Čekejte, prosím...
A A A
263/2014 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015

263

 

ZÁKON

ze dne 23. října 2014,

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd

(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 5 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb․, o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.