Čekejte, prosím...
A A A
477/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001

477

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. prosince 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém

zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. d) a e) zákona č. 156/1998 Sb․, o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, se mění takto:

1.

V § 1 odst. 4 písm. a) se za slovo „provádí“ vkládají slova „vždy na hloubku ornice, nejhlouběji však“.

2.

V příloze č. 2 se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se značka „Tl.“.

3.

V příloze č. 3 bodu 1 písm. d) se slovo „spektrofometrie“ nahrazuje slovem „spektrofotometrie“ a slovo „spektrofometricky“ se nahrazuje slovem „spektrofotometricky“.

4.

V příloze č. 3 bodu 2 písm. a) se slovo „spektofometrie“ nahrazuje slovem „spektrofotometrie“.

5.

V příloze č. 3 bodu 2 písm. b) se slovo „spektofometricky“ nahrazuje slovem „spektrofotometricky“.

6.

V příloze č. 3 bodu 3 písm. a) se v poslední větě slovo „metodou“ nahrazuje slovem „metodu“.

7.

Příloha č. 5 zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.