Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

432/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 254/2019 Sb.

1.1.2021

432

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 1. října 2002,

kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví

paušální částka nákladů (čl. 2)

Čl. II

Vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení, se mění takto:

 

1.

V § 1 se slova „a § 153 odst. 1“ zrušují.

 

2.

V § 1 písm. a) se částka „1 500 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“.

 

3.

V § 1 písm. b) se částka „3 000 Kč“ nahrazuje částkou „4 000 Kč“.

 

4.

V § 1 písm. c) se částka „4 000 Kč“ nahrazuje částkou „6 000 Kč“.

 

5.

V § 3 písm. a) se částka „2 800 Kč“ nahrazuje částkou „7 000 Kč“.

 

6.

V § 3 písm. b) se částka „1 500 Kč“ nahrazuje částkou „3 800 Kč“.

 

7.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

§ 3a

 

(1) Paušální částka nákladů podle § 153 odst. 1 trestního řádu

a)

v řízení o zcela bezvýsledně podaném návrhu na obnovu řízení se určí podle § 1,

b)

v řízení o zcela bezvýsledně podaném dovolání činí 10 000 Kč․

(2) Paušální částka nákladů trestního řízení určená podle odstavce 1 se zvýší podle § 3, pokud v řízení o zcela bezvýsledně podaném návrhu na obnovu řízení nebo dovolání byl přibrán znalec.“.

ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (čl. 3)

Čl. III

1.

Znalecké posudky a tlumočnické úkony podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se odměňují podle dosavadních předpisů.

2.

Podle této vyhlášky se odměňují znalecké posudky a tlumočnické úkony podané nejdříve v den, kdy tato vyhláška nabyla účinnosti, i když byly zadány před tímto datem a část úkonu byla případně vykonána před tímto datem.

3.

Paušální částka nákladů trestního řízení a její zvýšení za podání znaleckého posudku se ve věcech pravomocně skončených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky stanoví podle dosavadních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:

JUDr. Rychetský v. r.