

(4)

Jestliže se nabyvatel nebo nájemce, který není zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale oznámí Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném formuláři, v němž bude uvedena výměra zařazená do tohoto agroenvironmentálního opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel nebo nájemce zařazen do tohoto opatření.

(5)

Jestliže dojde k převodu nebo přechodu závazků vyplývajících z podmínek zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanovuje se

a)

výměra zemědělské půdy, která může být předmětem zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 5 odst. 1 odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje,

b)

výměra zemědělské půdy, která může být předmětem snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. g) v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. g) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 5 písm. g) odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje,

c)

výměra zemědělské půdy, která může být předmětem snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. h) nebo i) v průběhu zbývající části příslušného prodlouženého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. h) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 5 písm. h) odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.

(6)

Jestliže se nabyvatel nebo nájemce písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen do tohoto agroenvironmentálního opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 5 odst. 7 nebo k porušení jiných podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen.

(7)

Dojde-li v průběhu příslušného období, kdy je zjištěno jakékoli porušení podmínky žadatelem vedoucí k uplatnění postupu podle § 14 až 19, k převodu nebo přechodu zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle § 14 až 19 se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli nebo nájemci jen na část podniku (výměry) získanou od původního žadatele. Nedodržení podmínky převodcem nebo nabyvatelem uvedené v § 7 odst. 5 nebo § 9 odst. 6 písm. a) nebo b) v důsledku skutečností uvedených v odstavcích 1 nebo 2 se za porušení vedoucí k postupu podle § 14 až 19 nepovažuje, pokud porušení trvá nejvýše po dobu 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém nabyvatel nabyl zemědělskou půdu převodce v evidenci půdy.

(8)

Jestliže Fond zjistí porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let v případě pětiletých závazků, v průběhu 5 kalendářních let v případě šestiletých prodloužených závazků, v průběhu 6 kalendářních let v případě sedmiletých prodloužených závazků nebo v průběhu 7 kalendářních let v případě osmiletých prodloužených závazků bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření po uplynutí příslušného pětiletého období se sankce uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let v případě pětiletých závazků, za 6 kalendářních let v případě šestiletých prodloužených závazků, za 7 kalendářních let v případě sedmiletých prodloužených závazků nebo za 8 kalendářních let v případě osmiletých prodloužených závazků.

ČÁST DRUHÁ

BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ (§ 7-19)

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí

§ 7

Titul ekologické zemědělství

(1)

Žádost o zařazení do titulu ekologické zemědělství může podat žadatel, který je ke dni podání žádosti o zařazení registrován v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu19.

(2)

Žadatel v žádosti podle odstavce 1 uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s výměrou obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství4 a evidovaných v evidenci půdy, které požaduje zařadit do titulu ekologické zemědělství podle odstavce 1.

(3)

Zařadit do titulu ekologické zemědělství lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není

a)

tento titul uplatňován,

b)

uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2, ani jej žadatel nepožaduje do tohoto opatření zařadit,

c)

uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

(4)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do titulu ekologické zemědělství,

a)

plní na celé výměře zemědělské půdy obhospodařované v rámci ekologického zemědělství podmínky vyplývající ze zvláštního právního předpisu4,

b)

musí být registrován v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu19, přičemž v prvním roce pětiletého období musí být žadatel registrován ke dni podání žádosti o zařazení.

(5)

Žadatel, který žádá o dotaci na travní porosty, musí splňovat

a)

intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení každý den od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“) nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy, a zároveň

b)

intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení každý den v kontrolním období nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy.

(6)

Chová-li žadatel po dobu kontrolního období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku kopii registru20 společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení; žadatel je povinen uvést počet chovaných koní v kategorii podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení k 1. červnu příslušného kalendářního roku a dále každou další změnu v počtu a kategorii chovaných koní v kontrolním období. Pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak, použije se pro účely zjištění intenzity chovu hospodářských zvířat podle odstavce 5 počet chovaných koní držených na hospodářství20 přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení ke každému dni kontrolního období; přitom se má za to, že počet a kategorie chovaných koní k příslušnému dni kontrolního období odpovídají počtu a kategorii chovaných koní uvedených k 1. červnu příslušného kalendářního roku, popřípadě k datu ohlášené změny stavu bezprostředně předcházející příslušnému dni.

(7)

Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zemědělskou kulturu, na kterou požaduje dotaci a která je zároveň evidována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci půdy. Jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl s kulturou orná půda, žadatel uvede, zda na tomto půdním bloku, popřípadě jeho dílu bude pěstovat

a)

speciální byliny uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b)

zeleninu uvedenou v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

c)

ostatní plodiny na orné půdě neuvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení;

v případě, že žadatel podává v příslušném kalendářním roce žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. c) bodu 1, uvede v žádosti o poskytnutí dotace podle tohoto odstavce k příslušnému půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu kulturu orná půda podle písmene c) a na tuto kulturu v daném roce také požaduje dotaci.

(8)

Součástí žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů v mapě půdních bloků, popřípadě jejich dílů, a to v rozlišení na půdní bloky, popřípadě jejich díly se zemědělskou kulturou, popřípadě plodinou podle odstavce 7.

(9)

Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu se zemědělskou kulturou sad, zda žádá o poskytnutí dotace na kulturu sad podle § 13 odst. 1 písm. f), nebo podle § 13 odst. 1 písm. g).

(10)

Žadatel, který žádá o dotaci na sad, musí provádět

a)

v rozsahu odpovídajícímu použité pěstební technologii pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných stromů a ovocných keřů do 15. srpna příslušného kalendářního roku,

b)

pravidelnou seč nebo mulčování bylinného pokryvu včetně náletových dřevin v meziřadí a příkmenném pásu do 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud se na půdním bloku nebo jeho dílu nachází bylinný pokryv, nebo pastvu s posečením nedopasků včetně náletových dřevin v meziřadí a příkmenném pásu do 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud se na půdním bloku nebo jeho dílu nachází bylinný pokryv.

(11)

Žadatel po celou dobu závazku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu do tohoto titulu zařazeném nebo na který byla podána žádost o zařazení do tohoto titulu a evidovaném v evidenci půdy s kulturou ovocný sad, na jehož ploše se nevyskytovala kultura ovocný sad před 1. říjnem 2011, zajistí

a)

aby vysázené ovocné stromy a keře byly vysazeny rozmnožovacím materiálem odrůdy ovocného stromu nebo keře podle zákona o oběhu osiva a sadby44, kromě podnože,

b)

oporu ovocných stromů u nové výsadby,

c)

účinnou ochranu proti okusu u ovocných stromů.

§ 8

Titul integrovaná produkce

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do titulu integrovaná produkce uvede

a)

seznam všech jím obhospodařovaných půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovaných v evidenci půdy s kulturou

1.

vinice,

2.

ovocný sad, na kterém pěstuje některý z druhů ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, popřípadě

3.

orná půda, na kterých hodlá v průběhu příslušného pětiletého období pěstovat některý z druhů zeleniny uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení,

b)

výměru jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovanou v evidenci půdy v případě písmene a) bodu 1 až 3.

(2)

Součástí žádosti o zařazení do titulu integrovaná produkce je zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě půdních bloků, popřípadě jejich dílů. U půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou ovocný sad žadatel v mapě označí druh ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení a umístění technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 7 k tomuto nařízení podle § 8 odst. 4 písm. c).

(3)

Zařadit do titulu integrovaná produkce lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém

a)

není tento titul uplatňován,

b)

není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 1, písm. b) nebo c), ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit, jedná-li se o půdní bloky, popřípadě jejich díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2,

c)

není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 1, písm. b) nebo c) bodu 1, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit, jedná-li se o půdní bloky, popřípadě jejich díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 3,

d)

není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., jedná-li se o půdní bloky, popřípadě jejich díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2,

e)

není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo písm. c) bodů 1, 2, 4 a 5 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., jedná-li se o půdní bloky, popřípadě jejich díly podle odstavce 1 písm. a) bodu 3,

f)

je pěstován některý z druhů ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl s kulturou ovocný sad.

(4)

Žadatel, který má do titulu integrovaná produkce zařazené půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou ovocný sad, po celou dobu příslušného pětiletého období

a)

na celé výměře ovocných sadů zařazené do tohoto titulu neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části A přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

b)

v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii provádí pravidelný řez k prosvětlení

1.

korun ovocných stromů v období od 1. června do 15. srpna kalendářního roku,

2.

ovocných keřů v období od 1. května do 30. června kalendářního roku,

c)

vede každodenně v průběhu období od 1. března do 30. září kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 7 k tomuto nařízení, zjištěné pomocí alespoň jednoho technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 7 k tomuto nařízení; záznamy o výsledcích sledování uchovává nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování provedeno; žadatel zajistí, aby v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného do tohoto titulu bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení; umístění technického zařízení žadatel zajistí na jím užívaných půdních blocích, popřípadě jejich dílech nebo na jiném pozemku, který užívá na základě platného právního důvodu, přičemž umístění zařízení žadatel vyznačí v mapě půdních bloků, popřípadě jejich dílů podle odstavce 2,

d)

používá každoročně ke sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu nejméně jeden prostředek uvedený v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení, přičemž o jeho použití a umístění vede záznamy podle vzoru uvedeného v části B přílohy č. 9 k tomuto nařízení, které uchovává nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování provedeno,

e)

zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle zvláštního právního předpisu21 nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy ze všech půdních bloků, popřípadě jejich dílů zařazených do tohoto titulu a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,

f)

provede každoročně odběr vzorků ovoce, a to tak, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek z podle výměry převládajícího pěstovaného druhu ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů o minimální hmotnosti 1 kilogram na každých 20 ha ovocného sadu s tímto převládajícím druhem ovocných stromů, případně ovocných keřů, v případě výměry menší než 20 ha se odebere také vzorek o minimální hmotnosti 1 kilogram a zajistí rozbor těchto vzorků, přičemž rozbor provede osoba odborně způsobilá s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu22 za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu látek uvedených v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,

g)

zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů (příloha č. 5 k tomuto nařízení) na 1 ha osázené plochy daným druhem dřeviny na půdním bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného do tohoto titulu neklesl u

1.

jádrovin pod 500 kusů,

2.

peckovin pod 200 kusů,

3.

bobulovin pod 2000 kusů.

(5)

Žadatel, který má do titulu integrovaná produkce zařazené půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou vinice, po celou dobu příslušného pětiletého období

a)

na celé výměře vinic zařazené do tohoto titulu neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

b)

aplikuje chemické a biologické prostředky na ochranu rostlin, popřípadě upravené kaly23 obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 2 kilogramy mědi na 1 ha vinic zařazených do tohoto titulu,

c)

nepoužije každoročně v průměru na celkovou výměru těchto vinic evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku více než 50 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití statkových hnojiv8, hnojiv7 a upravených kalů23,

d)

každoročně provádí prosvětlení keřů odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,

e)

každoročně provádí nejvýše

1.

6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, přičemž nepoužívá přípravky obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

2.

6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, přičemž nepoužívá přípravky obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

f)

zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 36 měsíců po ukončení výsadby vinice souvislý bylinný porost,

g)

zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců keřů révy vinné na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného do tohoto titulu neklesl pod 1800 kusů.

(6)

Jestliže u žadatele v průběhu příslušného pětiletého období dojde k dočasnému vyklučení ovocného sadu nebo vinice, žadatel tuto skutečnost písemně oznámí Fondu do 20 dnů ode dne provedení vyklučení ovocného sadu nebo vinice s uvedením kalendářního roku, ve kterém provede opětovnou výsadbu ovocného sadu nebo vinice. Opětovná výsadba ovocného sadu nebo vinice musí být provedena nejpozději v posledním kalendářním roce příslušného pětiletého období. Fond dotaci na půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém bylo provedeno vyklučení ovocného sadu nebo vinice, neposkytne v kalendářním roce, v němž žadatel v důsledku vyklučení porostu nesplnil podmínky uvedené v odstavci 4 nebo 5; snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 5 odst. 7, § 14, § 15 nebo § 17 se v takovém případě neuplatní. Žadatel do 20 dnů ode dne provedení výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí tuto skutečnost Fondu na jím vydaném formuláři. Žadatel může provést výsadbu ovocného sadu nebo vinice i na jiném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, přičemž současně s oznámením výsadby ovocného sadu nebo vinice požádá o vydání nového rozhodnutí o zařazení. Je-li výměra půdního bloku, popřípadě jeho dílu rozdílná, použije se ustanovení § 5 obdobně.

(7)

Žadatel, který má do titulu integrovaná produkce zařazené půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou orná půda,

a)

uvede v žádosti o poskytnutí dotace u půdního bloku, popřípadě jeho dílu datum vysetí, popřípadě výsadby, a sklizně druhů zeleniny podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, které hodlá v příslušném kalendářním roce na půdním bloku, popřípadě jeho dílu pěstovat,

b)

předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května kalendářního roku zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů s vyznačením ploch, na kterých hodlá pěstovat druhy zeleniny uvedené k příslušnému půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a); v zákresu příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů vyznačí umístění technického zařízení podle písmene e),

c)

pěstuje na celém půdním bloku, popřípadě jeho dílu uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a) druhy zeleniny uvedené k příslušnému půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu v této žádosti, přičemž souhrnná výměra, na níž je zelenina pěstována, musí být minimálně shodná s výměrou půdního bloku, popřípadě jeho dílu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a),

d)

po celou dobu příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do tohoto titulu neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části C přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

e)

po celou dobu příslušného pětiletého období vede každodenně v průběhu období od 1. března do 30. září kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 7 k tomuto nařízení, zjištěné pomocí alespoň jednoho technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 7 k tomuto nařízení; záznamy o výsledcích sledování uchovává nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování provedeno; žadatel zajistí, aby v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného do tohoto titulu, bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení; umístění technického zařízení žadatel zajistí na jím užívaných půdních blocích, popřípadě jejich dílech nebo na jiném pozemku, který užívá na základě platného právního důvodu, přičemž umístění zařízení žadatel vyznačí v zákresu půdních bloků, popřípadě jejich dílů podle písmene b),

f)

po celou dobu příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do tohoto titulu používá každoročně ke sledování výskytu škodlivých organismů nejméně jeden prostředek uvedený v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení, přičemž o jeho použití a umístění vede záznamy podle vzoru uvedeného v části B přílohy č. 9 k tomuto nařízení, které uchovává nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování provedeno,

g)

zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle zvláštního právního předpisu21 nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy ze všech půdních bloků, popřípadě jejich dílů zařazených do tohoto titulu a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,

h)

provede každoročně odběr vzorků zeleniny, a to tak, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek z každého pěstovaného druhu zeleniny o minimální hmotnosti 1 kilogram na každých 20 ha zařazených půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které žadatel uvedl v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a) v příslušném kalendářním roce, v případě výměry menší než 20 ha se odebere také vzorek o minimální hmotnosti 1 kilogram a zajistí rozbor těchto vzorků, přičemž rozbor provede osoba odborně způsobilá s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu22 za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu látek uvedených v části C přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,

i)

provede před každým výsevem, popřípadě výsadbou zeleniny podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení na půdním bloku, popřípadě jeho dílu rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku; žadatel uchovává záznamy o výsledcích rozborů nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,

j)

používá každoročně k jednotlivým druhům zeleniny statková hnojiva8 a hnojiva7, maximálně do výše limitu dusíku na 1 ha stanoveného v příloze č. 11 k tomuto nařízení, přičemž stanovený limit zahrnuje obsah dusíku v půdě zjištěný rozborem podle písmene i) po odpočtu přirozené zásoby dusíku v půdě ve výši 50 kilogramů dusíku na 1 ha a případné použití statkových hnojiv8 a hnojiv7,

k)

nepoužije každoročně v průměru na výměru zařazených půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku více než 170 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití statkových hnojiv8 a hnojiv7,

l)

vede v příslušném kalendářním roce průběžně pro každý půdní blok, popřípadě jeho díl, který je uveden v žádosti o poskytnutí dotace podle písmene a) evidenční kartu půdního bloku, popřípadě jeho dílu podle vzoru uvedeného v příloze č. 12 k tomuto nařízení; žadatel uchovává záznamy nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl záznam proveden,

m)

při výsevu, popřípadě výsadbě zeleniny podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení dodržuje alespoň minimální objem výsevu, popřípadě výsadby na 1 ha uvedený v příloze č. 13 k tomuto nařízení, přičemž používá osivo nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24,

n)

na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s kulturou orná půda evidovaných v evidenci půdy na žadatele pěstuje zeleninu uvedenou v příloze č. 6 k tomuto nařízení pouze v souladu s tímto odstavcem.

§ 9

Podopatření ošetřování travních porostů

(1)

Zařadit do podopatření ošetřování travních porostů lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není

a)

toto podopatření uplatňováno,

b)

uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2 nebo písm. c),

c)

uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) až e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

(2)

Půdní blok, popřípadě jeho díl je možné zařadit do podopatření ošetřování travních porostů titulu

a)

podle § 2 písm. b) bodů 2 až 6, 8 nebo 9, jestliže je půdní blok, popřípadě jeho díl vymezen jako příslušné cenné stanoviště lučních společenstev25 odpovídající podmínkám příslušného titulu v evidenci půdy,

b)

podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 7 bez souhlasného vyjádření orgánu ochrany přírody5, jestliže se půdní blok, popřípadě jeho díl nachází více než 50 % výměry mimo zvláště chráněné území5, mimo území ochranných pásem národních parků5 nebo mimo území ptačí oblasti5,

c)

podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 7 se souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody5, jestliže se půdní blok, popřípadě jeho díl nachází minimálně 50 % výměry ve zvláště chráněném území5, v území ochranných pásem národních parků5 nebo v území ptačí oblasti5.

(3)

Půdní blok, popřípadě jeho díl je možné zařadit pouze do jednoho titulu podle § 2 písm. b), s výjimkou případu, kdy se na tomto půdním bloku, popřípadě jeho dílu nachází

a)

trvale podmáčená nebo rašelinná louka vymezená v evidenci půdy; v takovém případě lze příslušnou část půdního bloku , popřípadě jeho dílu zařadit do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. b) bodu 4 a zbývající část půdního bloku, popřípadě jeho dílu je žadatel povinen zařadit do jiného titulu podle § 2 písm. b) bodů 1, 2, 3, 5, 6, 7 nebo 8 v souladu s podmínkami podle odstavce 2,

b)

suché stepní trávníky a vřesoviště vymezené v evidenci půdy; v takovém případě lze příslušnou část půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařadit do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. b) bodu 9 a zbývající část půdního bloku, popřípadě jeho dílu je žadatel povinen zařadit do jiného titulu podle § 2 písm. b) bodů 1, 2, 3, 7 nebo 8 v souladu s podmínkami podle odstavce 2.

(4)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů uvede

a)

celkovou výměru travních porostů jím obhospodařovanou, evidovanou v evidenci půdy ke dni podání žádosti o zařazení, s výjimkou

1.

výměry ploch travních porostů, které jsou v evidenci půdy označeny jako nevhodné pro agroenvironmentální opatření,

2.

výměry ploch travních porostů, u kterých není vhodný žádný z titulů navrhovaných v rámci podopatření ošetřování travních porostů z hlediska ochrany krajiny a přírody; žadatel doloží tuto skutečnost v žádosti o zařazení souhlasným vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody5,

3.

výměry půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které má zařazeny do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1,

4.

výměry půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které má zařazeny do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., popřípadě titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 2 nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,

b)

seznam jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou travní porost tvořících celkovou výměru podle písmene a) s rozlišením jejich využití podle jednotlivých titulů podle § 2 písm. b) a v souladu s podmínkami uvedenými v odstavcích 2 a 3.

(5)

Součástí žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů uvedených na seznamu podle odstavce 4 písm. b) v mapě půdních bloků, popřípadě jejich dílů s rozlišením na jednotlivé tituly podle § 2 písm. b).

(6)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ošetřování travních porostů,

a)

splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení každý den v kontrolním období nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; tato podmínka se neuplatní u žadatele, který má zařazené travní porosty výlučně do titulů podle § 2 písm. b) bodů 4 až 6, a zároveň

b)

splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení každý den v kontrolním období nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy;

c)

chová-li po dobu kontrolního období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku kopii registru20 společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení; žadatel je povinen uvést počet chovaných koní v kategorii podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení k 1. červnu příslušného kalendářního roku a dále každou další změnu v počtu a kategorii chovaných koní v kontrolním období. Pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak, použije se pro účely zjištění intenzity chovu hospodářských zvířat podle písmen a) a b) počet chovaných koní držených na hospodářství20 přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení ke každému dni kontrolního období; přitom se má za to, že počet a kategorie chovaných koní k příslušnému dni kontrolního období odpovídají počtu a kategorii chovaných koní uvedených k 1. červnu příslušného kalendářního roku, popřípadě k datu ohlášené změny stavu bezprostředně předcházející příslušnému dni,

d)

nepoužívá na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do podopatření ošetřování travních porostů k hnojení upravené kaly23 a odpadní vody26.

(7)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu louky podle § 2 písm. b) bodu 1

a)

používá hnojiva7 a statková hnojiva8 každoročně v průměru na celkovou výměru těchto luk evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku maximálně do výše 60 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití hnojiv7 a statkových hnojiv8, včetně případné pastvy nebo pobytu zvířat (dále jen „pastvy zvířat“),

b)

nepoužívá k hnojení kejdu, s výjimkou kejdy skotu,

c)

může provádět přepasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nejdříve však 15. srpna kalendářního roku,

d)

neprovádí mulčování, obnovu travních porostů a přísev travních porostů nacházejících se ve zvláště chráněných územích5, v území ochranných pásem národních parků5 a ptačích oblastech5 bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody5,

e)

zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly, byly minimálně dvakrát ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena do 31․ července kalendářního roku, druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v termínu do 31. října kalendářního roku.

(8)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky podle § 2 písm. b) bodu 2

a)

používá pouze organická hnojiva27 a statková hnojiva8 každoročně v průměru na celkovou výměru těchto luk evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku maximálně do výše 60 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití organických hnojiv27 a statkových hnojiv8, včetně případné pastvy zvířat,

b)

používá k hnojení pouze hnůj nebo kompost,

c)

zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly byly minimálně dvakrát ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven pro příslušný typ lučního společenstva25 v evidenci půdy:

1.

do 31. července kalendářního roku,

2.

do 30. června kalendářního roku, nebo

3.

od 15. července do 31. srpna kalendářního roku;

druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku,

d)

může provádět přepasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nejdříve však 15. srpna kalendářního roku; toto písmeno se neuplatní v případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako nevhodný k přepasení,

e)

neprovádí příkrm hospodářských zvířat na ploše přepásané louky; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání sena, minerálních lizů a napájení,

f)

neprovádí mulčování, obnovu travních porostů a přísev travních porostů bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody5,

g)

provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu od středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho dílu ke druhé.

(9)

Žadatel v případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako nevhodný k hnojení, dodržuje v průběhu trvání celého příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky podmínky podle odstavce 8, s výjimkou

a)

podmínky podle odstavce 8 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz používání hnojiv7 a statkových hnojiv8, včetně pastvy zvířat, nebo

b)

podmínky podle odstavce 8 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz používání hnojiv7 a statkových hnojiv8, včetně pastvy zvířat, a podmínky podle odstavce 8 písm. c), při jejímž plnění zároveň vynechá na půdním bloku, popřípadě jeho dílu při první seči neposečené pásy o šířce 6 až 12 metrů, které budou zaujímat 5 až 10 % rozlohy příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu a budou posečeny následující kalendářní rok, nejpozději však v první seči.

V případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako vhodný k hnojení, žadatel se může rozhodnout k plnění podmínky v písmenu a), popřípadě písmenu b) na celé příslušné pětileté období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky.

(10)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu horské a suchomilné louky podle § 2 písm. b) bodu 3

a)

používá pouze organická hnojiva27 a statková hnojiva8 každoročně v průměru na celkovou výměru těchto luk evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku maximálně do výše 60 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití organických hnojiv27 a statkových hnojiv8, včetně případné pastvy zvířat,

b)

používá k hnojení pouze hnůj nebo kompost,

c)

zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly byly minimálně jednou ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven pro příslušný typ lučního společenstva25 v evidenci půdy:

1.

do 31. července kalendářního roku,

2.

od 15. července do 31. srpna kalendářního roku, nebo

3.

od 15. srpna do 30. září kalendářního roku,

d)

může provádět přepasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nejdříve však 15. srpna kalendářního roku; toto písmeno se neuplatní v případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako nevhodný k přepasení,

e)

neprovádí příkrm hospodářských zvířat na ploše přepásané louky; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání sena, minerálních lizů a napájení,

f)

neprovádí mulčování, obnovu travních porostů a přísev travních porostů bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody5,

g)

provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu od středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho dílu ke druhé.

(11)

Žadatel v případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako nevhodný k hnojení dodržuje v průběhu trvání celého příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu horské a suchomilné louky podmínky podle odstavce 10, s výjimkou

a)

podmínky podle odstavce 10 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz používání hnojiv7 a statkových hnojiv8, včetně pastvy zvířat, nebo

b)

podmínky podle odstavce 10 písm. a) a b), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz používání hnojiv7 a statkových hnojiv8, včetně pastvy zvířat, a podmínky podle odstavce 10 písm. c), při jejímž plnění zároveň vynechá na půdním bloku, popřípadě jeho dílu při první seči neposečené pásy o šířce 6 až 12 metrů, které budou zaujímat 5 až 10 % rozlohy příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu a budou posečeny následující kalendářní rok, nejpozději však v první seči.

V případě, že je v evidenci půdy půdní blok, popřípadě jeho díl označen jako vhodný k hnojení, žadatel se může rozhodnout k plnění podmínky v písmenu a), popřípadě písmenu b) na celé příslušné pětileté období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu horské a suchomilné louky.

(12)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na ploše zařazené do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. b) bodu 4

a)

dodržuje úplný zákaz používání hnojiv7 a statkových hnojiv8, včetně pastvy zvířat,

b)

zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly byly minimálně jednou ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven pro příslušný typ lučního společenstva25 v evidenci půdy:

1.

od 15. května do 30. června kalendářního roku,

2.

od 15. června do 31. července kalendářního roku,

3.

od 15. července do 31. srpna kalendářního roku, nebo

4.

od 15. srpna do 30. září kalendářního roku;

sečení i odklízení biomasy musí být prováděno pomocí lehké mechanizace,

c)

neprovádí mulčování, obnovu, přísev, vápnění nebo odvodnění travního porostu,

d)

neprovádí válení a smykování bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody5,

e)

udržuje zřetelnou hranici trvale podmáčené a rašelinné louky v terénu.

(13)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků podle § 2 písm. b) bodu 5

a)

dodržuje úplný zákaz používání hnojiv7 a statkových hnojiv8, včetně pastvy zvířat,

b)

zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly byly minimálně dvakrát ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejdříve 15. července kalendářního roku, nejpozději však do 31. srpna kalendářního roku, druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v termínu od 30. září do 15. listopadu kalendářního roku,

c)

neprovádí mulčování, obnovu, přísev, válení a smykování travních porostů bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody5,

d)

provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu od středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho dílu ke druhé,

e)

neprovádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu více než 2 žacími stroji najednou.

(14)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního podle § 2 písm. b) bodu 6

a)

dodržuje úplný zákaz používání hnojiv7 a statkových hnojiv8, s výjimkou pastvy zvířat,

b)

zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly byly minimálně jednou ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejdříve 15. srpna kalendářního roku, nejpozději však do 30. září kalendářního roku, po provedení první seče lze provádět přepasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení,

c)

neprovádí mulčování, obnovu, přísev, válení a smykování travních porostů bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody5,

d)

provádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu od středu ke krajům nebo od jedné strany půdního bloku, popřípadě jeho dílu ke druhé,

e)

neprovádí sečení travního porostu na půdním bloku, popřípadě jeho dílu více než 2 žacími stroji najednou.

(15)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu pastviny podle § 2 písm. b) bodu 7

a)

používá hnojiva7 a statková hnojiva8 každoročně v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku maximálně do výše 80 kilogramů dusíku na 1 ha, při započtení použití hnojiv7, statkových hnojiv8, včetně pastvy zvířat,

b)

z limitu uvedeného v písmenu a) dodává každoročně pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení minimálně 5 kilogramů dusíku na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, maximálně dodává pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení 55 kilogramů dusíku na 1 ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

c)

nepoužívá k hnojení kejdu, s výjimkou kejdy skotu,

d)

zajistí spasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení minimálně jednou ročně, a to do 31. října kalendářního roku,

e)

provádí do 30 dnů po skončení pastvy na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu likvidaci nedopasků, s výjimkou pozemků se střední svažitostí 10 stupňů a více; měnit povinnost likvidace nedopasků lze se souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody5,

f)

neprovádí mulčování, obnovu nebo přísev travních porostů nacházejících se ve zvláště chráněných územích5, v území ochranných pásem národních parků5 a ptačích oblastech5 bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody5,

g)

používá herbicidy pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4 neaplikuje herbicidy ani bodově,

h)

zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, popřípadě organizačně zajistí pastvinu proti únikům hospodářských zvířat.

(16)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. b) bodu 8

a)

dodržuje úplný zákaz používání hnojiv7 a statkových hnojiv8, s výjimkou pastvy hospodářských zvířat,

b)

dodává každoročně pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení minimálně 5 kilogramů dusíku na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, maximálně dodává pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení 40 kilogramů dusíku na 1 ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

c)

zajistí spasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení minimálně jednou ročně, a to do 31. října kalendářního roku,

d)

provádí do 30 dnů po skončení pastvy na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu likvidaci nedopasků, s výjimkou pozemků se střední svažitostí 10 stupňů a více; měnit povinnost likvidace nedopasků lze se souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody5,

e)

neprovádí mulčování, obnovu travních porostů a přísev travních porostů bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody5,

f)

používá herbicidy pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4 neaplikuje herbicidy ani bodově,

g)

zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, popřípadě organizačně zajistí pastvinu proti únikům hospodářských zvířat.

(17)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na ploše zařazené do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. b) bodu 9

a)

dodržuje úplný zákaz používání hnojiv7 a statkových hnojiv8, s výjimkou pastvy hospodářských zvířat,

b)

provádí pastvu pouze ovcemi a kozami,

c)

dodává každoročně pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v písmenu b) minimálně 5 kilogramů dusíku na 1 ha každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, maximálně dodává pastvou hospodářských zvířat vyjmenovaných v písmenu b) 30 kilogramů dusíku na 1 ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

d)

zajistí spasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v písmenu b) minimálně jednou ročně, přičemž dodržuje termín pastvy, který je u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu stanoven v evidenci půdy:

1.

od 1. května do 31. října kalendářního roku,

2.

od 15. dubna do 30. června kalendářního roku,

3.

od 15. července do 30. září kalendářního roku, nebo

4.

od 15. dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. září kalendářního roku,

e)

provádí do 30 dnů po skončení pastvy na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu likvidaci rostlinných druhů vyjmenovaných v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nestanoví-li orgán ochrany přírody5 v souhlasném vyjádření zaslaném Fondu a žadateli jinak,

f)

neprovádí mulčování, obnovu nebo přísev travních porostů,

g)

nepoužívá herbicidy k likvidaci plevelů,

h)

zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, popřípadě organizačně zajistí pastvinu proti únikům hospodářských zvířat,

i)

udržuje zřetelnou hranici suchého stepního trávníku a vřesoviště v terénu.

Podopatření péče o krajinu

§ 10

Titul zatravňování orné půdy

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda evidovaných v evidenci půdy a výměru v rámci těchto půdních bloků, popřípadě jejich dílů, kterou požaduje zařadit do tohoto titulu a na níž hodlá v rámci tohoto titulu provést zatravnění; seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů uvede v rozlišení na

a)

půdní bloky, popřípadě jejich díly nacházející se z alespoň 50 % ve zvláště chráněném území5 , na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 1,

b)

půdní bloky, popřípadě jejich díly, nacházející se z alespoň 50 % ve zvláště chráněném území5 a zároveň sousedící s útvarem povrchových vod28, na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 1; za sousedící s útvarem povrchových vod28 se pro účely tohoto nařízení považuje půdní blok, popřípadě jeho díl, jehož jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti do 25 metrů od útvaru povrchových vod28,

c)

půdní bloky, popřípadě jejich díly, na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 2,

d)

půdní bloky, popřípadě jejich díly sousedící s útvarem povrchových vod28, na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 2.

(2)

Výměra v rámci půdního bloku, popřípadě jeho dílu, na které hodlá v rámci tohoto titulu žadatel provést zatravnění, musí činit minimálně 0,1 ha.

(3)

Jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b) nebo d), žadatel zatravní přednostně plochu půdního bloku, popřípadě jeho dílu sousedící s útvarem povrchových vod28, a to tak, aby minimální šířka zatravňované plochy půdního bloku, popřípadě jeho dílu sousedící s útvarem povrchových vod28 činila nejméně 15 metrů.

(4)

Součástí žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů s vyznačením zatravňované plochy, kterou požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků, popřípadě jejich dílů.

(5)

Zařadit do titulu zatravňování orné půdy lze výměru orné půdy v rámci půdního bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda,

a)

který neměl v evidenci půdy evidovanou kulturu travní porost v průběhu části, nebo celého období trvajícího od 20. dubna 2004 do dne podání žádosti o zařazení,

b)

který měl v evidenci půdy evidovanou kulturu orná půda ke dni podání žádosti o zařazení,

c)

který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

1.

střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je vyšší než 10 stupňů,

2.

orná půda na alespoň 50 % plochy půdního bloku, popřípadě jeho dílu je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo velmi těžká,

3.

jakákoliv část půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází v méně příznivé oblasti podle zvláštního právního předpisu29,

4.

plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází z alespoň 50 % v zranitelných oblastech určených podle zvláštního právního předpisu30,

5.

půdní blok, popřípadě jeho díl sousedí s útvarem povrchových vod28, jedná-li se o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b) nebo d),

d)

na kterém není tento titul uplatňován,

e)

na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2, písm. b) nebo c) bodů 2 a 3, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,

f)

na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) až e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

(6)

Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého období

a)

založí nejpozději do 31. května travní porost pomocí podsevu nebo samostatného výsevu

1.

příslušným orgánem ochrany přírody5 schválené regionální travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách31, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo

2.

travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách31, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. c) nebo d),

je-li travní porost zakládán pomocí podsevu žadatel zajistí, aby nejpozději do 15. července kalendářního roku byla sklizena krycí plodina,

b)

oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu druhu zemědělské kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu z kultury orná půda na kulturu travní porost,

c)

neprovádí na příslušných půdních blocích, popřípadě jejich dílech pastvu hospodářských zvířat.

(7)

Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období ošetřuje travní porost založený podle titulu zatravňování orné půdy tak, aby

a)

aplikace herbicidů byla využívána pouze v prvních 2 letech příslušného pětiletého období, a to pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4 nesmí aplikovat herbicidy ani bodově,

b)

nebyla aplikována žádná hnojiva7 obsahující dusík, statková hnojiva8 ani upravené kaly23.

§ 11

Titul pěstování meziplodin

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do titulu pěstování meziplodin uvede výměru orné půdy, kterou požaduje zařadit do tohoto titulu a na níž hodlá pěstovat meziplodiny v průběhu příslušného pětiletého období.

(2)

Zařadit do titulu pěstování meziplodin lze výměru orné půdy,

a)

která bude k datu podání žádosti o zařazení činit alespoň 3 %, nejvýše však 10 % z celkové výměry orné půdy obhospodařované žadatelem evidované v evidenci půdy,

b)

na které není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. b), c) bodu 1 nebo písm. a) bodu 2, nejedná-li se o zemědělskou kulturu orná půda,

c)

na které není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), c) bodů 1 až 5 nebo písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,

d)

na které není tento titul uplatňován.

(3)

Žadatel v rámci titulu pěstování meziplodin

a)

vyseje

1.

v období od 20. června do 20. září příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 8 až 21 na seznamu v příloze č. 15 k tomuto nařízení, v alespoň minimálním objemu výsevu na 1 ha uvedeném v příloze č. 15 k tomuto nařízení, nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24,

2.

současně s osevem plodiny na ochranu vzcházejícího porostu v období do 31. května kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 1 až 7 na seznamu v příloze č. 15 k tomuto nařízení, v alespoň minimálním objemu výsevu na 1 ha uvedeném v příloze č. 15 k tomuto nařízení, nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24,

b)

v období od zasetí meziplodiny do 15. února následujícího kalendářního roku nebude porost mechanicky ani chemicky likvidovat nebo omezovat v růstu,

c)

provede nejdříve 16. února a nejpozději 31. května kalendářního roku následujícího po roce zasetí zapravení porostu meziplodiny do půdy a následné založení porostu hlavní plodiny, nepoužije-li žadatel bezorebnou technologii pro výsev hlavní plodiny,

d)

předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května kalendářního roku,

1.

na Fondem vydaném formuláři seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na kterou žádá o poskytnutí dotace v rámci tohoto titulu v příslušném kalendářním roce pětiletého období,

2.

specifikaci příslušné meziplodiny podle přílohy č. 15 k tomuto nařízení pěstované na jednotlivých půdních blocích, popřípadě jejich dílech podle bodu 1,

3.

zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, či částí půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na kterých bude v příslušném kalendářním roce vyseta meziplodina podle bodu 1.

(4)

Fond poskytne v příslušném kalendářním roce dotaci v rámci titulu pěstování meziplodin na výměru, na níž byly skutečně pěstovány meziplodiny v souladu s podmínkami podle odstavce 3, nejvýše však na výměru zařazenou do tohoto titulu v příslušném kalendářním roce.

(5)

Souhrnná zjištěná výměra, na niž žadatel požaduje pro příslušné období dotaci v tomto titulu a na níž plní podmínky podle tohoto nařízení, nesmí být nižší než 75 % výměry zařazené do tohoto titulu v příslušném období.

§ 12

Titul biopásy

(1)

Žadatel v žádosti o zařazení do titulu biopásy uvede

a)

seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda evidovaných v evidenci půdy, na nichž předpokládá založení biopásů v rámci tohoto titulu,

b)

výměru biopásů, které požaduje zařadit do tohoto titulu.

(2)

Součástí žádosti o zařazení do titulu biopásy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, včetně zákresu navržených biopásů v mapě půdních bloků, popřípadě jejich dílů.

(3)

Zařadit do titulu biopásy lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není

a)

tento titul uplatňován,

b)

uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. b), c) bodu 1 nebo písm. a) bodu 2, nejedná-li se o zemědělskou kulturu orná půda,

c)

uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), c) bodů 1, 2, 4, 5 nebo 6 nebo písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

(4)

Žadatel každoročně v průběhu příslušného pětiletého období v rámci titulu biopásy

a)

oseje nejpozději do 31. května kalendářního roku příslušné biopásy podle odstavce 1 písm. b) směsí osiva splňující složení podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení alespoň v minimálním objemu výsevu na 1 ha uvedeném v příloze č. 16 k tomuto nařízení, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24,

b)

umístí vytvořené biopásy podle písmene a) o šíři 6 až 12 metrů při okrajích půdních bloků, popřípadě jejich dílů nebo uvnitř půdních bloků, popřípadě jejich dílů ve směru orby; vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř půdních bloků, popřípadě jejich dílů musí být minimálně 50 metrů; biopás musí být vzdálen od dálnice nebo silnice I. a II. třídy32 minimálně 50 metrů, a to kteroukoliv svou částí,

c)

ponechá vytvořené biopásy podle písmene a) bez zásahu zemědělskou mechanizací a bez ošetření chemickými přípravky na ochranu rostlin do 31. března následujícího kalendářního roku a poté porost biopásů zapraví do půdy, nejpozději však do 31. května kalendářního roku,

d)

v případě změny polohy biopásu na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, předloží Fondu společně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. května příslušného kalendářního roku, nový zákres biopásů pro příslušný kalendářní rok,

e)

zajistí, aby vytvořené biopásy nebyly používány k přejezdům zemědělské techniky, ani jako souvratě,

f)

v případě osetí plochy širší než 12 metrů zajistí označení skutečné hranice biopásu viditelně v terénu.

§ 13

Sazby dotace

(1)

Sazba dotace v rámci titulu ekologické zemědělství činí

a)

155 EUR/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na orné půdě, s výjimkou pěstování zeleniny nebo speciálních bylin podle § 7,

b)

71 EUR/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech podle § 7, pokud nemá žadatel všechny půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou, na níž lze požadovat podle § 7 dotaci, evidované v evidenci půdy na žadatele k datu podání žádosti o poskytnutí dotace obhospodařované v systému ekologického zemědělství4, a to v období od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince kalendářního roku,

c)

849 EUR/ha, jde-li o pěstování vinicnebo chmelnic v systému ekologického zemědělství podle § 7,

d)

564 EUR/ha, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin na orné půdě v systému ekologického zemědělství podle § 7,

e)

89 EUR/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech podle § 7, pokud má žadatel všechny půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou, na níž lze požadovat podle § 7 dotaci, evidované v evidenci půdy na žadatele k datu podání žádosti o poskytnutí dotace obhospodařované v systému ekologického zemědělství4, a to v období od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince kalendářního roku,

f)

849 EUR/ha, jde-li o pěstování ovocných sadů v systému ekologického zemědělství podle § 7, které jsou tvořeny minimálně 200 kusy ovocných stromů uvedených v příloze č. 17 k tomuto nařízení na hektar nebo minimálně 800 kusy ovocných keřů uvedených v příloze č. 17 k tomuto nařízení na hektar, a to v období od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince kalendářního roku,

g)

510 EUR/ha, jde-li o pěstování ovocných sadů v systému ekologického zemědělství podle § 7, které nejsou uvedeny v písmeni f).

(2)

Dotace v rámci titulu ekologické zemědělství se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci titulu biopásy podle tohoto nařízení, popřípadě v rámci titulu biopásy podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nebo v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(3)

Sazba dotace v rámci titulu integrovaná produkce činí,

a)

jde-li o ovoce, 435 EUR/ha ovocného sadu, ve kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 8 odst. 4,

b)

jde-li o révu vinnou, 507 EUR/ha vinice, ve které žadatel bude plnit podmínky podle § 8 odst. 5,

c)

jde-li o zeleninu, 440 EUR/ha orné půdy, na které žadatel bude plnit podmínky podle § 8 odst. 7.

(4)

Sazba dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů činí

a)

75 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 7,

b)

100 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 8,

c)

116 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 9 písm. a),

d)

135 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 9 písm. b),

e)

120 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu horské a suchomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 10,

f)

130 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu horské a suchomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 11 písm. a),

g)

150 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu horské a suchomilné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 11 písm. b),

h)

417 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 12,

i)

202 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 13,

j)

183 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 14,

k)

112 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu pastviny, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 15,

l)

169 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 16,

m)

308 EUR/ha travního porostu zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 9 odst. 17.

(5)

Sazba dotace podle odstavce 4 písm. c) až g), i), j), l) nebo m) se sníží o 112 EUR/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území5, popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu; v případě odstavce 4 písm. a), b) nebo k) se dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů na půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území5, popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu neposkytne; nachází-li se půdní blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště chráněného území5 jen zčásti, dotace se sníží nebo neposkytne jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.

(6)

Sazba dotace v rámci titulu zatravňování orné půdy činí

a)

270 EUR/ha zatravněné výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. c),

b)

295 EUR/ha zatravněné výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. d),

c)

350 EUR/ha zatravněné výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. a),

d)

374 EUR/ha zatravněné výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle § 10 odst. 1 písm. b).

(7)

Sazba dotace podle odstavce 6 se sníží o 89 EUR/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území5; nachází-li se půdní blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště chráněného území5 jen zčásti, dotace se sníží jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.

(8)

Sazba dotace v rámci titulu pěstování meziplodin činí 104 EUR/ha orné půdy oseté meziplodinou v souladu s podmínkami uvedenými v § 11.

(9)

Dotace v rámci titulu pěstování meziplodin se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci titulu biopásy podle tohoto nařízení, popřípadě v rámci titulu biopásy podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nebo v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(10)

Sazba dotace v rámci titulu biopásy činí 401 EUR/ha biopásu založeného a ošetřovaného podle podmínek stanovených v § 12.

(11)

Dotace v rámci titulu ekologické zemědělství se neposkytne na díl půdního bloku, na který je v příslušném kalendářním roce podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) nebo podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(12)

Výši dotace při uplatňování jednotlivých agroenvironmentálních opatření Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 10 pro příslušné agroenvironmentální opatření.

(13)

Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 12 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.

(14)

Jestliže žadateli má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace na jednotlivý půdní blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část v rámci agroenvironmentálních opatření podle

a)

§ 2 písm. a), jde-li o ornou půdu, podle § 2 písm. c) v přepočtu na 1 ha vyšší než 600 EUR,

b)

§ 2 písm. a), jde-li o travní porosty, podle § 2 písm. b) v přepočtu na 1 ha vyšší než 450 EUR, nebo

c)

§ 2 písm. a), jde-li o vinice, ovocné sady nebo chmelnice v přepočtu na 1 ha vyšší než 900 EUR,

Fond dotaci poskytnutou na tento blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část poměrně sníží u všech agroenvironmentálních opatření, v jejichž rámci má být žadateli na tento blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část dotace poskytnuta.

§ 14

Snížení dotace

(1)

Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)

titulu ekologické zemědělství porušení

1.

podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4 ve výši do 20 000 Kč včetně , nejde-li o pravomocné uložení pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4,

2.

podmínky uvedené v § 7 odst. 11 písm. b) nebo c), snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,

b)

titulu integrovaná produkce porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. b) nebo v § 8 odst. 5 písm. d),

c)

titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. g),

d)

titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. g),

e)

titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. e),

f)

titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. e),

g)

titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. d),

h)

titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. e) nebo i),

i)

titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. f).

(2)

Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele

a)

porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. f) bodu 2, popřípadě v § 9 odst. 7 písm. e), § 9 odst. 8 písm. c), § 9 odst. 10 písm. c), § 9 odst. 12 písm. b), § 9 odst. 13 písm. b), § 9 odst. 14 písm. b), § 9 odst. 15 písm. d), § 9 odst. 16 písm. c), § 9 odst. 17 písm. d), jde-li o porušení v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,

b)

při uplatnění titulu ekologické zemědělství

1.

porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4 ve výši nad 20 000 Kč do 50 000 Kč včetně , nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4,

2.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy ; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

3.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

4.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 10 písm. a) nebo b); snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,

c)

při uplatnění titulu integrovaná produkce

1.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. c); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35,

2.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. e); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35,

d)

při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů

1.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,

2.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy,

e)

při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. e),

f)

při uplatnění titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. e),

g)

při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. g),

h)

při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. f),

i)

při uplatnění titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. b) nebo e).

(3)

Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele

a)

při uplatnění titulu ekologické zemědělství

1.

porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4 ve výši nad 50 000 Kč do 70 000 Kč včetně , nejde-li o pravomocné uložení pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4,

2.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

3.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

b)

při uplatnění titulu integrovaná produkce

1.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. d); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35,

2.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. f),

3.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. f); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35,

4.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. l) nebo m),

5.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění 7 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodě 1 nebo 2,

6.

ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem, překročení mezní hodnoty chemické látky obsažené v ovoci uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části D přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

7.

ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. h) nebo ve vzorku odebraném Fondem, překročení mezní hodnoty některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 10 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedených v části E přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

c)

při uplatnění titulu louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 7 písm. c) nebo d),

d)

při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. f),

e)

při uplatnění titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. f),

f)

při uplatnění titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. c) nebo d),

g)

při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 13 písm. c), d) nebo e),

h)

při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 14 písm. c), d) nebo e),

i)

při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. f) nebo h),

j)

při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. e) nebo g),

k)

při uplatnění titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. f), g) nebo h),

l)

při uplatnění titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. b) nebo v § 10 odst. 7 písm. a),

m)

při uplatnění titulu pěstování meziplodin porušení podmínek uvedených v § 11 odst. 3 písm. a),

n)

při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů

1.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,

2.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu.

(4)

Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství36a a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti o poskytnutí dotace a v žádosti o poskytnutí dotace nevykázané je

a)

vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, sníží platbu o 1 %36a,

b)

vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, sníží platbu o 2 %36a,

c)

vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %36a.

(5)

Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření vypočtená podle § 13 se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele

a)

při uplatnění titulu ekologické zemědělství

1.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

2.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

3.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 11 písm. a); snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,

b)

při uplatnění titulu integrovaná produkce porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění 8 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodu 1 nebo 2,

c)

při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů

1.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,

2.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu.

(6)

Zjistí-li Fond porušení podmínek uvedených v § 4 odst. 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,

a)

vypočte rozsah porušení za každou oblast podmínek podle § 4 odst. 2 písm. c) bodu 2 nebo 3 jako procentuální podíl dosažených bodů za všechny podmínky dané oblasti podle části B oddílu I nebo II přílohy č. 3 z celkového možného počtu bodů za danou oblast minimálních podmínek,

b)

vyhodnotí míru porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

c)

sníží v daném roce platbu v agroenvironmentálních opatřeních

1.

o 1 % za každou oblast, pokud je míra porušení v dané oblasti vyhodnocena jako malé porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

2.

o 3 % za každou oblast, pokud je míra porušení v dané oblasti vyhodnocena jako střední porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo

3.

o 5 % za každou oblast, pokud je míra porušení v dané oblasti vyhodnocena jako velké porušení podle části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každé kontrolované podmínky za účelem stanovení celkové míry porušení za každou oblast. Poté sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušných podmínek. Je-li v rámci podmínky v příslušné oblasti více zpráv o kontrole s porušením stejné podmínky za příslušný kalendářní rok, pro stanovení celkové míry porušení za podmínku zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.

§ 15

Neposkytnutí dotace

Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a)

porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), přičemž za porušení této podmínky se považuje nepředložení evidence hnojení9 v průběhu kontroly na místě35 nebo předložení takové evidence, ze které není možné zjistit plnění podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. c), § 8 odst. 7 písm. j), § 8 odst. 7 písm. k), § 9 odst. 7 písm. a), § 9 odst. 8 písm. a), § 9 odst. 10 písm. a), § 9 odst. 15 písm. a), § 9 odst. 15 písm. b), § 9 odst. 16 písm. b), nebo § 9 odst. 17 písm. c),

b)

porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. f) bodu 2, popřípadě v § 9 odst. 7 písm. e), § 9 odst. 8 písm. c), § 9 odst. 10 písm. c), § 9 odst. 12 písm. b), § 9 odst. 13 písm. b), § 9 odst. 14 písm. b), § 9 odst. 15 písm. d), § 9 odst. 16 písm. c), § 9 odst. 17 písm. d), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,

c)

při uplatnění titulu ekologické zemědělství

1.

porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4 ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč včetně , nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4,

2.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila v kontrolním období méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; neposkytnutí dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

3.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila v kontrolním období více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; neposkytnutí dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

4.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

5.

porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,

d)

při uplatnění titulu integrovaná produkce

1.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a) nebo v § 8 odst. 5 písm. a), b), c) ,

2.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. c), d), j), k) nebo n),

3.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. i); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích rozborů v průběhu kontroly na místě35,

4.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. g) nebo v § 8 odst. 5 písm. g); dotace se neposkytne na příslušný půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém bylo porušení zjištěno; výměra půdního bloku, popřípadě jeho dílu, na který Fond neposkytne dotaci podle tohoto odstavce, se do zjištěné výměry podle předpisů Evropských společenství nezahrne,

5.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění více než 8 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodě 1 nebo 2,

6.

ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem, dosažení nebo překročení mezní hodnoty chemické látky obsažené v ovoci uvedené v části D přílohy č. 10 a zároveň nepřekročí hodnotu některých z chemických látek uvedených v části F přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

7.

ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. h) nebo ve vzorku odebraném Fondem, dosažení nebo překročení mezní hodnoty některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části E přílohy č. 10 a zároveň nepřekročí hodnotu některých z chemických látek uvedených v části G přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

e)

při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů

1.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila v kontrolním období méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,

2.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila v kontrolním období více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy ,

3.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,

4.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu,

5.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. d),

f)

při uplatnění titulu louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 7 písm. b),

g)

při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky

1.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. b) nebo d) nebo v § 9 odst. 9 písm. a) nebo b),

2.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. c), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry těchto luk evidovaných v evidenci půdy,

h)

při uplatnění titulu horské a suchomilné louky

1.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. b) nebo d) nebo v § 9 odst. 11 písm. a) nebo b),

2.

porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. c), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry těchto luk evidovaných v evidenci půdy,

i)

při uplatnění titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. a) nebo b),

j)

při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 13 písm. a) nebo b),

k)

při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 14 písm. a) nebo b),

l)

při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. c) ,

m)

při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. a) ,

n)

při uplatnění titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. a), b) nebo d),

o)

při uplatnění titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) nebo v § 10 odst. 7 písm. b) nebo porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. b), byla-li již udělena sankce za porušení této podmínky v souladu s § 14 odst. 3 písm. l),

p)

při uplatnění titulu pěstování meziplodin porušení podmínek uvedených v § 11 odst. 3 písm. b), c) nebo v § 11 odst. 5,

q)

při uplatnění titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. a), c) nebo d),

r)

porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. e), přičemž za porušení této podmínky se považuje nepředložení záznamů (evidence) o používání přípravků na ochranu rostlin10 v průběhu kontroly na místě35 nebo předložení takových záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a), § 8 odst. 5 písm. a), § 8 odst. 5 písm. b), § 8 odst. 5 písm. e) nebo § 8 odst. 7 písm. d).

§ 16

Vrácení dotace

(1)

Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)

titulu louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 7 písm. a),

b)

titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. a),

c)

titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. a),

d)

titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. a) nebo b),

e)

titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. b),

f)

titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. c),

Fond rozhodne o vrácení dotace za příslušný kalendářní rok pětiletého období, ve kterém došlo k porušení podmínky.

(2)

Rozhodnul-li Fond o neposkytnutí dotace nebo o jejím snížení na základě zjištění porušení podmínek uvedených v předpisech Evropských společenství nebo v § 7 až 12 poté, kdy byla žadateli v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření již dotace poskytnuta, žadatel vrátí dotaci na příslušný bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla poskytnuta.

(3)

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci14, snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby se neprovede.

(4)

Skutečnost uvedená v § 20 odst. 5 není důvodem pro vrácení dotace podle § 5 odst. 7.

§ 17

Vyřazení z agroenvironmentálního opatření a vrácení dotace

(1)

Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)

titulu ekologické zemědělství, že byla v průběhu příslušného pětiletého období žadateli zrušena registrace v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu19,

b)

titulu integrovaná produkce

1.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. e) nebo f); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích rozborů v průběhu kontroly na místě35,

2.

ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. e) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v půdě uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

3.

ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. f), popřípadě ve vzorku odebraném Fondem, překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v ovoci uvedené v části F přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

4.

porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. g) nebo h); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích rozborů v průběhu kontroly na místě35,

5.

ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. g) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v půdě uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

6.

ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. h), popřípadě ve vzorku odebraném Fondem, překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části G přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného agroenvironmentálního opatření pro příslušné pětileté období a vrácení dotace pro příslušné agroenvironmentální opatření od počátku tohoto pětiletého období.

(2)

Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 2, 3 nebo odst. 6 písm. a), dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne na půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém k porušení podmínky došlo, a Fond současně rozhodne o vyřazení půdního bloku, popřípadě jeho dílu, na kterém k porušení podmínky došlo, z příslušného agroenvironmentálního opatření; případná povinnost vrátit poskytnutou dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 20-22)

§ 20

Přechodná ustanovení

(1)

Hodlá-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období

a)

zařadit dodatečnou výměru do příslušného agroenvironmentálního opatření podle § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., a to v rozsahu překračujícím limit podle § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,

b)

zvýšit výměru již zařazenou do příslušného agroenvironmentálního opatření podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. v pátém kalendářním roce příslušného pětiletého období, nebo

c)

převést zařazení v agroenvironmentálním opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b), c) bodů 4 až 6 nebo písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb. do zařazení do agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení,

podá novou žádost o zařazení podle odstavce 2 při dodržení podmínek uvedených v odstavcích 4, 5 a 6.

(2)

Podává-li žadatel žádost o zařazení podle odstavce 1, uvede v této žádosti

a)

zařazení půdního bloku, popřípadě jeho dílu do příslušného agroenvironmentálního opatření podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., popřípadě do titulu v rámci tohoto opatření, včetně zařazené výměry,

b)

zařazení půdního bloku, popřípadě jeho dílu do příslušného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, popřípadě do titulu v rámci tohoto opatření, včetně zařazené výměry,

c)

snížení zařazené výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu včetně případného důvodu snížení podle § 5 odst. 5,

d)

zvýšení zařazené výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu,

e)

půdní bloky, popřípadě jejich díly, které dosud nebyly zařazeny do příslušného agroenvironmentálního opatření podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a žadatel je požaduje zařadit do opatření podle tohoto nařízení.

Na takto podanou žádost se uplatní podmínky stanovené v § 3 a 5 obdobně. Splní-li žadatel podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření se posuzuje u výměry zařazené do nového pětiletého období i ve vztahu k nedokončenému původnímu pětiletému období. Nedokončení původního pětiletého období se v tomto případě za porušení podmínek nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nepovažuje.

(3)

Jestliže dojde ke skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 nebo 2, přičemž žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce je zařazen v příslušném agroenvironmentálním opatření podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., a druhý z těchto dvou, žadatel nebo nabyvatel, je zařazen v příslušném agroenvironmentálním opatření podle tohoto nařízení, neuplatní se § 6 odst. 3, ale nabyvatel, popřípadě nájemce oznámí Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném formuláři, kde uvede půdní bloky, popřípadě jejich díly dosud zařazené do agroenvironmentálního opatření dle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. v souladu s odstavci 4, 5 a 6. Na takto podané oznámení se uplatní podmínky stanovené v § 3 a 6 obdobně. Jestliže nabyvatel výše uvedenou skutečnost oznámí poté, co žadatel nebo nabyvatel doručili žádost o dotaci na příslušný kalendářní rok, budou v tomto kalendářním roce na nabytých i dosud zařazených půdních blocích, popřípadě jejich dílech dodržovány podmínky původního zařazení před převzetím závazku a dotace bude poskytnuta pro daný kalendářní rok podle původních závazků.

(4)

Žadatel uplatňující postup podle odstavce 1 nebo 3, který byl na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu zařazen

a)

do podopatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok, popřípadě jeho díl zařadit podle tohoto nařízení do titulu ekologické zemědělství [§ 2 písm. a) bod 1],

b)

do podopatření ošetřování travních porostů, louka podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň výměra tohoto půdního bloku, popřípadě jeho dílu nacházející se ve zvláště chráněném území5, v území ochranných pásem národních parků5 nebo v území ptačí oblasti4 je menší než 50 % výměry tohoto půdního bloku, popřípadě jeho dílu, může tento půdní blok, popřípadě jeho díl zařadit podle tohoto nařízení do

1.

titulu louky [§ 2 písm. b) bod 1],

2.

titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

3.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako hnízdiště bahňáků,

4.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,

5.

titulu suché stepní trávníky a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako suché stepní trávníky a vřesoviště; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako suché stepní trávníky a vřesoviště vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

c)

do podopatření ošetřování travních porostů, louka podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň výměra tohoto půdního bloku, popřípadě jeho dílu nacházející se ve zvláště chráněném území5, v území ochranných pásem národních parků5 nebo v území ptačí oblasti5 je větší nebo rovna 50 % výměry tohoto půdního bloku, popřípadě jeho dílu, může tento půdní blok, popřípadě jeho díl zařadit podle tohoto nařízení do

1.

titulu louky [§ 2 písm. b) bod 1] jen se souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody5,

2.

titulu mezofilní a vlhkomilné louky [§ 2 písm. b) bod 2], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako mezofilní a vlhkomilná louka,

3.

titulu horské a suchomilné louky [§ 2 písm. b) bod 3], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako horská a suchomilná louka,

4.

titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

5.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako hnízdiště bahňáků,

6.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,

7.

titulu druhově bohaté pastviny [§ 2 písm. b) bod 8], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako druhově bohatá pastvina,

8.

titulu suché stepní trávníky a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako suché stepní trávníky a vřesoviště; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako suché stepní trávníky a vřesoviště vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

d)

do podopatření ošetřování travních porostů, pastvina podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 7 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň výměra tohoto půdního bloku, popřípadě jeho dílu nacházející se ve zvláště chráněném území5, v území ochranných pásem národních parků5 nebo v území ptačí oblasti5 je menší než 50 % výměry tohoto půdního bloku, popřípadě jeho dílu, může tento půdní blok, popřípadě jeho díl zařadit podle tohoto nařízení do

1.

titulu pastviny [§ 2 písm. b) bod 7],

2.

titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

3.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako hnízdiště bahňáků,

4.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,

5.

titulu suché stepní trávníky a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako suché stepní trávníky a vřesoviště; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako suché stepní trávníky a vřesoviště vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

e)

do podopatření ošetřování travních porostů, pastvina podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 7 nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a zároveň výměra tohoto půdního bloku, popřípadě jeho dílu nacházející se ve zvláště chráněném území5, v území ochranných pásem národních parků5 nebo v území ptačí oblasti4 je větší nebo rovna 50 % výměry tohoto půdního bloku, popřípadě jeho dílu, může tento půdní blok, popřípadě jeho díl zařadit podle tohoto nařízení do

1.

titulu pastviny [§ 2 písm. b) bod 7] jen se souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody5,

2.

titulu mezofilní a vlhkomilné louky [§ 2 písm. b) bod 2], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako mezofilní a vlhkomilná louka,

3.

titulu horské a suchomilné louky [§ 2 písm. b) bod 3], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako horská a suchomilná louka,

4.

titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

5.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako hnízdiště bahňáků,

6.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,

7.

titulu druhově bohaté pastviny [§ 2 písm. b) bod 8], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako druhově bohatá pastvina,

8.

titulu suché stepní trávníky a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako suché stepní trávníky a vřesoviště; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako suché stepní trávníky a vřesoviště vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

f)

do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., na kterém se zavázal uplatňovat podmínky podle § 7 odst. 8 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok, popřípadě jeho díl zařadit podle tohoto nařízení do

1.

titulu mezofilní a vlhkomilné louky [§ 2 písm. b) bod 2], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako mezofilní a vlhkomilná louka,

2.

titulu horské a suchomilné louky [§ 2 písm. b) bod 3], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako horská a suchomilná louka,

3.

titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

4.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako hnízdiště bahňáků,

5.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako hnízdiště chřástala polního,

6.

titulu druhově bohaté pastviny [§ 2 písm. b) bod 8], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako druhově bohatá pastvina,

7.

titulu suché stepní trávníky a vřesoviště [§ 2 písm. b) bod 9], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako suché stepní trávníky a vřesoviště; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako suché stepní trávníky a vřesoviště vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

g)

do podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 4 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tuto plochu půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařadit podle tohoto nařízení do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4],

h)

do podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech, hnízdiště chřástala polního podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 5 a § 12 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok, popřípadě jeho díl zařadit podle tohoto nařízení do

1.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního [§ 2 písm. b) bod 6],

2.

titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

i)

do podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech, hnízdiště bahňáků podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 5 a § 12 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok, popřípadě jeho díl zařadit podle tohoto nařízení do

1.

titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků [§ 2 písm. b) bod 5],

2.

titulu trvale podmáčené a rašelinné louky [§ 2 písm. b) bod 4], jestliže je tento půdní blok, popřípadě jeho díl v evidenci půdy označen jako trvale podmáčená a rašelinná louka; do tohoto titulu lze zařadit i část půdního bloku, popřípadě jeho dílu, je-li jako podmáčená a rašelinná louka vymezena v evidenci půdy jen jeho část,

j)

do podopatření péče o krajinu titulu biopásy podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 6 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok, popřípadě jeho díl zařadit podle tohoto nařízení do titulu biopásy [§ 2 písm. c) bod 3],

k)

podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné podle § 2 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., může tento půdní blok, popřípadě jeho díl zařadit podle tohoto nařízení do titulu integrovaná produkce [§ 2 písm. a) bod 2].

(5)

Jestliže žadatel uplatňující postup podle odstavce 1 nebo 3, který byl na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu zařazen do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., a zároveň se na tomto půdním bloku, popřípadě jeho dílu nachází plocha označená v evidenci půdy jako nevhodná pro agroenvironmentální opatření, žadatel tuto plochu do žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle tohoto nařízení nezahrne.

(6)

Jestliže žadatel byl zařazen do více podopatření, popřípadě titulů podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a uplatňuje postup podle odstavce 1 nebo 3, převede zařazení v těchto podopatřeních, popřípadě titulech v souladu s odstavcem 4 současně.

(7)

Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 29. května 2015.

(8)

Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 7, použije se § 4 odst. 3 obdobně.

§ 20a

Prodloužené závazky

Na prodloužené období se použijí obdobně ustanovení upravující pětileté období, přičemž podmínky stanovené pro pátý rok příslušného pětiletého období se použijí obdobně pro poslední rok prodlouženého období, nestanoví-li toto nařízení jinak.

§ 20b

Kultura zemědělské půdy

Pro účely tohoto nařízení se kulturou zemědělské půdy

a)

travní porost rozumí kultura zemědělské půdy trvalý travní porost podle § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, nebo travní porost podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., na jehož převážné části byla evidována v evidenci půdy kultura travní porost podle § 3i písm. b) zákona k 30. září 2014; v případě § 10 odst. 6 písm. b) se kulturou zemědělské půdy travní porost rozumí kultura zemědělské půdy travní porost nebo trvalý travní porost podle § 3 odst. 3 a 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.,

b)

orná půda rozumí kultura zemědělské půdy orná půda standardní podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.; v případě § 13 odst. 1 písm. a) se kulturou zemědělské půdy orná půda rozumí kultura zemědělské půdy orná půda standardní nebo úhor podle § 3 odst. 2 a 4 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a

c)

sad rozumí kultura zemědělské půdy trvalá kultura ovocný sad podle § 3 odst. 8 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.; v případě § 7 odst. 10 a 11, § 13 odst. 1 písm. g), § 14 odst. 1 písm. a) bodu 2, § 14 odst. 2 písm. b) bodu 4 a § 14 odst. 5 písm. a) bodu 3 se kulturou zemědělské půdy sad rozumí kultura zemědělské půdy trvalá kultura ovocný sad podle § 3 odst. 8 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., nebo jiná trvalá kultura podle § 3 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., na jejíž převážné části byla evidována v evidenci půdy kultura ovocný sad podle § 3i písm. e) zákona k 30. září 2014.

§ 21

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 22

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2007.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

 

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.

Příloha č. 1

Speciální byliny a zelenina pěstované v systému ekologického zemědělství na orné půdě pro účely podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul ekologické zemědělství (§ 7)

Speciální byliny

Andělika lékařská Archangelica officinalis Hoffm. (syn.: Angelica archangelica L.)

Máta kadeřavá Mendha spicata var. crispa

Bazalka pravá Ocimum basilicum L.

Máta okrouhlolistá Mentha rotundifolia

Bedrník anýz Pimpinella anisum L.

Mateřídouška obecná Thymus serpyllum L.

Benedikt lékařský (čubet) Cnicus benedictus L.

Meduňka lékařská Melissa officinalis L.

Brutnák lékařský Borago officinalis

Měsíček lékařský Calendula officinalis L.

Divizna velkokvětá Verbascum densiflorum Bertol. (syn.: Verbascum thapsiforme Schrader)

Náprstník vlnatý Digilalis lanata Ehrh.

Dobromysl obecná Origanum vulgare

Oman pravý Inula helenium L.

Fenykl obecný Hoeniculum vulgare

Ostropestřce mariánský Silybum marianum (L). Gaertn.

Heřmánek pravý Matricaria recutita L. (syn.: Chamomilla recutita (L.) Rauschert)

Pelyněk kozalec (estragon) Artemisia dracunculus L.

Heřmánek římský Chamaemelum nobile (L.) All.

Pískavice řecké seno Trigonella foenum-graecum L.

Chrpa modrák Centaurea cyanos L.

Rozchodnice růžová Rhodiola rosea L.

Jablečník obecný Marrubium vulgare L.

Rozmarýn lékařský Rosmarinus officinalis

Jehlice rolní Ononis arvensis L.

Rulík zlomocný Atropa bella-donna L.

Jestřabina lékařská Galega officinalis L.

Řebříček chlumní Achillea collina Becker ex Reichb.

Jitrocel kopinatý Plantago lanceolata L.

Řepík lékařský Agrimonia eupatoria L.

Kmín kořenný Carum carvi L.

Řepík vonný Agrimonia procera Wallr.

Konopice bledožlutá Galeopsis segetum Necker

Saturejka vytrvalá Satureja montana L.

Kopr vonný Anethum graveolens L.

Saturejka zahradní Satureja hortensis L.

Kopřiva dvoudomá Urtica dioica L.

Sléz maurský Malva mauritiana L.

Koriandr setý Coriandrum sativum L.

Šalvěj lékařská Salvia officinalis L.

Kozlík lékařský Valeriana officinalis L.

Terčovka nachová Echinacea purpurea L.

Lékořice lysá Glycyrrhiza glabra L.

Topolovka růžová Alcea rosea L. (syn.: Althaea rosea (L.) Cav.)

Levandule lékařská Lavandula angustifolia Miller

Třezalka tečkovaná Hypericum perforatum L.

Libeček lékařský Levisticum officinale Koch

Třezalka skvrnitá x třezalka tečkovaná Hypericum maculatum Crantz x H. perforatum L.

Lopuch větší Arctium lappa L.

Tymián obecný Thymus vulgaris L.

Majoránka zahradní Origanum majorana L. (syn.: Majorana hortensis Moench)

Včelník moldavský Dracocephalum moldavica L.

Maralí kořen (leuzea saflorová) Leuzea carthamoides (syn. Rhaponticum carthamoides)

Yzop lékařský Hyssopus officinalis L.

Máta peprná Mentha x piperita L.

 

 

Zelenina

Brokolice Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. cymosa Duch.

Okurka setá Cucumis sativus L. a) nakládačka; b) salátová

Celer bulvový Apium graveolens L. var. rapaceum (Miller) Gaud.

Paprika roční Capsicum annuum L. a) kořeninová; b) zeleninová

Celer listový Apium graveolen L. var. secalinum Alef.

Pastinák setý Pastinaca sativa L.

Celer řapíkatý Apium graveolens L. var. dulce (Miller) Pers.

Pažitka pravá Allium schoenoprasum L.

Cibule kuchyňská Allium cepa L. - jarní; - ozimá

Petržel zahradní kořenová Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert

Cibule šalotka Allium ascalonicum Strand. et Manet. non L

Petržel zahradní naťová Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert

Cibule zimní (sečka) Allium fistulosum L.

Pór pravý Allium porrum L.

Čekanka salátová Cichorium intybus L. (partim)

Rajče Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a) determinantní (keříčkové), b) indeterminantní (tyčkové)

Černý kořen Scorzonera hispanica L.

Reveň rebarbora Rheum rhabarbarum L.

Česnek kuchyňský Allium sativum L. - jarní, - ozimý

Rukola (Roketa setá) Eruca sativa Miller (syn. Rucola coltivata)

Fazol obecný keříčkový Phaseolus vulgaris L. var. nanus L.

Ředkvička Raphanus sativus L. var. sativus

Fazol obecný pnoucí Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris

Řepa salátová Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Fenykl sladký Foeniculum vulgare Mill. var. dulce

Řeřicha zahradní Lepidium sativum L.

Hrách setý cukrový Pisum sativum L. convar. axiphium Alef. emend. C. O. Lehm.

Salát hlávkový Lactuca sativa L. var. capitata L.

Hrách setý dřeňový Pisum sativum L. convar. medullare Alef emend C.O. Lehm.

Salát listový Lactuca sativa L. var. crispa L.

Chřest Asparagus officinalis

Salát římský Lactuca sativa L. var. romana L. Gars

Kadeřávek (kapusta kadeřavá) Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef: var. sabellica L.

Špenát setý Spinacia oleracea L.

Kapusta hlávková Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. sabauda L. Ranost - jarní; - ozimá

Štěrbák zahradní (endivie) Cichorium endivia L.

Kapusta růžičková Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

Tuřín Brasicca napus var. napobrassica

Kedluben Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef: var. gongylodes

Tykev fikolistá Cucurbita ficifolia C. Bouché

Kozlíček polníček Valerianella locusta (L.) Laterr.

Tykev obecná Cucurbita pepo L.

Křen selský Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Meyer et Scherb.

Tykev olejná Cucurbita pepo L. var. oleifera

Květák Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

Tykev velkoplodá Cucurbita maxima Duchesne

Lilek vejcoplodý (baklažán) Solanum melongena L.

Vodnice (Brukev řepák vodnice) Brassica rapa L. var. Rapa

Mangold Beta vulgaris L. var. vulgaris

Zelí čínské Brassica chinensis L.

Meloun cukrový Cucumis melo L.

Zelí hlávkové bílé Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. alba DC. Ranost

Meloun vodní Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai

Zelí hlávkové červené Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. Ranost

Mrkev obecná Daucus carota L.

Zelí pekingské Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Příloha č. 2

zrušena

Příloha č. 3

Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

 

Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se považuje:

I.

oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv v agroenvironmentálních opatřeních

1.

podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?“,

2.

podmínka stanovená v § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?“,

3.

podmínka stanovená v § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?“,

4.

podmínka stanovená v § 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?“,

5.

podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití?“,

II.

oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálních opatřeních

1.

podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona?“,

2.

podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona?“,

3.

podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?“.

 

Část B. Bodové vyhodnocení porušení podmínek minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

I.

oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv v agroenvironmentálních opatřeních

1.

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení do 5 ha plochy, kde je období zákazu hnojení

nedodržení 5-10 ha plochy, kde je období zákazu hnojení

nedodržení nad 10 ha plochy, kde je období zákazu hnojení

použití do 20 kg N/ha

použití 20-40 kg N/ha

použití nad 40 kg N/ha

 

 

 

6

8

10

6

8

10

X

10

30

2.

Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

Velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení na ploše do 5 ha

pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod

nedodržení na ploše 5-10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod

nedodržení na ploše nad 10 ha

pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod

erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce do 25 m

erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce 26 - 50 m

erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce nad 50 m

 

 

 

4

6

8

4

6

8

X

10

26

3.

Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení na ploše do 5 ha

nedodržení na ploše 5 - 10 ha

nedodržení na ploše nad 10 ha

použití do 20 kg N/ha

použití 20-40 kg N/ha

použití nad 40 kg N/ha

 

 

 

4

6

8

4

6

8

X

10

26

4.

Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?

rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení do 10 ha

nedodržení na ploše 10 -20 ha

nedodržení na ploše nad 20 ha

nerovnoměrnost pokrytí do 25 %

nerovnoměrnost pokrytí 26 - 50%

nerovnoměrnost pokrytí nad 50

%

 

 

 

4

6

8

4

6

8

X

10

26

5.

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se svažitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení na ploše do 5 ha

nedodržení na ploše 5-10 ha

nedodržení na ploše nad 10 ha

použití do 20 kg N/ha

použití 20-40 kg N/ha

použití nad 40 kg N/ha

 

 

 

4

5

6

3

4

6

X

10

22

II.

oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálních opatřeních

1.

Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

X

X

pevně

stanoveno

X

X

pevně

stanoveno

 

X

 

X

X

3

X

X

3

1

X

7

2.

Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona?

Rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

X

X

pevně

stanoveno

X

X

pevně

stanoveno

 

X

 

X

X

3

X

X

3

1

X

7

3.

Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?

rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

X

pevně

stanoveno

X

1 druh

skladovaného

přípravku

(podle

obchodního

názvu)

2-5 druhů skladovaných přípravků (podle obchodního názvu)

6 a více druhů

skladovaných

přípravků

(podle

obchodního

názvu)

 

X

 

X

3

X

1

2

3

1

X

7

 

Část C. Převedení bodového vyhodnocení podle části B do slovního

Zisk bodů z maximálního možného porušení

Celková míra porušení

vyšší než 10 % do 40 % včetně

malé porušení

vyšší než 40 % do 80 % včetně

střední porušení

nad 80 %

velké porušení

Příloha č. 4

Přepočítávací koeficienty

Druh a kategorie hospodářských zvířat

Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky

skot ve věku nad 24 měsíců

1,0

skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců

0,6

skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců

0,2

ovce ve věku nad 12 měsíců

0,15

kozy ve věku nad 12 měsíců

0,15

koně ve věku nad 6 měsíců

1,0

koně ve věku do 6 měsíců

0,4

Příloha č. 5

Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů, které lze pěstovat v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)

Druh ovocného stromu

Druh ovocného keře

Broskvoň

Angrešt

Hrušeň

Maliník

Jabloň

Ostružiník

Meruňka

Rybíz

Slivoň

 

Třešeň

 

Višeň

 

Příloha č. 6

Zelenina pěstovaná v systému integrované produkce na orné půdě pro účely podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce (§ 8)

Zelenina

Brokolice

Okurka setá

Brassica oleracea L. convar.

Cucumis sativus L.

botrytis (L.) Alef. var.

 

cymosa Duch.

 

Celer

Paprika roční

Apium graveolens L.

Capsicum annuum L.

Cibule kuchyňská

Pastinák setý

Allium cepa L.

Pastinaca sativa L.

- jarní; - ozimá

 

Cibule sečka

 

Allium fistulosum L.

 

Česnek kuchyňský

Pažitka pravá

Allium sativum L.

Allium schoenoprasum L.

- jarní; - ozimý

 

Fazol obecný

Petržel zahradní kořenová

Phaseolus vulgaris L.

Petro selinum crispum (Miller)

Nyman ex A. W. Hill convar.

radicosum (Alef.) Danert

Hrách zahradní

Petržel zahradní naťová

Pisum sativum L. ssp.

Petro selinum crispum (Miller)

hortensie

Nyman ex A. W. Hill convar.

vulgare (Nois) Danert

Kapusta hlávková

Pór pravý

Brassica oleracea L. convar.

Allium porrum L.

capitata (L.) Alef var.

 

sabauda L.

 

Ranost

 

- jarní; - ozimá

 

Kapusta růžičková

Rajče

Brassica oleracea L. convar.

Lycopersicon lycopersicum (L.)

oleracea var. gemmifera DC.

Karsten ex Farw.

a) determinantní (keříčkové);

b) indeterminantní (tyčkové)

Kedluben

Ředkvička

Brassica oleracea L. convar.

Raphanus sativus L. var.

acephala (DC.) Alef. var.

sativus

gongylodes

 

Kopr vonný

Řepa salátová

Anethum graveolens L.

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Kukuřice cukrová

Salát

Zea mays L. sacharata

Lactuca sativa L. ssp.

Květák

Špenát setý

Brassica oleracea L. convar.

Spinacia oleracea L.

botrytis (L.) Alef. var.

- jarní, podzimní, přezimovaný

botrytis L.

Tykev

Cucurbita L.

Meloun vodní

Zelí hlávkové

Citrullus lanatus (Thunb.)

Brassica oleracea L. convar.

Matsum et Nakai

capitata (L.)

Mrkev obecná

Zelí pekingské

Daucus carota L.

Brassica pekinensis (Lour.)

Rupr

Čekanka hlávková

Ředkev setá černá

Cichorium intybus

Raphanus sativus var. niger

var. Foliosum Hegi)“.

 

Příloha č. 7

Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování teplot a vlhkosti vzduchu v ovocném sadu nebo při pěstování zeleniny v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)

A. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a vlhkosti vzduch v ovocném sadu nebo při pěstování zeleniny

1.

datum měření

2.

půdní blok, popřípadě jeho díl, ke kterému se měření vztahuje

3.

minimální denní teplota (v °C)

4.

maximální denní teplota (v °C)

5.

průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření

 

B. Seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování teplot a vlhkosti vzduchu v ovocném sadu nebo při pěstování zeleniny

1.

vlhkoměr a maximo-minimální teploměr

2.

měřič teploty a vzdušné vlhkosti

3.

meteorologická stanice

Příloha č. 8

Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)

A. Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (ovocné stromy a keře)

alpha-cypermethrin

bifenthrin

carbofuran

cypermethrin

deltamethrin

dimethoate

fenazaquin

fenpyroximate

chlorpyrifos

chlorothalonil

lambda-cyhalothrin

pirimiphos-methyl

pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)

triazamate

zeta-cypermethrin

 

B. Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (réva vinná)

alpha-cypermethrin

bifenthrin

carbofuran

cypermethrin

deltamethrin

dichlobenil

dimethoate

diquat dibromide

fenazaquin

fenithrothion

fenpyroximate

chlorpyrifos-methyl

chlorpyrifos

chlorothalonil

lambda-cyhalothrin

paraquat

pirimiphos-methyl

propyzamide

pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)

terbuthylazine

triazamate

zeta-cypermethrin

 

C. Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (zelenina a přerušovací plodiny v rámci pěstování zeleniny)

bifenthrin

bifenox

carbofuran

carbosulfan

dichlobenil

dimethoate

diquat dibromide

fenazaquin

fenpyroximate

fipronil

chlorpyrifos

pirimiphos-methyl

pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)

terbuthylazine

triazamate

zeta-cypermethrin

Příloha č. 9

Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu nebo při pěstování zeleniny v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)

A. Seznam prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů

1.

Feromonové lapače

2.

Lepové desky

3.

Světelné lapáky

4.

Nasávací a zemní pasti

5.

Zařízení ke sklepávání škodlivých organismů

6.

Optické vodní lapače

 

B. Vzor vedení záznamů o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu nebo při pěstování zeleniny

Datum od - do

Použitý prostředek pro sledování výskytu škodlivých organismů uvedený v části A této přílohy

Půdní blok / díl půdního bloku

Ovocný druh / Druh zeleniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 10

Mezní hodnoty chemických látek, jejichž obsah je zjišťován v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)

A.

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek půdy ovocného sadu nebo vzorek půdy, na níž je pěstována zelenina

Chemická

látka

Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v půdě (mg.kg-1

1. Olovo (Pb)

100

2. Kadmium (Cd)

0,4

3. Rtuť (Hg)

0,6

4. Chrom (Cr)

100

5. Arsen (As)

30

Poznámka: Metoda zjištění obsahu prvků ve vzorku půdy - rozklad lučavkou královskou.

B.

Mezni hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 14 odst. 3 pismo b) bodu 6

Druh ovoce

Chemická látka

-1

1. Broskvoň

0,09

2. Hrušeň

0,09

3. Jabloň

0,09

4. Meruňka

0,09

5. Slivoň

0,09

6. Třešeň

0,09

7. Višeň

0,09

8. Angrešt

0,18

9. Maliník

0,18

10. Ostružiník

0,18

11. Rybíz

0,18

C.

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 14 odst. 3 písm. b) bodu 7

Druh zeleniny

Chemická látka

Olovo

(Pb)

mg.kg-1

Kadmium

(Cd)

mg.kg-1

Brokolice

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.cymosa Duch.

0,27

0,18

Celer

Apium graveolens L.

0,09

0,18

Cibule kuchyňská

Allium cepa L.-jarní; - ozimá

0,09

0,045

Cibule sečka Allium fistulosum L.

0,27

0,18

Cekanka hlávková

Cichorium intybus var. Foliosum Hegi

0,27

0,18

Česnek kuchyňský

Allium sativum L.-jarní; - ozimý

0,09

0,045

Fazol obecný

Phaseolus vulgaris L.Nyman ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert

0,18

0,045

Hrách zahradní

Pisum sativum L. ssp. hortensie

0,18

0,045

Kapusta hlávková

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var.sabauda L. Ranost - jarní; - ozimá

0,27

0,18

Kapusta růžičková

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

0,27

0,18

Kedluben

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.gongylodes

0,27

0,18

Kopr vonný Anethum graveolens L.

0,27

0,18

Kukuřice cukrová Zea mays L. sacharata

0,09

0,045

Květák

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

0,27

0,18

Meloun vodní Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai

0,09

0,045

Mrkev obecná Daucus carota L.

0,09

0,09

Okurka setá Cucumis sativus L.

0,09

0,045

Paprika roční Capsicum annuum

0,09

0,045

Pastinák setý Pastinaca sativa L.

0,09

0,09

Pažitka pravá

Allium schoenoprasum L.

0,27

0,18

Petržel zahradní kořenová Petroselinum crispum (Miller)

0,09

0,09

Petržel zahradní naťová

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert

0,27

0,18

Pór pravý Allium porrum L.

0,09

0,045

Rajče

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

a) determinantní (keříčkové)

b) indeterminantní (tyčkové)

0,09

0,045

Ředkev setá černá Raphanus sativus var. niger

0,09

0,09

Ředkvička

Raphanus sativus L. var. sativus

0,09

0,09

Repa salátová

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

0,09

0,09

Salát

Lactuca sativa L. ssp.

0,27

0,18

Špenát setý

Spinacia oleracea L.-jarní, podzimní, přezimovaný

0,27

0,18

Tykev Cucurbita L.

0,09

0,045

Zelí hlávkové

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)

0,27

0,18

Zelí pekingské

Brassica pekinensis (Lour.)Rupr

0,27

0,18

D.

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž dosažení nebo překročení je ukládána sankce podle § 15 písm. d) bodu 6

Druh ovoce

Chemická látka

Olovo (Pb) mg.kg-1

1. Broskvoň

0,1

2. Hrušeň

0,1

3. Jabloň

0,1

4. Meruňka

0,1

5. S li voň

0,1

6. Třešeň

0,1

7. Višeň

0,1

8. Angrešt

0,2

9. Maliník

0,2

10. Ostružiník

0,2

11. Rybíz

0,2

E.

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž dosažení nebo překročeni je ukládána sankce podle § 15 pismo d) bodu 7

Druh zeleniny

Chemická látka

Olovo

(Pb)

mg.kg-1

Kadmium

(Cd)

mg.kg-1

Brokolice

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.cymosa Duch.

0,29

0,2

Celer

Apium graveolens L.

0,1

0,2

Cibule kuchyňská

Allium cepa L.-jarní; - ozimá

0,1

0,05

Cibule sečka Allium fistulosum L.

0,29

0,2

Cekanka hlávková

Cichorium intybus var. Foliosum Hegi

0,29

0,2

Česnek kuchyňský

Allium sativum L.-jarní; - ozimý

0,1

0,05

Fazol obecný

Phaseolus vulgaris L.Nyman ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert

0,2

0,05

Hrách zahradní

Pisum sativum L. ssp. hortensie

0,2

0,05

Kapusta hlávková

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var.sabauda L. Ranost - jarní; - ozimá

0,29

0,2

Kapusta růžičková

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

0,29

0,2

Kedluben

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.gongylodes

0,29

0,2

Kopr vonný Anethum graveolens L.

0,29

0,2

Kukuřice cukrová Zea mays L. sacharata

0,1

0,05

Květák

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

0,29

0,2

Meloun vodní Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai

0,1

0,05

Mrkev obecná Daucus carota L.

0,1

0,1

Okurka setá Cucumis sativus L.

0,1

0,05

Paprika roční Capsicum annuum

0,1

0,05

Pastinák setý Pastinaca sativa L.

0,1

0,1

Pažitka pravá

Allium schoenoprasum L.

0,29

0,2

Petržel zahradní kořenová Petroselinum crispum (Miller)

0,1

0,1

Petržel zahradní naťová

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert

0,29

0,2

Pór pravý Allium porrum L.

0,1

0,05

Rajče

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

a) determinanta! (keříčkové)

b) indeterminantní (tyčkové)

0,1

0,05

Redkev setá černá Raphanus sativus var. niger

0,1

0,1

Ředkvička

Raphanus sativus L. var. sativus

0,1

0,1

Řepa salátová

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

0,1

0,1

Salát

Lactuca sativa L. ssp.

0,29

0,2

Špenát setý

Spinacia oleracea L.-jarní, podzimní, přezimovaný

0,29

0,2

Tykev Cucurbita L.

0,1

0,05

Zelí hlávkové

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)

0,29

0,2

Zelí pekingské

Brassica pekinensis (Lour.)Rupr

0,29

0,2

F.

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 17 odstavci 1 písm. b) bodě 3

Chemická látka

Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v ovoci (mg.kg-1

1. Olovo (Pb)

0,4

2. Kadmium (Cd)

0,03

3. Rtuť (Hg)

0,005

4. Chrom (Cr)

0,1

5. Arsen (As)

0,5

G.

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 17 odstavci 1 písm. b) bodě 6

Chemická látka

Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v zelenině (mg.kg-1

1. Olovo (Pb)

0,3

2. Kadmium (Cd)

0,25

3. Rtuť (Hg)

0,03

Příloha č. 11

Maximální povolené limity hnojení dusíkem na 1 ha při pěstování zeleniny v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce (§ 8)

Maximální množství dusíku (N), které je možno dodat k jednotlivým druhům zeleniny

Druh zeleniny

Maximální množství N v kg/ha

Brokolice

170

Celer

160

Cibule kuchyňská

100

Cibule sečka

100

Čekanka hlávková

90

Česnek kuchyňský

20

Fazol obecný

55

Hrách zahradní

40

Kapusta hlávková

155

Kapusta růžičková

130

Kedluben

125

Kopr vonný

45

Kukuřice cukrová

70

Květák

195

Meloun vodní

205

Mrkev obecná

170

Okurka setá

95

Paprika roční

80

Pastinák setý

84

Pažitka pravá

95

Petržel zahradní kořenová

70

Petržel zahradní naťová

100

Pór pravý

100

Rajče

80

Ředkev setá černá

60

Ředkvička

70

Řepa salátová

70

Salát

85

Špenát setý

90

Tykev

100

Zelí hlávkové

215

Zelí pekingské

130“.

Příloha č. 12

Evidenční karta půdního bloku, popřípadě jeho dílu pro účely podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce (§ 8)

číslo půdního bloku, popřípadě jeho dílu

výměra půdního bloku, popřípadě jeho dílu

plodina*)

výměra

výsev/ výsadba

sklizeň

N min-počáteční**)

Aplikace N***) kg/ha

celkem N****) kg/ha

 

(ha)

kg/ks

datum

datum

kg/ha

datum odběru

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky k tabulce

*) Žadatel uvede všechny plodiny pěstované v příslušném kalendářním roce na půdním bloku, popřípadě jeho dílu.

**) Zásoba minerálního dusíku v půdě zjištěná chemickým rozborem půdy podle § 8 odst. 7 písm. i) pro každou pěstovanou plodinu podle přílohy č. 6.

***) Dávky dusíku při jednotlivých aplikacích dusíku v období mezi odběrem N min-počáteční a sklizní příslušné plodiny.

****) Všechen dusík dodaný v období mezi odběrem N min-počáteční a sklizní příslušné plodiny.

Příloha č. 13

Minimální počet výsevu/výsadby jednotlivých druhů zeleniny na 1 ha v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce (§ 8)

Druh zeleniny

Výsadba

ks

Výsev volně

Poznámka

Brokolice

30 000

60 000 semen

 

 

Celer

50 000

 

 

 

Cibule kuchyňská

 

2,5 VJ

VJ = 250 000 semen

Cibule sečka

 

4 VJ

VJ = 250 000 semen

Čekanka hlávková

50 000

50 000 semen

 

 

Česnek kuchyňský

 

800 kg

 

 

Fazol obecný

 

0,2 mil. semen

 

 

Hrách zahradní

 

9 VJ

VJ = 100 000 semen

Kapusta hlávková

30 000

45 000 semen

 

 

Kapusta růžičková

25 000

50 000 semen

 

 

Kedluben

80 000

120 000 semen

 

 

Kopr vonný

 

4 kg

 

 

Kukuřice cukrová

 

1 VJ

VJ = 50 000 semen

Květák

20 000

30 000 semen

 

 

Meloun vodní

5 000

 

 

 

Mrkev obecná

 

0,8 VJ

VJ = 1 mil. semen

Okurka setá

15 000

25 000 semen

 

 

Paprika roční

30 000

 

 

 

Pastinák setý

 

250 000 semen

 

 

Pažitka pravá

50 000

 

 

 

Petržel zahradní kořenová

 

0,8 mil. semen

 

 

Petržel zahradní naťová

 

3 kg

 

 

Pór pravý

120 000

 

 

 

Rajče

50 000

80 000 semen

 

 

Ředkev setá černá

 

120 000 semen

 

 

Ředkvička

 

1 mil. semen

 

 

Řepa salátová

 

120 000 semen

 

 

Salát

50 000

 

 

 

Špenát setý

 

10 VJ

VJ = 100 000 semen

Tykev

 

5 000

 

 

Zelí hlávkové

25 000

35 000 semen

 

 

Zelí pekingské

40 000

 

 

 

VJ – výsevní jednotka“.

Příloha č. 14

Rostlinné druhy, u kterých je povinná seč v rámci podopatření ošetřování travních porostů titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 9 odst. 17 písm. e)

Kopřiva dvoudomá

Urtica dioica L.

 

Šťovík tupolistý

Rumex obtusifolius L.

 

Šťovík kadeřavý

Rumex crispus L.

 

Vlčí bob mnoholistý

Lupinus polyphyllus L.

 

Celík kanadský

Solidago canadensis L.

 

Třtina křovištní

Calamagrostis epigeios L.

Příloha č. 15

Meziplodiny pro účely podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin (§ 11)

Poř. číslo

Meziplodina

Minimální výsev (kg/ha)

1

srha laločnatá

12

2

kostřava červená

12

3

žito trsnaté (lesní)

100

4

jílek mnohokvětý

40

5

jílek jednoletý

40

6

jílek jednoletý + jílek vytrvalý

30 + 20

7

jílek vytrvalý

20

8

hořčice bílá

20

9

svazenka vratičolistá

10

10

pohanka obecná

60

11

slunečnice roční

40

12

ředkev olejná

20

13

řepka jarní

10

14

světlice barvířská (saflor)

30

15

sléz krmný

15

16

lesknice kanárská

20

17

peluška (hrách setý rolní)

120

18

lnička setá

10

19

lupina žlutá

50

20

lupina bílá

50

21

směsi výše uvedených druhů

podle poměrného zastoupení jednotlivých druhů ve směsi

Příloha č. 16

Složení směsi osiv pro výsev 1 ha biopásu v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy (§ 12)

Plodina

minimální množství ve směsi (kg/ha)

jarní obilovina (oves setý, pšenice jarní, ječmen jarní - možné i ve směsi)

65

pohanka obecná

30

proso

15

kapusta krmná

0,4

lupina bílá

2

Příloha č. 17

Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů [§ 13 odst. 1 písm. f)]

Druh ovocného stromu

Druh ovocného keře

Broskvoň

Angrešt

Hrušeň

Borůvka

Jabloň

Líska obecná

Jeřáb černý

Maliník

Jeřáb obecný

Ostružiník

Kaštanovník jedlý

Rybíz

Mandloň

 

Meruňka

 

Ořešák vlašský

 

Slivoň

 

Třešeň

 

Višeň

 Poznámky pod čarou:

Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006 upravující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.

Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.

Bod 5.3.2.1 přílohy II nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 9 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

Čl. 43 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

§ 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

§ 68 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

§ 68 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

§ 2§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

§ 2§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 382/2001 Sb., podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 382/2001 Sb., podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 440 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

§ 2§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 382/2001 Sb., podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1219 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

§ 1219 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 382/2001 Sb., podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 440 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

§ 440 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

§ 440 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

§ 9 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

§ 68 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

2

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006 upravující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.

Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.

3

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

5

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

6

Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.

6a

Bod 5.3.2.1 přílohy II nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

7

§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

8

§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

9

§ 9 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

10

Čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

11

Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.

12

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.

13

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

14

Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

15

Čl. 43 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

16

§ 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

17
18
19

§ 68 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.

20

§ 2§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

21

Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22

Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2004 Sb.

Vyhláška č. 382/2001 Sb., podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.

24

§ 440 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

25

Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.

26

§ 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

27

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

28

§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

29

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

30

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

31

§ 1219 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

32

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

35

Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

36a

Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

44

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.