Čekejte, prosím...
A A A
322/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011 do 28. 7. 2016

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2003 s výjimkou čl. I bodů 51, 52, 106 a 108, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

 

zákonem č. 237/2004 Sb.

1.5.2004

 

zákonem č. 237/2004 Sb.

23.4.2004

 

322

 

ZÁKON

ze dne 6. července 2003,

kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb.,

celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(čl. 1-3)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna celního zákona (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

rozhoduje na základě žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro režim národního tranzitu a o povolení nezajišťovat celní dluh v národním tranzitu,“.

 

2.

V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

v)

rozhoduje na základě žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro jiné operace než režim společného tranzitu a národního tranzitu․“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2003 s výjimkou čl. I bodů 51, 52, 106 a 108, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Zaorálek v. r.

Špidla v. r.