Čekejte, prosím...
A A A
138/2001 Sb. znění účinné od 1. 7. 2001

138

 

ZÁKON

 

ze dne 28. března 2001,

 

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 3c se částka „2 900 Kč“ nahrazuje částkou „3 250 Kč“.

2.

V § 3c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) V kalendářním roce po nabytí účinnosti tohoto zákona a poté v dalších kalendářních letech je vláda oprávněna stanovit nařízením vyměřovací základ podle odstavce 1 pro následující kalendářní rok, a to do 30. června příslušného kalendářního roku, s přihlédnutím k vývoji míry inflace měřené indexem spotřebitelských cen zjištěné Českým statistickým úřadem a k výsledkům hospodaření v systému veřejného zdravotního pojištění. Výše vyměřovacího základu stanovená nařízením vlády nesmí být nižší než výše vyměřovacího základu platná v předchozím období.“.

3.

V § 15 odstavec 2 zní:

(2) Má-li plátce pojistného vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek, je povinen ho splácet v tomto pořadí:

a)

pokuty,

b)

přirážka k pojistnému,

c)

nejstarší nedoplatky pojistného,

d)

běžné platby pojistného,

e)

penále․

Jednotlivé dlužné částky podle písmen a) až e) je plátce pojistného povinen odvádět samostatně na příslušné účty zdravotní pojišťovny.“.

4.

V § 23 odst. 1 ve větě druhé se za slova „správci daní“ vkládají slova „z příjmů“ a na konci se doplňují slova „a použití informací ve vztahu k třetím osobám při uplatňování a vymáhání dlužného pojistného“.

5.

V § 23 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

6.

V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 39a) zní:

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na údaje týkající se dluhu na pojistném, včetně výše dlužného penále, o nichž bylo rozhodnuto pravomocnými platebními výměry, nebo jedná-li se o pohledávku na pojistném a penále, kterou zdravotní pojišťovna uplatňuje ve veřejné dražbě nebo která byla zjištěna v konkursním řízení nebo potvrzena ve vyrovnávacím řízení.39a)

__________

39a)

§ 45 odst. 2 a § 63 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

7.

V § 23 odst. 6 se slova „podle odstavce 4“ nahrazují slovy „podle odstavce 5“.

8.

V § 26 odst. 3 se za slovo „vymáhání“ vkládají slova „a promlčení“.

9.

V § 26c odst. 1 větě první se slovo „a“ před slovem „penále“ nahrazuje čárkou a za slovo „penále“ se vkládají slova „a pokuty a přirážky k pojistnému“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.