Čekejte, prosím...
A A A
327/2015 Sb. znění účinné od 15. 12. 2015

327

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění

nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření

společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství (čl. 1-2)

Čl. I

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.“.

 

2.

V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

3.

V § 2 odst. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

technika zlepšující obhospodařování vinice.“.

 

4.

V § 2 odstavec 4 zní:

(4) Žadatel smí klučit pouze celý díl půdního bloku.“.

 

5.

V § 2 odst. 5 a v § 9 odst. 9 se slova „půdních blocích nebo jejich dílech“ nahrazují slovy „dílech půdních bloků“.

 

6.

V § 2 odst. 6 se za slovo „předem5)“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015“, slovo „niž“ se nahrazuje slovem „níž“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem18) v období od 1. ledna 2016 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce čtvrtého roku od registrace vinice podle zákona o vinohradnictví a vinařství, na níž bylo povolení pro opětovnou výsadbu uděleno.“.

 

7.

V § 2 odst. 7, § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 3, § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 3 a v § 9 odst. 6 se slova „půdní blok nebo jeho díl“ nahrazují slovy „díl půdního bloku“.

 

8.

V § 2 odst. 9 se slova „půdní blok nebo“ zrušují.

 

9.

V § 2 odst. 10 se za slova „přeměně vinic“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015“ a na konci odstavce se doplňují věty „Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 3 a 4 v období od 1. ledna 2016 použít pouze platná povolení pro opětovnou výsadbu38) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeném po kontrole Fondem. Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 4a vzniklých z klučené vinice po 1. lednu 201639) použít pouze platná povolení pro opětovnou výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeném po kontrole Fondem.“.

Poznámky pod čarou č. 38 a 39 znějí:

_________

38)

Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

39)

Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.“.

 

10.

V § 2 odstavec 11 zní:

(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinice podle odstavce 2 písm. a) a b) v období do 31. prosince 2015 platná práva na opětovnou výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo práva na opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, bez použití postupu podle odstavce 3, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření podle odstavce 210). Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 platná povolení pro opětovnou výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, bez použití postupu podle odstavce 3, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření podle odstavce 210). Žadatel nesmí zahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před kontrolou Fondem provedenou na dílech půdních bloků, na kterých bude vysazena nová vinice. Po provedení opatření doručí žadatel Fondu oznámení podle odstavce 5.“.

 

11.

V § 3 odst. 1 písm. a) a v § 4 odst. 1 písm. a) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015 nebo z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016“.

 

12.

V § 3 odst. 1 písm. c) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“.

 

13.

V § 3 odst. 2 písm. a) a e), § 3 odst. 4, § 3 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 2 písm. a) a e), § 4 odst. 4 písm. a) a b), § 4 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 9 odst. 8 a v § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „půdního bloku nebo jeho dílu“ nahrazují slovy „dílu půdního bloku“.

 

14.

V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova „použito právo na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „v období do 31․ prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016“ a na konci textu písmene se doplňují slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem38) v období od 1. ledna 2016“.

 

15.

V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „nebo části této plochy“ zrušují.

 

16.

V § 3 odst. 3 a 5, § 4 odst. 1 písm. e), § 4 odst. 5 a v § 11 odst. 2 se slova „půdním bloku nebo jeho dílu“ nahrazují slovy „dílu půdního bloku“.

 

17.

V § 3 odst. 4 a v § 4 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje slovo „a“.

 

18.

V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „použito právo na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016“ a na konci textu písmene se doplňují slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem39) v období od 1. ledna 2016“.

 

19.

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

§ 4a

 

Technika zlepšující obhospodařování vinic

 

(1) Podpora na opatření technika zlepšující obhospodařování vinic se vyplácí na celý díl půdního bloku11), pokud

a)

restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu v období do 31. prosince 2015, nebo z níž pochází povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě nově pořízených vinic registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být ode dne podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let,

b)

výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c)

se výsadba nebo dosadba provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3 572 ks na 1 ha osázené plochy vinice a

d)

výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení počtu kusů keřů na 1 ha osázené plochy minimálně o 1 000 kusů nad původní počet keřů na 1 ha plochy vinice; výsadba nebo dosadba se provede vysazením nebo dosázením celých ucelených řádků v celé délce restrukturalizované vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede

a)

číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě povolení pro opětovnou výsadbu předem38),

b)

výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c)

seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d)

způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice, a

f) údaj o tom, zda se jedná o výsadbu nebo dosadbu.

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném díle půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) uvede

a)

výměru osázené plochy nově vysazené vinice nebo dosazené části vinice,

b)

odrůdovou skladbu dosazené části vinice,

c)

způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice a

d)

počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice nebo dosazené části vinice.“.

 

20.

V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c)

technika zlepšující obhospodařování vinic výsadbou

1.

325 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2.

400 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3.

450 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4.

500 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

d)

technika zlepšující obhospodařování vinic dosadbou

1.

162 500 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2.

200 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3.

225 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4.

250 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.“.

 

21.

V § 6 odst. 2 se za slova „vinice a práva na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“ a za slovo „předem“ se vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem18)“.

 

22.

Poznámka pod čarou č. 18 zní:

__________

18)

Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.

Čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/561.“.

 

23.

V § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a v § 9 odst. 1 a 2 se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „ , 4 nebo 4a“.

 

24.

V § 6 odst. 3 větě první se za slova „nebo práva na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „anebo povolení pro opětovnou výsadbu39)“, ve větě druhé se za slovo „převodu“ vkládají slova „do 31. prosince 2015“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem18)“.

 

25.

V § 6 odst. 4 se slova „a písm. b)“ nahrazují slovy „až písm. c)“ a slova „a podle § 4“ se nahrazují slovy „ , 4 a 4a“.

 

26.

V § 6 odst. 7 se slova „a 4“ nahrazují slovy „ , 4 a 4a“.

 

27.

V § 6 odst. 12 a 13 se za číslo „4“ vkládá číslo „ , 4a“.

 

28.

V § 6 odst. 13 se slova „ , ve kterém bylo Fondem rozhodnuto“ zrušují.

 

29.

V § 7 odst. 1 se za slova „výsadbu vinice“ vkládají slova „anebo povolení pro opětovnou výsadbu“.

 

30.

V § 8 odst. 2 se slova „půdních bloků, popřípadě“ zrušují.

 

31.

V § 9 odstavec 7 zní:

(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c) nebo § 4 odst. 1 písm. a) u některého z práv na opětovnou výsadbu nebo povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna. Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 4a odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna.“.

 

32.

V § 9 odst. 8 se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“, za slovy „§ 4 odst. 2 písm. a)“ se slovo „nebo“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo § 4a odst. 2 písm. a)“.

 

33.

V § 9 odst. 9 se slova „půdní bloky nebo jejich díly“ nahrazují slovy „díly půdních bloků“.

 

34.

V § 10 odst. 1 písm. a) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“.

 

35.

V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „do 31. prosince 2015“.

 

36.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 40 zní:

§ 10a

 

Oznámení o převodu obchodního závodu

 

(1) V případě převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o podporu podle § 2, nebo v době trvání plnění podmínek podmíněnosti podle předpisu Evropské unie, oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu doručením oznámení o převodu obchodního závodu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne registrace dílů půdních bloků v evidenci na nabyvatele.

(2) V případě převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o podporu podle § 5, nebo v době trvání plnění podmínky podle předpisu Evropské unie40), oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu doručením oznámení o převodu obchodního závodu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o převodu obchodního závodu.

(3) Nabyvatel, na kterého přešly práva a povinnosti v důsledku převodu obchodního závodu po poskytnutí podpory převodci podle § 2 nebo 5, je povinen se v oznámení o převodu obchodního závodu zavázat k dodržování podmínek podpory, k jejichž dodržování se zavázal převodce.

__________

40) Čl. 231 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

 

37.

§ 11 se včetně nadpisu zrušuje.

 

38.

V § 12 se za slova „předpisu Evropské unie33)“ vkládají slova „nebo předem uděleného povolení pro opětovnou výsadbu38)“.

 

39.

Poznámky pod čarou č. 35 až 37 se zrušují.

 

40.

V příloze č. 2 se slova „Sedlec u Kutné Hory“ zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle § 2 nařízení vlády č. 142/2014 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, u kterých žadatel do 30. dubna 2015 nepodal oznámení o provedení opatření podle § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou (čl. 3)

Čl. III

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb. a nařízení vlády č. 179/2015 Sb., se mění takto:

1.

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47 až 50 zní:

§ 11a

 

Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření

 

(1) Podpora47) pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie48) a produkované na území České republiky.

(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2016 na formuláři vydaném Fondem.

(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2016 na formuláři vydaném Fondem.

(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 3 000 tun50), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.

__________

47)

Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny, v platném znění.

48)

Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, v platném znění.

49)

Čl. 78 odst. 1 a čl. 85 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.

50)

Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, v platném znění.“.

 

2.

Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v hektarech na množství produktů v tunách

a maximální výše částky podpory

Druh ovoce nebo zeleniny

 

 

 

Průměrné výnosy

 

 

 

Sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení

Stahovaní z trhu s jiným určením produktů

Členové organizací producentů

Nečlenové

Členové organizace producentů

Nečlenové

Celková podpora EUR/ha

Příspěvek EU (75 %) EUR/ha

Příspěvek OP (25 %) EUR/ha

Příspěvek EU

(50 %) EUR/ha

Příspěvek EU

(75 %) EUR/t

Příspěvek EU

(50 %) EUR/t

Jablka

15,01

1 785,89

1 339,42

446,47

892,94

99,15

66,10

Hrušky

11,42

1 634,20

1 225,65

408,55

817,10

119,25

79,5

Rajčata

41,00

6 752,70

5 064,53

1 688,18

3 376,35

137,25

91,50

Mrkev nebo karotka

39,00

2 997,54

2 248,16

749,39

1 498,77

64,05

42,70

Zelí

57,00

1 990,44

1 492,83

497,61

995,22

29,10

19,40

Paprika zeleninová

(sladká paprika)

40,00

10 800,00

8 100,00

2 700,00

5 400,00

225,00

150,00

Květák a brokolice

16,00

1 514,88

1 136,16

378,72

757,44

78,90

52,60

Okurky salátové

36,00

5 184,00

3 888,00

1 296,00

2 592,00

120,00

80,00

Okurky

nakládačky

42,00

6 048,00

4 536,00

1 512,00

3 024,00

120,00

80,00

Švestky

3,93

721,55

541,16

180,39

360,77

153,00

102,00

Bobulobiny (maliny, ostružiny, moruše, rybízy, angrešt, borůvky, brusinky)

2,30

175,95

131,96

43,99

87,98

63,75

42,50

Broskve a nektarinky

3,30

798,93

599,20

199,73

399,47

201,75

134,50

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.