Čekejte, prosím...
A A A
58/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 456/2011 Sb.

1.1.2013

 

58

 

ZÁKON

ze dne 10. ledna 2001,

kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Finanční úřad v Uhlířských Janovicích.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po vyhlášení.

v z. Buzková v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.