Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

475/2009 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 31. 8. 2012

Bod 3 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012

475

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

 

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 180/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se mění takto:

1.

V příloze č. 1 části III bod 4.1.4. zní:

4.1.4. Výroba gumárenských pomocných přípravků

EL [mg/m3]

O2R

[%]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

NO2

B

velký zdroj

20

7001),2)

112)

 

Odkazy:

1)

Platí v případě spalování odpadních plynů jiným způsobem, než podle části I. této přílohy.

2)

Neplatí pro technologická zařízení výroby sazí.

 

Technická podmínka provozu:

Výroba sazí musí být vybavena nepřetržitě provozovaným zařízením dodatečného spalování odpadních plynů.“.

 

2.

V příloze č. 1 části III bod 4.2.3. zní:

4.2.3. Výroba síry (Clausův proces)

EL pro sulfan

[mg/m3]

Měrná výrobní emise

[%]

Vztažné podmínky

Kategorie

10

41)

22)

1,53),4)

C4)

A5)

velký zdroj

 

Odkazy:

1)

Platí u zařízení s projektovaným výkonem do 20 t/den síry včetně․

2)

Platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně.

3)

Platí u zařízení s projektovaným výkonem vyšším než 50 t/den síry.

4)

Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí do 14. srpna 2002 včetně.

5)

Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002.

 

Technické podmínky provozu:

a)

Výrobní emise sloučenin síry je uvedena v přepočtu na elementární síru.

b)

Odpadní plyny obsahující sulfan se spalují.“.

 

3.

V příloze č. 1 části III bod 4.2.3. zní:

4.2.3. Výroba síry (Clausův proces)

EL pro sulfan

[mg/m3]

Měrná výrobní emise

[%]

Vztažné podmínky

Kategorie

10

41)

22)

1,53)

A

velký zdroj

 

Odkazy:

1)

Platí u zařízení s projektovaným výkonem do 20 t/den síry včetně.

2)

Platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně.

3)

Platí u zařízení s projektovaným výkonem vyšším než 50 t/den síry.

 

Technické podmínky provozu:

a)

Výrobní emise sloučenin síry je uvedena v přepočtu na elementární síru.

b)

Odpadní plyny obsahující sulfan se spalují.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

 

Ministr životního prostředí:

JUDr. Dusík, M.Sc. v. r.