Čekejte, prosím...
A A A
222/2001 Sb. znění účinné od 29. 6. 2001 do 31. 3. 2010

222

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001

o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 35 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, kterými jsou náležitosti žádostí o udělení, změnu, prodloužení a zrušení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, včetně vzorů žádostí, a podrobnosti podmínek pro posuzování těchto žádostí.

§ 2

Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu

výrobny elektřiny

(1)

Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny se podává ministerstvu na předepsaném tiskopisu pro každou výrobnu elektřiny zvlášť.

(2)

Vzor tiskopisu žádosti o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, včetně podrobností podmínek pro vyplňování žádosti, je uveden v příloze č. 1.

§ 3

Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny

(1)

Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny se podává ministerstvu na předepsaném tiskopisu pro každou výrobnu elektřiny zvlášť.

(2)

Vzor tiskopisu žádosti o prodloužení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, včetně podrobností podmínek pro vyplňování žádosti, je uveden v příloze č. 2.

§ 4

Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu

výrobny elektřiny

(1)

Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny se podává ministerstvu na předepsaném tiskopisu pro každou výrobnu elektřiny zvlášť.

(2)

Vzor tiskopisu žádosti o zrušení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, včetně podrobností podmínek pro vyplňování žádosti, je uveden v příloze č. 3.

§ 5

Oznamování změn

Změny údajů uvedených v žádosti o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny či jiné závažné údaje vztahující se k udělené státní autorizaci se oznamují ministerstvu na předepsaném tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. Změněné údaje je třeba prokázat.

§ 6

Posuzování žádostí

Při posuzování žádostí podle § 2 až 4 se přihlíží vždy

a)

k souladu se státní energetickou koncepcí,

b)

k souladu s územní energetickou koncepcí, není-li územní energetická koncepce zpracována k vyjádření místně nebo územně příslušného orgánu státní správy a samosprávy,

c)

k úrovni ochrany životního prostředí včetně ochrany ovzduší,

d)

k druhu a využití tuzemských primárních energetických zdrojů,

e)

k porovnání kapacity výrobny elektřiny a možností odběru (odbytu) vyrobené energie,

f)

k technické úrovni a hospodárnosti navržené výrobny elektřiny a její porovnání se stávajícími výrobnami elektřiny,

g)

k vlivu výrobny elektřiny na spolehlivost a bezpečnost provozu elektrizační soustavy,

h)

k účelnosti a efektivnosti navržené výstavby včetně způsobu financování výstavby a k finančním schopnostem žadatele uskutečnit tuto výstavbu,

i)

ke správnosti, průkaznosti a úplnosti předložených dokladů.

§ 7

Závěrečná ustanovení

Tiskopisy žádostí, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách této vyhlášky, je možno obdržet na ministerstvu nebo na územních inspektorátech Státní energetické inspekce. Tiskopisy jsou rovněž zveřejněny na internetové stránce ministerstva.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.