Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

184/2014 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021

Dnem 30. srpna 2014 nabývá účinnosti pouze ustanovení čl. III.

Ustanovení čl. I bodů 33 a 37 až 39 nabývají účinnosti dnem 1. června 2015.

Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. října 2014.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

184

 

ZÁKON

ze dne 31. července 2014,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 169/2013 Sb. (čl. 3)

Čl. III

V článku V zákona č. 169/2013 Sb․, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se slova „1. října 2014“ nahrazují slovy „1. ledna 2016“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 33 a 37 až 39, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015, a čl. III, který nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.