Čekejte, prosím...
474/2009 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2016

474

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

 

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb., a podle § 34 odst. 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 77/2008 Sb.,

o stanovení finančních limitů pro účely zákona

o veřejných zakázkách, o vymezení zboží

pořizovaného Českou republikou

– Ministerstvem obrany, pro které platí

zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek

stanovených v zákoně o veřejných zakázkách

v eurech na českou měnu (čl. 1)

Čl. I

Nařízení vlády č․ 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 větě třetí se slova „a 2004/18/ES (2007/C 301/01)“ nahrazují slovy „ , 2004/18/ES a 2009/81/ES (2009/C 292/01)“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

__________

2)

Nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.“.

 

3.

V § 2 odst. 1 písm. a) se číslo „3 782 000“ nahrazuje číslem „3 236 000“.

 

4.

V § 2 odst. 1 písm. b) se číslo „5 857 000“ nahrazuje číslem „4 997 000“.

 

5.

V § 2 odst. 1 písm. c) se číslo „11 715 000“ nahrazuje číslem „10 020 000“.

 

6.

V § 2 odst. 2 písm. a) se číslo „3 782 000“ nahrazuje číslem „3 236 000“.

 

7.

V § 2 odst. 2 písm. b) se číslo „5 857 000“ nahrazuje číslem „4 997 000“.

 

8.

V § 2 odst. 2 písm. c) se číslo „11 715 000“ nahrazuje číslem „10 020 000“.

 

9.

V § 2 odst. 3 se číslo „146 447 000“ nahrazuje číslem „125 451 000“.

 

10.

V § 3 písm. a) se číslo „21 327 000“ nahrazuje číslem „19 419 000“.

 

11.

V § 3 písm. b) se číslo „2 274 000“ nahrazuje číslem „2 071 000“.

 

12.

V § 3 písm. c) se číslo „28 436 000“ nahrazuje číslem „25 893 000“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,

kterým se stanoví finanční limity

pro účely koncesního zákona (čl. 2)

Čl. II

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 větě třetí se slova „a 2004/18/ES (2007/C 301/01)“ nahrazují slovy „ , 2004/18/ES a 2009/81/ES (2009/C 292/01)“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

__________

2)

Nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.“.

 

3.

V § 2 odst. 1 a 2 se číslo „146 447 000“ nahrazuje číslem „125 451 000“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

 

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Vondruška v. r.