Čekejte, prosím...
A A A
469/2002 Sb. znění účinné od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2010
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 223/2010 Sb.

1.1.2011

zrušeno

nařízením č. 138/2009 Sb.

1.7.2009

 

nařízením č. 533/2005 Sb.

1.1.2007

 

Více...

469

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. srpna 2002,

kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen „zákon o platu“):

ČÁST PRVNÍ

KATALOG PRACÍ

A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (§ 1-4)

§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení stanoví katalog prací pro zaměstnance uvedené v § 1 odst. 1 zákona o platu.

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)

koordinací práce spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem práce (obory, agendy, práce) k dosažení jejich souladu,

b)

zajišťováním práce s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem práce,

c)

komplexními pracemi práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem práce,

d)

metodickým usměrňováním určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,

e)

koncepcí vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,

f)

oborem ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk, které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů,

g)

agendou souhrn věcně souvisejících prací, které tvoří ucelenou část určitého oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru, a

h)

organizací zaměstnavatel, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku.

§ 3

Katalog prací

Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví v souladu s charakteristikami uvedenými v zákoně o platu zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.

§ 4

zrušen

ČÁST DRUHÁ

(§ 5)

§ 5

zrušen

ČÁST TŘETÍ

(§ 6)

§ 6

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

(§ 7)

§ 7

zrušen

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (§ 8)

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

Příloha

KATALOG PRACÍ