Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

311/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.1.2017

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

zákonem č. 436/2004 Sb.

1.10.2004

311

 

ZÁKON

ze dne 13. června 2002,

kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

a o změně některých dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obecní policii (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 1 zní:

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se na konci věty doplňují tato slova: „a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon“.

 

3.

V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy (§ 3a) vykonávat úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy.“.

 

4.

V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

a)

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b)

dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,

c)

přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

d)

odhaluje přestupky a jiné správní delikty,

e)

upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.“.

 

5.

V § 2 se odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 6) až 8) zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

6.

V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

 

7.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:

§ 3a

 

(1) Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.

(2) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 vyžaduje ke své platnosti souhlasu krajského úřadu․ O udělení souhlasu rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti ve správním řízení podle zvláštního zákona.

(3) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 musí obsahovat

a)

označení obcí, které jsou jejími smluvními stranami,

b)

určení rozsahu úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, které bude obecní policie vykonávat na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a které jsou smluvními stranami této smlouvy, jakož i den, od kterého bude obecní policie tyto úkoly vykonávat,

c)

způsob úhrady nákladů spojených s výkonem úkolů podle písmena b).

(4) Obecné podmínky pro uzavírání, platnost, změnu a zrušení veřejnoprávní smlouvy, rozhodování sporů z veřejnoprávní smlouvy a způsob jejího zveřejnění se řídí právní úpravou pro veřejnoprávní smlouvy ve věcech obecního zřízení.7)

(5) Obec, která obecní policii nezřídila a je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 1, vydá strážníkovi obce druhé smluvní strany této smlouvy písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na jejím území.

__________

7)

§ 66c66e zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.“.

 

8.

V § 4 odst. 6 se na konci odstavce doplňuje tato věta: „Obec je povinna ve lhůtě 15 dnů od skončení pracovního poměru strážníka oznámit tuto skutečnost orgánu, který osvědčení vydal.“.

 

9.

Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisů znějí:

§ 4a

Bezúhonnost

 

(1) Bezúhonným není občan,

a)

který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen,

b)

který byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Bezúhonnost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka předložením výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, a v případě potřeby i předložením příslušného rozsudku.

 

§ 4b

Spolehlivost

 

(1) Spolehlivým není občan, kterému byla v posledních 5 letech uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt, jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Strážník prokazuje spolehlivost čestným prohlášením vždy k 31. prosinci kalendářního roku.

(3) Strážník je povinen zaměstnavateli ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu, oznámit tuto skutečnost.

(4) Čestné prohlášení podle odstavce 2, ve kterém uchazeč přiznává pravomocně uloženou sankci za správní delikt, nebo oznámení podle odstavce 3, obsahují zákonné pojmenování správního deliktu a popis jednání, kterým byl tento delikt spáchán.“.

 

10.

V § 5 odst. 3 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „orgán, který osvědčení vydal“.

 

11.

V § 5 odst. 6 se zrušují slova „a odnímání“.

 

12.

V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Vykonává-li strážník svou pravomoc na území obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a, prokáže se na požádání rovněž zmocněním této obce; při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí.“.

 

13.

V § 11 odst. 1 se na konci odstavce doplňují slova „nebo předložila potřebné doklady“.

 

14.

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

§ 11a

 

(1) Obecní policie je k plnění svých úkolů podle tohoto zákona oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů

a)

o hledaných a pohřešovaných osobách,

b)

o odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel,

c)

o totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek,

d)

o psech, přihlášených podle zvláštních předpisů u správce poplatku ze psa, o jejich vlastnících a o uhrazení poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů,

e)

o povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce,

f)

o povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

g)

o osobě, která je v katastru nemovitostí zapsána jako vlastník nemovitosti, nacházející se na území obce, a o tom, zda konkrétní pozemek na území obce je v katastru nemovitostí zapsán jako zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň.

(2) Dožádaný orgán, který požadované údaje ve svém informačním systému vede, je povinen je obecní policii poskytnout, pokud mu v tom nebrání plnění nebo dodržování povinností podle zvláštních předpisů.

(3) Jestliže mají údaje uvedené v odstavci 1 povahu osobních údajů, poskytne je dožádaný orgán pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby uvedené v § 12 odst. 1.“.

 

15.

V § 12 odst. 2 se zrušují slova „hodnověrným způsobem“.

 

16.

V § 12 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e), f) a g), která znějí:

e)

na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,

f)

jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),

g)

jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.“.

 

17.

V § 13 odstavec 1 zní:

(1) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti podle § 12 odst. 2 nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat.“.

 

18.

V § 13 odst. 2 se slova „ , jakož i osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií, neprokáže-li tato osoba hodnověrně svoji totožnost“ zrušují.

 

19.

§ 17b včetně poznámek pod čarou č. 15b) a 15c) se zrušuje.

 

20.

V § 18 odst. 2 se za slova „písm. e)“ vkládá čárka a slova „f) a g)“.

 

21.

Za § 24 se vkládají nové § 24a a 24b, které znějí:

§ 24a

 

(1) Obecní policie zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona.

(2) Obecní policie poskytuje osobní údaje podle odstavce 1 policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

(3) Obecní policie nejméně jednou za 3 roky prověřuje, jsou-li osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona. Zjistí-li, že tyto údaje nejsou potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, provede bez zbytečného odkladu jejich likvidaci.

(4) Ustanovení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů nejsou dotčena.

 

§ 24b

 

(1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.“.

 

22.

Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

§ 26a

 

(1) Zřídí-li obec obecní policii nebo zruší-li ji, oznámí tuto skutečnost ministerstvu písemně do 15 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

(2) Obec písemně sdělí na žádost ministerstva bez zbytečného odkladu údaj o počtu strážníků své obecní policie, kteří mají platné osvědčení.“.

 

23.

§ 28 zní:

§ 28

 

Při pozastavení platnosti osvědčení strážníka a při odnímání osvědčení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ten, kdo je ke dni 1. ledna 2003 zaměstnancem obce zařazeným do obecní policie, je povinen do 6 měsíců od tohoto dne předložit zaměstnavateli doklady vyžadované podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění čl. I tohoto zákona, k prokázání bezúhonnosti a spolehlivosti.

ČÁST DRUHÁ

(čl. 3)

Čl. III

zrušeno

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o obcích (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 3 se na konci doplňují slova „a obecní policie“.

 

2.

V § 15 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 4 se spojka „a“ nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova „a městská policie hlavního města Prahy“.

 

2.

V § 59 odst. 2 písmeno q) se zrušují slova „jako organizační složku“.

ČÁST ŠESTÁ

(čl. 7)

Čl. VII

zrušeno

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o provozu

na pozemních komunikacích (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 62/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 se na konci textu odstavce 2 doplňují tato slova: „a obecní policie podle zvláštního právního předpisu14a)“.

Poznámka pod čarou č. 14a) zní:

__________

14a)

Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.“.

 

2.

V § 45 odst. 4 se za slova „policista“ vkládají slova „nebo strážník obecní policie“.

 

3.

V § 67 odst. 4 se za slova „rozhoduje policista“ vkládají slova „nebo strážník obecní policie“.

 

4.

V § 75 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Strážník obecní policie je oprávněn pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií. Při usměrňování provozu používá strážník pokyny stanovené pro řízení provozu policisty.“.

 

5.

V § 79 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

strážník obecní policie ve stejnokroji

1.

před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,

2.

jestliže jejich řidič je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, k jehož projednání v blokovém řízení je obecní policie oprávněna podle zvláštního zákona,“.

 

6.

V § 128 odst. 3 se slova „nebo Vojenské policie“ nahrazují slovy „ , Vojenské policie nebo obecní policie“.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST (čl. 9)

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v.r.