Čekejte, prosím...
A A A
505/2000 Sb. znění účinné od 26. 4. 2004
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 203/2004 Sb.

26.4.2004

 

nařízením č. 500/2001 Sb.

1.1.2002

 

505

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2000,

kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství,

k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny,

programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí

a kritéria pro jejich posuzování

 

 

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-7a)

§ 1

(1)

Na základě podpůrných programů podle § 2 odst. 3 zákona stát poskytuje dotace, popřípadě na základě programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje dotace pro částečné vyrovnání ekonomické újmy vznikající při hospodaření v méně příznivých oblastech (dále jen "vyrovnávací příspěvek") při splnění kritérií stanovených tímto nařízením fyzickým nebo právnickým osobám, které

a)

zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu1 na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatních plochách2 (dále jen "zemědělské pozemky"), jejichž celková výměra je

1.

nejméně 5 ha, nebo

2.

nejméně 2 ha, jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech3 (dále jen "velkoplošná zvláště chráněná území"), nebo

3.

nejméně 1 ha, jde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4 s výjimkou pěstování zeleniny na orné půdě, nebo jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích, na nichž má být provedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo

4.

nejméně 0,5 ha, jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4 nebo jde-li o hospodaření v územích národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek5 (dále jen "maloplošná zvláště chráněná území"), nebo

5.

nejméně 0,25 ha, jde-li o zemědělské pozemky, na nichž má být provedena výsadba reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo

b)

provedou na vlastních zemědělských pozemcích zalesnění nebo ochranu takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění v souladu se zvláštním právním předpisem;6 výměra zalesněného zemědělského pozemku, pokud bezprostředně nesouvisí se stávajícími lesními pozemky, činí nejméně 0,25 ha souvislé plochy, nebo

c)

založí na vlastních zemědělských pozemcích prvek územního systému ekologické stability krajiny7 v katastrálních územích v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav,8 schválenou územně plánovací dokumentací nebo

d)

zazimují včelstva a tuto skutečnost prokáží čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení.

(2)

Obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů a zemědělské hospodaření na ostatních plochách2 potvrzuje v čestném prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, jehož vzor je uveden v přílohách č. 17 a 18 k tomuto nařízení, příslušný regionální útvar Ministerstva zemědělství; na zemědělských pozemcích určených pro obranu státu příslušný orgán Ministerstva obrany.

(3)

Zemědělské hospodaření na zemědělských pozemcích v souladu se schválenými plány péče,9 případně se základními ochrannými podmínkami10 potvrzuje podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení

a)

ve velkoplošných zvláště chráněných územích příslušná správa chráněné krajinné oblasti nebo správa národního parku,

b)

v maloplošných zvláště chráněných územích příslušný orgán ochrany přírody.

(4)

Dotaci, případně vyrovnávací příspěvek nelze poskytnout státním podnikům, s výjimkou státních podniků v působnosti Ministerstva obrany, organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím.

§ 2

(1)

Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") nebo, jde-li o podniky v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstvo obrany poskytne dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na žádost osoby uvedené v § 1 (dále jen "žadatel"), pokud žadatel splňuje kritéria stanovená tímto nařízením.

(2)

Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne při plnění stanovených kritérií po dobu celého kalendářního roku, ve kterém mají být poskytnuty. Pouze v případě

a)

snížení výměry zemědělských pozemků v důsledku

1.

změny v držbě zemědělských pozemků na základě restitučního řízení,11 nebo

2.

výpovědí z nájmu zemědělských pozemků v souladu se zvláštním právním předpisem,12 nebo

b)

zvýšení výměry zemědělských pozemků v důsledku uzavření písemné nájemní smlouvy po 1. lednu kalendářního roku, nejpozději však dnem podání žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost").

(3)

Vyrovnávací příspěvek na program pomoci podle § 9, případně dotace na podpůrné programy podle § 12, s výjimkou dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 a § 12 písm. c) bodu 1, lze uvolňovat zálohově. Dotaci na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1 lze uvolňovat částečně ode dne doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku na základě předloženého dílčího vyúčtování provedených prací podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení.

(4)

Dotaci, případně vyrovnávací příspěvek lze při splnění stanovených kritérií poskytnout žadateli na program pomoci a zároveň na jeden nebo více podpůrných programů podle tohoto nařízení na tentýž zemědělský pozemek, s výjimkou dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 1, kterou nelze poskytnout žadateli současně s vyrovnávacím příspěvkem na program pomoci nebo s dotací na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 2 na tentýž zemědělský pozemek.

§ 3

(1)

Žádost podává žadatel příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany, jde-li o státní podniky v jeho působnosti. Žádost na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 podává žadatel Českému svazu včelařů. Žádost se podává

a)

na program pomoci podle § 9 a na podpůrné programy podle § 12, s výjimkou dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 a § 12 písm. c) bodu 1, do 30. dubna roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty,

b)

na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1 do 30. dubna roku, ve kterém má být dotace poskytnuta,

c)

na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 do 15. září roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, Českému svazu včelařů; Český svaz včelařů doručí souhrnnou žádost ministerstvu do 15. října roku, ve kterém má být dotace poskytnuta.

Není-li žádost příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany nebo Českému svazu včelařů a ministerstvu v těchto lhůtách doručena, dotace, případně vyrovnávací příspěvek se neposkytne.

(2)

Součástí žádosti jsou příslušné doklady podle příloh č. 1 až 19 k tomuto nařízení, s výjimkou

a)

čestného prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace nebo vyrovnávacího příspěvku a potvrzení podle § 2 odst. 2, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 17 a 18 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 31. října roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty,

b)

potvrzení podle bodu 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení, potvrzení podle bodu 3 přílohy č. 11 k tomuto nařízení, potvrzení odborného lesního hospodáře podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení a potvrzení podle bodu 3 přílohy č. 14 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém má být dotace poskytnuta,

c)

údajů uvedených v bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta.

(3)

Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě a dotace, případně vyrovnávací příspěvek se neposkytne.

(4)

Žadatel o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku na program pomoci podle § 9 nebo o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12, s výjimkou žadatele o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, podle § 12 písm. b) bodu 2 a podle § 12 písm. c), poskytne při podání žádosti ministerstvu, popřípadě Ministerstvu obrany informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku uvedené v příloze č. 16 k tomuto nařízení.

(5)

Ministerstvo předává údaje uvedené v přílohách č. 15 a 16 k tomuto nařízení Českému statistickému úřadu.

§ 4

(1)

Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne, jestliže žadatel

a)

splnil povinnost uloženou pravomocným rozhodnutím příslušného správního úřadu, které bylo vydáno z důvodu porušení ustanovení právního předpisu o ochraně životního prostředí,13 došlo-li k němu v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, jestliže toto rozhodnutí nabylo právní moci do 31. října kalendářního roku, v němž má být dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek poskytnut,

b)

není zařazen do seznamu, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků,

c)

není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,

d)

udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy13 celou výměru zemědělských pozemků uvedenou v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou výměry zemědělských pozemků s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných, jestliže je to v souladu se záměrem mimoprodukčního využívání těchto zemědělských pozemků doloženým potvrzením ministerstva, popřípadě Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení; na tyto plochy se dotace neposkytne,

e)

nepožádá v roce, ve kterém žádá o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle tohoto nařízení, o udělení jiné dotace, případně vyrovnávacího příspěvku na tentýž účel v rámci dotací poskytovaných ministerstvem, ani mu nebyla poskytnuta dotace, případně vyrovnávací příspěvek na stejný účel jiným orgánem státní správy; to neplatí pro dotace poskytované ministerstvem nebo vládou České republiky ke snížení škod způsobených živelními událostmi,

f)

zaváže se dodržovat zásady správné zemědělské praxe uvedené v příloze č. 19 k tomuto nařízení.

(2)

Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne i v případě, že není splněna podmínka stanovená v odstavci 1 písm. a), pokud lhůta pro splnění povinnosti stanovená pravomocným správním rozhodnutím neuplynula do 31. října roku, ve kterém se dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnou.

§ 5

Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů na program pomoci nebo na každý podpůrný program podle tohoto nařízení.

§ 6

(1)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vydá příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany do 30. června kalendářního roku, s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, které příslušný regionální útvar ministerstva vydá do 15. listopadu kalendářního roku, a s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1, které příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany vydá do 31. srpna kalendářního roku.

(2)

Příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany písemně vyrozumí žadatele o neposkytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku a ve vyrozumění uvede důvody, pro které nelze dotaci, případně vyrovnávací příspěvek poskytnout.

§ 7

Finanční prostředky jsou poukazovány na bankovní účet příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Jde-li o dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, finanční prostředky jsou poukázány na bankovní účet Českého svazu včelařů. Příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, s výjimkou příjemce dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, který není podnikatelem,14 je účtuje podle zvláštních právních předpisů.15

§ 7a

Dojde-li k porušení rozpočtové kázně,15a považuje se za den rozhodný pro výpočet odvodu za porušení rozpočtové kázně i penále den, kdy příslušné kontrolní orgány zjistily neoprávněné použití finančních prostředků, nejpozději však 15. listopad příslušného kalendářního roku nebo 31. říjen příslušného kalendářního roku, jde-li o použití finančních prostředků na podpůrné programy podle § 12 písm. a) bodu 3 a § 12 písm. b) bodu 1.

ČÁST DRUHÁ

PROGRAM POMOCI K PODPOŘE

MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ (§ 8-11)

§ 8

Vymezení méně příznivých oblastí

(1)

Méně příznivé oblasti jsou katastrální území uvedená v příloze č. 20 k tomuto nařízení a členěná takto:

a)

horské oblasti 1. typu,

b)

horské oblasti 2. typu,

c)

ostatní méně příznivé oblasti 1. typu,

d)

ostatní méně příznivé oblasti 2. typu,

e)

ostatní méně příznivé oblasti 3. typu,

f)

ostatní méně příznivé oblasti 4. typu,

g)

oblasti se specifickými omezeními 1. typu,

h)

oblasti se specifickými omezeními 2. typu.

(2)

Za méně příznivé oblasti se považují také zemědělské pozemky, které se nacházejí ve velkoplošných zvláště chráněných územích

a)

v 1. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3 a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až d),

b)

v 2. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3 a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až e),

c)

v 3. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3 a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1.

§ 9

Vyrovnávací příspěvek na program pomoci

Vyrovnávací příspěvek na program pomoci v méně příznivých oblastech se poskytuje na 1 ha obhospodařovaných travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ve výši stanovené v § 11.

§ 10

Kritéria pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku

na program pomoci

(1)

Jde-li o hospodaření

a)

ve velkoplošných zvláště chráněných územích, nebo

b)

v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou16 s výjimkou ochranného pásma 1. stupně,

vyrovnávací příspěvek na program pomoci méně příznivým oblastem se poskytne, jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat17 uvedených v bodu 2 části B tabulky nebo v bodu 4 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení, která jsou ve vlastnictví žadatele nebo která jsou jím chovaná na základě smlouvy o odchovu, stanovená podle bodů 1 a 2 nebo bodů 3 a 4 přílohy č. 6 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý rok 0,150 až 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Podíl na těchto pozemcích chovaných prasat a drůbeže stanovený podle bodu 2 části A tabulky nebo bodu 4 části A tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení může dosahovat nejvýše 30 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat17 uvedených v bodech 2 a 4 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení lze zohlednit hospodářská zvířata17 chovaná v hospodářském obvodu žadatele; tato hospodářská zvířata17 však nelze započítávat vícekrát.

(2)

Skutečnost, že žadatel hospodaří na zemědělských pozemcích ve velkoplošných zvláště chráněných územích, doloží potvrzením příslušného orgánu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(3)

Skutečnost, že žadatel hospodaří na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,16 doloží potvrzením příslušného vodohospodářského orgánu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(4)

Nejde-li o hospodaření

a)

na zemědělských pozemcích uvedených v odstavci 1, nebo

b)

v maloplošných zvláště chráněných územích, nebo

c)

v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,16

vyrovnávací příspěvek na program pomoci méně příznivým oblastem se poskytne, jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat17 uvedených v bodu 6 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení, která jsou ve vlastnictví žadatele nebo která jsou jím chovaná na základě smlouvy o odchovu, stanovená podle bodů 5 a 6 přílohy č. 6 k tomuto nařízení, dosahuje v přepočtu na průměr za celý rok 0,300 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 9 k tomuto nařízení, jde-li o ekologické hospodaření v souladu se zvláštním právním předpisem,4 pak 0,150 až 1,000 velké dobytčí jednotky ekologického chovu hospodářských zvířat17 na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení. Podíl na těchto pozemcích chovaných prasat a drůbeže stanovený podle bodu 6 části A tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení může dosahovat nejvýše 50 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat17 uvedených v bodu 6 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení lze zohlednit hospodářská zvířata17 chovaná v hospodářském obvodu žadatele; tato hospodářská zvířata17 však nelze započítávat vícekrát.

§ 11

Výše vyrovnávacího příspěvku na program pomoci

U programu pomoci méně příznivým oblastem se hospodaření na 1 ha travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, oceňuje vyrovnávacím příspěvkem

a)

v horských oblastech 1. typu ve výši od 2 067 Kč do 3 100 Kč na 1 ha,

b)

v horských oblastech 2. typu ve výši od 1 867 Kč do 2 800 Kč na 1 ha,

c)

v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu ve výši od 1 800 Kč do 2 700 Kč na 1 ha,

d)

v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu ve výši od 1 667 Kč do 2 500 Kč na 1 ha,

e)

v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu ve výši od 1 467 Kč do 2 200 Kč na 1 ha,

f)

v ostatních méně příznivých oblastech 4. typu ve výši od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha,

g)

v oblastech se specifickými omezeními 1. typu ve výši od 666 Kč do 1 000 Kč na 1 ha,

h)

v oblastech se specifickými omezeními 2. typu ve výši od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha,

i)

v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. a) ve výši od 1 533 Kč do 2 300 Kč na 1 ha,

j)

v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. b) ve výši od 1 133 Kč do 1 700 Kč na 1 ha,

k)

v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. c) ve výši od 500 Kč do 750 Kč na 1 ha.

ČÁST TŘETÍ

PODPŮRNÉ PROGRAMY K PODPOŘE

MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ A K PODPOŘE AKTIVIT

PODÍLEJÍCÍCH SE NA UDRŽOVÁNÍ KRAJINY (§ 12-14)

§ 12

Druhy podpůrných programů

Podpůrnými programy jsou

a)

agroenvironmentální programy, které se stanoví na

1.

změnu struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou s cílem redukovat vodní erozi na svažitých pozemcích, snížit rizika kontaminace povrchových a podzemních vod a zvýšit retenční schopnost krajiny,

2.

údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastevním chovem hospodářských zvířat,17 při kterém je základní krmná dávka chovaných hospodářských zvířat17 zajišťována spásáním porostů s převahou travin a sekáním nedopasků (dále jen "pastva hospodářských zvířat"), jako činnosti přispívající k udržování krajiny v náležitém stavu při dosažení aktuální denní intenzity chovu pasených hospodářských zvířat17

2.1.

od 0,400 do 0,800 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu na zemědělských pozemcích vyčleněných žadatelem pro program údržby travních porostů na zemědělských pozemcích pastvou hospodářských zvířat,17 uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení (dále jen "vyčleněné travní porosty"); jde-li o hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4 při dosažení aktuální denní intenzity ekologického chovu pasených hospodářských zvířat17 od 0,250 do 0,450 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněných travních porostů,

2.2.

od 0,801 do 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněného travního porostu; jde-li o hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4 při dosažení aktuální denní intenzity ekologického chovu pasených hospodářských zvířat17 od 0,451 do 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněných travních porostů,

3.

částečné vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4

4.

podporu včelařství,

b)

podpůrné programy na podporu zemědělských aktivit zaměřených na ochranu složek životního prostředí v zemědělství, které se stanoví na

1.

vápnění zemědělských pozemků s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH,

2.

založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny včetně povýsadbové péče po následující tři roky od roku výsadby,

c)

podpůrné programy na podporu změny struktury zemědělské výroby, které se stanoví na

1.

změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění,

2.

změnu struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení na zemědělských pozemcích včetně údržby takto vzniklých porostů po dobu tří let následujících po roce založení.

§ 13

Kritéria pro poskytnutí dotace na jednotlivé

podpůrné programy

(1)

Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 1 se poskytne, jestliže

a)

průměrná svažitost zatravňovaného zemědělského pozemku je vyšší než 7 stupňů, popřípadě průměrná hloubka půdního profilu zatravňovaného zemědělského pozemku nepřekračuje 30 cm, popřípadě zatravňovaný zemědělský pozemek bezprostředně přiléhá k vodním tokům nebo vodním plochám, popřípadě zatravňovaný zemědělský pozemek se nachází v méně příznivých oblastech vymezených podle § 8,

b)

žadatel se zaváže obhospodařovat zemědělský pozemek zatravněný uznaným osivem18 podle písmene c) bodu 2 po dobu dalších nejméně pěti let následujících po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace na podpůrný program zatravnění,

c)

žadatel předloží

1.

doklad o vlastnictví pozemku nebo nájemní smlouvu na dobu určitou, která nemůže být vypovězena ze strany pronajímatele po dobu pěti let následujících po roce, ve kterém bylo provedeno zatravnění,

2.

daňový doklad o nákupu uznaného osiva18 domácího původu nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta,

3.

doklad o změně kultury v katastru nemovitostí,19

4.

daňový doklad o vytyčení pozemku a vyhotovení geometrického plánu, jestliže bylo provedeno, nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, a

5.

řádně vyplněnou přílohu č. 5 k tomuto nařízení.

(2)

Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 2 se poskytne, jestliže

a)

žadatel oznámí začátek pastevního období pro účely tohoto nařízení nebo jeho pokračování, bylo-li přerušeno, příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva nejpozději 7 dní před tímto datem; sledované pastevní období musí být zahájeno nejpozději 15. června kalendářního roku, ukončeno musí být nejpozději 31. října kalendářního roku a musí trvat nejméně 120 dnů; pastevní období může žadatel přerušit, přičemž tuto skutečnost oznámí žadatel příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva nejpozději dva dny před přerušením pastevního období; pouze z důvodu náhlé změny klimatických podmínek je možné oznámit tuto skutečnost v kratší lhůtě,

b)

žadatel se zaváže

1.

dodržet během pastevního období určeného podle písmene a) aktuální denní intenzitu chovu pasených hospodářských zvířat17 v kategorii uvedené v příloze č. 6 bodu 8 k tomuto nařízení ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných hospodářských zvířat17 na základě smlouvy o odchovu v rozsahu stanoveném v § 12 písm. a) bodu 2,

2.

dodržet minimální aktuální počet pasených hospodářských zvířat17 ve výši 3 velké dobytčí jednotky v kategorii uvedené v příloze č. 6 bodu 8 k tomuto nařízení,

3.

vést po dobu pastevního období určeného podle písmene a) odděleně pro každou jednotlivou skupinu společně se pasoucích hospodářských zvířat stejného druhu údaje uvedené v příloze č. 7 bodu 4 k tomuto nařízení,

c)

k pastvě hospodářských zvířat17 je využíváno v průběhu pastevního období alespoň 30 % vyčleněných travních porostů; tyto pozemky musí být technicky nebo organizačně zabezpečeny proti úniku hospodářských zvířat17 z prostoru pastvy, musí být uvedeny v příloze č. 6 bodu 7 části C k tomuto nařízení a musí být zřetelně vyznačeny v základní mapě podle přílohy č. 7 bodu 3 k tomuto nařízení,

d)

žadatel předloží řádně vyplněnou přílohu č. 6 k tomuto nařízení,

e)

žadatel po skončení pastevního období, nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, předloží příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva údaje o pastvě hospodářských zvířat podle bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(3)

Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 3 se poskytne, jestliže

a)

žadatel je po celý kalendářní rok, ve kterém má být dotace poskytnuta, veden v seznamu ekologických podnikatelů4 a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství,4 který každoročně zveřejní a v průběhu roku aktualizuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství,

b)

intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat17 ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu stanovená podle bodu 2 přílohy č. 9 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý kalendářní rok 0,150 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého travního porostu na zemědělském pozemku obhospodařovaného v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství uvedeného v tabulce v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

c)

žadatel se zaváže, že bude hospodařit na vlastních zemědělských pozemcích v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4 nejméně pět let následujících po roce, ve kterém mu byla poskytnuta dotace,

d)

žadatel předloží řádně vyplněnou přílohu č. 9 k tomuto nařízení.

(4)

Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 se poskytne, jestliže žadatel předloží čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení, že se jedná o včelstva zazimovaná v roce poskytnutí dotace.

(5)

Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. b) bodu 1 se poskytne, jestliže žadatel předloží

a)

doklady podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

b)

daňový doklad o

1.

nákupu mletého vápence, dolomitického vápence20 nebo páleného vápna, nebo

2.

provedení vápnění na objednávku, v dávce nejméně 1,5 t mletého vápence nebo dolomitického vápence20 anebo v dávce nejméně 0,75 t páleného vápna na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou,

a to nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta.

Dotace se poskytne nejvýše na 40 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH, doložené dokladem o agrochemickém zkoušení zemědělské půdy.

(6)

Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. b) bodu 2 v katastrálním území se schválenými návrhy pozemkových úprav8 se poskytne, jestliže žadatel

a)

použije stanovištně a geneticky vhodné, výsadby a výsevu schopné sadební materiály21 a provede všechny práce uvedené v projektu k realizaci pro příslušný rok, ve kterém byla pro daný účel poskytnuta dotace,

b)

předloží

1.

projekt22 podle přílohy č. 11 bodu 2 k tomuto nařízení,

2.

daňový doklad prokázaných nákladů na založení prvku územního systému ekologické stability krajiny,7 a to nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta,

3.

doklady podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení.

(7)

Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1 se poskytne, jestliže

a)

žadatel při zalesnění použije stanovištně a geneticky vhodné a výsadby schopné sadební materiály21 a provede práce uvedené v projektu zalesnění a ochrany mladých lesních porostů pro příslušný rok, na který byla podána žádost,

b)

na oplocené ploše bude nejméně 30 % zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin a oplocenka bude zřizována na pozemcích prvně zalesněných v tomtéž roce nebo v roce předcházejícím, přičemž její výška musí činit alespoň 160 cm,

c)

žadatel předloží doklady podle příloh č. 12 a 13 k tomuto nařízení.

Při opakovaném zalesnění v roce následujícím po prvním zalesnění se dotace poskytne nejvýše do výše 30 % počtu sazenic stejného druhu použitých při prvním zalesnění na téže ploše. Na ochranu mladých lesních porostů proti buřeni do jejich zajištění, a to nejvýše dva zásahy v běžném roce, a proti zvěři, a to pouze jeden zásah v běžném roce, se dotace poskytne nejvýše do výměry, na které bylo nebo mohlo být podpořeno první zalesnění.

(8)

Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 2 se poskytne, jestliže

a)

jde o užívání pozemku, na kterém má být porost rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití založen na základě nájemní smlouvy, žadatel předloží tuto nájemní smlouvu platnou nejméně po dobu deseti let včetně roku založení porostu a současně předloží souhlas vlastníka pozemku se založením porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití,

b)

žadatel vysadí porosty rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití na minimální výměře u reprodukčního porostu (matečnici) 0,25 ha nebo u produkčního porostu na 1,0 ha zemědělské půdy,

c)

žadatel použije ověřené, stanovištně a geneticky vhodné klony, které byly ověřeny schvalovacím řízením,

d)

žadatel předloží doklady podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení.

Při opakované výsadbě v produkčním porostu se poskytne dotace do výše 30 % počtu sazenic použitých při výsadbě v roce poskytnutí dotace nebo v roce předcházejícím, byla-li dotace poskytnuta, při splnění kritéria uvedeného pod písmenem b).

§ 14

Výše finanční dotace na jednotlivé

podpůrné programy

(1)

U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 1 je provedení zatravnění zemědělských pozemků s ornou půdou v roce poskytnutí dotace ohodnoceno 6 000 Kč na 1 ha zatravněného zemědělského pozemku; bylo-li provedeno geometrické zaměření jednotlivých parcel, je ohodnoceno 10 000 Kč na 1 ha takového zemědělského pozemku.

(2)

U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.1. je

a)

podpora na údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastvou hospodářských zvířat17 ohodnocena 1 100 Kč na 1 ha vyčleněných travních porostů, a

b)

podpora na technické nebo organizační zajištění pastvy hospodářských zvířat17 na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 400 Kč na 1 ha travních porostů využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat17 a uvedených v části C bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(3)

U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2. 2. je

a)

podpora na údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastvou hospodářských zvířat17 ohodnocena 1 700 Kč na 1 ha vyčleněných travních porostů, a

b)

podpora na technické nebo organizační zajištění pastvy hospodářských zvířat17 na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 400 Kč na 1 ha travních porostů využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat17 a uvedených v části C bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(4)

U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 3 je hospodaření na 1 ha zemědělského pozemku v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4 ohodnoceno,

a)

jde-li o sady, vinice nebo chmelnice, 3 500 Kč,

b)

jde-li o hospodaření na orné půdě, 2 000 Kč,

c)

jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě, 3500 Kč,

d)

jde-li o obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, 1 000 Kč.

(5)

U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 4 je dotace na podporu včelařství ohodnocena 150 Kč na každé včelstvo zazimované v roce poskytnutí dotace.

(6)

U podpůrného programu podle § 12 písm. b) bodu 1 je vápnění na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou ohodnoceno 300 Kč.

(7)

U podpůrného programu podle § 12 písm. b) bodu 2 se dotace na založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny7 poskytne buď ve výši prokázaných nákladů nebo podle ceny stanovené projektem, avšak nejvýše ve výši 100 000 Kč na 1 ha zemědělského pozemku v přepočtu na skutečně realizovanou výměru podle provedených prací uvedených v projektu pro příslušný kalendářní rok.

(8)

U podpůrných programů podle § 12 písm. c) bodů 1 a 2 jsou provedené výkony ohodnoceny sazbami v Kč za technickou jednotku výkonu, na který se jednotlivá dotace vztahuje, uvedenými v přílohách č. 13 a 14 k tomuto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 15-18)

§ 15

Přechodné ustanovení

Pro právní vztahy ve věcech podpory a pomoci vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy.

§ 15a

Dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek se přizná a poskytne naposled za kalendářní rok 2003, s výjimkou dotace na

a)

povýsadbovou péči, a to po dobu nejdéle 3 let, následujících po roce provedení výsadby, v rámci podpůrného programu podle § 12 písm. b) bodu 2,

b)

ochranu lesních porostů do jejich zajištění, a to po dobu nejdéle 12 let, následujících po roce provedení změny struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků, v rámci podpůrného programu podle § 12 písm. c) bodu 1,

c)

údržbu porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití, a to po dobu nejdéle 3 let, následujících po roce jejich založení, v rámci podpůrného programu podle § 12 písm. c) bodu 2,

a to na porosty, popřípadě prvky územních systémů ekologické stability krajiny, na jejichž založení byla v kalendářním roce 2003 nebo v předcházejících letech poskytnuta dotace podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., popřípadě podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.

§ 16

Ochrana osobních údajů fyzických osob

Ministerstvo obrany při zpracování osobních údajů fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu.23

§ 17

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.

§ 18

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

 

Ministr životního prostředí:

RNDr. Kužvart v. r.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Zeman v. r.

Příloha č. 1

Část A

Žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku*)

(podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb.)

1. Podací místo

2. Kag č. žádosti

3. Otisk prezentačního razítka podacího listu

4. Číslo listu

5. Celkový počet listů

6. Datum a hodina přijetí

7. Rozhodující útvar

8. Reg. č. žádosti/číslo jednací

9. Datum (a hodina) přijetí

Žadatel

10. Resort

11. Kód žadatele

12. Rodné číslo (FO)

13. Identifikační číslo

14. Daňové identifikační číslo

15. Titul před jménem (FO)

16. Příjmení žadatele (FO)

17. Jméno žadatele (FO)

18.Titul za jménem(FO)

19. Obchodní firma (PO)

20. Titul před jménem

21. Příjmení zástupce právnické osoby

22. Jméno zástupce právnické osoby

23. Titul za jménem

24. Obec (město)

25. Část obce

26. Číslo domovní

27. Městská část

28. Ulice

29. Číslo orientační

30. PSČ

31. Předvolba

32. Telefon

33. Fax

34. Okres

35. Adresa elektronické pošty (E-mail)

36. Název správce daně (Finanční úřad)

37. Plátce DPH*)

ANO NE

Adresa pro doručování

50. Název banky

51. Číslo účtu žadatele

52. Kód banky

Místo podnikání (podle převažující činnosti ve vztahu k účelu dotace případně vyrovnávacího příspěvku)

54. Ulice

55. Číslo domu

56. Obec

57. Okres

58. V

59. Dne

60. Podpis(y) statutárních zástupců

61. Otisk razítka žadatele (u právnické osoby vždy)

Počet předaných příloh

62. Počet tabulkových příloh

63. Počet ostatních příloh

Výsledek projednání

64. Vyřizuje

65. Projednáno dne

66. Přiznáno Kč

67. Podpis

 

Vysvětlivky : *) nehodící se škrtněte

Šedě zabarvené plochy žadatel nevyplňuje

FO-vyplňuje pouze fyzická osoba

PO-vyplňuje pouze právnická osoba

 

Část B.

Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku

 

Je-li žadatelem fyzická osoba :

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh jsou pravdivé, a že jsem neobdržel(a) dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na tentýž zemědělský pozemek nebo účel, pro který nyní žádám, z jiných zdrojů státního rozpočtu.

Nemám nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy1) při obhospodařování zemědělských pozemků, které mi byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím.

Nejsem v likvidaci nebo na můj majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku․

Jsem si vědom(a) své trestní odpovědnosti a povinnosti odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vázáno.

Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku stanovené nařízením vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č……..

Souhlasím s tím, aby Ministerstvo zemědělství mohlo nakládat s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Zároveň souhlasím se zveřejňováním těchto údajů ve veřejných informačních systémech: jméno a příjmení, případně identifikační číslo, adresa, dotační titul a výše poskytnuté dotace, případně vyrovnávacího příspěvku.

 

V………….…………………..dne…...........……………

……………………………………..

Podpis žadatele (úředně ověřený)

 

Je-li žadatelem právnická osoba :

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh jsou pravdivé, a že v žádosti uvedená právnická osoba neobdržela dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na tentýž zemědělský pozemek nebo účel, pro který nyní žádá, z jiných zdrojů státního rozpočtu.

V žádosti uvedená právnická osoba nemá nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy1) při obhospodařování zemědělských pozemků, které jí byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím.

V žádosti uvedená právnická osoba není v likvidaci nebo na její majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku.

Jsem si vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti v žádosti uvedené právnické osoby odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vázáno.

Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku stanovené nařízením vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č……..

Souhlasím s tím, aby Ministerstvo zemědělství mohlo nakládat s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Zároveň souhlasím se zveřejňováním těchto údajů ve veřejných informačních systémech: obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, dotační titul a výše poskytnuté dotace, případně vyrovnávacího příspěvku.

 

V………….………………..dne…...........……………

……………..………………...............

Podpis statutárního orgánu žadatele

(úředně ověřený)

 

__________

1) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v méně příznivých oblastech

pro program pomoci méně příznivým oblastem (§ 8)

1.Výměry zemědělských pozemků v horských oblastech 1. typu (§ 8 odst. 1 písm. a))

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

2. Výměry zemědělských pozemků v horských oblastech 2. typu (§ 8 odst. 1 písm. b))

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

3. Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu

(§ 8 odst. 1 písm. c))

 

 

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

4. Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu

(§ 8 odst. 1 písm. d))

 

 

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

5. Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu

(§ 8 odst. 1 písm. e))

 

 

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

6. Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 4. typu

(§ 8 odst. 1 písm. f))

 

 

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Výměry zemědělských pozemků v oblastech se specifickými omezeními 1. typu

(§ 8 odst. 1 písm. g))

 

 

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

8. Výměry zemědělských pozemků v oblastech se specifickými omezeními 2. typu

(§ 8 odst. 1 písm. h))

 

 

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

9. Výměry zemědělských pozemků v 1. zóně národních parků a chráněných krajinných oblastí (§ 8 odst. 2 písm. a))

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

10. Výměry zemědělských pozemků v 2. zóně národních parků a chráněných krajinných oblastí (§ 8 odst. 2 písm. b))

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

11. Výměry zemědělských pozemků v 3. zóně národních parků a chráněných krajinných oblastí (§ 8 odst. 2 písm. c))

 

 

 

katastrální území

celková výměra zemědělské půdy1)

z toho travní porosty2)

……………………………

……………...……………………….

….…………...…………....

……………………………

…………….…...……………….……

……………………..……...

Celkem

…...………………….……………….

……………………..……...

 

 

 

 

V ……………….. dne ……….………

…………...………………………………

 

podpis žadatele

nebo statutárního orgánu žadatele

__________

1) Uvede se celková výměra žadatelem obhospodařovaných zemědělských pozemků v této oblasti, včetně výměry zemědělských pozemků s výskytem náletů, dřevin a pozemků zemědělsky neobdělávaných doložených potvrzením podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, s přesností na 4 desetinná místa.

2) Uvede se výměra travních porostů na zemědělské půdě, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů,

s přesností na 4 desetinná místa.

Příloha č. 3

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele ve zvláště chráněných územích

(§ 1 odst. 1 písm. a) bod 2 a 4, § 10 odst. 1 písm. a)

Správa národního parku1) .....................................................................................................................................

Správa chráněné krajinné oblasti1) .......................................................................................................................

Referát životního prostředí Okresního úřadu1) …………………………………………………........................

potvrzuje2), že žadatel má tyto zemědělské pozemky situovány v maloplošných zvláště chráněných územích (§ 1 odst. 1 písm. a) bod 4) a hospodaří na nich podle schválených plánů péče, popřípadě v souladu se základními ochrannými podmínkami.

 

katastrální území………………………............................................................................................................

parcelní číslo3) ............………………..výměra .......................v hektarech (na 4 desetinná místa)

parcelní číslo3) ............………………...výměra........................v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

celkem výměra v maloplošných zvláště chráněných územích ……....v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

Správa národního parku1) .....................................................................................................................................

Správa chráněné krajinné oblasti1) .......................................................................................................................

Referát životního prostředí Okresního úřadu1)………………………………………………….........................

potvrzuje2), že žadatel má tyto zemědělské pozemky situovány ve velkoplošných zvláště chráněných územích (§ 1 odst. 1 písm. a) bod 2) a hospodaří na nich podle schválených plánů péče, popřípadě v souladu se základními ochrannými podmínkami.

 

katastrální území ………………………..............................................................................................................

parcelní číslo3) ............……...výměra .......................................v hektarech (na 4 desetinná místa)

parcelní číslo3).…………........výměra......................................v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

celkem výměra ve velkoplošných zvláště chráněných územích ........ v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

V.......................................

dne.........................................

č.j.......................................

 

 

 

razítko:

jméno a příjmení ..............................................................................................

podpis

__________

1) Nehodící se škrtněte.

2)

Potvrzení se týká pouze umístění zemědělských pozemků. Správnost údajů o výměrách zemědělských pozemků se potvrzuje čestným prohlášením při podání žádosti o poskytnutí dotace uvedeném v příloze č. 1.

3) Uvede se parcelní číslo podle katastru nemovitostí.

Příloha č. 4

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou (§ 10 odst. 1 písm. b))

Příslušný vodohospodářský orgán: ……………………......... ..................potvrzuje1), že

v ochranných pásmech 1. stupně vodních zdrojů se nacházejí tyto zemědělské pozemky žadatele

 

okres: ………………………………….....................................................................................................

katastrální území….……………………........................................................................................

parcelní číslo2) …………………….........výměra……...........v hektarech (na 4 desetinná místa)

parcelní číslo2)…………………..............výměra.................v hektarech (na 4desetinná místa)

celkem výměra...............v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

Příslušný vodohospodářský orgán: ……………………......... ..................potvrzuje1), že

v ochranných pásmech 2. stupně vodních zdrojů se nacházejí tyto zemědělské pozemky žadatele

 

okres: …………………………………....................................................................................................

katastrální území….…………………….......................................................................................

parcelní číslo2) ……………….........výměra………….........v hektarech (na 4 desetinná místa)

parcelní číslo2)………………........výměra…........................v hektarech (na 4desetinná místa)

celkem výměra..……......v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

katastrální území. ……………........................................................................................................

parcelní číslo2)…………….......výměra .……………...........v hektarech (na 4 desetinná místa)

parcelní číslo2) ………….........výměra …….….....................v hektarech (na 4 desetinná místa)

celkem výměra …….........v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

celkem v ochranných pásmech vodních zdrojů: výměra…......v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

V ………………

dne ………………

č.j. ………………………

 

 

 

razítko:

jméno a příjmení………………...........…………..………………....……...….

podpis

__________

1)

Potvrzení se týká pouze umístění zemědělských pozemků. Správnost údajů o výměrách zemědělských pozemků se potvrzuje čestným prohlášením při podání žádosti o poskytnutí dotace uvedeném v příloze č. 1.

2) Uvede se parcelní číslo podle katastru nemovitostí.

Příloha č. 5

Údaje o změně struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou (§ 12 písm. a) bod 1 podle kritérií uvedených v § 13 odst. 1)

Zatravnění zemědělských pozemků s ornou půdou

 

Katastrální území (název)

Parcelní číslo podle katastru nemovitostí

Výměra v hektarech (na 4 desetinná místa)

Zaměření (ano/ne)

Kritérium podle § 13 odst. 1 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Potvrzení příslušného referátu životního prostředí o zatravnění zemědělských pozemků s ornou půdou spolu s dokladem podle § 13 odst. 1 písm. c) bod 3

Potvrzujeme, že výše uvedené zemědělské pozemky s ornou půdou byly zatravněny.

 

Referát životního prostředí Okresního úřadu v……………dne……..………..potvrzuje, že výše uvedené zemědělské pozemky s ornou půdou byly zatravněny.

 

razítko

jméno a příjmení............

podpis.......................

 

3. Závazek žadatele

Zavazuji se tímto, že výše uvedený(é) travní porost(y) budu udržovat nejméně po dobu 5 let následujících od roku jeho (jejich) založení, a to při splnění kritérií uvedených v § 13 odst. 1.

 

V……………….........

dne……………...........

.……………….................

podpis žadatele (statutárního orgánu)

 

Poznámky k příloze č. 5:

Vyplněné body č. 1 a 3 této přílohy se předkládají spolu se žádostí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1.

Doklady podle bodu č. 2 této přílohy se předkládají nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku.

Příloha č. 6

Údaje o výměrách zemědělských pozemků žadatele, přepočítávací koeficienty

na velké dobytčí jednotky a počet hospodářských zvířat chovaných v hospodářském obvodu žadatele pro program pomoci méně příznivým oblastem podle kritérií uvedených v § 10 a program podpory údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat podle kritérií uvedených v § 13 odst. 2

1. Výměry zemědělských pozemků v katastrálních územích, které se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat podle kritéria uvedeného

v § 10 odst. 1 písm. a):

 

zemědělské pozemky žadatele ve velkoplošných zvláště chráněných územích

 

katastrální území…...........………….………..…výměra…………..….……...v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území…...........………….………..…výměra…………..….……...v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území…...........………….………..…výměra…………..….……...v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území…................………..……..…výměra……..….……………v ha (na 4 desetinná místa)

celková výměra……..……….……...v ha (na 4 desetinná místa)

 

2. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných

na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v uvedeného v § 10 odst. 1 písm. a), která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat na zemědělských pozemcích ve velkoplošných zvláště chráněných územích

 

Tabulka

Druhy a kategorie

hospodářských zvířat

Přepočítávací koeficient na velké dobytčí jednotky

Počet

hospodářských zvířat

1

2

3

Část A

 

 

prasnice, kanec

sele

mladé chovné prase, prase na výkrm

ostatní prasata

pštrosi

krůty, husy

kachny

ostatní drůbež

0,300

0,020

0,120

0,200

0,200

0,006

0,003

0,001

 

Část B

 

 

tele

skot od 3 měsíců do 1 roku včetně

skot od 1 do 2 let včetně

ostatní skot a jiní turovití

jehně do 1 roku

bahnice, beran

kůzle do 1 roku

koza, kozel

kůň do 3 let

kůň nad 3 roky

faremní odchov jelenovitých

0,220

0,400

0,700

1,000

0,100

0,200

0,100

0,200

0,750

1,300

0,300

 

 

3. Výměry zemědělských pozemků v katastrálních územích, které se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat podle kritéria

v § 10 odst. 1 písm. b):

 

zemědělské pozemky žadatele v ochranných pásmech vodních zdrojů, s výjimkou ochranného pásma 1. stupně

 

katastrální území..............…...…….…….....…výměra…...……..….…......v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území..............…...…….…….....….výměra…...……..….….....v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území...................…….…..…...……výměra…...…..….…....…v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území...................……….…..…..…výměra….....…….…....….v ha (na 4 desetinná místa)

celková výměra….....…….…....…v ha (na 4 desetinná místa)

 

4. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných

na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v § 10 odst. 1 písm. b), která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů, s výjimkou ochranného pásma 1. stupně

Tabulka

Druhy a kategorie

hospodářských zvířat

Přepočítávací koeficient na velké dobytčí jednotky

Počet

hospodářských zvířat

1

2

3

Část A

 

 

prasnice, kanec

sele

mladé chovné prase, prase na výkrm

ostatní prasata

pštrosi

krůty, husy

kachny

ostatní drůbež

0,300

0,020

0,120

0,200

0,200

0,006

0,003

0,001

 

Část B

 

 

tele

skot od 3 měsíců do 1 roku včetně

skot od 1 do 2 let včetně

ostatní skot a jiní turovití

jehně do 1 roku

bahnice, beran

kůzle do 1 roku

koza, kozel

kůň do 3 let

kůň nad 3 roky

faremní odchov jelenovitých

0,220

0,400

0,700

1,000

0,100

0,200

0,100

0,200

0,750

1,300

0,300

 

 

5. Výměry zemědělských pozemků v katastrálních územích, které se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat podle kritéria uvedeného v § 10 odst. 4):

 

zemědělské pozemky žadatele bez pozemků obhospodařovaných v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, a bez pozemků ve zvláště chráněných územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů

 

katastrální území…...........………….………..…výměra…………..….……...v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území…...........………….………..…výměra…………..….……...v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území…................…………..…..…výměra…..………….……...v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území…................……………….…výměra……..……….……...v ha (na 4 desetinná místa)

celková výměra……..….…………...v ha (na 4 desetinná místa)

6. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných

na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v § 10 odst. 4, která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat na zemědělských pozemcích bez pozemků obhospodařovaných v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, a bez pozemků ve zvláště chráněných územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů

 

Tabulka

Druhy a kategorie

hospodářských zvířat

Přepočítávací koeficient na velké dobytčí jednotky

Počet

hospodářských zvířat

1

2

3

Část A

 

 

prasnice, kanec

sele

mladé chovné prase, prase na výkrm

ostatní prasata

pštrosi

krůty, husy

kachny

ostatní drůbež

0,300

0,020

0,120

0,200

0,200

0,006

0,003

0,001

 

Část B

 

 

tele

skot od 3 měsíců do 1 roku včetně

skot od 1 do 2 let včetně

ostatní skot a jiní turovití

jehně do 1 roku

bahnice, beran

kůzle do 1 roku

koza, kozel

kůň do 3 let

kůň nad 3 roky

faremní odchov jelenovitých

0,220

0,400

0,700

1,000

0,100

0,200

0,100

0,200

0,750

1,300

0,300

 

 

7. Údaje o výměrách travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů obhospodařovaných žadatelem pro účely plnění kritérií pro program údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat (§ 13 odst. 2 písm. b) a c)):

 

A. Výměry veškerých žadatelem obhospodařovaných travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů podle katastrálních území:

 

katastrální území..............…...…….…….....…výměra…...……..….…......v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území..............…...…….…….....…výměra…...……..….…......v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území...................….…….….....…výměra…...…..…….…......v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území...................…….….….....…výměra….....…….……......v ha (na 4 desetinná místa)

celková výměra….....….………......v ha (na 4 desetinná místa)

 

B. Výměra travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, které jsou žadatelem vyčleněny podle § 12 písm. a) bodu 2 a kritérií uvedených v podbodu 2.1 nebo 2.2 pro program údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat (vyčleněné travní porosty),

1.

nejde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, činí……………….…..………..ha (na 4 desetinná místa),

2.

jde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, činí…………………………….ha (na 4 desetinná místa),

C. Výměry travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad

a ovocných sadů, které jsou v průběhu pastevního období reálně využívány k pastvě hospodářských zvířat podle § 13 odst. 2 písm. c):

 

katastrální území..............…...…….…….....…výměra…...……..….…......v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území..............…...…….…….....…výměra…...……..….…......v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území...................………….....…..výměra….....….………......v ha (na 4 desetinná místa)

katastrální území...................………….....…..výměra….....….………......v ha (na 4 desetinná místa)

celková výměra….....….…….….....v ha (na 4 desetinná místa)

 

8.

Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 2 písm. b), která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat

 

Tabulka

Druhy a kategorie

hospodářských zvířat

Přepočítávací koeficient na velké dobytčí jednotky

tele

skot od 3 měsíců do 1 roku včetně

skot od 1 do 2 let včetně

ostatní skot a jiní turovití

jehně do 1 roku

bahnice, beran

kůzle do 1 roku

koza, kozel

kůň do 3 let

kůň nad 3 roky

faremní odchov jelenovitých1)

0,220

0,400

0,700

1,000

0,100

0,200

0,100

0,200

0,750

1,300

0,300

Vysvětlivka k tabulce:

1) Pouze v případě pastvy jelenovitých splňující kritérium uvedené v § 13 odst. 2.

 

9. Závazek žadatele

 

Zavazuji se tímto k dodržení aktuální denní intenzity chovu pasených zvířat v kategorii zvířat uvedené v tabulce pod bodem 8 této přílohy v intervalu od 0,400 do 0,800 velké dobytčí jednotky2); hospodařím-li v rámci ekologického zemědělství od 0,250 do 0,450 velké dobytčí jednotky2) na 1 ha, nebo od 0,801 do 1,500 velké dobytčí jednotky2); hospodařím-li v rámci ekologického zemědělství od 0,451 do 1,000 velké dobytčí jednotky2) na 1 ha vyčleněných travních porostů uvedených pod bodem č. 7 části B této přílohy, a to po dobu minimálně 120ti dnů, po které budou také vedeny údaje podle přílohy č. 7 bodu 4.

Zavazuji se tímto k dodržení minimálního aktuálního počtu pasených zvířat v přepočtu na velké dobytčí jednotky podle tabulky pod bodem 8. této přílohy ve výši 3 velké dobytčí jednotky.

 

V………..……..…… dne……………...........

…….………...........……....……………..…

podpis žadatele

nebo statutárního orgánu žadatele

 

__________

2) Nehodící se škrtněte.

Příloha č. 7

Údaje k žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku

a podklady pro kontrolu

1. Identifikace celkové výměry zemědělských pozemků žadatele, na kterých zemědělsky hospodaří podle § 1 odst. 1 písm. a), s rozlišením podle typu užívání.

 

Okres

Katastrální území

Výměra zemědělských pozemků celkem1,2)

Výměra travních porostů na zemědělských pozemcích celkem1)

Typ užívání3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky k tabulce:

1) Výměra se uvede na 4 desetinná místa.

2) Do celkové výměry zemědělských pozemků se zahrne i výměra pozemků s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných doložených potvrzením ministerstva, popřípadě Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení

3) Typ užívání zemědělského pozemku v rámci daného katastrálního území se označí takto:

V=vlastnictví žadatele,

N1=nájem na základě písemné nájemní smlouvy,

N2=nájem na základě ústní nájemní smlouvy,

N3=nájem ze zákona,

P1=podnájem na základě písemné podnájemní smlouvy,

P2=podnájem na základě ústní podnájemní smlouvy,

= pozemkové úpravy,

O=ostatní,

přičemž

na jednom řádku může být uvedena výměra jen pro jeden typ užívání.

Typ užívání zemědělského pozemku se při kontrole prokazuje těmito doklady :

a) jde-li o zemědělský pozemek ve vlastnictví žadatele, dokladem o vlastnictví zemědělského pozemku,

b) jde-li o nájem zemědělského pozemku na základě písemné nájemní smlouvy, písemnou nájemní smlouvou,

c) jde-li o nájem zemědělského pozemku na základě ústní nájemní smlouvy, kopií posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, kopií dílčího daňového přiznání1), podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků, a současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období,

d) jde-li o nájem zemědělského pozemku ze zákona, například kupní smlouvou o prodeji zemědělských objektů2) uzavřenou s Pozemkovým fondem ČR nebo výpisem z obchodního rejstříku3), dále kopií posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, kopií dílčího daňového přiznání1), podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků, současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období,

e) jde-li o podnájem zemědělského pozemku na základě písemné podnájemní smlouvy, písemnou podnájemní smlouvou,

f) jde-li o podnájem zemědělského pozemku na základě ústní podnájemní smlouvy, kopií posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, kopií dílčího daňového přiznání1), podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků, a současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období,

g) jde-li o pozemkovou úpravu, rozhodnutím pozemkového úřadu,

e) jde-li o jiný právní důvod podle § 1 odst. 1 písm a), jiným dokladem

__________

1)§ 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 15 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

§ 17 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

3) § 27 a násl. obchodního zákoníku.

 

2. Základní mapa v měřítku 1:10 000 nebo podrobnější se zákresem obhospodařovaných zemědělských pozemků v rozlišení na zemědělskou půdu s ornou půdou, travní porosty na zemědělské půdě, trvalé kultury, zahrady, pozemky s rychle rostoucími dřevinami, zatravňované pozemky a pozemky neobdělávané v souladu s nezemědělskými záměry využívání pozemků (příloha č. 8.) a se zákresem obhospodařovaných zemědělských pozemků podle § 12 písm. a) bodu 3.

 

3. Základní mapa v měřítku 1:10 000 nebo podrobnější se zákresem zemědělských pozemků, které jsou využívány k pastvě hospodářských zvířat.

 

4. Údaje vedené podle § 13 odst. 2 písm. b) bodu 3 takto:

 

Identifikace jednotlivé skupiny společně se pasoucích hospodářských zvířat stejného druhu

Evidenční číslo hospodářského zvířete

Kategorie hospodářského zvířete podle bodu 8 přílohy č. 6 2)

Datum pastvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace zemědělských pozemků využívaných k pastvě hospodářských zvířat 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky k tabulce:

1)

Zemědělský pozemek využitý v příslušném dni k pastvě hospodářských zvířat se identifikuje podle čísla katastru nemovitostí, nebo podle zjednodušené evidence; tento způsob však musí být shodný se způsobem označení těchto pozemků v základní mapě předložené žadatelem podle bodu 3 této přílohy.

2)

V případě přeřazení hospodářského zvířete do vyšší kategorie podle bodu 8 přílohy č. 6 se vyznačí datum, kdy k tomuto přeřazení došlo.

 

Poznámky k příloze č. 7:

Údaje uvedené v bodech č. 1 až 3 této přílohy se předkládají společně s žádostí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1.

Příloha č. 8

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných (§ 4 odst. 1 písm. e))

Ministerstvo zemědělství1)/Ministerstvo obrany1)potvrzuje, že

 

výskyt náletů, popřípadě dřevin na těchto zemědělských pozemcích v katastrálních územích1)

 

katastrální území....................……...…….........……..................…...…………………………................

parcelní číslo2).............………….........výměra..........………......…v hektarech (na 4 desetinná místa)

parcelní číslo2)………....…………..….výměra……………........….v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

katastrální území...........…..........…......………..……........................…………………………................

parcelní číslo2)............………….….….výměra..........….…..…...…v hektarech (na 4 desetinná místa)

parcelní číslo2)…………….…..…….…výměra……………......…...v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

zemědělské neobdělávání těchto zemědělských pozemků v katastrálních územích1):

 

katastrální území......……………........................…….......................…………………………................

parcelní číslo2)......………….....…......výměra..........…..….....……v hektarech (na 4 desetinná místa)

parcelní číslo2)………...………………výměra…..…….…..……....v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

katastrální území.......................…....…………..…….......................…………………………................

parcelní číslo2)................…………….výměra..........……...…..…..v hektarech (na 4 desetinná místa)

parcelní číslo2)………....………….…..výměra……………..….…..v hektarech (na 4 desetinná místa)

 

jsou v souladu se záměrem mimoprodukčního využívání těchto zemědělských pozemků.

 

V …………………….. dne ..............……………. .. č.j..................…………..........

 

razítko:

 

jméno a příjmení ……………………...... ………..……………………….

podpis

 

__________

1) Nehodící se škrtněte.

2) Uvede se parcelní číslo podle katastru nemovitostí.

Příloha č. 9

Údaje o částečném vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství , popřípadě v etapě přechodného období

v rámci ekologického zemědělství

( § 12 písm. a) bod 3 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 3))

1.

Výměry zemědělských pozemků obhospodařovaných žadatelem v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství

 

Tabulka

Okres

(název)

Katastrální území

(název)

Sady, vinice, chmelnice1)

Orná půda s pěstováním zeleniny1)

Ostatní orná půda1)

Travní porosty1),2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

____________

 

 

 

 

Vysvětlivky k tabulce:

1)

Uvede se výměra podle katastru nemovitostí nebo podle zjednodušené evidence obhospodařovaných zemědělských pozemků v hektarech na 4 desetinná místa.

2)

Uvede se výměra zemědělských pozemků s travními porosty, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad

a ovocných sadů, v hektarech na 4 desetinná místa.

 

2.

Druh, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných

na zemědělských pozemcích podle kritéria § 13 odst. 3 písm. b), která se započítají

pro

účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat

 

Tabulka

Druhy a kategorie hospodářských zvířat v ekologickém chovu

Přepočítávací koeficient na velké dobytčí jednotky

Počet

hospodářských zvířat v ekologickém chovu

tele

skot od 3 měsíců do 1 roku včetně

skot od 1 do 2 let včetně

ostatní skot a jiní turovití

jehně do 1 roku

bahnice, beran

kůzle do 1 roku

koza, kozel

kůň do 3 let

kůň nad 3 roky

0,220

0,400

0,700

1,000

0,100

0,200

0,100

0,200

0,750

1,300

 

 

V …………….……….dne………..

…………..... …………..………………………………

 

podpis žadatele nebo statutárního orgánu žadatele

Příloha č. 10

Údaje o vápnění zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH

(§ 12 písm. b) bod 1 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 5)

Celková výměra zemědělských pozemků s ornou půdou žadatele s půdní reakcí do 5,5 pH

…………………………....……...........v hektarech (na 4 desetinná místa).

 

1. Použití mletého vápence, dolomitického vápence nebo páleného vápna na zemědělských pozemcích s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH v katastrálních územích:

 

katastrální území................................................................................................................................

parcelní číslo1) ……………….........................................................................................

výměra ..................………..........................................v hektarech (na 4 desetinná místa)

druh a hmotnost použitého vápenatého substrátu.....……….............………..................

..........................................................................................................................................

........................................................................................v tunách (na 2 desetinná místa)

 

katastrální území..…….......................................................................................................

parcelní číslo1)………………............................................................................................

výměra ..................…………........................................v hektarech (na 4 desetinná místa)

druh a hmotnost použitého vápenatého substrátu...................................….........................

……………………………………………………………………….……………….......

…………………………………….....................v tunách (na 2 desetinná místa).

 

V .......................

dne....................... ..…..

...................................……...........

podpis žadatele (statutárního orgánu)

 

2. Doklad o provedení agrochemického rozboru půd

Součástí žádosti o poskytnutí dotace podle § 12 písm. b) bod 1 je doklad o provedení agrochemického rozboru půd ne starší 6 let, obsahující seznam veškerých zemědělských pozemků s ornou půdou žadatele s půdní reakcí do 5,5 pH včetně výměr těchto zemědělských pozemků v ha na 4 desetinná místa.

________________________

1) Uvede se parcelní číslo podle katastru nemovitostí.

Příloha č. 11

Údaje o založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny

(§ 12 písm. b) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 6)

1. Založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny

Prvek územního systému ekologické stability krajiny bude/byl1) založen v souladu se zpracovaným projektem založení prvku územního systému ekologické stability krajiny v katastrálním území :

 

katastrální území …………………..…….......................................................................

parcelní číslo2)………... výměra.......………………v hektarech (na 4 desetinná místa)

náklad podle projektu……………………………….…................Kč

 

2. Souhlas příslušného orgánu(ů) ochrany přírody s projektem založení prvku územního systému ekologické stability krajiny.

Referát životního prostředí Okresního úřadu v …………………......... dne ………….

v……………………..... dne ……………

odsouhlasil projekt založení prvku územního systému ekologické stability krajiny vypracovaný projektantem autorizovaným Ministerstvem životního prostředí.

razítko jméno a příjmení……………..........…. podpis………………

razítko jméno a příjmení…………..........……. podpis………………

 

3. Potvrzení příslušného pozemkového úřadu o dodržení projektu.

Uvedený prvek územního systému ekologické stability krajiny byl realizován v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav, při dodržení projektu a kritérií stanovených nařízením vlády č. 505/2000 Sb.

Uvedený finanční náklad byl zkontrolován:

 

Pozemkový úřadv ……………….…............................ dne ……….………

razítko jméno a příjmení ……………….. ...... podpis ……………

 

4. Povýsadbová péče o založené prvky územních systémů ekologické stability krajiny

Prvek územního systému ekologické stability krajiny byl založen roku ………. v katastrálním území…………….., parcelní číslo2)………….., výměra v ha ……..(na 4 desetinná místa)

 

5. Závazek žadatele

Zavazuji se, že po následující tři roky od roku výsadby budu u mnou realizovaného (realizovaných) uvedeného (uvedených) prvku (prvků) územního systému ekologické stability krajiny provádět povýsadbovou péči a nejméně dalších sedm let budu provádět jeho (jejich) základní údržbu.

Příloha č. 12

Změna struktury zamědělské výroby zalesněním

Příloha č. 13

Seznam dokladů přikládaných k žádosti o poskytnutí dotace na podpůrný program změny struktury zemědělské výroby zalesněním, včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění (§ 13 odst. 7)

a stanovení sazeb za technickou jednotku provedeného lesnického výkonu

I.

Seznam dokladů přikládaných k žádosti o poskytnutí dotace na podpůrný program změny struktury zemědělské výroby zalesněním, včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění

 

1. Doklad o vlastnictví zalesňovaného zemědělského pozemku podle katastrálního území, čísla, vyznačení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“) a kódu druhu pozemku

a výměry parcel, které budou zalesňovány v příslušném kalendářním roce (například výpis z katastru nemovitostí). Jsou-li zemědělské pozemky ve spoluvlastnictví více osob, považuje

se za žadatele o poskytnutí dotace vždy osoba, která je k tomu zmocněna ostatními spoluvlastníky ověřenou písemnou plnou mocí.

 

2. Doklad o odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu (souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k tomuto odnětí podle § 9 zákona č. 231/1999 Sb.).

 

3. Rozhodnutí o využití území (§ 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).

 

4. Závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zalesňování, pokud je předmětem zalesnění zemědělský pozemek o výměře vyšší než 0,5 ha (§ 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb.).

 

5. Souhlas příslušného orgánu státní správy lesů k zalesnění zemědělského pozemku, popřípadě rozhodnutí tohoto orgánu o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

(§ 3 zákona č. 289/1995 Sb.).

 

6. Vyjádření okresního pozemkového úřadu v případech, kdy pozemek k zalesnění je na základě rozhodnutí okresního pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; vyjádření okresního pozemkového úřadu obsahuje datum nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, číslo jednací a část bilance pozemků, dokumentující změnu druhu pozemku.

(Doklad podle tohoto bodu nahrazuje doklady podle bodů 2 až 5).

 

7. Projekt zalesnění, s uvedením opakovaného zalesnění, a projekt na ochranu mladých lesních porostů a oplocení kultur. Projekt zalesnění musí obsahovat:

 

a) základní identifikační údaje žadatele (identifikační číslo nebo datum narození, obchodní firma nebo název anebo jméno a příjmení, sídlo nebo trvalý pobyt),

b) seznam parcel podle evidence katastru nemovitostí s uvedením výměry jednotlivých parcel a celkového součtu jejich výměr v ha na čtyři desetinná místa v členění podle katastrálních území včetně jejich identifikace,

c) situační plánek nebo mapový podklad v měřítku katastrální mapy s vyznačením lokalizace jednotlivých dřevin,

d) zastoupení jednotlivých dřevin v členění na meliorační a zpevňující dřeviny a na ostatní dřeviny (dřevina, procentní zastoupení, plocha v hektarech na čtyři desetinná místa, počet sazenic na hektar, celkový počet sazenic),

e) doporučený spon, kvalita sadebního materiálu, technologie výsadby a termín provedení,

f) další údaje (cílový hospodářský soubor, soubor lesních typů),

g) stanovená doba zajištění kultury,

h) způsob ochrany vzniklých mladých lesních porostů s uvedením výměry jednotlivých zásahů a jejich počtu,

i) procento zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin na oplocené ploše,

j) délka oplocení v km na tři desetinná místa.

 

Projekt zalesnění vyhotovuje subjekt, kterému udělilo ministerstvo licenci k zpracování lesních hospodářských plánů, nebo lesních hospodářských osnov. Projekt zalesnění do výměry 3 ha souvislé plochy může vyhotovit odborný lesní hospodář.

 

8. Vyplněná příloha č. 12 (ke každému projektu samostatně).

 

II. Stanovení finančních sazeb za technickou jednotku provedeného lesnického výkonu

 

Číslo řádku

Předmět dotace

Indikace

Technická jednotka

Sazba

v Kč na technickou

jednotku:

typ 1.3)

Sazba

v Kč na technickou

jednotku:

typ 2.4)

1

První zalesnění

a) meliorační a zpevňující dřeviny1)

b) ostatní dřeviny2)

A

A

a

b

ks

ks

8,-

7,-

6,-

5,-

2

Opakované zalesnění (nejvýše 30 % počtu jednotlivých druhů sazenic použitých při zalesnění)

a) meliorační a zpevňující dřeviny1)

b) ostatní dřeviny2)

B

B

a

b

ks

ks

7,-

5,-

5,-

4,-

3

Ochrana mladých lesních porostů (do zajištění porostů v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb.)

a) proti buřeni

b) proti zvěři

C

C

a

b

ha

ha

4 000,-

2 000,-

3 000,-

1 500,-

4

Zřizování nových oplocenek k ochraně porostů nebo jejich částí s 30 % a vyšším zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin na oplocené ploše

D

a

km

60 000,-

40 000,-

Vysvětlivky k tabulce:

1) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

2) Výsadba vrb (například prutníky), keřů a plantáží vánočních stromků na souvislých plochách se nepodporuje.

3) Sazba na technickou jednotku typu 1. se uplatní při výsadbě a ochraně lesních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic a ovocných sadů, které jsou charakterizovány BPEJ a které mají

a) na 2. a 3. místě pětimístného kódu BPEJ některé z těchto čísel: 37, 38, 39, 68, 69, 72, 74, nebo

b) na 4. místě pětimístného kódu BPEJ některé z těchto čísel: 6, 7, 8, 9, nebo

c) na 5. místě pětimístného kódu BPEJ některé z těchto čísel: 8 nebo 9.

4) Sazba na technickou jednotku typu 2. se uplatní při výsadbě a ochraně lesních porostů na všech ostatních pozemcích neuvedených ve vysvětlivce 3).

Příloha č. 14

Údaje o změně struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití na zemědělských pozemcích žadatele, včetně údržby takto založených porostů

(§ 12 písm. c) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 8)

1. Založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití

 

a) reprodukční porost rychle rostoucích dřevin pro energetické využití bude /byl1) založen v katastrálním území:

katastrální území .……………...............................................................…….………....................…....

parcelní číslo2)…………………………......výměra porostu……........…...……………..….v hektarech3)

výsadba ……………….…….........…....…ks řízků topolu nebo vrby

výsadba byla ukončena dne ………………………………................

oplocenka byla zřízena v délce ……………………..…………..........m,

 

b) první výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin pro energetické využití bude /byla1) provedena v

katastrální území .……………............................................................…………...…..........................

parcelní číslo2)……………………………..výměra porostu…….........…......……….……..v hektarech3)

vysazeno …………….......….................…ks řízků topolu nebo vrby

.…………..............…….............ks sazenic jiných dřevin

výsadba byla ukončena dne …………………………...................…,

 

c) opakovaná výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin pro energetické využití založeného v roce poskytnutí dotace nebo v roce předcházejícím v

katastrální území .…………….................................................................………............…………........

parcelní číslo2)……………………….…....výměra porostu……........……………….……...v hektarech3)

počet....….….ks řízků topolu nebo vrby vysazených v předchozím období.…………...……………….

počet.......…...ks sazenic jiných dřevin vysazených v předchozím období….………..………………....

 

počet...……...ks řízků topolu nebo vrby vysazených v aktuální opakované výsadbě .…………..……

počet...……...ks sazenic jiných dřevin vysazených v aktuální opakované výsadbě……………...…..,

 

d) ochrana reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití bude/byla1) provedena v

katastrálním území……………………….......................................…………..…...................................

parcelní číslo2) ……….....……..........…..výměra porostu….………………….……………v hektarech3)

ochrana porostu byla ukončena dne …………………........…….........,

 

e) ochrana produkčních porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití bude/byla1) provedena v

katastrální území…… ……………………....................................……...………............…....................

parcelní číslo2) …………………..…......výměra porostu….………..............…….….....….v hektarech3)

ochrana porostu byla ukončena dne ……………………….......................

 

__________

1) Nehodící se škrtněte.

2) Uvede se parcelní číslo podle katastru nemovitostí.

3) Uvede se výměra na 4 desetinná místa.

 

2. Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny s projektem výsadby rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití

 

Příslušný orgán ochrany přírody odsouhlasil projekt uvedené výsadby rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití vypracovaný projektantem autorizovaným Ministerstvem životního prostředí.

Název orgánu…..………………………………………………………..……......................…........…...…

Příjmení, jméno a podpis odpovědného zaměstnance………………………......………....….....…...…

 

V………….......................... dne...................................... razítko

 

3. Potvrzení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny o provedení výsadby porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití

 

Potvrzujeme, že výše uvedené práce jsou provedeny kvalitně a v souladu s projektem výsadby pro příslušný kalendářní rok.

Příjmení, jméno a podpis odpovědného zaměstnance………....……….…….………………...........….

 

V………………………....… dne………....………………. razítko

 

4. Závazek žadatele

 

Zavazuji se tímto, že výše uvedený(é) porost(y) rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití budu udržovat po dobu nejméně 10 let včetně roku jeho (jejich) založení.

 

V ………………..........….. dne ………….……..

.......................………...………..……………

 

podpis žadatele

 

nebo statutárního orgánu žadatele

 

Sazby za technickou jednotku provedeného výkonu

 

Předmět dotace

Technická jednotka

Sazba v Kč

Výsadba reprodukčního porostu – topol, vrba

1 ks řízku

3,-

Zřízení oplocenek k zajištění reprodukčních porostů

1 m

60,-

Ochrana reprodukčních porostů proti zaplevelení

1 ha

5 000,-

První výsadba produkčního porostu

topol, vrba

1 ks řízku

5,-

 

jiné dřeviny

1 ks sazenice

5,-

Opakovaná výsadba produkčního porostu

topol, vrba

1 ks řízku

1,-

 

jiné dřeviny

1 ks sazenice

2,50

Ochrana produkčních porostů

1 ha

4 000,-

 

Poznámky k příloze č. 14:

Vyplněné body 1, 2 a 4 této přílohy se předkládají spolu se žádostí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č 1.

Vyplněný bod č. 3 této přílohy se předkládá spolu s doplněným bodem č. 1 nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku.

Příloha č. 15

Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace na podpůrný program

podle § 12 písm. a) bod 4

Je-li žadatelem fyzická osoba:

 

Příjmení:................................................................jméno:....................................................…...

Datum narození: ….………………………………………………………………….……...........

Adresa: …………………………………………………………PSČ …………………...............

Okres: ………………………….................................................................................................

Počet skutečně zazimovaných včelstev : ……………………v roce: ……………….....……......

 

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem v roce poskytnutí dotace zazimoval(a)...................počet včelstev.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti tohoto čestného prohlášení.

 

Datum a místo ……………………....

….............…………………….......

 

podpis žadatele

 

Je-li žadatelem právnická osoba:

 

Název.........................................................................................................................................

Identifikační číslo………………………DIČ: …………….....................................................

Sídlo: …………………………………………………………PSČ ………………................

Okres: …………………………................................................................................................

Počet skutečně zazimovaných včelstev : ………………………v roce: ………………..........

 

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že výše uvedená právnická osoba v roce poskytnutí dotace zazimoval(a)...................počet včelstev.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti tohoto čestného prohlášení.

 

Datum a místo ………………............

.................................................................

podpis statutárního orgánu žadatele

 

Poznámka k příloze č. 15:

Vyplněná příloha č. 15 se podává společně s žádostí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1, a to nejpozději do 15. září kalendářního roku.

Příloha č. 16

Informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle § 3 odst. 4

1. Informace o využití půdního fondu a struktuře rostlinné výroby1)

 

Tabulka

Pořadové číslo položky

Název položky

Výměra v hektarech

(s přesností na 2 desetinná místa)

1

Zemědělská půda

 

2

Trvalé travní porosty

 

3

Orná půda celkem

 

4

Travní porosty na orné půdě

 

5a

Obiloviny na zrno

celkem

 

5b

z toho pšenice

 

6

Luskoviny na zrno celkem

 

7

Brambory celkem

 

8

Cukrovka celkem

 

9

Krmné plodiny na orné půdě (mimo travních porostů)

 

10a

Olejniny

celkem

 

10b

z toho řepka olejná

 

11a

V systému ekologického zemědělství obhospodařováno

a) trvalých travních porostů

 

11b

b) orné půdy

 

12a

Úhor

a) obhospodařovaný podle nařízení vlády

č. 86/2001 Sb.

 

12b

b) neobhospodařovaný

 

Vysvětlivka k tabulce:

1)

Uvedou se plochy plodin a skupin plodin podle skutečných a předpokládaných osevních ploch v příslušném kalendářním roce, ve kterém se žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podává. Neuvádějí se plochy předplodin a meziplodin.

 

2. Informace o stavech hospodářských zvířat1)

 

Tabulka

Pořadové číslo položky

Název položky

Počet hospodářských zvířat

v kusech

1a

Skot

celkem

 

1b

z toho krávy s tržní produkcí mléka

 

1b

 

z toho krávy bez tržní produkce mléka

 

2a

Prasata

celkem

 

2b

 

z toho prasnice

 

3a

Drůbež

celkem

 

3b

 

z toho slepice

 

4

Ovce celkem

 

5

Koně celkem

 

Vysvětlivka k tabulce:

1)

Uvedou se stavy hospodářských zvířat ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku.

Identifikační číslo právnické osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum narození fyzické osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální útvar Ministerstva zemědělství podle místa podnikání žadatele v ………………….

 

Kraj:………………………………………………

 

Žadatel:

 

.............................................................................…................……..................…….....

(obchodní firma nebo název anebo jméno a příjmení fyzické osoby)

 

Zavazuji se poskytovat údaje pro výběrová šetření Ministerstva zemědělství o hospodářských výsledcích podnikatelských subjektů v zemědělství, pokud budu zařazen do výběrového vzorku zemědělských podnikatelských subjektů a budu k poskytnutí těchto údajů písemně vyzván.

 

V…………..............dne ....…………...…

..…..……….………………………………

 

podpis žadatele

 

nebo statutárního orgánu žadatele

Příloha č. 17

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku - fyzické osoby

o splnění podmínek pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí, a kritéria pro jejich posuzování

 

Já, níže podepsaný(á)

Jméno a příjmení...........................................................................................................................….

datum narození....................................... identifikační číslo..........................................................…..

trvalý pobyt........................................... PSČ..........................okres..................................................

 

prohlašuji na svou čest, že v průběhu měsíců březen až říjen roku, ve kterém mi byla poskytnuta dotace, případně vyrovnávací příspěvek jsem plnil(a) a do konce tohoto roku budu plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, k jejichž plnění jsem se zavázal(a) v žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podané dne ………..

Veškeré doklady k poskytnuté dotaci, případně vyrovnávacímu příspěvku v rámci programu pomoci nebo podpůrných programů podle výše uvedeného nařízení vlády jsou u mne uloženy a jsou k nahlédnutí po dobu 5 let od jejich vystavení.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení.

 

V ..............................

dne.........................

............................................................…............................

podpis příjemce (úředně ověřený)

 

V ...............................

dne........................

...............................................................….................

podpis pověřeného pracovníka1)

 

Potvrzení

Potvrzuji tímto obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů; dále potvrzuji, že pozemky evidované podle § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb. jako ostatní plochy, k jejichž údržbě byla výše uvedenému příjemci dotace v letošním roce přiznána dotace, byly zemědělsky obhospodařovány tak, že nedošlo ke škodám z přemnožení plevelů a jiných škodlivých organismů či k poškození životního prostředí, zdraví lidí nebo zvířat (§ 4 zákona č. 147/1996 Sb.).

Příslušný orgán podle § 1 odst. 2 tohoto nařízení.

 

……………………..

………….

...……………......

..…….....……….

datum a místo podání

razítko

jméno a příjmení

podpis

 

Poznámka k příloze č. 17:

Čestné prohlášení podává příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byly dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty.

__________

1)

Regionální útvar ministerstva, na zemědělských pozemcích určených pro obranu státu pověřený orgán Ministerstva obrany.

 

Příloha č. 18

PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

právnické osoby - příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku

o splnění podmínek pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí, a kritéria pro jejich posuzování

 

Název právnické osoby.....................................................Identifikační číslo.........….........................

Adresa...............................................................................................................................................

Jméno a příjmení statutárního zástupce............................................datum narození...........................

funkce................................trvalý pobyt......................................................……………....................

 

Prohlašuji na svou čest, že v průběhu měsíců březen až říjen roku, ve kterém byly shora uvedené právnické osobě dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty, shora uvedená právnická osoba plnila a do konce tohoto roku bude plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, k jejichž splnění se zavázala v žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podané dne ………….. .............................

Veškeré doklady k poskytnuté dotaci, případně vyrovnávacímu příspěvku v rámci programu pomoci nebo podpůrných programů podle výše uvedeného nařízení vlády jsou u mne uloženy a jsou k nahlédnutí po dobu 5 let od jejich vystavení.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení.

 

V .............................

dne..........................

.........................................................…................

podpis statutárního orgánu příjemce

(úředně ověřený)

 

V .............................

dne........................ ..

..........................................................…..........

podpis pověřeného pracovníka1)

 

Potvrzení

Potvrzuji tímto obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů; dále potvrzuji, že pozemky evidované podle § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb. jako ostatní plochy, k jejichž údržbě byla výše uvedené právnické osobě v letošním roce přiznána dotace, byly zemědělsky obhospodařovány tak, že nedošlo ke škodám z přemnožení plevelů a jiných škodlivých organismů či k poškození životního prostředí, zdraví lidí nebo zvířat (§ 4 zákona č. 147/1996 Sb.).

Příslušný orgán podle § 1 odst. 2 tohoto nařízení.

 

………………………

…..……..

…...….....…..……

..................………….

datum a místo podání

razítko

jméno a příjmení

podpis

 

Poznámka k příloze č. 18:

Prohlášení statutárního orgánu podává příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byly dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty.

__________

1) Regionální útvar ministerstva, na zemědělských pozemcích určených pro obranu státu pověřený orgán Ministerstva obrany.

Příloha č. 19

Závazek dodržovat zásady správné zemědělské praxe

Je-li žadatelem fyzická osoba:

Příjmení............jméno............datum narození............

Adresa....................................

 

Je-li žadatelem právnická osoba:

Obchodní firma nebo název právnické osoby…………………………..…………………………... identifikační číslo…………….…………………

Sídlo…………………………………………………………………………………………………

 

Zavazuji se dodržovat tyto zásady správné zemědělské praxe:

 

1. Dodržovat právní předpisy upravující ochranu složek životního prostředí1).

2. Na vysoce svažitých pozemcích vyloučit pěstování širokořádkových plodin jako například kukuřice, okopaniny. Agrotechnické práce a pojezdy technikou provádět převážně po vrstevnicích.

3. V infiltračních územích vodních zdrojů, v okolí pramenných vývěrů, podél vodotečí, v drahách soustředěného odtoku vod a na půdách mělkých, silně kamenitých, velmi propustných rušit travní porosty jen v rámci obnovy travních porostů, s následným okamžitým osevem bez přísevu jetelovin. Na vysoce svažitých pozemcích trvalé travní porosty nerušit.

4. Travní porosty na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, sekat nejméně jednou ročně, v případě dvousečných luk nejméně dvakrát ročně tak, aby nedošlo k rozšíření nežádoucích plevelů; biomasa musí být odstraňována nebo spásána.

5. Při pastvě bránit rozsáhlému poškození travního porostu zejména v místech napájení a přikrmování hospodářských zvířat.

6. Zachovat na obhospodařovaných pozemcích stanoviště volně žijících organismů zejména chráněné flóry a fauny, například polopřirozených luk, mokřadů, pramenišť, mezí a zatravněných nebo keři porostlých okrajů polí, břehů toků.

7. Dodržovat zásady pro ochranu organizmů při sečení kvetoucích plodin, například používat plašící zařízení při sklizni.

 

V …………….………dne…………..

…………….………………………………………………….

 

podpis žadatele nebo statutárního orgánu žadatele

__________

1)

Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 20

Seznam katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí (§ 8)


Poznámky pod čarou:

Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

§ 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 14 odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 67/2000 Sb.

§ 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 18, 2738 zákona č. 114/1992 Sb.

§ 16, 26, 2934 zákona č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 30/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 116/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR č. 29/1996 Sb.

Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákon č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 314/2001 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 153/2000 Sb. a zákona č. 408/2000 Sb.

Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákon č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 314/2001 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 153/2000 Sb. a zákona č. 408/2000 Sb.

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.

§ 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb.

§ 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 30 zákona č. 254/2001 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

§ 30 zákona č. 254/2001 Sb.

§ 30 zákona č. 254/2001 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

Vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.

§ 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

2

§ 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

3

§ 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

4

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 14 odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 114/1992 Sb.

6

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 67/2000 Sb.

7

§ 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.

8

Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

9

§ 18, 2738 zákona č. 114/1992 Sb.

10

§ 16, 26, 2934 zákona č. 114/1992 Sb.

11

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 30/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 116/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR č. 29/1996 Sb.

12
13

Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákon č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 314/2001 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 153/2000 Sb. a zákona č. 408/2000 Sb.

14

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

15

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.

15a

§ 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb.

16

§ 30 zákona č. 254/2001 Sb.

17

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.

18

Zákon č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19

§ 6 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

20

Vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

21

§ 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

22

§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

23

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.