Čekejte, prosím...
146/2001 Sb. znění účinné od 27. 4. 2001

146

 

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2001,

kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 14 odst. 7 větě třetí se slova „Ministerstva kultury“ nahrazují slovy „orgánu kraje v přenesené působnosti“.

 

2.

V § 28a písm. a) se slova „koncepci rozvoje“ nahrazují slovy „koncepci podpory“․

 

3.

V § 35 odst. 1 úvodní větě se slova „právnické nebo fyzické osobě, která“ nahrazují slovy „právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání“.

 

4.

V § 35 odst. 2 úvodní větě se slova „právnické nebo fyzické osobě, která“ nahrazují slovy „právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.