Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

126/2003 Sb. znění účinné od 1. 7. 2003

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2003, s výjimkou čl. I bodu 15 ustanovení § 16a, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

126

 

ZÁKON

ze dne 2. dubna 2003,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, se mění takto:

 

1.

V § 2 odst. 1 větě druhé se za slovo „trestního“ vkládá čárka a slovo „občanskoprávního“.

 

2.

V § 2 odst. 3 poznámka pod čarou č. 1) zní:

__________

1)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.“.

 

3.

V § 2 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

(4) Se všemi písemnostmi vzniklými při činnosti Rejstříku trestů, včetně písemností došlých, se nakládá za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.1a)

__________

1a)

Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.“.

 

4.

V § 3 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 1b), 1c), 1d) a 1e) zní:

(4) V rozsahu potřebném pro plnění úkolů uvedených v § 2 je Rejstřík trestů oprávněn získávat informace z evidence obyvatel,1b) evidence občanských průkazů1c) a evidence cestovních dokladů,1d) a to i způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem;1e) správci uvedených informačních systémů jsou povinni k tomu poskytnout potřebnou součinnost.

__________

1b)

§ 3 odst. 2 písm. a) až k) a r) a § 3 odst. 3 písm. a) až j) a m) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

1c)

§ 17 odst. 2 písm. a) až i) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

1d)

§ 29 odst․ 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

1e)

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).“.

 

5.

§ 5 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

§ 5

 

Soudy jsou povinny neprodleně Rejstříku trestů zasílat trestní listy osob pravomocně odsouzených a sdělovat i všechny další skutečnosti důležité pro zápis v evidenci nebo pro změnu zápisu. Stejně postupuje i státní zástupce, pokud činí rozhodnutí, které se eviduje podle zvláštního právního předpisu.2a)

__________

2a)

§ 313 trestního řádu.“.

 

6.

§ 10 zní:

§ 10

 

(1) Pro potřeby trestního řízení se vydává opis z evidence Rejstříku trestů (dále jen „opis“) orgánům činným v trestním řízení3) a Ministerstvu spravedlnosti na jejich žádost. Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis týkající se osoby, ohledně níž provádí řízení o

a)

stížnosti pro porušení zákona,

b)

uplatnění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii,

c)

žádosti o milost,

d)

upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku v případě, kdy odsouzený má být vydán do ciziny nebo vyhoštěn,

e)

přípustnosti vydání obviněného k trestnímu stíhání do ciziny.

Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis i při provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je k nim příslušné podle zvláštního zákona nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Jedná-li Ministerstvo spravedlnosti ve věcech týkajících se činnosti Rejstříku trestů před soudem nebo zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů, týkajících se činnosti Rejstříku trestů, je oprávněno k tomuto účelu vyžadovat opis.

(2) Kancelář prezidenta republiky může vyžadovat opis týkající se osoby, ohledně níž se provádí řízení o

a)

žádosti o milost,

b)

jmenování nebo podání návrhu na jmenování do funkce prezidentem republiky.

(3) Jiným orgánům lze na jejich žádost vydat opis jen tehdy, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Na žádost cizozemských justičních orgánů vydá Rejstřík trestů opis, stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(4) Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se jí umožní nahlédnout do opisu týkajícího se této osoby. Ustanovení § 11 odst. 2 a 3 se užijí obdobně.

(5) V opise se uvádějí všechny údaje o každém odsouzení osoby, které se opis týká, a všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření i o zahlazení odsouzení. V opise se uvádějí i údaje z evidence podmíněného zastavení trestního stíhání a jiné významné skutečnosti pro trestní řízení, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.2a)“.

 

7.

V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi.“.

 

8.

V § 11 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

b)

obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, magistráty statutárních měst, které se nečlení na městské obvody nebo městské části, a pro území vojenských újezdů újezdní úřad, který je matričním úřadem podle zvláštního právního předpisu,4)

__________

4)

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.“.

 

9.

V § 11 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

10.

V § 11 odst. 3 se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy „písm. a), b) a c)“.

 

11.

V § 12 větě první se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo státního zastupitelství“.

 

12.

V § 14 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

 

13.

V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) V evidenci se provede záznam o datu a času vydání výpisu nebo opisu anebo umožnění nahlédnutí do opisu podle § 10, 11 a 12 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo.“.

 

14.

V § 16 se zrušuje odstavec 2 a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

15.

Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5) znějí:

§ 16a

 

(1) Žádost o vydání výpisu a o nahlédnutí do opisu může osoba, jíž se údaje týkají, zaslat v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu.5)

(2) Rejstřík trestů ověří, zda osoba uvedená v odstavci 1 zaplatila poplatek podle § 14 příkazem vydaným v elektronické podobě, a podle povahy žádosti

a)

zašle výpis v listinné podobě a pokud o to taková osoba požádá, současně jí pro informaci zašle výpis i v elektronické podobě, nebo

b)

umožní takové osobě nahlédnout do opisu tak, že jí pro informaci zašle opis v elektronické podobě.

(3) V elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu5) mohou být předávány též trestní listy, zprávy soudu nebo státního zastupitelství, výpisy a opisy určené státním orgánům a žádosti o ně.

 

§ 16b

Úschovna dokumentace

 

(1) Rejstřík trestů vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů, vedených podle § 2, a údaje vyřazené z evidence podle § 9.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, soudu a Ministerstvu spravedlnosti. Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(3) V úschovně dokumentace se provede záznam o datu a času poskytnutí údajů uvedených v odstavci 1 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo.

(4) Údaje o osobách, uložené v úschovně dokumentace, se uchovávají 100 let od narození osoby, které se týkají.

__________

5)

Zákon č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 304/2001 Sb.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2003, s výjimkou čl. I bodu 15 ustanovení § 16a, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.