Čekejte, prosím...
A A A
474/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2004

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které se použije poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

474

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

které jsou pojišťovnami

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, se mění takto:

1.

V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky podle § 19 odst. 9 a § 23a zákona, pokud zvláštní právní předpis3a) nestanoví jinak.

__________

3a)

Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V nadpisu části druhé se slova „(K § 18 odst. 4 zákona)“ zrušují.

 

3.

V nadpisu hlavy I se za slovo „Rozsah“ vkládají slova „a způsob sestavování“.

 

4.

V § 4 odst. 1 se za slovo „uspořádání“ doplňují slova „a označování“.

 

5.

V § 4 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Informace za minulé účetní období se uvádějí v čisté výši.“.

 

6.

V § 5 odst. 3 se za slova „u položek“ vkládají slova „ F. I.“, pokud se týká dlouhodobého hmotného majetku, a“.

 

7.

V § 5 odst. 3 se slova „podle charakteru aktiv v ní uváděných“ nahrazují slovem „jejich“.

 

8.

V § 5 odst. 3 písm. b) se za slovo „jinak“ doplňují slova „(§ 32 odst. 2 a § 33 odst. 7)“.

 

9.

V § 5 odst. 3 se v závěrečné části textu vkládá věta první „Pohyb aktiv v těchto položkách se uvádí v ocenění, ve kterém byly zachyceny v rozvaze (bilanci) na počátku účetního období.“.

 

10.

V § 8 odst. 7 se slova „zaplacených příspěvků pojistitelů“ nahrazují slovy „předepsaných příspěvků pojistitelů určených na výplaty plnění podle § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“.

 

11.

V § 8 odst. 8 se na konci doplňuje věta „Použití Garančního fondu, které se týká plnění podle § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se rovná výši tvorby příslušných technických rezerv na stejné budoucí závazky.“.

 

12.

V § 8 odst. 9 se za slova „hraniční pojištění,“ vkládají slova „nákladů na plnění poskytovaná z Garančního fondu v souladu s § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a nákladů na finanční umístění,“.

 

13.

V § 8 odst. 9 se na konci doplňují věty „Náklady na plnění poskytovaná z Garančního fondu v souladu s § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se uvádějí v položce „I.4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění“ v Technickém účtu k neživotnímu pojištění. Náklady na finanční umístění se uvádějí v položce „III.5. Náklady na finanční umístění (investice)“ v Netechnickém účtu.“.

 

14.

V § 8 odst. 10 se za slova „hraničního pojištění,“ vkládají slova „výnosů z příspěvků pojistitelů určených na výplaty plnění podle § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a výnosů z finančního umístění,“.

 

15.

V § 8 odst. 10 se na konci doplňují věty „Výnosy z příspěvku pojistitelů určených na výplaty plnění podle § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se uvádějí v položce „I.3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění“ v Technickém účtu k neživotnímu pojištění. Výnosy z finančního umístění se uvádějí v položce „III.3. Výnosy z finančního umístění (investic)“ v Netechnickém účtu.“.

 

16.

V § 8 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

(11) Pro obsahové vymezení technických rezerv vytvářených Kanceláří podle zvláštních právních předpisů1),3) platí obdobně příslušná ustanovení hlavy II, hlavy III a hlavy IV.“.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

 

17.

V § 9 odst. 2 věta poslední zní: „Pro účely této vyhlášky se za dlouhodobý nehmotný majetek považuje goodwill, který obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi pořizovací cenou při nákupu a reálnou hodnotou nabytého majetku a závazků k okamžiku jejich nabytí․“.

 

18.

V § 9 odst. 2 se za větu poslední doplňují věty „Goodwill se uvádí jen při převodu účetní jednotky nebo její části. Převodem části účetní jednotky se rozumí zejména převod pojistného kmene podle zvláštního právního předpisu.1)“.

 

19.

V § 10 odst. 3 se slovo „dluhopisy“ nahrazuje slovy „dluhové cenné papíry“.

 

20.

V § 10 odst. 7 se na konci doplňuje věta „V položce C.III.1. uvádí zajišťovatel i cenné papíry s proměnlivým výnosem, které jsou depozitem při aktivním zajištění.“.

 

21.

V § 10 odst. 8 se slova „Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem“ nahrazují slovy „Dluhové cenné papíry“.

 

22.

V § 10 odst. 8 písm. a) se slovo „dluhopisů“ zrušuje a za slovo „vydané“ se vkládá slovo „jejich“.

 

23.

V § 10 odst. 8 písm. a) se slovo „Dluhopisy“ nahrazuje slovy „Dluhové cenné papíry“ a za slova „Vlastní dluhopisy24)“ se vkládají slova „nebo jiné vlastní dluhové cenné papíry“.

 

24.

V § 10 odst. 8 se v závěrečné části textu doplňují věty „Cenné papíry v položce C.III.2. se člení na cenné papíry, které jsou drženy za účelem obchodování nebo k prodeji, a cenné papíry držené do splatnosti. V položce C.III.2. uvádí zajišťovatel i dluhové cenné papíry, které jsou depozitem při aktivním zajištění. V položce C.III.2. se dále uvádějí dluhové cenné papíry z položek C.II.2. nebo C.II.4., jen jsou-li tyto drženy za účelem obchodování nebo k prodeji.“.

 

25.

V § 10 odstavec 12 včetně poznámek pod čarou č. 28) a č. 29) zní:

(12) Položka „C.III.7. Ostatní finanční umístění“ obsahuje finanční umístění (investice), které nejsou obsaženy v položkách C.III.1. až C.III.6 aktiv. V této položce se uvádějí také předměty a díla umělecké kulturní hodnoty podle zvláštního právního předpisu.28) Uvádí se zde rovněž kladná i záporná reálná hodnota derivátů.29) Neuvádí se zde hodnota podkladových nástrojů; tato hodnota se uvádí v příloze v účetní závěrce. Není-li stanoveno jinak, pokud operace s deriváty nebo jiné operace s cennými papíry nejsou v rozporu se zvláštními právními předpisy o pojišťovnictví, účetní jednotky při uvádění derivátů a cenných papírů použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.

__________

28)

§ 21 odst. 1 písm. m) zákona o pojišťovnictví.

29)

§ 21 odst. 1 písm. r) zákona o pojišťovnictví.“.

 

26.

V § 10 odst. 13 písm. c) se slova „Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem“ nahrazují slovy „Dluhové cenné papíry“.

 

27.

V § 10 se doplňuje odstavec 15, který zní:

(15) Finanční umístění (investice), u nichž to přichází v úvahu, zahrnují i naběhlé příslušenství.“.

 

28.

V § 11 odst. 4 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 31) zrušuje.

 

29.

V § 12 odst. 1 se na konci doplňuje věta „Nezahrnují-li konkrétní aktiva naběhlé příslušenství, to se uvádí v položce „G.I. Naběhlé úroky a nájemné“.“.

 

30.

V § 12 odst. 3 v označení položky se slova „ve finančních institucích“ nahrazují slovy „u finančních institucí“.

 

31.

V § 12 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 34) zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

32.

V § 13 odst. 1 se na konci doplňuje věta „Neuvádějí se zde žádné částky naběhlého příslušenství podle § 10 odst. 15.“.

 

33.

V § 13 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

34.

V § 13 odst. 4 se slova „nebo „G.I. Naběhlé úroky a nájemné“ „ nahrazují slovy „nebo „G.II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy“ „.

 

35.

V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta včetně poznámky pod čarou č. 35a) „V podpoložce b) se uvádějí vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly.35a)

__________

35a)

Například § 120, 161d161f obchodního zákoníku.“.

 

36.

V § 14 odst. 6 se slova „rezervní fond na vlastní akcie a“ zrušují.

 

37.

V § 16 odst. 7 v označení položky se slova „Technické rezervy“ nahrazují slovy „Technická rezerva“.

 

38.

V § 16 odst. 8 v závěrečné části textu se doplňuje věta „Depozita při pasivním zajištění zahrnují i naběhlé příslušenství.“.

 

39.

V § 17 odst. 3 se slova „E.2. Rezerva na daň z příjmů“ nahrazují slovy „E.2. Rezerva na daně“.

 

40.

V § 18 odst. 4 se slovo „dluhopisů“ nahrazuje slovy „dluhových cenných papírů“.

 

41.

V § 18 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

42.

V § 18 odst. 5 se na konci doplňují věty „Neuvádějí se zde žádné částky naběhlého příslušenství podle § 10 odst. 15 nebo § 15 odst. 8. Nezahrnují-li konkrétní pasiva naběhlé příslušenství, to se uvádí v položce „H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období“.“.

 

43.

V § 18 odst. 6 se věty druhá a třetí zrušují.

 

44.

V § 19 odst. 3 se slova „rezerv nezaslouženého pojistného“ nahrazují slovy „rezervy na nezasloužené pojistné“.

 

45.

V § 19 odst. 5 písm. b) se slovo „nevratné“ nahrazuje slovem „navrácené“.

 

46.

V § 19 odst. 7 se slovo „II.8.“ nahrazuje slovem „II.8.a)“ a za větu první se vkládá věta „Položka označená „I.7.b)“ v Technickém účtu k neživotnímu pojištění a položka označená „II.8.b)“ v Technickém účtu k životnímu pojištění obsahují změnu stavu odložených pořizovacích nákladů.“.

 

47.

V § 19 odst. 7 věta poslední zní: „Pořizovací náklady zahrnují jak přímé náklady, zejména pořizovací provize nebo náklady na založení spisu, tak nepřímé náklady, zejména náklady na reklamu nebo režijní náklady na sjednávání pojištění a uzavírání pojistných smluv.“.

 

48.

V § 19 odst. 8 se ve větě poslední za slova „dlouhodobého hmotného majetku,“ vkládají slova „který není finančním umístěním (investicemi) podle § 10,“.

 

49.

V § 19 odst. 9 se za slovo „Výnosy“ vkládá slovo „z“ a slova „Náklady finančního umístění“ se nahrazují slovy „Náklady na finanční umístění“.

 

50.

V § 19 odst. 9 se v závěrečné části textu doplňují věty „V této položce se uvádějí také úrokové výnosy a náklady. Pro jejich obsahové vymezení se použijí přiměřeně ustanovení § 44 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.“.

 

51.

V § 19 odst. 10 písm. a) se za slova „neživotnímu pojištění“ vkládají slova „(položka I.2.)“.

 

52.

V § 20 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

53.

V § 20 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

54.

V § 20 odst. 3 písm. a) se za slova „položkách C. a D. aktiv se“ vkládají slova „odpisy a“.

 

55.

V § 20 odst. 3 písm. c) se slovo „Rezerva“ nahrazuje slovem „Rezervy“.

 

56.

V § 20 odst. 5 písm. c) se slovo „Rezerva“ nahrazuje slovem „Rezervy“.

 

57.

V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „F.IV. Ostatní aktiva“ nahrazují slovy „F.IV. Jiná aktiva“.

 

58.

V § 22 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

o podílu zajišťovatelů na položkách „Ostatní technické náklady“ nebo „Ostatní technické výnosy“.“.

 

59.

V § 22 odst. 2 písm. b) se slova „50 % jejího základního kapitálu“ nahrazují slovy „rozhodujícího vlivu na jejím základním kapitálu“.

 

60.

V § 22 odst. 3 se slovo „dluhopisy“ nahrazuje slovy „dluhovými cennými papíry“.

 

61.

V § 22 odst. 4 se číslice „1“ nahrazuje číslicí „2“.

 

62.

V § 22 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Pro uvádění informací o cenných papírech a derivátech se použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.“.

 

63.

V části druhé se za hlavu čtvrtou vkládá hlava pátá, která včetně nadpisu zní:

HLAVA V

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

§ 23a

Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje zejména zvýšení nebo snížení čistých aktiv v průběhu účetního období podle oceňovacích zásad používaných v účetní závěrce, rozdíly ze změn účetních metod, účetní případy související se vztahy se společníky, výplatu dividend nebo dalších podílů na zisku.“.

 

64.

V nadpisu části čtvrté se slova „§ 4 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 8 a § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1“.

 

65.

V § 25 a 26 se nadpis „(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)“ zrušuje.

 

66.

V § 25 odst. 2 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „uvedených v odstavci 1“.

 

67.

V § 26 odst. 2 se slova „ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje,“ nahrazují slovy „k okamžiku sestavení účetní závěrky“.

 

68.

V § 26 odst. 3 se v úvodní části textu vkládá věta „Není-li objektivně možné stanovit tržní hodnotu podílu, použije se ocenění ekvivalencí (protihodnotou).“.

 

69.

V § 26 odst. 3 větě druhé se slova „ , u kterých se použije ocenění ekvivalencí (protihodnotou),“ zrušují.

 

70.

V § 27 se nadpis „(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)“ zrušuje.

 

71.

V § 27 odst. 3 se slova „ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje,“ nahrazují slovy „k okamžiku sestavení účetní závěrky“.

 

72.

V § 28 se nadpis „(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)“ zrušuje.

 

73.

V § 29 se nadpis „(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)“ zrušuje.

 

74.

V § 29 odst. 4 se za slova „cenných papírů“ vkládají slova „a ostatního finančního umístění (investic)“.

 

75.

V § 29 odst. 5 se věta „Do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2 se převedou v okamžiku ocenění podle § 27 odst. 2 této vyhlášky.“ nahrazuje větou „V okamžiku realizace, zejména prodeje, se uvedené oceňovací rozdíly převedou do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2. Stejně se postupuje u předmětů a děl umělecké kulturní hodnoty podle zvláštního právního předpisu,28) které se uvádějí v položce „C.III.7. Ostatní finanční umístění“.“.

 

76.

V § 29 odstavec 6 zní:

(6) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u finančního umístění (investic), které jsou obsahem položky „C.III. Jiná finanční umístění“ kromě předmětů a děl umělecké kulturní hodnoty a derivátů podle zvláštního právního předpisu28),29) a cenných papírů držených do splatnosti (položka C.III.2.), se uvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2. Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů držených do splatnosti se uvádějí v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ pasiv a v okamžiku realizace, zejména prodeje, se uvedené oceňovací rozdíly převedou do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.“.

 

77.

V § 29 odstavec 7 zní:

(7) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u finančního umístění (investic), které je obsahem položky „C.IV. Depozita při aktivním zajištění“ a položky „D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník“ se uvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.“.

 

78.

V § 29 odst. 8 písm. b) a v § 29 odst. 8 písm. c) se slova „Jiné technické rezervy“ nahrazují slovy „Ostatní finanční umístění“.

 

79.

V § 29 odst. 8 písm. c) se za slovo „stejném“ vkládá slovo „účetním“.

 

80.

V § 29 odst. 9 se na konci doplňuje věta „Do položky výkazu zisku a ztráty v Netechnickém účtu označené „III.3.c)“ nebo „III.5.b)“ se převedou k okamžiku rozhodnutí rejstříkového soudu o návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku.“.

 

81.

V § 31 se nadpis „(K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)“ zrušuje.

 

82.

V § 31 odst. 1 se za slova „souboru majetku“ vkládají slova „nebo metodu ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem“.

 

83.

V § 32 se v nadpisu slova „(K § 4 odst. 2 zákona)“ zrušují.

 

84.

V § 32 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 46) zrušuje.

 

85.

V § 33 se v nadpisu slova „(K § 4 odst. 2 a § 28 odst. 1 zákona)“ zrušují.

 

86.

V § 33 odst. 1 se slova „ , stavby, které jsou nemovitostmi a uvádějí se v položce „C.I. Finanční umístění (investice)“ aktiv“ zrušují.

 

87.

V § 33 odst. 5 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „3 a 4“.

 

88.

V § 33 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 47) zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

89.

V § 33 odstavec 7 zní:

(7) Podle ustanovení § 28 zákona se dále neodpisují aktiva, která jsou obsahem položek „C. Finanční umístění (investice)“ a „D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník“, „E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění“ a „E.II. Pohledávky z operací zajištění“.“.

 

90.

V § 34 se v nadpisu slova „(K § 4 odst. 2 zákona)“ zrušují.

 

91.

V § 35 se v nadpisu slova „(K § 4 odst. 2 a § 7 odst. 6 zákona)“ zrušují.

 

92.

V § 35 odst. 1 se v úvodní části textu za slovo „porušení“ vkládá slovo „zákazu“.

 

93.

V § 35 odst. 2 se za slova „vlastní dluhopisy“ doplňují slova „nebo jiné dluhové cenné papíry“.

 

94.

V § 37 se v nadpisu slova „(K § 4 odst. 2 zákona)“ zrušují.

 

95.

V § 37 se odstavec 3 zrušuje.

 

96.

V nadpisu části páté se slova „§ 22 odst. 3, § 23 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 8“.

 

97.

V § 38 odst. 3 se za slova „jiné konsolidující účetní jednotky“ vkládají slova „nebo konsolidující zahraniční osoby“.

 

98.

V § 40 odst. 3 se slovo „písemným“ nahrazuje slovem „účetním“.

 

99.

V § 40 se odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 49) a č. 50) zrušuje.

 

100.

V § 43 písm. i) se slova „finančního majetku“ nahrazují slovy „finančního umístění (investic)“ a slova „a způsob jejich zaúčtování; pokud nebyl cenný papír, podíl a derivát oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky“ se zrušují.

 

101.

V § 43 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

informace o pojištění podle § 23 za konsolidační celek.“.

 

102.

V nadpisu hlavy V se slova „nad pojišťovnictvím“ nahrazují slovy „v pojišťovnictví“.

 

103.

V příloze č. 1 části „Aktiva“ v položce C.II.2. se slovo „Dluhopisy“ nahrazuje slovy „Dluhové cenné papíry“.

 

104.

V příloze č. 1 části „Aktiva“ v položce C.II.4. se slovo „Dluhopisy“ nahrazuje slovy „Dluhové cenné papíry“.

 

105.

V příloze č. 1 části „Aktiva“ v položce C.III. 2. se slova „Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem“ nahrazují slovy „Dluhové cenné papíry“.

 

106.

V příloze č. 1 části „Aktiva“ se položka „F.III. Vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly (s uvedením jejich jmenovité hodnoty, nebo nemají-li tuto hodnotu, s uvedením jejich účetní hodnoty)“ zrušuje.

 

107.

V příloze č. 1 části „Aktiva“ v položce aktiv G.I. se slova „renty (důchody)“ nahrazují slovem „nájemné“.

 

108.

V příloze č. 1 části „Pasiva“ v položce A.I. se doplňuje podpoložka b), která zní:

b)

vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly (s uvedením jejich jmenovité hodnoty, nebo nemají-li tuto hodnotu, s uvedením jejich účetní hodnoty)“.

 

109.

V příloze č. 2 části „I. Technický účet k neživotnímu pojištění“ položce I.5. se slovo „Změny“ nahrazuje slovem „Změna“.

 

110.

V příloze č. 2 části „II. Technický účet k životnímu pojištění“ položce II.1.c) se slova „podíl zajišťovatelů“ nahrazují slovy „očištěná od zajištění“.

 

111.

V příloze č. 2 části „II. Technický účet k životnímu pojištění“ položce II.2. se slovo „ab)“ nahrazuje slovem „aa)“ a slovo „nemovitostí“ se vkládá do závorky.

 

112.

V příloze č. 2 části „II. Technický účet k životnímu pojištění“ položce II.6.b) se slovo „zajštění“ nahrazuje slovem „zajištění“.

 

113.

V příloze č. 3 se v tabulce část textu začínající slovy „Zůstatek k 1. 1. 200Z“ a končící slovy „Zůstatek 31. 12. 200Z“ zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Není-li v bodě 2 stanoveno jinak, ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

2.

Ustanovení čl. I bodů 24, 66 až 69, 71, 74 až 80 a 97 mohou účetní jednotky použít již při sestavování účetní závěrky za účetní období započaté v roce 2003.

3.

V odpisování finančního umístění (investic) pořízených do 31. prosince 2003 se dnem účinnosti této vyhlášky nepokračuje. Dosavadní oprávky se vypořádají s příslušnou položkou finančního umístění (investic), bez vlivu na výsledek hospodaření účetní jednotky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které se použije poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.