Čekejte, prosím...
A A A
331/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2001

331

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 6. září 2000,

kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly

pro hotově balené zboží

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9a zákona:

§ 1

(1)

Tato vyhláška stanoví požadavky na lahve používané jako odměrné obaly (dále jen "lahve"), které musí být splněny, jen pokud výrobce hodlá podle své volby označovat lahve symbolem ""

(2)

Lahve, které splňují požadavky této vyhlášky, mohou být označeny symbolem "", jehož grafickou podobu stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Lahve musí být zhotoveny ze skla nebo jakéhokoliv jiného materiálu, který má takovou tuhost a stabilitu, že poskytuje tytéž metrologické záruky jako sklo. Lahve musí splňovat následující podmínky:

a)

jsou opatřeny zátkou nebo konstrukčně provedeny tak, aby mohly být opatřeny zátkou,

b)

jsou určeny pro skladování, přepravu nebo dodávání kapalin,

c)

mají jmenovitý objem od 0,05 litru do 5 litrů včetně, a

d)

mají metrologické charakteristiky (konstrukční charakteristiky a jednotnost výroby) takové, že mohou být použity jako lahve, tj. když jsou naplněny do stanovené výšky hladiny nebo do specifikované poměrné části v procentech zarovnaného objemu, tak jejich objemy mohou být měřeny s dostatečnou přesností.

§ 3

Další požadavky na lahve a metody jejich plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

(1)

Podmínky značení lahví symbolem "" jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2)

Lahve, na nichž je umístěn symbol "" musí být podrobeny metrologické kontrole prováděné Českým metrologickým institutem 1., za podmínek, které jsou specifikovány v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha č. 1

POŽADAVKY NA LAHVE

1. Lahve jsou charakterizovány následujícími objemy, které jsou vždy specifikovány pro teplotu 20 °C:

 

1.1 jmenovitý objem Vn je objem, který je vyznačen na lahvi; je to objem kapaliny, o němž se předpokládá že je v lahvi obsažen, když je láhev naplněna v souladu s podmínkami použití, pro které je určena;

 

1.2 zarovnaný objem lahve je objem kapaliny, kterou láhev obsahuje, když je naplněna až po okraj;

 

1.3 skutečný objem lahve je objem kapaliny, který je v lahvi ve skutečnosti obsažen, když je naplněna přesně za podmínek teoreticky odpovídajících jmenovitému objemu.

 

2. Existují dvě metody plnění lahví:

(1) do konstantní výšky hladiny,

(2) do konstantního objemu prázdného prostoru.

 

Vzdálenost mezi teoretickou hladinou plnění na jmenovitý rozměr a hladinou na.plnění až po okraj, na zarovnaný objem, a rozdíl mezi zarovnaným objemem a jmenovitým objemem, známý jako expanzní objem nebo objem prázdného prostoru, musí být evidentně konstantní pro všechny lahve téhož typu, to znamená pro všechny lahve, které byly zhotoveny podle téhož konstrukčního provedení.

 

3. K umožnění splnění výše uvedených požadavků při respektování obvyklých nejistot při plnění, za účelem, měření objemu obsahu lahví s patřičnou přesností a zejména s přesností, která je vyžadována předpisy vztahujícími se na hotová balení, musí být přípustné odchylky (kladné nebo záporné) objemu lahve, tj. největší přípustné rozdíly (kladné nebo záporné) při teplotě 20 °C a při podmínkách kontroly, které jsou uvedeny v příloze č. 2, mezi skutečným objemem a jmenovitým objemem Vn podle následující tabulky:

 

Jmenovitý objem obsahu Vn

Největší přípustné odchylky

v mililitrech

jako % Vn

v mililitrech

od 50 do 100

-

3

od 100 do 200

3

-

od 200 do 300

-

6

od 300 do 500

2

-

od 500 do 1 000

-

10

od 1 000 do 10 000

1

-

 

Největší přípustná odchylka pro zarovnaný objem musí být stejná jako největší přípustná odchylka pro odpovídající jmenovitý objem.

Systematické využívání tolerancí není dovoleno.

 

4. V praxi musí být kontrola skutečného objemu lahve provedena tak, že se určí množství vody při teplotě 20 °C, které láhev skutečně obsahuje, je-li naplněna do hladiny teoreticky odpovídající jmenovitému objemu. Kontrola může být také provedena nepřímým způsobem metodou, jejíž přesnost je ekvivalentní.

 

5. Každý výrobce lahví musí předložit symbol, podle kterého může být identifikován, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen “Úřad”) za účelem schválení. Pokud Úřad symbol schválí, musí o tom do jednoho měsíce informovat ostatní příslušné orgány2). Výrobce musí na svou vlastní zodpovědnost opatřit láhve symbolem Э. Tento symbol musí být alespoň 3 mm vysoký.

 

6. Statistická přejímka musí být uskutečněna v souladu se zásadami použitých metod statistické přejímky. Účinnost přejímky musí být srovnatelná s účinností referenční metody specifikované v příloze č. 2.

 

7. Touto vyhláškou není dotčena působnost dozorových a jiných orgánů státní správy stanovená zákonem.

 

8. Láhev musí být opatřena těmito neodstranitelnými, snadno čitelnými a viditelnými údaji:

 

8.1 Na boku, na dolním okraji nebo na dně:

8.1.1 údajem, který udává její jmenovitý objem v litrech, centilitrech nebo mililitrech, číslicemi alespoň:

6 mm vysokými, pokud je jmenovitý objem větší než 100 cl;

4 mm vysokými, pokud je jmenovitý objem roven 100 cl, nebo menší ale větší než.20 cl; a

3 mm, pokud jmenovitý objem není větší než 20 cl.

Za tímto údajem následuje symbol použité jednotky měření nebo, kde to je vhodné, název jednotky podle zvláštního právního předpisu 4);

8.1.2 značku identifikující výrobce, která je předepsána v bodě 5;

8.1.3 symbolem předepsaným v bodě 5;

 

8.2 Na dně nebo na dolním okraji, takovým způsobem, který nezpůsobí dezorientaci ve vztahu k výše uvedeným údajům, číslicemi stejné minimální výšky, jako jsou číslice, kterými je uveden odpovídající jmenovitý objem, podle metody nebo metod plnění, pro které je láhev určena:

8.2.1 údajem, který udává zarovnaný objem, je vyjádřen v centilitrech a není doprovázen symbolem cl,

8.2.2 anebo údajem, který udává vzdálenost v milimetrech od hladiny zarovnaného objemu po hladinu naplnění odpovídající jmenovitému objemu, tento údaj je následován symbolem mm.

 

Další údaje mohou být na lahvi uvedeny za předpokladu, že nezpůsobí dezorientaci ve vztahu k povinným údajům.

Příloha č. 2

POSTUPY METROLOGICKÉ KONTROLY

Tato příloha stanoví postupy pro statistickou přejímku lahví k ověření, zda jsou splněny požadavky § 4 a části 6 přílohy č. 1.

 

1. ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ

 

Výběr lahví téhož konstrukčního provedení a výroby se odebere z dávky, která v podstatě odpovídá hodinové produkci.

 

Pokud výsledek výběrové kontroly dávky odpovídající hodinové produkci není přijatelný, může se uskutečnit druhá zkouška založená buď na jiném výběru z dávky odpovídající produkci v delší období, nebo tam, kde produkce byla podrobena kontrole uznané příslušným orgánem2), na základě výsledků zaznamenaných na kontrolních listech výrobců.

 

Počet lahví tvořících náhodný výběr musí být 35 nebo 40; podle toho, která ze dvou metod, podrobně popsaných níže v bodě 3, byla zvolena příslušným orgánem2) pro zpracování výsledků.

 

2. MĚŘENÍ OBJEMU LAHVÍ TVOŘÍCÍCH NÁHODNÝ VÝBĚR

 

Lahve se musí zvážit prázdné.

Lahve se naplní vodou o teplotě 20 °C, jejíž hustota je známá, do výšky hladiny odpovídající použité metodě kontroly.

Potom se postupně zváží naplněné lahve a každá zjištěná hodnota xji se zaznamenává.

Kontrolní měření se musí provést pomocí stanoveného měřidla, které je vhodné pro uskutečnění potřebných operací.

Odchylky měření objemu nesmí být větší než jedna pětina největší přípustné odchylky odpovídající jmenovitému objemu lahve.

 

3. VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉ KONTROLY

 

3.1 Použití metody založené na výběrové směrodatné odchylce

Požadovaný rozsah výběru je 35 lahví.

 

3.1.1 Vypočtou se (viz 3.1.4):

 

3.1.1.1 výběrový průměr x skutečných objemů xi lahví ve výběru;

 

3.1.1.2 odhad směrodatné odchylky s skutečných objemů xi lahví v dávce.

 

3.1.2 Dále se vypočtou:

 

3.1.2.1 Horní mezní hodnota Ts : součet udávaného objemu (viz příloha č. 1, část 8) a maximální přípustné odchylky odpovídající tomuto objemu.

3.1.2.2 Dolní mezní hodnota Ti : rozdíl mezi udávaným objemem (viz příloha č. 1, část 8) a maximální přípustnou odchylkou odpovídající tomuto objemu.

 

3.1.3 Přejímací kritéria:

Dávka se musí prohlásit za vyhovující této vyhlášce, jestliže číselné hodnoty

a s vyhovují současně těmto třem nerovnostem:

 

 

 

 

kde k = 1,57 a F = 0,266.

 

3.1.4 Výpočet výběrového průměru x a odhadu směrodatné odchylky s dávky:

Výpočty se provedou podle vzorců:

 

- součet 35 měření skutečného objemu x = Σ xi

 

- výběrový průměr 35 měření

 

 

- součet druhých mocnin 35 měření Σ x2)i

 

- druhá mocnina součtu 35 měření (Σ xi )2) a potom

 

 

- rozdíl součtů

 

 

- odhad rozptylu skutečných objemů lahví v dávce

 

 

- odtud odhad směrodatné odchylky skutečných objemů lahví v dávce

s = √ v.

 

K usnadnění výpočtu výběrových charakteristik se doporučuje použít např. kapesní kalkulačky se statistickým podprogramem (a pro výpočet výběrové směrodatné odchylky použít tlačítko sn-1, případně σn-1 ).

 

3.2 Použití metody založené na průměrném rozpětí

Požadovaný rozsah výběru je 40 lahví.

3.2.1 Vypočtou se (viz 3.2.4):

3.2.1.1 výběrový průměr x skutečných objemů xi lahví ve výběru,

3.2.1.2 průměrné rozpětí R skutečných objemů xi lahví ve výběru.

3.2.2 Dále se vypočtou:

3.2.2.1 Horní mezní hodnota Ts : součet udávaného objemu (viz příloha č. 1, část 8) a největší přípustné odchylky odpovídající tomuto objemu.

3.2.2.2 Dolní mezní hodnota Ti : rozdíl mezi udávaným objemem (viz příloha č. 1, část 8) a největší přípustnou odchylkou odpovídající tomuto objemu.

3.2.3 Přejímací kritéria:

Dávka se musí prohlásit za vyhovující této vyhlášce, jestliže číselné hodnoty x a R vyhovují současně těmto třem nerovnostem:

 

 

 

kde k‘ = 0,668 a F‘ = 0,628.

Výpočet výběrového průměru x a průměrného rozpětí R pro 40 lahví ve výběru a pro rozsah podskupin 8:

 

3.2.3.1 Hodnota x se získá tímto postupem:

- součet 40 měření skutečného objemu x = Σ xi

- výběrový průměr těchto 40 měření

 

 

3.2.3.2 Hodnota průměrného rozpětí R se získá tímto postupem:

Výběr v chronologickém pořadí odběru se rozdělí na 8 podskupin, přičemž v každé je obsaženo 5 lahví.

Další výpočet proběhne v těchto krocích:

- pro každou podskupinu se stanoví výběrové rozpětí, tj. rozdíl mezi naměřeným skutečným největším a nejmenším objemem z pěti lahví v dané podskupině; takto se získá 8 hodnot

rozpětí: R1, R2, ..., R8 ;

- stanoví se součet rozpětí osmi podskupin

Σ Ri = R1 + R2 + ... + R8 .

Tedy průměrné rozpětí

Příloha č. 3

Grafická podoba symbolu

Grafická podoba symbolu ”” pro značení lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží

 

Mřížka není součástí symbolu. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení symbolu.Poznámky pod čarou:

14 § zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

14 § zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.