Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

461/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2006

461

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, (dále jen „zákoník“), zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech:

Čl. I

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, zákon č. 1/1992 Sb., ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., a zákon č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f)․

 

2.

§ 5 se zrušuje.

 

3.

§ 7 až 9 se zrušují.

 

4.

V § 11 odst. 1 věta druhá zní: „Dovolenou vyčerpanou podle § 108 odst. 4 zákoníku před nástupem rodičovské dovolené nelze z důvodu čerpání rodičovské dovolené krátit.“.

 

5.

V § 11 odst. 3 se zrušují slova „jednoho týdne, a jde-li o mladistvého zaměstnance, v délce“.

 

6.

V § 11 odst. 5 se zrušují slova „ , zvláštní dodatková dovolená“.

 

7.

V § 13 odst. 1 se slova „na všeobecné zdravotní pojištění6)“ nahrazují včetně poznámky pod čarou č. 6) slovy „veřejného zdravotního pojištění6)

__________

6)

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.“.

 

8.

V § 13 odstavec 3 zní:

(3) U peněžitých trestů (pokut) a náhrad uložených vykonatelnými rozhodnutími příslušných orgánů a u přeplatků a neprávem přijatých částek na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a státní sociální podpory a u přeplatků a neprávem přijatých částek dávek sociálního zabezpečení a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání se řídí pořadí dnem, kdy zaměstnavateli bylo doručeno vykonatelné rozhodnutí příslušného orgánu.“.

 

9.

V § 13 odst. 5 se slova „náhradu cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, u náborového příspěvku7) a ostatních příspěvků“ nahrazují slovy „cestovní náhrady, náborový příspěvek7) a jiné příspěvky“.

 

10.

V § 14 odst. 2 se slovo „obce“ nahrazuje slovy „územního samosprávného celku“.

 

11.

V § 14 odst. 3 se slovo „obce“ nahrazuje slovy „územního samosprávného celku“ a slovo „přenosným“ se nahrazuje slovem „infekčním“.

 

12.

V § 16 odst. 2 se slovo „obce“ nahrazuje slovy „územního samosprávného celku“.

 

13.

§ 24 se zrušuje.

 

14.

V § 25 odst. 2 se za slova „odborové organizace“ vkládají slova „ , rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.

 

15.

V § 25 odst. 3 se na konci věty první doplňují tato slova: „a úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele“.

 

16.

V § 27 odst. 1 větě první se za slova „ , odborného učiliště“ vkládají slova „ , vyšší odborné školy“ a zrušují se slova „ , popřípadě fakulty“ a „ , popřípadě fakultě“.

 

17.

V § 27 odst. 4 větě první se za slovo „škol“ vkládají slova „a žákům vyšších odborných škol,“.

 

18.

V § 27 odst. 5 se zrušují slova „ , popřípadě fakult“, „(fakultě)“ a „ , popřípadě fakulta“.

 

19.

V § 29 se odstavec 5 zrušuje.

 

20.

V § 35 odst. 2 se za slova „odborném učilišti,“ vkládají slova „vyšší odborné škole,“.

 

21.

V § 40 odst. 2 se za slovo „zákoníku“ vkládají slova „ , doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“.

Čl. II

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

nařízení vlády č. 75/1982 Sb., o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů;

2.

nařízení vlády č. 25/1985 Sb., o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.