Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

174/2003 Sb. znění účinné od 12. 6. 2003

174

 

ZÁKON

ze dne 21. května 2003

o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku,

s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra,

z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Tento zákon upravuje postup a podmínky při převodu vybraného majetku, který je ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“) a s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra,1 popřípadě organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace v jejich působnosti, do vlastnictví územních samosprávných celků, popřípadě jejich sdružení.2

§ 2

(1)

Předmětem převodu majetku podle § 1 mohou být pouze:

a)

vojenské objekty, bytové domy nebo jednotlivé byty, dále pozemky tvořící s těmito objekty, bytovými domy nebo byty jeden funkční celek a movitý majetek tvořící vybavení těchto objektů, pokud je tento majetek podle právních předpisů o hospodaření s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, popřípadě organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace v jeho působnosti, nepotřebným majetkem,3

b)

pozemky, stavby, dále pozemky tvořící s těmito stavbami jeden funkční celek a movitý majetek tvořící vybavení těchto objektů, které užívaly bývalé útvary Vojsk Ministerstva vnitra a útvary Pohraniční stráže nebo které byly určeny k ochraně obyvatel, pokud je tento majetek podle právních předpisů o hospodaření s majetkem státu pro Ministerstvo vnitra, popřípadě organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace v jeho působnosti, nepotřebným majetkem․3

(2)

O převodu majetku vymezeného v odstavci 1 do vlastnictví místně příslušných jmenovitě určených územních samosprávných celků, popřípadě jejich sdružení,2 rozhoduje vláda na návrh Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra. Majetek, o jehož převodu do vlastnictví územních samosprávných celků, popřípadě jejich sdružení,2 vláda rozhodla, se pro účely dalšího postupu podle tohoto zákona považuje za majetek, který je pro stát trvale nepotřebný.4

§ 3

(1)

Majetek uvedený v § 2 převede Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, popřípadě organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace v jejich působnosti bezúplatně5 darovací smlouvou6 do vlastnictví vládou určených územních samosprávných celků, popřípadě jejich sdružení.2

(2)

V souvislosti s bezúplatným převodem podle odstavce 1 lze územní samosprávný celek omezit ve výkonu vlastnických práv k darovanému majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch státu nebo jiné osoby.

(3)

Platnost darovací smlouvy, na základě které dochází k převodu podle odstavce 1, není podmíněna schválením věcně příslušným ministerstvem podle zvláštního právního předpisu.7

§ 4

(1)

Vláda může rozhodnout podle § 2 odst. 2 nejpozději do 31. prosince 2008.

(2)

Vláda může na návrh Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra změnit rozhodnutí podle § 2 odst. 2 pouze do doby, než bude darovací smlouva uzavřena. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 1.

(3)

Nedojde-li k uzavření darovací smlouvy podle tohoto zákona do šesti měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy územnímu samosprávnému celku, může Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra předložit vládě nový návrh podle § 2 odst. 2. Nepředloží-li Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra vládě nový návrh anebo nerozhodne-li vláda o jeho převodu, naloží se s takovým majetkem podle právních předpisů o hospodaření s majetkem státu.8

§ 5

Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu uzavřené přede dnem účinnosti tohoto zákona mezi Ministerstvem obrany a místně příslušným územním samosprávným celkem podle právních předpisů o hospodaření s majetkem státu8 se dnem účinnosti tohoto zákona považují za smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu podle § 3 odst. 2 tohoto zákona.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.Poznámky pod čarou:

§ 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

§ 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 2122 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

§ 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 202/2002 Sb.

§ 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 202/2002 Sb.

§ 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 2122 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

§ 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 2122 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

§ 21 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 202/2002 Sb.

§ 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.

§ 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 2122 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

§ 22 odst. 3, 4 a 5 a § 44 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 202/2002 Sb.

Například zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.

Například zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.

Poznámky pod čarou:
1

§ 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

2

§ 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 2122 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

3

§ 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 202/2002 Sb.

4

§ 21 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 202/2002 Sb.

5

§ 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.

6
7

§ 22 odst. 3, 4 a 5 a § 44 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 202/2002 Sb.

8

Například zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.