Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

484/2000 Sb. znění účinné od 1. 3. 2012 do 6. 5. 2013
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 64/2012 Sb.

1.3.2012

vyhláškou č. 277/2006 Sb.

1.9.2006

vyhláškou č. 617/2004 Sb.

8.12.2004

Více...

484

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 18. prosince 2000,

kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem

při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb

(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:

Část první

(§ 1-19a)

Hlava I

Obecná ustanovení (§ 1-2)

§ 1

[Výše odměny]

(1)

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení (§ 151 občanského soudního řádu) soud určí výši odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v občanském soudním řízení podle sazeb a za podmínek uvedených v této vyhlášce.

(2)

U odměny za zastupování notářem se podle této vyhlášky postupuje, jen zastupoval-li notář účastníka v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem.1

§ 2

[Sazba odměny]

(1)

Sazby odměn se stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny jiného penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu projednávané věci.

(2)

V sazbě podle odstavce 1 jsou zahrnuty všechny úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem s výjimkou odměny za úkony, která patří k nákladům řízení, o jejichž náhradě soud rozhoduje podle § 147 občanského soudního řádu.

Hlava II

Sazba odměn (§ 3-15)

Díl 1

Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí občanského soudního řádu (§ 3-8)

§ 3

[U peněžitých částek]

(1)

Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny

1.

do 100 Kč

1 000 Kč,

2.

přes 100 do 500 Kč

1 500 Kč,

3.

přes 500 do 1 000 Kč

2 500 Kč,

4.

přes 1 000 do 2 000 Kč

3 750 Kč,

5.

přes 2 000 do 5 000 Kč

4 800 Kč,

6.

přes 5 000 do 10 000 Kč

7 500 Kč,

7.

přes 10 000 do 200 000 Kč

7 500 Kč a

17 % z částky přesahující 10 000 Kč,

8.

přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč

39 800 Kč a

2 % z částky přesahující 200 000 Kč,

9.

přes 10 000 000 Kč

235 800 Kč a

0,15 % z částky přesahující 10 000 000 Kč.

(2)

Jde-li o opětující se plnění, činí předmět řízení podle odstavce 1 součet těchto plnění; u plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než pět let však činí jen pětinásobek ročního plnění.

(3)

Při určení sazby podle odstavce 1 se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva, ledaže je uplatněno jako samostatný předmět řízení.

(4)

Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, považuje se za předmět řízení částka uvedená ve smlouvě; totéž platí, je-li předmětem řízení vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy․

(5)

Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, považuje se za předmět řízení peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku; totéž platí, je-li předmětem řízení jiný cenný papír, na němž je uvedena jeho jmenovitá hodnota.

(6)

Je-li peněžitá částka vyjádřena v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení. U měn neuvedených v kurzovním lístku České národní banky se použije kurz EURO nebo USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna.

§ 4

[U podílového spoluvlastnictví a majetku manželů]

(1)

Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se sazba odměny stanoví podle § 3.

(2)

Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se za předmět řízení považuje

a)

cena věci po odečtení ceny podílu zastupovaného účastníka, směřuje-li návrh na přikázání věci tomuto účastníkovi nebo na prodej věci,

b)

cena věci po odečtení ceny podílu ostatních spoluvlastníků, směřuje-li návrh na přikázání věci ostatním spoluvlastníkům,

c)

cena věci, směřuje-li návrh na reálné rozdělení věci.

(3)

Ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se za předmět řízení považuje polovina hodnoty vypořádávaného majetku a závazků, popřípadě dalších hodnot.

§ 5

[Ve věcech určení právního vztahu]

Ve věcech určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, činí sazba odměny

a)

jde-li o právní vztah nebo právo k podniku

25 000 Kč,

b)

jde-li o právní vztah nebo právo k nemovitosti

20 000 Kč,

c)

jde-li o právní vztah nebo právo z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví

20 000 Kč

d)

v ostatních případech

15 000 Kč

§ 6

[Ve věcech osobnostních práv]

(1)

Ve věcech osobnostních práv, ve věcech ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo podle právních předpisů o ochraně průmyslového a jiného duševního vlastnictví činí sazba odměny

a)

je-li požadována náhrada nemajetkové újmy

25 000 Kč,

b)

v ostatních případech

15 000 Kč.

(2)

Na věci, v nichž je předmětem řízení zaplacení jiné peněžité částky než náhrada nemajetkové újmy, se odstavec 1 nevztahuje; v těchto případech se postupuje podle § 3.

§ 7

[V jiných věcech]

Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3 až 6, činí

a)

ve věcech upravených zákonem o rodině

5 000 Kč,

b)

ve věcech obchodních společností, družstev a jiných

právnických osob

20 000 Kč.

§ 8

[V ostatních případech]

Ve věcech, které nejsou uvedeny v § 3 až 7, činí sazba odměny 10 000 Kč.

Díl 2

Sazby odměn v řízení prováděném podle částí druhé,

čtvrté, páté a šesté občanského soudního řádu (§ 9-12)

§ 9

[U předběžných opatření]

Ve věcech předběžných opatření činí sazba odměny 3 000 Kč.

§ 10

[U opravných prostředků]

(1)

Ve věcech obnovy řízení činí sazba odměny 10 000 Kč.

(2)

Ve věcech žalob pro zmatečnost činí sazba odměny 10 000 Kč.

(3)

Ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak.

§ 11

[Ve věcech žalob podle části páté OSŘ]

Ve věcech žalob podle části páté občanského soudního řádu činí sazba odměny 10 000 Kč.

§ 12

[U výkonu rozhodnutí]

(1)

Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce (dále jen „výkon rozhodnutí“) činí sazba odměny,

a)

jde-li o vymožení peněžité částky

50 % sazby odměny podle § 3 odst. 1, nejméně 500 Kč,

b)

jde-li o splnění jiné povinnosti

5 000 Kč.

(2)

Při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí činí sazba odměny 5 000 Kč.

(3)

Ustanovení § 3 odst. 2, 3 a 4 zde platí obdobně.

Díl 3

Sazby odměn ve zvláštních případech (§ 13-15)

§ 13

[U odmítnutí žaloby nebo zastavení]

(1)

Rozhodne-li soud prvního stupně o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, činí sazba odměny 50 % sazeb uvedených v § 3 až 9, § 10 odst. 1 a 2, § 11 nebo § 12, nejméně však 750 Kč a nejvýše 15 000 Kč; to neplatí, bylo-li řízení zastaveno (částečně zastaveno) z důvodu zpětvzetí návrhu.

(2)

Jestliže chybí předpoklady pro určení sazby odměny podle odstavce 1, činí sazba odměny 500 Kč.

§ 14

[U odmítnutí odvolání]

(1)

Rozhodne-li soud o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího řízení, činí sazba odměny 50 % sazby stanovené podle § 10 odst. 3, nejméně však 750 Kč a nejvýše 20 000 Kč.

(2)

Je-li předmětem odvolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, postupuje se při určení sazby odměny podle § 13.

(3)

Je-li předmětem odvolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, činí sazba odměny 1 000 Kč.

(4)

Postupuje-li se podle odstavců 2 a 3, § 10 odst. 3 se nepoužije.

§ 15

[U odmítnutí dovolání]

Rozhodne-li soud o odmítnutí dovolání nebo o zastavení dovolacího řízení, je-li předmětem dovolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení nebo je-li předmětem dovolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, platí § 14 obdobně.

Hlava III

Společná ustanovení (§ 16-19a)

§ 16

[Rozhodný stav]

(1)

Pro určení sazeb odměn je rozhodný stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí.

(2)

Sazby odměn stanovené procentem z předmětu řízení se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 17

[U společného řízení]

Bylo-li ke společnému řízení spojeno více věcí, určí se sazba odměn

a)

stanovených procentem z předmětu řízení ze součtu předmětu řízení všech spojených věcí,

b)

stanovených pevnou částkou podle druhu projednávané věci nebo procentem z předmětu řízení a pevnou částkou podle druhu projednávané věci součtem jednotlivých sazeb.

§ 18

[Snížení a zvýšení sazby]

(1)

Učinil-li advokát nebo notář v řízení pouze jediný úkon právní služby,2 soud sníží sazbu odměny o 50 %, nejméně na částku 400 Kč. Neučinil-li žádný úkon, odměna mu nepřísluší.

(2)

Zastupoval-li advokát nebo notář účastníka v mimořádně obtížné nebo skutkově složité věci, může soud sazbu odměny zvýšit až o 100 %; to neplatí, jde-li o sazbu stanovenou procentem z předmětu řízení.

§ 19

[U nového řízení před soudem 1. stupně]

(1)

Jestliže odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení nebo věc postoupil věcně příslušnému soudu anebo věc přikázal jinému soudu prvního stupně, stanoví se sazba odměny z nového řízení před soudem prvního stupně samostatně; pro určení sazby odměny za řízení před zrušeným rozhodnutím není § 16 dotčen.

(2)

Zruší-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, popřípadě též rozhodnutí soudu prvního stupně a sám řízení nezastaví, platí odstavec 1 obdobně.

§ 19a

[Zastupování více účastníků]

Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky o 30 %. Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více než 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky bez ohledu na počet zastupovaných účastníků o 50 %.

Část druhá

Změna advokátního tarifu (§ 20)

§ 20

[Změna advokátního tarifu]

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se za slovy „mimosmluvní odměně“ doplňuje čárka a vkládají se slova „nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak1)“.

2.

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

__________

1)

Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

Část třetí

Účinnost (§ 21)

§ 21

[Účinnost]

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:

JUDr. Rychetský v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
či. II. zákona č. 64/2012 Sb.1.3.2012
č. II zákona č. 277/2006 Sb.1.9.2006
čl II vyhlášky č. 110/2004 Sb.10.3.2004


Poznámky pod čarou:

§ 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

§ 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 vyhlášky č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.

Poznámky pod čarou:
1

§ 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 vyhlášky č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.