Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

345/2002 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 120/2015 Sb.

1.6.2015

vyhláškou č. 285/2011 Sb.

1.1.2012

vyhláškou č. 204/2010 Sb.

1.1.2011

Více...

345

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 11. července 2002,

kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona:

§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Schvalování typu a ověřování

Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.

§ 2a

Prodloužení doby platnosti ověření

Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha

DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL

Položka

Obor měření, druh měřidla

Doba platnosti ověření

1

MĚŘIDLA GEOMETRICKÝCH VELIČIN

 

1.1

Měřidla délky

 

1.1.1

Délková měřidla na metrové zboží

2 roky

1.1.2

Měřická pásma

bez omezení

1.1.3

Měřicí zařízení pro měření délky navinutelného zboží

2 roky

1.1.4

Taxametry

2 roky

1.1.5

Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby

2 roky

1.1.6

Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích

 

 

a)

automatické hladinoměry

2 roky

 

b)

automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů

4 roky

1.2

Měřidla plošného obsahu

 

1.2.1

Stroje na měření plochy usní

1 rok

1.3

Měřidla objemu, průtoku

 

1.3.1

Kovové odměrné nádoby

2 roky

1.3.2

Výčepní nádoby

bez omezení

1.3.3

Odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu

bez omezení

1.3.4

Sedimentační (Westergrenovy) pipety

bez omezení

1.3.5

Přepravní sudy a tanky

 

 

a)

přepravní sudy s výjimkou sudů uvedených v bodě b)

2 roky

 

b)

přepravní sudy vyrobené z korozivzdorných materiálů,

tvarově stálé

bez omezení

 

c)

přepravní tanky (cisterny) na kapaliny

4 roky

1.3.6

Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu

 

 

a)

chladicí a úschovné nádrže na mléko

4 roky

 

b)

dřevěné sudy

5 roků

 

c)

betonové a zděné skladovací nádrže

bez omezení

 

d)

sudy a nádrže z ostatních materiálů

10 roků

1.3.7

Butyrometry

bez omezení

1.3.8

Kontrolní lihová měřidla používaná k měření objemu vyrobeného lihu1

3 roky

1.3.9

Měřidla protečeného množství vody

 

 

a)

na studenou vodu

6 roků

 

b)

na teplou vodu

4 roky

 

c)

bubnové vodoměry

2 roky

 

d)

objemové vodoměry

6 roků*)

 

*)

Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru objemových vodoměrů se doba platnosti ověření vodoměrů tohoto souboru prodlužuje o 3 roky.

 

 

e)

vodoměry na studenou a teplou vodu, používané k

rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům

5 roků

1.3.10

Měřidla protečeného množství plynu

 

 

a)

membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí)

10 roků*)

 

*)

Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru membránových plynoměrů do velikosti G6 se doba platnosti ověření plynoměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky․

 

b)

s otáčivými písty a rychlostní

5 roků

 

c)

laboratorní

5 roků

 

d)

přepočítávače množství plynu*)

5 roků

 

*)

Lhůty platnosti ověření platí za předpokladu, že jsou přepočítávače množství plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok.

 

 

1.

kompaktní

5 roků

 

 

2.

kombinované:

 

 

 

 

A)

vyhodnocovací jednotka

5 roků

 

 

 

B)

snímač protečeného množství plynu

5 roků

 

 

 

C)

snímač teploty

4 roky

1.3.11

Členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin

 

 

a)

snímače protečeného množství studené vody

6 roků

 

b)

snímače protečeného množství teplé vody

4 roky

 

c)

snímače protečeného množství plynu

5 roků

 

d)

snímače tlaku

2 roky

 

e)

snímače tlakové diference

1 rok

 

f)

snímače teploty

4 roky

 

g)

průtočné vibrační hustoměry

1 rok

 

h)

vyhodnocovací jednotky pro vodu

6 roků

 

i)

vyhodnocovací jednotky pro kapaliny jiné než voda nebo než zkapalněné plyny

2 roky

 

j)

vyhodnocovací jednotky pro plyn

5 roků

 

k)

snímače teploty se zabudovaným převodníkem

2 roky

 

l)

snímače protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny

2 roky

 

m)

snímače protečeného množství zkapalněných plynů

1 rok

1.3.12

Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny

2 roky

1.3.13

Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství zkapalněných plynů

1 rok

1.3.14

Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství stlačeného zemního plynu

1 rok

 

 

 

2

MĚŘIDLA MECHANICKÝCH VELIČIN

 

2.1

Měřidla hmotnosti

 

2.1.1

Závaží obchodní a speciální běžná (5. .), přesná (4. .) a jemná (2. a 3. .)

2 roky

2.1.2

Váhy s neautomatickou činností

 

 

a)

váhy třídy I, II a III

2 roky

 

b)

váhy třídy IIII používané pro vážení písku, přírodního

kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců

2 roky

2.1.3

Váhy s automatickou činností

 

 

a)

váhy pro vážení kolejových vozidel za pohybu . 0,2; 0,5 a 1

2 roky

 

b)

váhy . 0,5; 1 a 2 pro vážení silničních vozidel za pohybu pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní; pro nízkorychlostní kontrolní vážení podle zvláštního právního předpisu3); pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců

1 rok

 

c)

váhy pro vysokorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel za pohybu podle zvláštního právního předpisu3) s relativní chybou měření menší nebo rovnou ± 5 % pro celkovou hmotnost vozidla a ± 11 % pro zatížení na nápravu

1 rok

 

d)

pásové váhy . 0,25; 0,5; 1 a 2

2 roky

 

e)

váhy plnicí a dávkovací

2 roky

2.1.4

Váhy kontrolní s automatickou i neautomatickou činností používané výrobci a dovozci hotově baleného zboží pro měření skutečného obsahu výrobku v hotovém balení

1 rok

2.1.5

Měřicí zařízení pro zjišťováni zatížení:

 

 

a)

na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel

3 roky

 

b)

na nápravu u silničních vozidel

1 rok

2.1.6

Obilní zkoušeče

2 roky

2.2

Měřidla mechanického pohybu

 

2.2.1

Silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu

1 rok

2.2.2

Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena

 

 

a)

analogové

2 roky od data ověření

 

b)

digitální

2 roky od data ověření

2.3

Měřidla tlaku

 

2.3.1

Oční tonometry

 

 

a)

mechanické

1 rok

 

b)

elektronické

2 roky

2.3.2

Přístroje na měření tlaku krve

2 roky

2.3.3

Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku v pneumatikách uživateli motorových vozidel.

2 roky

2.4

Měřidla síly

 

2.4.1

Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy

6 měsíců

 

a)

trhací stroje a lisy

1 rok

 

b)

zkušební kyvadlová kladiva pro zkoušky vrubové a rázové houževnatosti materiálu

1 rok

 

c)

tvrdoměry na kovy

1 rok

 

 

 

3

MĚŘIDLA TEPELNĚ TECHNICKÝCH VELIČIN

 

3.1

Měřidla teploty a tepla

 

3.1.1

Elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské

2 roky

3.1.2

Měřiče tepla a chladu a jejich členy

 

 

a)

kompaktní měřiče tepla a chladu

4 roky

 

b)

měřidla protečeného množství nosného média

4 roky

 

c)

snímače teploty

4 roky

 

d)

snímače teploty se zabudovaným převodníkem

2 roky

 

e)

snímače tlaku a tlakové diference

2 roky

 

f)

vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla

a chladu

4 roky

3.1.3

Teploměry pro kontrolu teploty zmrazených potravin používané státními kontrolními orgány

1 rok

 

a)

pro všeobecné použití

1 rok

 

b)

pro bilanční měření

2 roky

3.1.4

Teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším používané státními kontrolními orgány2)

 

 

a)

skleněné

4 roky

 

b)

elektronické

2 roky

 

 

 

4

MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH A MAGNETICKÝCH VELIČIN

 

4.1

Měřidla elektrických veličin

 

4.1.1

Indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince 1989

 

 

a)

pro měření elektrické energie v přímém zapojení

10 roků

 

b)

pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími

transformátory

5 roků

4.1.2

Indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990

 

 

a)

pro měření elektrické energie v přímém zapojení

16 roků*)

 

*)

Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.

 

b)

pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory v úrovni NN

12 roků

 

c)

pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory v úrovni VN a VVN

5 roků

 

 

 

 

4.1.3

Statické elektroměry

 

 

a)

pro měření elektrické energie v přímém zapojení

12 roků*)

 

*)

Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.

 

 

b)

pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory v úrovni NN

12 roků

 

c)

pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory v úrovni VN a VVN

5 roků

4.1.4

Měřicí transformátory proudu a napětí

 

 

a)

indukční používané ve spojení s elektroměry

bez omezení

 

b)

kapacitní používané ve spojení s elektroměry

5 roků

 

 

 

5

MĚŘIDLA OPTICKÝCH VELIČIN

 

5.1

Měřidla světelných veličin

 

5.1.1

Optické radiometry pro spektrální oblast 400 nm až 2800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10-3 W.m-2 až 102 W.m-2

1 rok

5.1.2

Luxmetry

2 roky

 

 

 

6

MĚŘIDLA ČASU, KMITOČTU A AKUSTICKÝCH VELIČIN

 

6.1

Měřidla akustického tlaku

 

6.1.1

Přístroje pro měření zvuku . 1 a 2

2 roky

6.1.2

Pásmově filtry

2 roky

6.1.3

Audiometry tónové

2 roky

6.1.4

Měřicí mikrofony

2 roky

6.1.5

Osobní zvukové expozimetry

2 roky

 

 

 

7

MĚŘIDLA FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH VELIČIN

 

7.1

Měřidla hustoty

 

7.1.1

Laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg.m-3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande)

bez omezení

7.1.2

Laboratorní lihoměry s hodnotou dílku < 0,2 %

bez omezení

7.1.3

Laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 %

bez omezení

7.1.4

Laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg.hl-1

bez omezení

7.1.5

Laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku ≤ 0,5 kg.m-3

bez omezení

7.2

Měřidla indexu lomu (refraktometrie)

 

7.2.1

Hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ±2.10-4

3 roky

7.2.2

Hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ±5.10-5

4 roky

7.3

Měřidla vlhkosti pevných látek

 

7.3.1

Vlhkoměry na obiloviny a olejniny třídy přesnosti 1 a 2

1 rok

7.4

Měřidla chemického složení

 

7.4.1

Procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu

1 rok

7.4.2

Analyzátory alkoholu v dechu

1 rok

 

 

 

8

MĚŘIDLA VELIČIN ATOMOVÉ A JADERNÉ FYZIKY

 

8.1

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikaci radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí

2 roky

8.2

Měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům

1 rok

8.3

Měřidla používaná pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření

2 roky

8.4

Měřidla objemové aktivity 222Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i dlouhodobých průměrů

2 roky

8.5

Sestavy používané pro kontrolu limitů ozáření osob, hromadně provozovanou osobní dozimetrií

1 rok

8.6

Spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů

2 roky

8.7

Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní 2 roky

2 roky

8.8

Měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu limitů při nakládání s radioaktivními odpady a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí

2 roky

8.9

Sestavy používané pro zjišťování přítomnosti zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či nežádoucím transportu

2 roky

8.10

Měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodách a nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin

2 roky

8.11

Měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin

2 roky

__________

1) § 3 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.

2) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

3) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II vyhlášky č. 120/2015 Sb1.6.2015
článku II zákona č. 285/2011 Sb.1.1.2012


Poznámky pod čarou:

zrušena

Poznámky pod čarou:
1

zrušena